Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/228/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu [1945] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno- Prawny /1948/ 1950-1973 /1974/ - protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na sesje – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, protokoły z posiedzeń i kontroli komisji MRN w Opolu, protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na posiedzenia – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, narady członków organów kolegialnych, posiedzenia i wnioski Zespołu Radnych PZPR, zarządzenia przewodniczącego PMRN, narady kierowników wydziałów PMRN, organizacja wewnętrzna PMRN, plany pracy i sprawozdania z działalności organów kolegialnych, protokoły z narad przykładowego komitetu blokowego nr 42, zmiany nazw ulic, włączenie nowych dzielnic w granice miasta, sprawy osobowe członków organów kolegialnych i jednostki własnej, analizy skarg i wniosków, kronika miasta Opola, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych i nadzorowanych, współdziałanie z innymi instytucjami, wybory do sejmu w 1957 roku- organizacja komisji wyborczych, powołanie i protokoły z posiedzeń Społecznego Komitetu Budowy Hali Ludowej w Opolu, ewidencja członków Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (483 j.a)., Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1973 - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego /MKPG/, plany pracy MKPG, plany inwestycyjne na terenie miasta, plany rozwoju gospodarczego miasta, opiniowanie projektów planów przedsiębiorstw, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i gospodarczych, bilans siły roboczej, programy czynów społecznych, koordynacja działalności gospodarczej, lokalizacja ogólna ( 27 j.a.), Wydział Finansowy 1950-1973 - organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania wydziału, sprawy pracownicze wydziału, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, dokumentacja składnicy akt wydziału /spisy zdawczo- odbiorcze, protokoły kontroli/, budżety /w przypadku ich braku preliminarze budżetowe/, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, analizy i sprawozdania z wykonania budżetu, rejestr jednostek podlegających rejestracji i kontroli (49 j.a.), Wydział Oświaty 1950-1970 - konferencje nauczycieli, organizacja i sieć szkół, plany i sprawozdania w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, przedszkoli, opieki nad dzieckiem, sprawozdanie z z zakresu szkolenia ideologicznego nauczycieli, sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli i szkół, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, sprawozdania z wyników nauczania, Sprawozdania z działalności ZMP i ZHP, plany i sprawozdania z Dni Oświaty, Książki i Prasy, likwidacja analfabetyzmu, plany i sprawozdania z pracy szkół (75 j.a.), Wydział Kultury 1950-1973 - plany gospodarcze i inwestycyjne w dziedzinie kultury i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne z działalności kulturalnej, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, sprawozdania z działalności jednostek podległych, kontrole zewnętrzne wydziału, ewidencja placówek artystycznych, sprawozdania z organizowanych imprez, organizacja „Dni Opola”, radiofonizacja Opola, opieka nad zabytkami, Komitet Budowy Pomnika Wyzwolenia – Przyjaźni, budowa pomnika Józefa Lompy (39 j.a.), Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1950-1972 8 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych /1948/ 1950-1973 - protokoły narad pracowników wydziału, organizacja wydziału / regulamin, zmiany w strukturze organizacyjnej/, plany pracy wydziału i Urzędu Stanu Cywilnego oraz sprawozdania z ich realizacji, plany i programy szkolenia pracowników wydziału, sprawozdania z realizacji uchwał MRN, sprawozdania z działalności orzecznictwa karno- administracyjnego, sprawozdania statystyczne wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, zmiana imion i nazwisk, ustalanie treści aktów stanu cywilnego, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego, nadania obywatelstwa, rejestry repatriantów, wnioski i zezwolenia na wyjazd do Niemiec, sprawozdania dotyczące ludności pochodzenia miejscowego, sprawozdania dotyczące ludności cygańskiej, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy wywłaszczeniowe, kancelaria tajna PMRN w Opolu (192 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1966 - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich realizacji, analiza z działalności wydziału na terenie miasta (5 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1973 - protokoły z narad organizowanych przez wydział, organizacja i zakres działania wydziału, organizacja przedsiębiorstw i zakładów z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej /utworzenie, schematy organizacyjne/, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, plany inwestycyjne i gospodarcze, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, analizy ekonomiczne działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, sprawozdania statystyczne GUS, protokoły z kontroli zewnętrznych i w jednostkach podległych, plany i sprawozdania z działalności jednostek podległych: Miejska Pracownia Geodezyjna, Miejska Gazownia, Miejska Pralnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejska Służba Drogowa, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejskie Zakłady Ogrodnicze, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Gospodarki Terenami; mapy geodezyjne /znaki geodezyjne, plan sytuacyjno- wysokościowy pl. Wolności/, korespondencja dotycząca publicznej gospodarki lokalami, ewidencja cmentarzy, komisja porządkowo- estetyczna Komitetu „Dni Opola”(156 j.a.), .Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, sprawozdania z ruchu budowlanego, zaświadczenia lokalizacyjne, decyzje o lokalizacji szczegółowej i ogólnej, część opisowa do planu ogólnego miasta Opola, mapy luźne stanowiące załącznik planu ogólnego miasta Opola, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego „Opole – Centrum”, ekspertyza modernizacji układu opolskiego węzła kolejowego, opracowanie fizjograficzne planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opola wraz z wszytymi mapami, dokumentacja fizjograficzna ogólna dla planu zagospodarowania przestrzennego Opole – Kolonia Gosławicka wraz z wszytymi mapami ( 50 j.a)., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług /1948/ 1950-1973 - protokoły z narad wydziału, zarządzenia wydziału dotyczące jego organizacji oraz przeciwdziałania spekulacji, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, plany rozwoju sieci handlu i usług, plany spływu i podziału masy towarowej, sprawozdania z realizacji planu obrotu towarowego, sprawozdania z żywienia zbiorowego i działalności usługowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania i analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne wydziału i jednostek podległych, protokoły z kontroli społecznej placówek handlowych, rejestr przedsiębiorstw handlowych, lokalizacja sieci handlu detalicznego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udzielanie zezwoleń na prywatną działalność handlową (67 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1972 - protokoły z narad wydziału, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, sprawozdania z rozwoju lecznictwa i higieny sanitarnej, sprawozdania ze stanu sanitarnego miasta Opola, sprawozdania z zakresu opieki społecznej, Kontrole zewnętrzne wydziału, wykazy pielęgniarek i lekarzy, sprawozdania z działalności terenowych opiekunów społecznych (21 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1951-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał jednostek nadrzędnych, sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy, wykazy zatrudnionych repatriantów, zapotrzebowanie na pracowników przez zakłady pracy (15 j.a.), Wydział Statystyki 1954-1962 : plany pracy wydziału, dane statystyczne na temat rozwoju miasta Opola, biuletyn statystyczny miasta ( 3 j.a.), przes.582/2005 - przygotowanie programu wyborczego 1961 (1 j.a.), przes.808/2006 - plany pracy szkół i ich realizacja 1952-1957 (5 j.a.), przes.823/2006 -schemat instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej w Opolu b.d (1 j.a.), akta nieruchomości nierolniczej podlegającej przekazaniu w trybie dekretu z dnia 6.XII.1946, wnioski o przyznanie rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie i nabycie nieruchomości, akta parcel, orzeczenia o przyznanie nieruchomości, orzeczenia o przyznanie pożyczek na budowę domu 1948-1968 (840 j.a.), przes. 710/2004 - (2 j.a.), nab.6514, 6515/2012, nab: mapy sytuacyjne, sytuacyjno - wysokościowe 1960-1975 (841 j.a.); nab. 8329/2016: wykazy uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1971 (2 j.a.); nab. 8530/2016: kroniki miasta Opola 1945-1969 (4 j.a.). Number of units in the group: 2882
45/229/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gogolinie. Zespół złożony [1954-1957] [1958-1966] 1967-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1957 (3 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), komisje - regulamin, plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli, sprawozdania 1961-1972 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1957 (3 j.a.), Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), uchwały Prezydium Rady Narodowej Osiedla- rejestr uchwał 1966-1968(1 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1968-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze osiedla 1964-1967 (1 j.a.), plany gospodarcze miasta 1968-1971 (1 j.a.), plan i budżety osiedla 1958-1966 (7 j.a.), budżety miasta i plany funduszu miejskiego 1967-1972 (5 j.a.), plany dochodów i wydatków budżetowych 1965-1971 (2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1973 (10 j.a.). Number of units in the group: 83
45/230/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie [1952] 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (15 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń 1955-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (16 j.a.), budżet Gromady 1955-1956 (1 j.a.), budżet Osiedla 1957-1972 (10 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1969 (2 j.a.), dopływ: sesje i sprawy organizacyjne, komisje, roczne plany sprawozdania, perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, mienie gromadzkie, budżet osiedla Kolonowskie 1961-1972 (22 j.a.), przes.221/2004: protokoły z sesji i posiedzeń 1955, 1967-1968 (3 j.a.), nab. 6265/2011: akta osobowe pracowników Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie 1955-1968 (7 j.a.); nab. 7928/2015: zmiany imion i nazwisk 1952-1960 (7 j.a.). Number of units in the group: 115
45/231/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krapkowicach 1950-1973 0 Unroll
protokoły z sesji MRN 1953-1973 (18 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli 1950-1958 (8 j.a.), akta komitetów blokowych 1953-1956 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1952-1973 (20 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1954-1960 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne - stanu i ruchu zatrudnionych 1950-1951 (2 j.a.), budżet 1950-1972 (19 j.a.), bilanse 1959-1973 (10 j.a.), przes.171/2004: protokoły sesji i posiedzeń PMRN, budżet na rok 1950, roczne sprawozdanie rachunkowe, protokoły zebrań Komisji Mieszkaniowej 1950-1951 (5 j.a.) Number of units in the group: 86
