Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/413/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Składnica w Strzelcach Opolskich 1945-1949 0 Unroll
protokoły z oddziałowego zgromadzenia, z posiedzenia plenum i prezydium Rady Oddziału oraz wykazy spółdzielni 1947-1948 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze likwidacji Wojewódzkiej Centrali Rolniczo-Handlowej Oddział w Strzelcach Opolskich i przejęcia jej agend przez "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z wizytacji Oddziału 1946-1948 (1 j.a.), bilanse, protokoły z rewizji kasy ,remanentów towarowych 1945-1949 (2 j.a.), remanennty towarowe i protokoły zdawczo-odbiorcze 1945-1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 6
45/414/0 "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców Oddział Okręgowy w Opolu 1945-1971 0 Unroll
Zarządzanie 1950-1965 (51 j.a.): Protokoły Zjazdów Okręgowych, protokoły Walnych Zgromadzeń spółdzielni, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedezeń Zarządu i Kolegium, protokoły narad i konferencji parttyjno-ekonomicznych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej; Organizacja 1950-1965 (9 j.a.): statuty Związku, schematy organizacyjne i regulaminy jednostki własnej i jednostek podległych, zarządzenia własne; Biurowość 1959 (1 j.a.): instrukcja kancelaryjna; Planowanie 1952-1965 (41 j.a.): plany perspektywiczne i wieloletnie, roczne plany gospodarcze, inwestycyjne, finansowe; Sprawozdawczość i statystyka 1950-1966 (193 j.a.): sprawozdania z działalności, sprawozdania z produkcji, zatrudnienia, bhp, zaopatrzenia materiałowego, zakupów i sprzedaży, zbytu, detalu, gastronomii, działalności społeczno-samorządowej, inwestycji, remontów, bilanse, sprawozdania finansowe, analizy; Kontrole zewnętrzne 1954-1966 (22 j.a.): protokoły i sprawozdania z kontroli jednostki własnej i jednostek podległych; Pracownicy 1955-1960 (1 j.a.): zakresy pracy pracowników Oddziału; Inwentaryzacja powszechna 1960-1962 (3 j.a.): sprawozdania. Number of units in the group: 327
45/415/0 "Społem" Wojewódzki Związek Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Opolu [1982] 1983-1988 0 Unroll
Zarządzanie 1983-1988 (32 j.a.): protokół zebrania założycielskiego, protokoły Zjazdów, protokoły posiedzeń Rady, komisji, Zarządu; Organizacja 1982-1988 (5 j.a.): statuty, schematy organizacyjne, regulaminy jednostki własnej i jednostek podległych; Planowanie 1984-1985 (1 j.a.): programy działania Związku; Sprawozdwczość i statystyka 1983-1988 (13 j.a.): sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne; Wycinki prasowe 1985-1987 (1 j.a.); Kontrole podległych jednostek 1984-1987 (16 j.a.): protokoły i zalecenia polustracyjne; Pracownicy 1984-1987 (1 j.a.): zakresy obowiążków służbowych. Number of units in the group: 70
45/416/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opolu 1947-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 2233
45/417/0 "Rolnik" Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opolu 1945-1956 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 156 j.a. 1. Samorząd spółdzielczy -13 j.a. (1947-1956) Rejestracja uchwał Rady, plany pracy samorządu i sprawozdania, protokoły walnych zjazdów, komisji, protokoły odbytych zebrań i narad. 2. Zarząd - 4 j.a. (1946-1955) Plany pracy Zarządu, protokoły zdawczo-odbiorcze prezesów PZGS, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, protokoły i sprawozdania z działalności. 3. Sprawozdania z rewizji, kontroli i inspecji - 7 j.a. (1947-1954) Protokoły kontroli NBP, przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji i zalecenia porewizyjne, list rewizyjny Centrali Rolniczej Spółdzielni w Katowicach, protokoły i sprawozdania poinspekcyjne. 4. Rewizja / kon trola jednostek zrzeszonych - 10 j.a. (1948-1954) Protokoły pokontrolne, sprawozdania z rewizji gminnych spółdzielni, listy porewizyjne, protokoły przeprowadzonej inspecji finansowej. 5. Organizacja służby rewizyjnej - 1 j.a. (1951-1952) Sprawozdania instruktora kontroli i samorządu. 6. Dokumenty członkowskie - 6 j.a. (1945-1953) Akta założenia spółdzielni, statut, deklaracje udziałów członkowskich, rejestr członków, udziały członków. 7. Organizacja wewnętrzna - 3 j.a. (1946-1956) Pracownicy, wykazy personalne członków, wykazy imienne Komitetów Członkowskich. 