Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/533/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Wojewódzki w Opolu [1946] 1950-1956 [1957] 0 Unroll
Wydziła Kadr i Szkolenia: wykazy członków ZSch oraz akta dotyczące poszczególnych uniwersytetów ludowych Śląska Opolskiego 1948, 1950-1956 (17 j.a.), Wydział Organizacyjno-Rolny: statuty ZSCh, materiały walnych zjazdów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, protokoły z posiedzeń prezydium zarządu wojewódzkiego oraz posiedzeń plenarnych i prezydiów zarządów powiatowych, protokoły narad i odpraw, plany pracy i sprawozdania z działalności, skagi i interwencje, akta dotyczące obchodów święta ludowego, sprawy organizacyjno-rolne, dożynekoświaty rolniczej, współzawodnictwa w rolnictwie, sprawy rolneiczych spółdzielni produkcyjnych, praca ZSCh wśród kobiet 1946, 1950-1956 (165 j.a.), Wydział Kultury i Propagandy: sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, arkusze rejestracyjne bibliotek ZSCh i świetlic gromadzkich, sprawy konkursów czytelniczych i świetkicowych, sprawozdania z organizacji wycieczek 1947, 1950-1957 (22 j.a.), Wydział Administracyjno-Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe 1949, 1950-1957 (13 j.a.), Rada Miejscowa Związków Zawodowych i Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa: protokoły i sprawozdania, protokoły zebrań i kontroli, sprawozdania z działalności 1951-1956 (2 j.a.), pisma okólne, zarządzenia, plany pracy 1950-1951 (1 j.a.), skargi i zażalenia 1956-1957 (1 j.a.) Number of units in the group: 223
45/534/0 Liga Kobiet Zarząd Wojewódzki w Opolu 1950-1965 0 Unroll
konferencje wojewódzkie-protokoły z załącznikami, referat 1952, 1958 (3j.a.), konferencje powiatowe-protokoły, protokół Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 1952, 1958, 1960-1961 (6 j.a.), Zarząd Wojewódzki-protokoły posiedzeń 1951-1960 (10 j.a.), sekcje: Kultury Oswiaty i Wychowania, Propagandy, Socjalno-Bytowej, Spółdzielczości -protokoły sekcji, plany pracy, wytyczne 1954, 1956, 1959-1960 (4 j.a.), Zarządy Miejskie i Powiatowe-protokoły i sprawozdania 1951-1960 (13 j.a.), Zarządy Powiatowe-protokoły posiedzeń Sekcji Organizacyjnych przy Zarządach Powiatowych 1952-1953 (1 j.a.), koła przyzakładowe-protokoły i sprawozdania kól 1951-1954 (6 j.a.), Koło Gospodyń Wiejskich-protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, sprawozdania z działalności Koła i Komisji Wiejskiej 1957-1960 (2 j.a.), Komisja-protokoły posiedzeń Komisji ds. Gospodarstwa Domowego 1960 (1 j.a.), Koło Rencistek-protokoły zebrań 1959 (1 j.a.), protokoły narad przewodniczących Zarządów Powiatowych, Komisji i Kół Ligi Kobiet 1957-1958 (1 j.a.), protokoły narad instruktorek Zarządów Powiatowych 1959-1960 (2 j.a.), protokoły narad i odpraw aktywu 1956, 1959 (2 j.a.), protokoły narad problemowych i roboczych 1955 (1 j.a.), Rady Kobiece-protokoły zebrań 1954 (1 j.a.), referaty na zebrania i narady 1954-1956, 1958-1965 (2 j.a.), regulamin pracy Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet 1960 (1 j.a.), plany, sprawozdania i ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego 1952-1955, 1957-1960, 1962 (9 j.a.), sprawozdania Sekcji Opieki Społecznej i Sekcji Kultury, Oświaty i Wychowania Zarządu Wojewódzkiego 1951, 1959-1960 (2 j.a.), sprawozdania opisowe i statystyczne Zarządów Powiatowych 1952- 1960 (9 j.a.), analiza pracy Zarządów Powiatowych 1952 (1 j.a.), sprawozdania i informacje o pracy kobiet w terenie, analiza działalności Ligi Kobiet w województwie opolskim 1954, 1960 (2 j.a.), informacje, analizy, sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego z organizowania rad kobiecych