45/232/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy [1937] 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), postulaty radnych i ich realizacja 1961-1973 (1 j.a.), , komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1950-1972 (12 j.a.), protokół z posiedzenia Zespołu Gminnego 1955 (1 j.a.), ,protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium 1957-1958, 1966-1972 (2 j.a.), plany pracy Komisji 1966-1968 (1 j.a.), plany rozwoju miasta i plany gospodarcze miasta 1966-1971 (8 j.a.), rejestr skarg i zażaleń 1952 (1 j.a.), ewidencja zasobu aktowego 1972 (1j.a.), kontrola zewnętrzna 1953, 1957, 1961-1972 (4 j.a.), budżet 1950-1952, 1954, 1956, 1957, 1960-1968, 1970-1971 (18 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1972 (11 j.a.), pomiary gruntów 1955 (1 j.a.), metryki ulic 1958 (1 j.a.), wykaz osób repatriowanych z Leśnicy do ZSRR w latach 1939-1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności MRN w Leśnicy 1951 (1 j.a.), protokoły sesji MRN 1969-1970 (1 j.a.), akta zbiorowe Urzędu Stanu Cywilnego 1955-1958 (25 j.a.); nab. 7956/2015 protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1969-1970 (1 j.a.); nab. 7983/2015 zmiana imion i nazwisk 1948-1954 (1 j.a.); nab. 8279/2016: akta osobowe 1937-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 164
45/233/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozimku. Zespół złożony [1954]1958-1974 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1954-1962 (8 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1962-1967, 1969-1973 (10 j.a.), referaty okolicznościowe 1963-1970 (1 j.a.), wnioski i postulaty radnych i ich realizacja 1965-1973 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1965-1966 (2 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1958-1972 (11 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1960, 1962-1973 (17 j.a.), spotkania z mieszkańcami 1968-1970 (1 j.a.), programy rozwoju Osiedla i miasta 1961-1966 (2 j.a.), plany gospodarcze 1961-1971 (10 j.a.), sprawozdania GUS 1961-1967 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1959-1963, 1966 (2 j.a.), budżety Osiedla i miasta, zmiany budżetowe 1956-1973 (18 j.a.), opisowe z realizacji budżetu 1966-1971 (2 j.a.), sprawozdania finansowe 1956, 1958-1970 (14 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności 1964-1972 (4 j.a.), akty nadania 1945-1973 21 j.a., skorowidz parceli i spisy alfabetyczne 1962 - 1 j.a., przes.169: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a., protokoły Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a, dopływ nr 5010/2007-31 j.a. Number of units in the group: 153
45/234/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich [1945] 1950-1973 [1974] 0 Unroll
Referat Organizacyjno-Prawny: organizacja Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium, protokoły z sesji, posiedzeń, komisji, uchwały i ich realizacje, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole 1950-1973 (248 j.a.), Referat Oświaty i Kultury: akta dotyczące analfabetyzmu, organizacja świetlic i akcji socjalnej 1950-1952 (6 j.a.), Referat Finansowy: budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1973 (36 j.a.), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: akta dotyczące gospodarki komunalnej i remontów, plany techniczno-ekonomiczne i bilanse przedsiębiorstw 1950-1968 (69 j.a.), Referat Rolnictwa i Leśnictwa: spisy rolne, sprawy leśne, Łowieckie i rybackie, materiały dotyczące melioracji produkcji rolnej i osadnictwa 1950-1971 (15 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu: plany pracy, programy, protokoły z posiedzeń plenarnych i materiały dotyczące obchodów rocznicowych 1966-1973 (2 j.a.), dopływ: nab. 4549 1 j.a.-0,02 mb., przes. 218, 244 13 j.a.-0,27 mb., nab.5440/2009: sprawy urządzeń rolnych - mapy glebowo-rolnicze wsi: Błotnica Strzelecka, Grodzisko, Jędryn, Kadłub, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Osiek, Płużnica, Rożniątów, Szymiszów, Wormątowice 1962-1974 (14 j.a.), przes.1434/2009: protokoły z zebrań wiejskich - wybory sołtysów 1970-1972 (1 j.a.), nab. 7591/2015: ewidencja nieruchomości 1963-1974 (2 j.a.), nab.7592/2015: wywłaszczanie nieruchomości 1971-1980 (6 j.a.), sprzedaż gruntu 1958-1971 (1 j.a.), decyzje dotyczące terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz podziału nieruchomości w miastach i osiedlach 1974 (1 j.a.); nab. 8280/2016: akta osobowe 1945-1970 (1 j.a.). Number of units in the group: 388
45/235/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ujeździe Śląskim 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 1972 (22 j.a.), komisje Miejskiej Rady Narodowej - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1971 (39 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1953-1954 (1 j.a.), budżety i preliminarze budżetowe 1951-1958 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1953 (1 j.a.), akta zbiorowe 1955-1963 (23 j.a.), informacje o zastosowaniu polskiej pisowni nazwisk 1953-1967 (2 j.a.), decyzje o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego 1946-1963 (4 j.a.), akta zbiorowe urodzeń przes.219/2004 (11 j.a.), przes.245/2004 (1 j.a.) Number of units in the group: 135