8. Organizacja i instruktaż społeczny - 2 j.a. (1954-1955) Sprawozdania z wizytacji gminnych spółdzielni, protokoły, referaty, plany pracy Sekcji Kobiet i Młodzieży. 9. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 16 j.a. (1948-1955) Protokoły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rad gminnych spółdzielni, protokoły i sprawozdania zebrań gromadzkich, protokoły narad prezesów gminnych spółdzielni, narady i zebrania członków. 10. Plany finansowe - 10 j.a. (1950-1955) Plany finansowe PZGS, plany finansowe GS. 11. Plany kosztów - 3 j.a. (1954-1955) Plan kosztów, wykonanie planu kosztów. 12. Zatrudnienie i płace - 4 j.a. (1950-1954) Plany zatrudnienia i płacy, etatów i premiowanie pracowników, sprawozdania o stanie maszyn, zatrudnienia, zarządzenia pokontrolne dotyczące funduszu płac GS. 13. Sprawy działalności usługowej - 2 j.a. (1953-1955) Plany dla zakładów żywienia zbiorowego, sprawozdania dotyczące zbiorowego żywienia. 14. Inwestycje i kapitalne remonty - 20 j.a. (1946-1955) Plany i sprawozdania z inwestycji, plany i sprawozdania z kapitalnych remontów, dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów, inwestycje pozalimitowe. 15. Sprawozdania statystyczne - 3 j.a. (1949, 1955-1956) Sprawozdania statystyczne. 16. Sprawozdawczość finansowa - 33 j.a. (1945-1956) Bilans surowy, netto, orientacyjny, bilanse, załączniki do bilansu, wstępne przyjęcie bilansu, protokoły zdawczo-odbiorcze, bilanse zbiorcze, analizy finansowe. 17. Dokumentacja księgowa - 1 j.a. (1946-1948) Protokoły kontroli księgowości przez Urząd Skarbowy. 18. Rozliczenie majątku obrotowego - 2 j.a. (1953) Kalkulacje jednostkowe i kosztów własnych, zestawienie planowanego wyniku detalu GS. 19. Administracja gospodarcza - 6 j.a. (1945-1953) Plan zagospodarowania przestrzennego, użytkowanie nieruchomości. 20. Dział Skupu - narady - 1 j.a. (1954-1955) Narady Działu Skupu. 21. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 3 j.a. (1953-1955) Plan skupu i sprzedaży, Narodowy Plan Gospodarczy - plan rejonizacji skupu, zastawienia i analizy kosztów skupu. 22. Sprawy organizacji transportu - 1 j.a. (1950-1951) Sprawozdania z zużycia paliwa, ilości i wartości produkcji. 23. Zakłady inne - gorzelnie - 2 j.a. (1949-1950) Protokół zdawczo-odbiorczy gorzelni, bilans gorzelni. 24. Plany i sprawozdania zakładów - 2 j.a. (1949-1950) Roczne sprawozdania zakładów – jednostek podległych. Dokumentacja techniczna – 7 j.a. (1951-1955) Dokumentacja techniczna remontów i inwestycji. Number of units in the group: 162
45/418/0 Państwowa Centrala Handlowa Oddział Rejonowy w Opolu 1946-1951 0 Unroll
bilanse Państwowej Centrali Handlowej, PCH Hurtowni Spożywczo Przemysłowej w Opolu i w Strzelcach Opolskich 1946-1951 (13 j.a.), Number of units in the group: 26
45/419/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Opolu [1949]1950-1971 0 Unroll
Zarządzanie (1949- 1971) 273 j.a Protokoły narad Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego, Biura Wojewódzkiego Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego, akta Wojewódzkiej Komisji Terenowo-Branżowej, protokoły narad kierowników, protokoły narad aktywu, działalność organizacji zakładowych, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia dyrektora. Regulaminy, programy plany pięcioletnie obrotu towarowego, pięcioletnie plany zatrudnienia i płac, plany finansowe, plany finansowo- handlowe, plany obrotu towarowego, plany inwestycyjne, plany usług, plany zatrudnienia i płac, plany godzin nadliczbowych, plany napraw. Sprawozdania z działalności, z działalności handlowej, sprawozdania finansowe i bilanse, wykonania planów obrotu towarowego, inwestycji i remontów, z zatrudnienia, z BHP i wypadkowości, sprawozdania statystyczne, analizy i bilanse. Akta dotyczące norm zakładowych i archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne, akta Funduszu Zakładowego oraz akta weryfikacji pracowników. Technika i organizacja handlu (1952- 1967) 3 j.a. Organizacja sprzedaży, projekty wzorów i wzory mebli, ocena nowoczesności i jakości mebli. Number of units in the group: 276
45/420/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu 1952-1975 0 Unroll
