Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/1196/0 Zakłady Cementowo - Wapiennicze "Górażdże" w Choruli 1945-2003 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 471 j.a. – 6,11 mb Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, decyzje, polecenia służbowe, pisma okólne (1952-1996) 70 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy i struktury organizacyjne, rejestracja przedsiębiorstwa, organizacja zarządzania, statuty, instrukcje, regulaminy, folder (1950-1993) 66 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: Plany wieloletnie, plan finansowy zakładów budżetowych, kosztów, przewozu ładunków, produkcji i zatrudnienia, techniczno-ekonomiczny, sprawozdania statystyczne GUS, sprawozdania finansowe, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej, sprawozdania opisowe zarządu spółki, analizy działalności gospodarczej, analizy problemowe, ocena, informacje (1949-1994) 180 j.a. Narady i konferencje: Protokoły zebrań załogi i komisji problemowych, narad wytwórczych i technicznych, narad nadzoru inwestorskiego, zakładowej komisji norm (1949-1989) 7 j.a. Organizacje zakładowe: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, posiedzeń prezydium i plenum rady zakładowej, uchwały i sprawozdania rady zakładowej, protokoły konferencji samorządu robotniczego, posiedzeń prezydium i plenum rady robotniczej, zebrań delegatów załogi, posiedzeń rady pracowniczej, zakładowej komisji wyborczej, protokoły narad NSZZ „Solidarność” (1950-1988) 57 j.a Kontrole: protokoły kontroli, rewizji i lustracji problemowych (1954-1992) 18 j.a. Personel: katalogi norm pracy i stawek jednostkowych układ zbiorowy pracy, programy kompletowania załogi, normatywna obsada stanowisk, jednorazowy spis kadrowy, umowy nieodpłatnego zbycia akcji (1949-1993) 20 j.a. Szkolenia i doskonalenia pracowników: szkolenia pracowników, program szkolenia pracowników (1975-1994) 5 j.a. Finanse i księgowość: preliminarze kosztów, zakładowe plany kont, protokoły badania sprawozdania finansowego (1970-1994) 29 j.a. Inwestycje: charakterystyka uruchomienia, zapotrzebowanie na roboty geodezyjne, nabywanie gruntów, wywłaszczenia (1973-1986) 6 j.a. Produkcja: techniczne normy zużycia, paszport produkcyjno-techniczny, zakładowe indeksy materiałowe, schematy technologiczne (1949-1975) 13 j.a. Dokumentacja techniczna: 14 j.a. - 0,77 mb. Plany ruchu kopalń, dokumentacja techniczno-kosztorysowa na rekultywację terenów poeksploatacyjnych, dokumentacja zasobów przemysłowych (1973-1993) 14 j.a. Dokumentacja kartograficzna: 34 j.a. – 0,56 mb. Mapy ewidencji gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy rozgraniczeń, operaty ewidencyjne zasobów geologicznych, operaty pomiarowe, operaty szacunkowe (1968-1994) 34 j.a.; nab. 8281/2016: wywłaszczenia terenów, regulowanie stanu prawnego nieruchomości 1974-1995 (272 j.a.); nab. 8490/2016: akta osobowe 1945-1991 (613 j.a.); nab. 8563/2016: akta osobowe 1945-2000 (610 j.a.); nab. 8746/2017: akta osobowe 1945-1999 (699 j.a.). Number of units in the group: 2711
45/1197/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu 1945-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 923
45/1198/0 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Opolu 1960-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 124
45/1199/0 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Opolu [1950]1973-1990 0 Unroll
1. Organy kolegialne - 7 j.a. (1950-1954, 1980-1990) Posiedzenia i uchwały Rady Zrzeszenia, posiedzenia Dyrekcji, narady. 2. Organizacja - 5 j.a. (1975-1989) Sprawy organizacji własnej jednostki, zarządzenia wewnętrzne. 3. Planowanie i sprawozdawczość - 28 j.a. (1956-1989) Programy rozwoju, plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania finansowe ,bilanse, orzeczenia sprawozdań finansowych i bilansów, analizy ekonomiczne i gospodarcze. 4. Statystyka - 9 j.a. (1972-1990) Sprawozdania statystyczne. 5. Kontrole - 46 j.a. (1953-1987) Kontrole zewnętrzne własnej jednostki przeprowadzone przez NIK i Izbę Skarbową, rewizje własnej jednostki, rewizje jednostek podległych. Number of units in the group: 95