45/236/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem. Zespół złożony. [1955] 1962-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1955-1972 (18 j.a.), uchwały Rady Narodowej Osiedla 1956 (1 j.a.), postulaty i wnioski wyborców 1962-1962 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1961-1972 (16 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej 1955-1972 (19 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze 1961-1972 (2 j.a.), kontrole i inspekcje 1963-1972 (1 j.a.), plan budżetowy, budżet osiedla i miasta, plany funduszu miejskiego 1957-1972 (13 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1964, 1971-1972 (2 j.a.), zmiany budżetu 1961-1970 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), przes. 220: 2 j.a.-0,04 mb, nab.5298/2008: kontrole zewnętrzne - protokoły kontroli USC 1960-1972 (1 j.a.) Number of units in the group: 80
45/237/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zdzieszowicach. Zespół złożony [1955] [1956- VII 1962] 1962-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Osiedla 1955-1959 (5 j.a.), spotkania radnych z wyborcami 1969-1971 (1 j.a.), akta komisji radzieckich - plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli 1961-1972 (15 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej 1955-1972 (11 j.a.), komitety osiedlowe i blokowe 1969 (1 j.a.), plan gospodarczy osiedla 1959 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1973 (1 j.a.), kontrole i inspekcje finansowe 1968-1972 (1 j.a.), budżety, sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1973 (18 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych - przedszkola 1966-1972 (1 j.a.), plany finansowe ZGM i ich wykonanie 1962-1963 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 57
45/238/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach 1956-1965 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1956-1964 (9 j.a.), akta komisji radzieckich 1957-1964 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1956-1964 (9 j.a.), księga kontroli i zarządzeń pokontrolnych 1960-1964 (1 j.a.), plany gospodarcze 1958-1965 (1 j.a.), spis powszechny 1960 (1 j.a.), sprawozdanie statystyczne dotyczące gospodarki rolnej i hodowli bydła 1962 (1 j.a.), budżety oraz sprawozdania z ich wykonania 1956-1964 (17 j.a.), rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków 1956-1959 (9 j.a.), przes.146 - protokoły zebrań wiejskich (1 j.a.) , przes.896 - plany gospodarcze na lata 1962-1965 (1 j.a.) Number of units in the group: 62
45/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1965-1968 (1 j.a.), plany pracy GRN 1955-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1970-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady i uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego na terenie gromady Dobra 1962-1970 (4 j.a.), program rpzwoju gromady Dobra 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, zasiewów i plonów, dotyczące rolnictwa 1965-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i ich wykonanie 1959-1972 (6 j.a.), budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, plan funduszu gromadzkiego 1955-1972 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe-o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 [1973] (6 j.a.). Number of units in the group: 54
45/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1969 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), plany pracy GRN 1955-1969 (2 j.a.), protokoł zebrań wiejskich 1955-1972 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), wiejski program rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o budowie urządzeń zaoptrzenia w wodę oraz stanie i ruchu zatrudnionych 1971-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli kompleksowych i szczegółowych 1961-1968 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1968 (4 j.a.), bilanse 1970-1971 (2 j.a.), wnioski i postulaty wyborców 1969-1972 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny-sprawozdania z przebiegu prac spisowych 1970 (1 j.a.), nab. 6328/2012: rejestr skarg i wniosków 1969-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 59
45/241/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu Śląskim 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o zatrudnieniu i wykonaniu funduszu płac 1965 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1960-1972 (5 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1972 (9 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1957-1969 (2 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.), przekazywanie nieruchomości-zaświadczenia o posiadanych gospodarstwach rolnych, przepisywanie włąsności, akt nadania 1956-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krępnej 1954-1965 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1965 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (7 j.a.). Number of units in the group: 14
45/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kórnicy 1956-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1972 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1969 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1964 (1 j.a.), zadania i plany gospodarcze gromady 1961-1971 (7 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1967 (2 j.a.), budżet 1959-1972 (6 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1961-1966 (3 j.a.), rolnictwo-sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, dziennik obowiązkowych dostaw, rejestr obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków oraz zwierząt rzeźnych, arkusz wymiarowy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 1965 (6 j.a.) Number of units in the group: 44
45/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malni 1955-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1963-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1971 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (3 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (9 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 (9 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.). Number of units in the group: 68