w województwie, oceny Zarządu Wojewódzkiego, informacje i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego z działalności Ligi Kobiet, uchwały 1953, 1955-1956, 1958-1959 (6 j.a.), preliminarze budżetowe 1954-1957, 1959-1960 (2 j.a.), bilanse 1951-1961 (11 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1952-1953, 1956-1960 (2 j.a.), kampania wyborcza-protokoły, sprawozdania, planyi informacje, instrukcje, kampania wyborcza do Sejmu PRL, lista wyborcza, kampania wyborcza do rad narodowych, sprawozdania z kampanii wyborczej, wykazy kobiet-radnych 1951, 1955-1958, 1960 (5 j.a.), sprawozdania wyborcze-z przebiegu zebrań wyborczych do kół gospodyń wiejskich, informacje dotyczące wyborów do władz Ligi Kobiet i rad narodowych 1951-1952, 1954 (2 j.a.), Dzień Kobiet-instrukcje, protokoły posiedzeń komitetów organizacyjnych, sprawozdania z dochodów, listy gratulacyjne, plany i informacje 1953, 1956, 1958-1960 (6 j.a.), Dzień Dziecka-protokoły posiedzeń komitetów organizacyjnych, sprawozdania z obchodów 1951 (1 j.a.), konkursy hodowlane-sprawozdania z przygotowań i przebiegu 1953-1955 (1 j.a.), wycinki prasowe 1950-1951, 1957-1960 (2 j.a.), relacje z podróży służbowe 1950 (1 j.a.), przes. 1230/2009 Number of units in the group: 120
45/535/0 Liga Kobiet Zarząd Grodzki w Opolu 1947-1949 0 Unroll
protokoły i sprawozdania zarządu 1949 (1 j.a.), koła przyzakładowe-protokoły i sprawozdania 1947-1949 (2 j.a.). Number of units in the group: 3
45/536/0 Liga Kobiet Zarząd Powiatowy w Opolu 1946-1949 0 Unroll
protokoły i sprawozdania zarządu 1946-1949 (2 j.a.), koła przyzakładowe-protokoły i sprawozdania 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 3
45/537/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Opolu 1951-1983 0 Unroll
Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego: protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, plany pracy komitetu, sprawozdania z działalności komitetu, materiały powiatowych, miejskich, terenowych i gminnych Komitetu Frontu Narodowego 1952-1956 (45 j.a.), Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu-organizacja, zarządzenia i okólniki, protokoły posiedzeń plenum i prezydium, materiały komisji i zespołów problemowych, Społeczny Fundusz Budowy Szkół-sprawozdania, materiały komitetów i konferencji wyborczych, narady, plany pracy, sprawozdania, kontrole i wizytacje, sprawozdania finansowe, spotkania radnych i posłów z wyborcami, materiały samorządu mieszkańców, czyny społeczne, skargi, współpraca z Ogólnopolskim Komitetem Frontu Jedności Narodu, współpraca z zagranicą, przemówienia i referaty, kronika, zdjęcia 1957-1983 (229 j.a.), Wojewódzki Zespół Poselski-sprawozdania, wykazy posłów, plany pracy 1965-1976 (4 j.a.), Wojewódzka Rada Kobiet-organizacja, protokoły posiedzeń plenum i prezydium, narady, wykazy członkiń, plany pracy, sprawozdania 1966-1980 (39 j.a.), Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia-posiedzenia prezydium, wykazy członków 1972-1979 (2 j.a.), Społeczny Komitet Budowy Pomników-posiedzenia, dokumentacja konkursów, projekty pomników 1966-1979 (6 j.a.), Komitety Powiatowe Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja akcji wyborczych 1957-1975 (152 j.a.), miejskie komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja akcji wyborczych 1958-1981 (31 j.a.), miejsko-gminne komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja akcji wyborczych 1973-1982 (39 j.a.), gminne komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania 1973-1980 (14 j.a.), gromadzkie komitety Frontu Jedności Narodu-posiedzenia, plany pracy, sprawozdania 1959-1973 (51 j.a.), Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu-plan