45/1200/0 Urząd Gminy w Reńskiej Wsi 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Organy kolegialne 2 j.a. (1983-1990) Protokoły posiedzeń Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, protokoły narad z kierownictwem jednostek gospodarki uspołecznionej. Organizacja i zarządzanie 5 j.a. (1975-1990) Statut i regulaminy organizacyjne, zarządzenia naczelnika gminy. Statystyka 6 j.a. (1974-1991) Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego. Wydawnictwa i publikacje 1 j.a. (1984) Wycinki prasowe. Nadzór, kontrola, badania 3 j.a. (1980-1990) Protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne. Planowanie i wykonywanie budżetów 11 j.a. (1973-1989) Budżety. Czyny społeczne 1 j.a. (1979-1987) Sprawozdania z realizacja czynów społecznych. Geodezja rolna 1 j.a. (1979-1987) Zmiany ewidencji gruntów. Dopływ: nab.6294/2011: ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1989 (1 j.a.) Number of units in the group: 31
45/1201/0 Gminna Rada Narodowa w Reńskiej Wsi 1973-1990 0 Unroll
Działalność rady narodowej 36 j.a. (1973-1990) Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń prezydium ,posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Ludności, Komisji ds. Samorządu. Number of units in the group: 36
45/1202/0 Urząd Gminy w Popielowie [1971] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Organy kolegialne 10 j.a. (1978-1990) Posiedzenia Gminnego Zespołu Koordynacyjnego, protokoły spotkań, protokoły narad z pracownikami. Organizacja i zarządzanie 2 j.a. (1974-1990) Zarządzenia naczelnika. Plany pracy i ich realizacja 12 j.a. (1977-1990) Plany działania naczelnika i plany pracy urzędu gminy, Gminy Plan Upowszechnienia Postępu Rolniczego. Biurowość, archiwa, składnice akt 3 j.a. (1975-1989) Rzeczowe wykazy akt. Nadzór, kontrola, badania 12 j.a. (1975-1989) Harmonogramy realizacji zadań Głównej Inspekcji Terenowej, akta Powszechnego Przeglądu Gminy, protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji. Planowanie i wykonanie budżetów 27 j.a. (1975-1990) Budżety, decyzje o zmianach w budżecie, sprawozdania finansowe. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji 4 j.a. (1973-1979) Plan społeczno-gospodarczego rozwoju, plany społeczno – gospodarcze. Zagadnienia społeczno-administracyjne, obywatelstwo 1 j.a. (1978-1989) Zarząd Gminny Polskiego Czerwonego Krzyża w Popielowie – protokoły i sprawozdania z działalności. Ewidencja ludności, dowody osobiste, Urzędy Stanu Cywilnego 1 j.a. (1982) Zezwolenia na zmianę miejsca pobytu podczas trwania stanu wojennego. Gospodarka rolna, weterynaria 1 j.a. (1973-1977) Sprawozdania z przebiegu kontraktacji roślinnej. Przemysł i usługi 1 j.a. (1973-1975) Potwierdzenia zgłoszenia na wykonywanie rzemiosła. Budownictwo, Urbanistyka, Architektura 2 j.a. (1974, 1977) Plan zagospodarowania przestrzennego. Dopływ: nab.6298/2011: mapy glebowo-rolnicze 1974-, 1976 (6 j.a.), zestawienie wyników badań zasobności przyswajalnych mikroelementów w glebach gminy Popielów 1979-1980 (1 j.a.), aktualne wyniki badań odczynu i zasobności gleb gminy Popielów 1984 (1 j.a.), synteza wyników badań odczynu i zasobności gleb gminy Popielów 1987-1988 (1 j..a), rekultywacja terenu po cegielni w Popielowie 1970-1975 (1 j.a.), wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Opolskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Opolu 1979-1982 (1 j.a.), rozpoznanie możliwości budowy stawów rybnych w gminie Popielów 1984-1985 (1 j.a.), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1988-1989 (2 j.a.), nadzór nad stowarzyszeniami - kółka rolnicze, Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 1973-1979, 1981 (2 j.a.), dopływ: nab.6299/2011: dokumentacja techniczna - budowa mostu na rzece Stobrawa w Karłowicach 1971-1973 (1 j.a.), stacja limnigraficzna na rzece Stobrawa w miejscowości Wapienniki 1978-1980 (1 j.a.), nab. 6643/2012: rejestr zarządzeń Naczelnika Gminy Popielów 1975-1988 (1 j.a.), ewidencja zatwierdzonych planów i ich zmiany 1985 (1 j.a.), nadzór nad stowarzyszeniami 1975-1989 (6 j.a.) nab.7016/2014: prawo pierwokupu, wywłaszczenie 1984-1989 (2 j.a.); nab. 7737/2015: nadzór nad stowarzyszeniami, nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego, przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, kontrola ruchu ludności 1978-1991 (4 j.a.); nab. 8155/2016: przejmowanie terenów i nieruchomości, zmiana terenów, zmiana użytkownika, przydziały, dzierżawa nieruchomości, opinie techniczne z zakresu ochrony wód, profilaktyka przeciwpowodziowa, prace remontowe obiektów zabytkowych nieruchomych 1977-1990 (11 j.a.). Number of units in the group: 127
45/1203/0 Gminna Rada Narodowa w Popielowie [1964] 1973-1990 0 Unroll
Działalność rady narodowej 86 j.a. (1973-1990) Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzenia prezydium, realizacja postanowień, posiedzenia Komisji Czynów Społecznych, Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Ludności, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Handlu, Komisji ds. Samorządu, Komisji do spraw Współzawodnictwa Wsi, Komisji Wychowania, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Zaopatrzenia Gospodarczego i Budżetu. Realizacja wniosków komisji stałych, spotkania radnych z wyborcami, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, narady sołtysów. Posiedzenia Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej i Społecznej Komisji Pojednawczej. Plany pracy własnej rady narodowej 2 j.a. (1978-1982) Plany pracy prezydium, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia nab.6642/2012: protokoły z zebrań wiejskich 1964-1968 (1 j.a.), posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Popielowie 1978-1983 (1 j.a.), rejestr wniosków Komisji Gminnej Rady Narodowej w kadencji 1988-1992 (1 j.a.), rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej w Popielowie 1988-1989 (1 j.a.); nab. 7731/2015: kontrole komisji stałych, spotkania radnych z wyborcami, sprawozdania z działalności komisji stałych 1975-1988 (4 j.a.). Number of units in the group: 96
45/1204/0 Urząd Gminy w Strzeleczkach [1958] 1973-1990 [2001] 0 Unroll
Organy kolegialne 1 j.a. (1987-1989) Protokoły narad pracowników. Organizacja i zarządzanie 5 j.a. (1973-1989) Statut organizacyjny, regulamin pracy, zarządzenia naczelnika. Plany pracy i ich realizacja 6 j.a. (1976-1990) Plany pracy, programy działania. Statystyka 4 j.a. (1973-1983) Sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych. Obsługa prawna, skargi i wnioski 2 j.a. (1977-1990) Wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki, analizy wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków. Biurowość, archiwa, składnice akt 1 j.a. (b.d.) Rzeczowy wykaz akt. Nadzór, kontrola, badania 6 j.a. (1976-1983) Protokoły kontroli kompleksowych, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne protokoły wizytacji składnicy akt. Planowanie i wykonanie budżetów 27 j.a. (1973-1990) Budżety, sprawozdania z wykonania budżetu, bilanse. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji 1 j.a (1975) Plan społeczno-gospodarczego rozwoju. nab. 7709/2015: pierwokup, wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości 1958-2001 (2 j.a.); nab. 8153/2016: przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste, ewidencja, dokumentacja podstawowa nieruchomości, gospodarka i obrót nieruchomościami, odszkodowania za zajęcie gruntu przez wodę państwową, oznaczenia granic, przydziały, dzierżawy nieruchomości, ewidencja terenów nierolniczych, przejmowanie terenów i nieruchomości, zamiany terenów i nieruchomości, przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste, sprzedaż domów jednorodzinnych i lokali 1973-1991 (36 j.a.). Number of units in the group: 91