45/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie Opolskim 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN- protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (10 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1971 (8 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (1 j.a.), wiejski program rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), budżet gromady 1955, 1963-1966 (2 j.a.). Number of units in the group: 39
45/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeleczkach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania 1959-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich i spotkań z wyborcami 1969-1970 (1 j.a.),uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego 1965 (1 j.a.), programy rozwoju gromady i rolnictwa 1967-1971 (2 j.a.), sprawizdania GUS-o zatrudnieniu i budownictwie 1964-1969 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły, zalecenia pokontrolne, sprawozdania 1960-1971 (2 j.a.), kontrole archiwum-protokoły wizytacji składnicy akt PGRN 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe-miesięczne i kwartalne 1959-1965 (4 j.a.), klub radnych PZPR-protokoły posiedzeń 1962-1966 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walcach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1969 (15 j.a.), uchwały GRN 1959-1972 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1956-1969 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN i komisji GRN 1961-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956-1970 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1961-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o planach zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie i służbie zdrowia, o zatrudnieniu i funduszu płac oraz budowie kanalizacji 1964-1968 (2 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli 1960-1969 (10 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1959-1961, 1963, 1965 (4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1965 (2 j.a.), sprawozdania z działalności w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów 1964-1965 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk-tłumaczenie nazwisk 1960 (1 j.a.), związki zawodowe-protokoły posiedzeń, plany pracy grupy związkowej 1955-1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 71
45/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielinie 1957-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1957-1972 (9 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1972 (5 j.a.), plany pracy GRN 1963-1969 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1972 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o powierzchni użytków i zasiewów, składy osobowe komisji stałych rad narodowych 1960, 1970 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1958-1971 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1965, 1970 (3 j.a.), spisy powierzchni gospodarstw rolnych, nieruchomości i liczby ludności 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 44
45/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żużeli 1955-1971 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1971 (10 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1969 (11 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1965 (4 j.a.), plany pracy GRN 1965-1969 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1965 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1969 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1964 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne1963-1967 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1964 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 36
45/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żywocicach 1954-1972 0 Unroll
organizacja własna-zmiany w składzie GRN 1955-1956 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1956-1972 (12 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, sprawozdania 1958-1965 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1963 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1971 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), sprawozdania GUS-spisy powierzchni upraw i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich 1955-1963 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego 1954-1971 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1964 (3 j.a.), wybory do Sejmu i rad narodowych-protokoły zebrań wyborczych, spisy wyborców, korespondencja 1965 (1 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960-1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 51
45/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boguszycach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), rejestr uchwał GRN 1955-1959 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1961-1966 ( 3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1958-1971 (12 j.a.), rejestr uchwał prezydium GRN 1955-1957 (1 j.a.), plany rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1964-1969 (1 j.a.), sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych 1967 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1971 (1j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1964-1966 (1 j.a.),budżety gromady 1955-1963 (9 j.a.), budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1963-1969 (3 j.a.), sprawozdania finansowe 1960-1965 (1j.a.), spisy rolne GUS 1955-1964 (2 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 (1 j.a.), plany pracy 1961-1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 54