pracy 1969-1970 (1 j.a.), dopływ: Gromadzkie Komitety Frontu Narodowego w Kolnowicach, Rożniątowie i Staniszczach Wielkich 1954-1956 (3 j.a.), Rada Kobiet przy Powiatowym Komitecie FJN w Nysie 1970-1975 (6 j.a.), Rada Kobiet przy Miejsko-Gminnym Komitecie FJN w Nysie 1975-1981 (5 j.a.), Rada Kobiet przy Gromadzkim Komitecie FJN w Racławicach Śląskich 1967-1971 (1 j.a.), Rada Kobiet przy Gminnym Komitecie FJN w Pakosławicach 1974 (1 j.a.), Miejski Komitet FJN w Opolu 1965 (1 j.a.), Gromadzkie Komitety FJN w Budkowicach Starych, Burgrabicach, Byczynie, Głuchołazach, Jasionie, Kałkowie, Kopernikach, Korfantowie, Ligocie Bialskiej, Łączniku, Malni, Moszczance, Nowym Lesie, Olszynce, Racławicach Śląskich, Roszkowicach, Szybowicach, Walcach 1956-1973 (23 j.a.), dopływ - nab. 5318/2008: Powiatowty Komitet Frontu Jedności Narodu w Strzelcach Opolskich: uchwały i protokoły 1968 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jemielnicy: składy osobowe Wiejskich Komitetów FJN, protokoły ze spotkań przedwyborczych, czyny społeczne, programy pracy wsi, protokoły posiedzeń Gromadzkich Komitetów Frontu Jedności Narodu, sprawozdania z działalności, zestawienie posiedzeń 1960-1970 (5 j.a.), kwestionariusze osobowe przewodniczących gminnych komitetów i członków komitetów 1970-1973 (2 j.a.), nab.5331/2008 - 6 j.a.-0,04 mb.: Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Strzelcach Opolskich: uchwały i protokoły 1968 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jemielnicy: składy osobowe Wiejskich Komitetów FJN, protokoły ze spotkań przedwyborczych 1960-1963 (1 j.a.), czyny społeczne, programy pracy wsi, składy osobowe Wiejskiego Komitetu FJN, plany pracy, protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności, zestawienie posiedzeń 1966, 1968-1969 (4 j.a.), przes.1368/2009: Gminny Komitet Frontu Narodowego w Korfantowie - program działania i protokół posiedzenia 1973, 1978 (1 j.a.), przes.1392/2009: gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Jasienicy Dolnej - protokół posiedzenia Plenum 1973 (1j.a.), przes.1406/2009: Miejski Komitet Frontu Jedności w Głuchołazach - protokół posiedzenia, sprawozdania z działalności 1974 (1 j.a.), przes.1422/2009: Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Nysie - materiały z działalności 1977-1979 (2 j.a.), przes. 1486/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Paczkowie - składy osobowe, materiały z działalności 1973 (1 j.a.), przes. 1492/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Ścinawie Nyskiej - protokoły z posiedzeń Plenum, materiały z działalności 1973 (1 j.a.), Gminny Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Ścinawie Nyskiej - protokoły z posiedzeń, materiały z działalności 1973 (1 j.a.), przes.1568/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Łambinowicach - protokoły z posiedzeń, skład i terminarz spotkań 1973 (1 j.a.), przes.1573/2010: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Skorogoszczy - protokoły z posiedzeń 1973-1974 (1 j.a.); nab. 7644/2015 protokoły i materiały z posiedzeń Komitetu Frontu Jedności Narodu w Bodzanowicach 1965-1970 (1 j.a.); nab. 7645/2015 protokoły i materiały z posiedzeń Komitetu Frontu Jedności Narodu w Oleśnie 1973-1975 (1 j.a.); nab. 7646/2015 protokoły i materiały z posiedzeń Komitetu Frontu Jedności Narodu w Łomnicy 1961-1963 (1 j.a.); nab. 8096/2015: składy socjalne i partyjne komitetów, kwestionariusze ewidencyjne członków, wykazy przewodniczących, sekretarzy i członków, oceny pracy komitetów gromadzkich i wiejskich, obchody uroczystości, świąt i rocznic, Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów- protokoły