45/1205/0 Gminna Rada Narodowa w Strzeleczkach 1973-1990 0 Unroll
Działalność rady narodowej 24 j.a. (1973-1990) Protokoły sesji rady narodowej, posiedzenia prezydium, posiedzenia komisji stałych: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, wybory sołtysów, zebrania wiejskie. Statystyka 1 j.a. (1977-1983) Sprawozdania statystyczne dotyczące gminnej rady narodowej. Number of units in the group: 25
45/1206/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Radoszowicach pow. niemodliński - włączony do zespołu nr 937 Urząd Stanu Cywilnego w Graczach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/1207/0 Urząd Stanu Cywilnego w Braciszowie pow. głubczycki 1895-1936 2071 Unroll
Number of units in the group: 106
45/1208/0 Urząd Miasta i Gminy w Wołczynie 1974-1990 0 Unroll
Kolegia, komisje, zespoły działające przy terenowych organach administracji państwowej: protokoły posiedzeń i kontroli; 3 j.a. (1976-1987), Zjazdy, narady, konferencje: narady pracowników własnej jednostki; 4 j.a. (1981-1990), Organizacja i zarządzanie: regulamin wewnętrzny, zarządzenia Naczelnika; 7 j.a. (1974-1990), Plany pracy i ich realizacja: roczne plany pracy jednostki własnej, programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej; 11 j.a. (1981-1989), Obsługa prawna, skargi i wnioski: analizy i oceny skarg i wniosków-sprawozdania; 1 j.a. (1985-1989), Wydawnictwa i publikacje: wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki; 1 j.a. (1980-1990), Nadzór, kontrola, badania: protokoły kontroli zewnętrznych i sprawozdania z ich realizacji w jednostce własnej, protokoły kontroli sprawdzających; 6 j.a. (1975-1990), Budżet, podatki, finanse, rachunkowość, rewizje finansowe: budżety gminy, bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu; 31 j.a (1974-1990), Plany społeczno-gospodarcze rozwoju i sprawozdania z ich realizacji: ostateczne wersje perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów; 21 j.a. (1975-1990), Czyny społeczne: wieloletnie i roczne plany czynów społecznych, sprawozdania z realizacji czynów społecznych; 5 j.a. (1976-1990), Handel wewnętrzny, gastronomia: analiza rynku, opinie, badanie rynku; 1 ja. (1981-1986), Zatrudnienie i sprawy socjalne: bilanse siły roboczej; 1 j.a. (1980-1984), Number of units in the group: 92
45/1209/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wołczynie 1973-1988 0 Unroll
Rady narodowe: protokoły sesji rady narodowej, rejestr uchwał Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołów radnych; 20 j.a. (1973-1990), Prezydia rad narodowych: protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej; 17 j.a. (1974-1990), Komisje rad narodowych: książki pracy, protokoły kontroli społecznej i posiedzeń, , wnioski komisji, rejestr i rozpatrywanie skarg, ; 28 j.a. (1974-1990), Samorząd mieszkańców w miastach: posiedzenia komitetów osiedlowych i obwodowych oraz sprawozdania z działalności samorządu; 3 j.a. (1984-1990), Zebrania wiejskie, sołtysi, podsołtysi: wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły narad sołtysów, protokoły zebrań wiejskich; 8 j.a. (1973-1990) Number of units in the group: 76
45/1210/0 Sąd Obwodowy w Koźlu 1782-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 33556
45/1211/0 Sąd Obwodowy w Pawłowiczkach [1707] 1879-1945[1988] 0 Unroll
Akta generalne [1865]-1944 32 j.a., Wydział spraw cywilnych 1923-1939 5 j.a., Sprawy gruntowe [1871]-1939 15 j.a., Licytacje 1937-1938 1 j.a., Księgi gruntowe [1784]1879-1945[1988] 154 j.a., Akta gruntowe [1707]1879-1945[1980] 8666 j.a., Akta spółek 1896-1936 2 j.a., Akta handlowe 1900-1913 1 j.a., Testamenty i sprawy spadkowe [1818]-1943[1955] 1464 j.a., Rejestry i akta opiekuńcze [1878]1900-1943 6 j.a., Sąd do spraw niepodzielnych gospodarstw rolnych 1933-1944 2 j.a., przes.1634/2011: sprawy gruntowe 1786-1874, 1879-1929 (1 j.a.), testament proboszcza miejscowości Milice i Grudynia Wielka 1815-1816 (1 j.a.) Number of units in the group: 10350