45/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budkowicach Starych 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), rejestr uchwał GRN i PGRN 1961-1972 (1 j.a.), komisje GRN - 1955-1972 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (16 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1971 (5 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1968-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (3 j.a.), analiza skarg i wniosków 1955 (1 j.a.), narodowy spis powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), czyny społeczne 1961-1970 (2 j.a.), sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych 1966-1971 ( 3 j.a.), badania struktury ludności wsi 1966 (1 j.a.), bilans zasobów mieszkaniowych 1966-1968 (1 j.a.), sprawozdania o środkach trwałych 1966-1969 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1961-1972 (3 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (17 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1971 (1 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1956-1971(7 j.a.), spisy rolne 1966-1972 (5 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1956 (1 j.a.), protokoły zebrań Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 1958-1960 (1 j.a.), uchwały finansowe Prezydium GRN 1962-1964 (1 j.a.), plany pracy Prezydium GRN 1962 (1 j.a.); nab. 7832/2015: spisy zwierząt gospodarskich, indywidualnych gospodarstw rolnych, powierzchni użytkowych, zasiewów, drzew i krzewów owocowych 1958, 1962-1965 (2 j.a.). Number of units in the group: 96
45/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielowicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961 (4 j.a.) plany gospodarcze 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (7 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścicach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1970 (16 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1962-1968 1970-1972 (4 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1968 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1963 (7 j.a.), budżet i jego wykonanie 1965-1971 (4 j.a.), sprawozdania finansowe 1959-1967 (2 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1962 (2 j.a.), spis rolny 1960 (1 j.a.), wykazy etatów 1970-1972 (1j.a.), protokół zebrania wiejskiego 1963 (1 j.a.), plan pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 66
45/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścinie 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1964, 1971-1972 (11 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń 1956-1964 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956-1967, 1969-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1963 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (4 j.a.), budżety, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1967 (4 j.a.), plany i sprawozdania finansowe 1966-1967 (2 j.a.), spisy rolne 1960-1964 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1963 (3 j.a.), sprawozdania GUS 1972 (1 j.a.), mienie gromadzkie - ewidencja zabytków nieruchomych 1959 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.), plany pracy 1962 (1 j.a.), dokumentacja kompleksowego zadrzewienia wsi 1971 (4 j.a.), mapy geodezyjne miejscowości: Chróścina, Mechnice, Wrzoski 1940, 1956, 1960 (13 j.a.) Number of units in the group: 61
45/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrząstowicach 1955-1973 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1967, 1969-1971 (16 j.a.), projekty uchwał GRN 1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1957 (12 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955, 1958, 1962-1965 (5 j.a.) , program rozwoju gromady 1961-1965 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959, 1961-1963 (4 j.a.), budżety gromady 1955-1965, 1968-1971 (10 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1961, 1963-1967 (4 j.a.), spisy rolne 1964-1968 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1956-1957, 1960, 1963 (4 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1961-1972 (3 j.a.), plan gospodarczy gromady 1966-1967 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1965-1972 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1972 (1 j.a.), bilanse 1969-1970 (1 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1968 (2 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Dębska Kuźnia 1954-1972 (1 j.a.), nab. 6429/2012: plany zagospodarowania lasów gromady Chrząstowice i wsi Falmirowice 1957, 1963-1972 (2 j.a.), operaty inwentaryzacji lasów niepaństwowych wsi: Daniec, Falmirowice, Krasiejów 1969-1973 (6 j.a.) Number of units in the group: 79
45/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnowąsach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1958-1967, 1969-1970 (13 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1965 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1959-1967, 1969-1972 (13 j.a.) protokoły zebrań wiejskich 1963-1965 (2 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1966-1967, 1971-1972 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1967, 1970 (2 j.a.) programy gospodarcze gromady 1964-1968 (1 j.a.), plany i zadania gpspodarcze 1959-1962, 1964-1965 (4 j.a.) budżety gromady 1958-1963, 1965-1967 (7 j.a.), sprawozdania finansowe 1955-1965 (2 j.a.), spisy rolne 1955-1960 (3 j.a.), spisy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1966 (3 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1967 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 58
Showing 511 to 540 of 3,962 entries.