z zebrań, sprawozdania, wykazy, referaty, Wojewódzka Komisja do spraw Dzieci i Młodzieży- protokoły z posiedzeń, plany, referaty, Wojewódzka Rada Kobiet przy Wojewódzkim Komitecie FJN, Wojewódzki Społeczny Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego, realizacja czynów społecznych, konkursy, konferencje, protokoły z posiedzeń, Komisja do Współdziałania z Radami Narodowymi- protokoły, zestawienia, plany, Społeczna Komisja Pojednawcza- sprawozdania, wytyczne działania, dzienniki podawcze, plany pracy, Komisja do spraw zadrzewiania- protokoły i notatki, Powiatowy Komitet FJN w Strzelcach Opolskich- plany pracy, protokoły z zebrań, sprawozdania, oceny działalności, Powiatowy Komitet FJN w Namysłowie- plany pracy, protokoły z zebrań, sprawozdania, oceny działalności, posiedzenia Komisji Propagandy, posiedzenia Prezydium Wojewódzkiego Komitetu FJN, sprawozdania z działalności, finansowanie i organizowanie uroczystości, dotacje, rozliczenia, współpraca, nagrody, regulaminy, preliminarze wydatków, kampanie wyborcze, projekt biuletynu, wycinki prasowe, materiały z działalności opiekuńczo- wychowawczej, reforma terenowych organów władzy i administracji państwowej, referaty i wystąpienia z narad, informacje o przebiegu kampanii przed VII Zjazdem PZPR, zadania komitetów FJN w realizacji uchwał VII Zjazdu PZPR, rezolucje, informacje z przebiegu zebrań, likwidacja skutków powodzi z 1977 roku 1960-1977 (72 j.a.); .nab. 8314/2016: sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdania z działalności, Wojewódzki Zespół Poselski w Opolu, wykazy aktywistów, obchody uroczystości, spotkania radnych z wyborcami, zadania komitetów w dziedzinie umocowania więzi posłów i radnych z wyborcami, ankiety o pracy Zakładowego Zespołu Radnych, ocena realizacji programu wyborczego i przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu Vi kadencji, Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży- materiały z posiedzeń, plany, referaty, biuletyny informacyjne, działalność komitetów i samorządów mieszkańców w organizowaniu pracy polityczno-wychowawczej, Komisja Propagandy- plany pracy, materiały z posiedzeń, plan pracy Komitetu Wojewódzkiego w zakresie realizacji VII Plenum KC PZPR w województwie opolskim 1962-1977 (25 j.a.); nab. 8434/2016: protokoły posiedzeń 1970 (2 j.a.), nab.9272/2018: Gminny Komitet Frontu Narodowego w Komprachcicach-protokoły posiedzeń w gromadach 1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 930
45/538/0 Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu po 1945 roku [1936] 1945-1976, 1980 9 Unroll
Kontynenty: 2 j.inw. (bd), Kraje: 1 j.inw. (bd), Polska: 9 j.inw. (1947-1974), Województwo Opolskie: 7 j.inw. (1953-1974), Brzeg: 3j.inw.(1954-1963), Głubczyce: 3 j.inw. (1960-1976), Grodków: 4 j.inw. (1946-1962), Kluczbork: 2 j.inw. (1961), Koźle: 1 j.inw. (1963), Krapkowice: 1 j.inw. (1960), Namysłów: 1 j.inw. (1962), Niemodlin: 4 j.inw. ([1936] 1945-1960), Nysa: 8 j.inw. (1945-1973), Olesno: 2 j.inw. (1946, 1962), Opole: 15 j.inw. (1946-1961), Prudnik: 3 j.inw. (1946, 1962), Racibórz: 1 j.inw. (1946), Strzelce Opolskie: 4 j.inw. (1946, 1964), przes. 