45/1212/0 Sąd Obwodowy w Byczynie [1750] 1879-1944 [1991] 0 Unroll
sprawy ogólne 1828-1944 (19 j.a.), akta spraw cywilnych 1931-1944 (3 j.a.), księgi gruntowe 1778-1991 (24 j.a.), akta gruntowe 1926-1932 (1 j.a.), akta handlowe 1878-1943 (12 j.a.), rejestry i akta spółek 1889-1944 (27 j.a.), akta firm 1899-1941 (1 j.a.), postępowania oddłużeniowe 1928-1944 (3 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1810-1944 (428 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1750-1944 (3 j.a.) sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933-1944 (199 j.a.), akta majątku Boroszów 1743-1744 (1 j.a.), umowy 1757-1858 (1 j.a.), przes.1744/2012: repertorium 223b Sądu Obwodowego w Byczynie 1938 (1 j.a.), sprawy opiekuńcze dziecka polskiej robotnicy 1942-1943 (1 j.a.), sprawy testamentowe 1804-1817, 1837, 1846-1850 (4 j.a.); przes. 2310/2015: sprawy urodzeń i małżeństw ludności żydowskiej 1848-1900 (3 j.a.); przes. 2311/2015 testamenty i sprawy spadkowe 1821-1844 (12 j.a.). Number of units in the group: 765
45/1213/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Opolu 1951-1996 0 Unroll
Organy kolegialne 1 j.a. (1951-1952) Protokoły odpraw roboczych Organizacja 11 j.a. (1951-1996) Zarządzenie o utworzeniu zakładu, rejestry przedsiębiorstwa, struktury organizacyjne, regulamin organizacyjny, normatywy kancelaryjne, zarządzenia dyrektora i likwidatora Planowanie 30 j.a. (1951-1990) Plany pięcioletnie, plany finansowo-gospodarcze, plany techniczno-ekonomiczne Statystyka i sprawozdawczość 48 j.a. (1952-1996) Sprawozdania roczne 1 j.a. (1956-1994) Bilanse 47 j.a. (1952-1996) Kontrole 3 j.a. (1954-1989) Kontrole zewnętrzne, kontrole baz i zalecenia pokontrolne. Kadry 5 j.a. (1985-1996) Umowy Zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 j.a. (1985-1996) Protokoły powypadkowe wypadków przy pracy Number of units in the group: 100
45/1214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chocianowicach 1955-1961 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1961 (7 j.a.), komisje: protokoły posiedzeń 1959-1960 (1 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1961 (7 j.a.), zebrania wiejskie: protokoły 1955-1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 29
45/1215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chudobie 1955-1972 [1973] 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1972 (17 j.a.), komisje: protokoły kontroli i posiedzeń, plany pracy 1958-1972 (6 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955, 1957-1972 (17 j.a.), zebrania wiejskie: protokoły zebrań 1961-1970 (1 j.a.), plany gospodarcze 1961-1970 (9 j.a.), budżet 1960-1973 (12 j.a.); przes.2019/2014: protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1957 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1960 (6 j.a.), budżet na lata 1955-1959 (4 j.a.). Number of units in the group: 76
45/1216/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laskowicach 1954-1972 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1972 (18 j.a.), komisje: protokoły kontroli, posiedzeń, plany pracy 1962-1972 (7 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1972 (18 j.a.), plany gospodarcze 1959-1964 (4 j.a.), budżet i plan funduszu gromadzkiego 1970-1971 (1 j.a.); przes. 2003/2014: protokoły sesji Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955, 1957-1960 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1960 (6 j.a.), budżet na lata 1955- (4 j.a.), rejestr przypisów i odpisów zaliczek podatku gruntowego 1955-1956 (1 j.a.). Number of units in the group: 64
45/1217/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasowicach Małych 1955-1972 0 Unroll