Zarządzanie (1952- 1975) 98 j.a. Akta Wojewódzkiej Komisji Terenowo-Branżowej, protokoły narad kierowników, protokoły narad aktywu, działalność organizacji zakładowych, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia dyrektora. Regulaminy, programy plany pięcioletnie obrotu towarowego, pięcioletnie plany zatrudnienia i płac, plany finansowe, plany finansowo- handlowe, plany obrotu towarowego, plany inwestycyjne, plany usług, plany zatrudnienia i płac, plany godzin nadliczbowych. Sprawozdania z działalności, z działalności handlowej, sprawozdania finansowe i bilanse, wykonania planów obrotu towarowego, sprawozdania statystyczne, analizy i bilanse. Kontrole zewnętrzne, akta Funduszu Zakładowego oraz akta weryfikacji pracowników. Number of units in the group: 98
45/421/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. T. Kościuszki w Kolonii Popielowskiej, pow. Opole 1953-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 20
45/422/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Plon" w Krępnej powiat Krapkowice 1959-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 8
45/423/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Opolu [1936] 1945-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 496
45/424/0 Narodowy Bank Polski I Oddział Miejski w Opolu 1951-1987 0 Unroll
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje, bilanse, obliczenia procentów i odsetek. (1951- 1987) 32 ja Number of units in the group: 33
45/425/0 Narodowy Bank Polski II Oddział Miejski w Opolu 1952-1985 0 Unroll
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne i problemowe, bilanse. (1952- 1985) 14 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: Protokoły konferencji dyrektorów oddziałów operacyjnych oraz narad aktywu (1963- 1964) 1 ja. Number of units in the group: 15
45/426/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Strzelcach Opolskich 1952-1981 0 Unroll
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne, problemowe, bilanse (1952- 1981) 13 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: protokół działania Komisji Do Spraw Planu Kasowego, akta archiwum zakładowego (1954-1960) 2 ja Number of units in the group: 15
45/427/0 Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Opolu [1945]1950-1975 0 Unroll
Podstawy prawne 2 j.a. (1959-1968) Akta przekazywania agend pomiędzy bankami, przejęcie agend oraz aktywów i pasywów Banku Rolnego Oddziału w Opolu przez NBP Oddział II Miejski w Opolu. Organy kolegialne 7 j.a. (1949-1969) Protokoły konferencji oddziału, protokoły narad dyrektorów i kadry kierowniczej, narad i odpraw oddziału, akta Rady Zakładowej i Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Struktura organizacyjna 11 j.a. (1949-1975) Organizacja oddziału, regulamin organizacyjny, plany działalności, plany pracy, etaty i wynagrodzenia pracowników banku, protokołu zdawczo-odbiorcze przekazywania agend organizacyjnych banku. Biurowość 2 j.a. (1951-1974) Ewidencja zasobu składnicy akt, wykaz akt archiwalnych. Kontrole przeprowadzane przez jednostki nadrzędne 2 j.a. (1951-1965) Protokoły kontroli przeprowadzane przez jednostki nadrzędne i zalecenia pokontrolne. Rewizje jedostek podrzędnych 9 j.a. (1953-1962) Protokoły porewizyjne i wykonanie zaleceń porewizyjnych. Kontrole przeprowadzane przez aparat banku 21j.a. (1950-1971) Protokoły kontroli jednostek podrzędnych i zalecenia pokontrolne, protokoły kontroli inwestycji kredytowanych przez bank, protokoły kontroli inwestycji melioracyjnych, sprawozdania z kontroli robót budowlano-montażowych, sprawozdania z kontroli dotyczących eksploatacji jednostek leśnych przemysłu drzewnego, naleśnictw, zakładów meblarskich, sprawozdania z kontroli fuduszu płac, protokoły i sprawozdania z inspekcji personalnych. Szkolenia 2 j.a. (1960-1968) Sprawozdania z zatrudnienia i dokształcania pracowników Własna gospodarka finansowa 3 j.a. (1956-1975) Plany kosztów, wyliczenia funduszu płac dla pracowników Finansowanie, kredytowanie i kontrola państwowych gospodarstw rolnych 24 j.a. (1959-1960) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Gospodarstwa Rolnego nr 11 na Półwsi, Państwowych Gospodarstw Rolnych w Domecku, Prószkowie, Sławicach, Turawie, Zakrzowie, Zieleńcu, Zimnicach. Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Rolnictwa 54 j.a. (1959-1961) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Opolu, Przedsiębiorstwa Hydrologicznego Rolnictwa Zakład Robót Hydrologicznych w Opolu, Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej i Usług w Opolu, Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych w Opolu, Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Melioracyjnych w Opolu, Wojewódzkiego Zarządu Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Opolu, Zakładu Instalacyjno-Montażowego w Ozimku. Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Górczańskiej Hodowli Roślin Oddział Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Nasionami "Centrala Nasienna" w Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Wylegu Drobiu w Opolu, Państwowego Ośrodeka Maszynowego w Dąbrowie Niemodlińskiej, Państwowego Ośrodeka Maszynowego w Przyworach, Zakładów Wytwórczych Aparatury Przemysłu Rolnego w Łambnowicach, Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Opolu, Państwowego Technikum Ogrodniczego Gospodarstwo Szkolne w Prószkowie, Rocznej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej w Chrościnie Opolskiej. Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 21 j.a. (1959-1961) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Nadleśnictwa Państwowe go w Grudzicach, Jełowej, Karłowicach, Kolonowskim, Krasiejowie, Popielowie, Prószkowie, Zagwiździu, Zbicku. Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Biura Zbytu Drewna w Opolu, Fabryki Suchej Destylacji Drewna w Fosowskiem, Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Opole, Gospodarstwo Rybackie w Krogulnie, Opolskiej Fabryki Mebli w Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Leśnej Produkcji Niedrzewnej "Las" w Opolu, Rejonu Przemysłu Leśnego w Opolu, Zarządu Lasów Państwowych Ośrodek Remontowo-Budowlany w Opolu, Zespółu Składnic Lasów Państwowych w Opolu. Sprawozdawczość i statystyka 29 j.a. (1945-1973) Sprawozdania z działalności, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania kredtowe, ze sprzedazy, budżetowe, bilanse, analizy. Operacje finansowe i rachunkowe 1 j.a. (1950-1951) Protokoły zdawczo-odbiorcze pożyczek zdanych na powiaty. Number of units in the group: 188
45/428/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu 1945-1949 0 Unroll
bilanse 1945-1949 (5 j.a.) Number of units in the group: 5
45/429/0 Bank Inwestycyjny w Opolu 1949-1962 0 Unroll
Sprawozdawczość - 12 j.a. (1949-1961) Bilanse. Wieloletnie i roczne plany inwestycyjne - 6 j.a. (1956-1958) Spisy zadań inwestycyjnych. Kontrola prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego - 1 j.a. (1962) Zbiór sprawozdań z kontroli stanu zapasów maszyn niezagospodarowanych. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów - 1 j.a. (1958-1959) Bilans Zarządu Inwestycji Szkolnych w Opolu. Plany działalności gospodarczej - 17 j.a. (1956-1960) Roczne plany techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw i spółdzielni. Sprawozdawczość i statystyka - 16 j.a. (1953-1960) Roczna sprawozdawczość z realizacji zadań produkcyjnych i środków produkcji oraz roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i spółdzielni. Zbiorcze plany działalności i sprawozdawczość - 3 j.a. (1957-1960) Zbiorcze plany, sprawozdania i bilanse przedsiębiorstw. Number of units in the group: 56
45/430/0 Bank Ludowy w Opolu 1951-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/431/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Wojewódzki w Opolu 1953-2004 0 Unroll
protokoły narad Oddziału Wojewódzkiego i Oddziału w Nysie 1957-1958 (2 j.a.), regulaminy organizacyjne 1959-1969 (2 j.a.), organizacja ajencji PKO 1957-1960 (3 j.a.), plany 1957-1960 (2 j.a.), sprawozdania 1958 (1 j.a.), bilanse 1953-1975 (20 j.a.), sprawozdania analityczne 1958 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1959 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1957-1961 (3 j.a.), wykaz pracowników 1959 (1 j.a.), nab.5086/2007 - 219 j.a. - 2 ,27 mb. Number of units in the group: 289
45/432/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu głubczyckiego w Głubczycach 1946-1949 0 Unroll
protokolarze z posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1947-1949 (2 j.a.), bilanse 1946-1947 (2 j.a.), akta przejęcia Komunalnej Kasy Oszczędności w Głubczycach na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Głubczycach 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 5
45/433/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu grodkowskiego w Grodkowie 1948-1949 0 Unroll