1376/2009: załaącznik do umowy między Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 1945 roku o wytyczeniu istniejącej granicy państwowej (1957) 1 j.inw, mapa schematyczna sieci autobusowej nr 11 Okręgu Komunikacyjnego (1976) 1 j.inw., mapa powiatu Grodków (b.d.) 1 j.inw., mapa Powiatu Brzeg (b.d.) 1 j.inw., plan śródmieścia miasta Opola (b.d.) 1 j.inw., Polska Rzeczpospolita Ludowa - mapa administracyjna (1980) 1 j.inw., mapa polityczno-komunikacyjna świata (1975) 1 j.inw., polska mapa gospodarcza (1968) 1 j.inw., przes.1806/2012: mapy gospodarcze miejscowości Rudziniec, Stara Kuźnia, Ujazd, Kielcza, Sławięcice, Jemielnica, Kotulin, Toszek , Dziewkowice Świbie, Chechło, Wielowieś, Borowiany, Las Kośmidry, Zawadzkie, Pludry, Rozmierka, Łaziska, Kolonowskie, Kadłub, Strzelce Opolskie, Olszowa, Krasiejów, Komprachcice, Czarnowąsy, Brynica, Nowe Siołkowice, Wrzoski, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Dąbrowa 1951-1953 (33 j.a.), mapy powiatów: raciborskiego, prudnickiego, opolskiego, nyskiego, niemodlińskiego, namysłowskiego, brzeskiego, głubczyckiego, grodkowskiego, kozielskiego, krapkowickiego, kluczborskiego, oleskiego 1952-1966 (90 j.a.), mapa miejscowości Chrapkowice (Krapkowice) 1945 (1 j.a.); przes. 2453/2016: plan sytuacyjny terenów położonych w okolicy niezidentyfikowanej fabryki cukru XX w. (1 j.a.). Number of units in the group: 204
45/539/0 Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Opolu [1938-1939] 1946-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 1792
45/540/0 Zarząd Wodny w Opolu 1830-1944 [1948] 0 Unroll
Number of units in the group: 2275
45/541/0 vacat - Zarząd Wodny w Gliwicach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/542/0 Zarząd Wodny w Raciborzu 1884-1944 48 Unroll
Number of units in the group: 1068
45/543/0 Zarząd Wodny w Brzegu 1907-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 48
45/544/0 Zarząd Budowy Zbiornika Retencyjnego w Otmuchowie 1903-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 820
45/545/0 vacat - Superintendentura w Nysie - obecnie pod nr 1772 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/546/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Głubczycach - obecnie pod nr 1802 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/547/0 Starostwo Powiatowe w Koźlu 1803-1944 0 Unroll
wybory do parlamentu, plebiscyt i powstania śląskie, referendum ludowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, strajki, migracje, sprawy obywatelstwa, organizacje polityczne, prasa, statystyka ogólna, organizacja urzędu, zmiana granic administracyjnych, zmiana nazw miejscowości, spisy ludności, warsztatów rzemieślniczych, sprawy rolne, pomoc wschodnia 1826-1944 (125 j.a.), stowarzyszenia wyznaniowe, budowa i utrzymanie szkół, przedszkoli, szkoły powszechne, zawodowe, uzupełniające, mniejszościowe, nadzór pedagogiczny, personel nauczycielski 1817-1939 (100 j.a.), organizacja urzędów policyjnych, sprawy porządku, obyczajowe, zażalenia na działalność policji 1907-1937 (20 j.a.), obrona przeciwpożarowa i przeciwlotnicza 1910-1939 (13 j.a.), sprawy sanitarne i zdrowia: personel lekarski, pomocniczy, ośrodki zdrowia, szpitale, apteki, sprawy sanitarne-nadzór 1803-1937 (15 j.a.), Komunikacja, budownictwo: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, budowa kolei, osiedli, domów, zakładów przemysłowych 1914-1943 (18 j.a.), Rolnictwo, hodowla: organizacje rolnicze, kultura rolna, ochrona roślin, zwalczanie epidemii i wścieklizny, hodowla zwierząt, ryb, myślistwo 1825-1937 (48 j.a.), organizacje zawodowe 1911-1937 (28 j.a.), ubezpieczenia społeczne. Kasy chorych, lecznictwo, sprawy inwalidów, pomoc doraźna 1822-1937 (58 j.a.), Wiejskie Komisje Pojednawcze - wybór członków 1858-1935 (72 j.a.), sprawy wojskowe: mobilizacja, zakwaterowanie wojsk, urządzenia wojskowe 1914-1937 (5 j.a.), sprawy obcokrajowców, formacje NSDAP, listy mieszkańców według przynależności narodowej, przyznanie obywatelstwa osobom pochodzenia węgierskiego, 1929-1938 (4 j.a.), stan szkolnictwa powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.), plan registratury b.d. (1 j.a.), repertoria b.d. (2 j.a.), NSDAP - przyjęcia na członków partii 1934-1938 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1939 (1 j.a.), księga kontroli 1932-1939 (1 j.a.), przes.1808/2012: kosztorys budowy drogi brukowanej z Trawnik do Naczęsławic 1937 (1 j.a.), nab.9195/2017: korespondencja w sprawie ubezpieczeń społecznych 1935 (1 j.a.), nab. 2018: stan ludności miejscowej i robotników przymusowych w poszczególnych miejscowościach powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.) Number of units in the group: 514