sesje: protokoły 1955--1972 (14 j.a.), komisje: protokoły kontroli i posiedzeń 1956-1960, 1964-1972 (6 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1960, 1965-1972 (14 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne: protokoły 1970-1972 (1 j.a.). Number of units in the group: 51
45/1218/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lasowicach Wielkich 1954-1961 0 Unroll
sesje: protokoły 1955-1961 (7 j.a.), komisje: protokoły posiedzeń i kontroli 1954-1961 (3 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1961 (7 j.a.), budżet 1955-1961 (6 j.a.). Number of units in the group: 38
45/1219/0 Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich 1973-1990 0 Unroll
Organizacja i zarządzanie 2 j.a. (1975-1989) Statut organizacyjny, zarządzenia naczelnika. Plany pracy i ich realizacja 2 j.a. (1977-1979) Program działania naczelnika. Statystyka 1 j.a. (1973-1975) Sprawozdania statystyczne Nadzór, kontrola, badania 3 j.a. (1973-1989) Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i ich realizacja. Planowanie i wykonanie budżetów 34 j.a. (1973-1990) Budżety, sprawozdania finansowe Rewizje finansowo-księgowe 1 j.a. (1975-1979) Protokoły przeprowadzone rewizji gospodarczej. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji 10 j.a. (1978-1989) Wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, sprawozdania z ich realizacji. Plastyka, muzealnictwo, ochrona zabytków 1 j.a. (1981-1983) Decyzje w sprawie wpisania dóbr kultury do rejestru zabytków. Kolegia do spraw wykroczeń 1 j.a. (1979-1982) Sprawozdania i informacje z działalności Kolegium do spraw wykroczeń Number of units in the group: 55
45/1220/0 Gminna Rada Narodowa w Lasowicach Wielkich 1973-1990 0 Unroll
Działalność rady narodowej 38 j.a. (1973-1990) Protokoły sesji rady narodowej, posiedzenia prezydium, ewidencja postanowień prezydium, posiedzenia komisji stałych: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, wybory sołtysów, zebrania wiejskie, posiedzenia Komitetu Kontroli Społecznej. Number of units in the group: 38
45/1221/0 Urząd Gminy w Chrząstowicach [1953] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Organy kolegialne 2 j.a. (1976-1989) Protokoły narad pracowników. Organizacja i zarządzanie 3 j.a. (1973-1990) Zarządzenia naczelnika. Plany pracy i ich realizacja 1 j.a. (1979-1981) Programy działania – plany pracy. Statystyka 3 j.a. (1976-1989) Przebieg i wyniki spisów, sprawozdania statystyczne. Obsługa prawna, skargi i wnioski 1 j.a. (1986-1990) Analizy i oceny skarg i wniosków. Biurowość, archiwa, składnice akt 1 j.a. (1985) Rzeczowy wykaz akt. Nadzór, kontrola, badania 12 j.a. (1973-1990) Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i ich realizacja. Planowanie i wykonanie budżetów 32 j.a. (1973-1990) Budżety, bilanse. Rewizje finansowo-księgowe 1 j.a. (1975-1983) Protokoły rewizji, zalecenia porewizyjne i ich realizacja. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji 6 j.a. (1973-1978) Plan społeczno-gospodarczego rozwoju. Czyny społeczne 9 j.a.1 (1981-1989) Realizacja czynów społecznych. Biblioteki, domy kultury, kluby świetlice, sztuka ludowa 1 j.a. (1977-1984) Koordynacja organizowanych imprez kulturalnych. Przemysł i usługi 1 j.a. (1973-1974) Potwierdzenie zgłoszenia wykonywania rzemiosła nab. 6428/2012: plan pracy Urzędu Gminy Chrząstowice 1985 (1 j.a.), analizy wykorzystania czasu pracy 1985-1988 (1 j.a.), nab.7566/2015: przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy 1980-1985 (2 j.a.), zakup nieruchomości 1987-1989 (1 j.a.); nab. 8489/2016: ewidencja działalności gospodarczej- karty ewidencji lokali przemysłowych, wpisy do ewidencji, wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła 1953-1989 (123 j.a.). Number of units in the group: 201
45/1222/0 Gminna Rada Narodowa w Chrząstowicach 1973-1990 0 Unroll