organizacja Kasy 1946-1949 (1 j.a.), protokolarz posiedzeń Zarządu Kasy 1948-1949 (1 j.a.), bilanse 1947-1948 (3 j.a.), akta przejęcia KKO w Grodkowie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Grodkowie 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 6
45/434/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kluczborskiego w Kluczborku 1945-1949 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1945-1949 (3 j.a.), bilans 1948 (1 j.a.), akta przejęcia KKO w Kluczborku i jej Oddziałów w Byczynie i Wołczynie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Kluczborku 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 6
45/435/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kozielskiego w Koźlu 1945-1949 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1945-1949 (3 j.a.), statut KKO powiatu kozielskiego 1946 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Kredytowej 1946-1948 (1 j.a.), bilans za rok 1945 1946 (1 j.a.), protokół lustracji 1946 (1 j.a.), akta przejecia KKO w Koźlu i oddziałach na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Koźlu 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 8
45/436/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu niemodlińskiego w Niemodlinie 1947-1949 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1947-1949 (2 j.a.), sprawozdanie z działalności Kasy i bilans za 1948 r. 1948 (1 j.a.), akta przejecia agend KKO w Niemodlinie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Opolu 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
45/437/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu nyskiego w Nysie 1947-1949 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady Kasy 1947-1948 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Dyrekcji Kasy 1948-1949 (1 j.a.), akta przejecia Komunalnej Kasy Oszczędności w Nysie i jej oddziałach na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Nysie 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 3
45/438/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu oleskiego w Oleśnie 1945-1948 0 Unroll
protokoły przejęcia majątku po byłej Kreissparkasse Rosenberg 1945 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Rady Kasy 1946-1948 (1 j.a.), sprawozdanie z dziłalności Kasy i bilanse roczne 1946-1947 (2 j.a.), bilanse miesięczne 1948 (1 j.a.), akta przejecia agend Komunalnej Kasy Oszczędności w Oleśnie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Opolu 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 6
45/439/0 Komunalna Kasa Oszczędności na powiat i miasto Opole 1947-1949 0 Unroll
protokoły Komisji Kredytowej 1947-1948 (1 j.a.), akta przejecia agend Komunalnej Kasy Oszczędności w Opolu i jej oddziałów przez Bank Związku Spółek Zarobkowych Rolnego w Opolu 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/440/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu prudnickiego w Prudniku 1947-1949 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Kasy 1947-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Dyrekcji Kasy 1947-1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Kredytowej 1948-1949 (1 j.a.), akta przejęcia Komunalnej Kasy Oszczędności w Prudniku i Oddziałów w Głogówku i Białej Prudnickiej 1949 (1 j.a.), przes.791/2006 -6 j.a.-0,09 Number of units in the group: 11
45/441/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu raciborskiego i miasta Raciborza 1946-1949 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Kasy 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Dyrekcji Kasy 1946-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1946-1948 (1 j.a.), akta przejęcia Komunalnej Kasy Oszczędności w Raciborzu 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
45/442/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu strzeleckiego w Strzelcach Opolskich 1946-1949 0 Unroll
protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Kasy 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Dyrekcji Kasy 1948-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1947-1948 (1 j.a.), bilans i sprawozdanie z działalności Dyrekcji Kasy 1948 (1 j.a.), akta przejęcia agend Komunalnej Kasy Oszczędności w Strzelcach Opolskich 1949 (1 j.a.), przes.1102/2007 -1 j.a.-0,08 mb. Number of units in the group: 6
Showing 691 to 720 of 3,959 entries.