45/548/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/549/0 Wydział Powiatowy w Koźlu 1873-1944 0 Unroll
samorząd i administracja: sprawy organizacyjne Wydziału, wybory do sekmików powiatowych i zgromadzeń lokalnych, zmiany granic administarcyjnych, wybory i niminacje przełożonych gmin, burmistrzów, ławników, sprawy personalne 1873-1942 (51 j.a.), oświata, utzrymani i działalność szkół zawodowych, rolniczych, dokształcających i średnich, stypendia, wynagrodzenie nauczycieli 1915-1934 (9 j.a.), finanse: podatki, opłaty gminne 1920-1941 (23 j.a.), rplnictwo: popieranie rozwoju rolnictwa, pomoc dla wsi, elektryfikacja, mysliwstwo, powodzie i klęski elementarne 1901-1936 (18 j.a.), sprawy majątkowe gmin, zadłużenia, budżety powiatowego związku samorządowego i gmin 1899-1944 (34 j.a.), rozgraniczenia i podział obszarów wiejskich 1928-1938 (10 j.a.), uchwały wydziału powiatowego i rad gminnych 1876-1934 (64 j.a.), sprawozdania rachunkowe gmin i miast, podatki miejskie 1874-1928 (60 j.a.), statut i sprawy finansowe miasta Koźla 1880-1936 (5 j.a.), sprawy sporne i skargi na funkcjonariuszy państwowych i samorządowych 1874-1932 (56 j.a.) Number of units in the group: 330
45/550/0 vacat - Wydział Powiatowy w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/552/0 vacat - Urząd Obwodowy w Gródczankach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/554/0 vacat - Urząd Obwodowy w Nędzy - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/555/0 vacat - Urząd Obwodowy w Pietrowicach Wielkich - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/556/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu głubczyckiego - utworzono grupę zespołów nr 787 - 827 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/557/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu kozielskiego - utworzono grupę zespołów nr 889 - 921 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/558/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu raciborskiego - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/559/0 vacat - Sąd Apelacyjny w Raciborzu - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/560/0 Sąd Krajowy w Raciborzu 1885-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 76
45/561/0 Akta notariusza Karola Gottsmanna w Baborowie 1893-1898 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadkowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1893-1899 (6 j.a.) Number of units in the group: 6
45/562/0 Akta notariusza Artura Langera w Baborowie 1921-1923 0 Unroll
Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadkowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1921-1923 (5 j.a.) Number of units in the group: 5
45/563/0 Akta notariusza Augusta Elsnera w Głubczycach 1864-1907 0 Unroll
Akta: Akty notarialne: 1864 - 1907 120 j.a. Pomoce ewidencyjne: Rejestry notarialne: 1872-1900 7 j.a. Number of units in the group: 127
45/566/0 Akta notariusza Józefa Fikusa w Głubczycach 1849-1880 0 Unroll
Akta:Akty notarialne: 1849-1880 67 j.a. Pomoce ewidencyjne:Rejestry notarialne: 1849-1880 4 j.a. Number of units in the group: 69
Showing 811 to 840 of 3,959 entries.