Działalność rady narodowej 78 j.a. (1973-1990) Protokoły sesji rady narodowej, rejestr uchwał, posiedzenia komisji stałych: Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisji Programowej. Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnej, Komisji Rolnictwa, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego, Gospodarki Finansowej, Komunalnej i Budownictwa Wiejskiego Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji do spraw Samorządu, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Zaopatrzenie i Usług. Kontrole komisji stałych, realizacja wniosków komisji, posiedzenia prezydium, wybory sołtysów, zebrania wiejskie, Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, Społecznej Komisji Pojednawczej. Number of units in the group: 78
45/1223/0 Urząd Gminy w Bierawie 1973-1990 0 Unroll
Dokumentacja aktowa- 55 j.a. 0,33 mb. 1. Organy kolegialne (1982-1987) poz. 1 Sprawozdania z działalności Komisji do Walki ze Spekulacją- 1 j.a. 2. Zjazdy, narady, konferencje (1988-1989) poz. 2 Protokoły i informacje z narad pracowników Urzędu Gminy- 1 j.a. 3. Organizacja i zarządzenie (1976-1990) poz. 3-7 Regulamin Organizacyjny i statut Urzędu Gminy, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy- 5 j.a. 4. Plany pracy i ich realizacja (1986-1989) poz. 8 Roczne programy działania Urzędu Gminy- 1 j.a. 5. Statystyka (1974-1990) poz.9-23 Sprawozdania statystyczne z realizacji czynów społecznych, o stanie i ruchu zatrudnionych, z przebiegu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizacji przepisów o zatrudnieniu absolwentów szkół oraz przygotowaniu zawodowym, z wykonania budżetu i gospodarki środkami trwałymi, z obrotu gruntami Państwowego Funduszu Ziemi, o ubytkach zasobów mieszkaniowych z przydziałów mieszkań dokonywanych przez terenowe organy administracji rządowej, z powierzchni leśnej i liczby gospodarstw leśnych nie stanowiących własność Państwa, o powierzchni leśnej, hodowli lasu, zadrzewieniach, lasach państwowych nie będących pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, o wynikach wymiaru pieniężnego i składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z szacunku plonów w gminie, z szacunku produkcji z łąk trwałych w gospodarce nieuspołecznionej, o ulgach ekonomicznych dla indywidualnych gospodarstw rolnych, sprawozdania półroczne i kwartalne z realizacji inwestycji, kapitalnych remontów i czynów społecznych, sprawozdania kwartalne o ruchu budowlanym w gospodarce nieuspołecznionej- 15 j.a. 6. Skargi i wnioski (1979-1982) poz. 24 Analiza skarg i wniosków- 1 j.a. 7. Kontrole (1973-1990) poz. 25-29 Protokoły z kontroli zewnętrznych własnej jednostki, protokoły z kontroli zewnętrznych kompleksowych i zalecenia pokontrolne, protokoły z kontroli problemowej w zakresie rachunkowości podatków i opłat, likwidacji zaległości oraz realizacji wpływów podatkowych- 5 j.a. 8. Budżety terenowe (1974-1990) poz. 30-37 Budżety gminy i plany Funduszu Gminnego, raport o stanie gminy- 8 j.a. 9. Roczne plany społeczno-gospodarcze rozwoju i sprawozdania z ich realizacji (1973-1990) poz. 38-41 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, sprawozdania z działalności społeczno-gospodarczej i realizacji zadań planowych- 4 j.a. 10. Analizy ekonomiczne i bilanse [1976-1985] poz. 42-51 Bilanse Gminy- 10 j.a. 11. Czyny Społeczne (1973-1990) poz. 52-53 Wieloletnie i roczne plany Czynów Społecznych, realizacja programu Czynów Społecznych- 2 j.a. 12. Przemysł i usług (1980) poz. 54 Informacje na temat rozwoju rzemiosła i usług na terenie gminy- 1 j.a. 13. Opieka społeczna (1984-1987) poz. 55 Analiza potrzeb i efektów opieki społecznej- 1 j.a. nab. 7729/2015: prawo pierwokupu, wywłaszczanie 1983-1988 (2 j.a.). Number of units in the group: 57
45/1224/0 Gminna Rada Narodowa w Bierawie 1973-1990 0 Unroll
1. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego (1973-1990) poz. 1-64 Protokoły i uchwały z Sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły i uchwały z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń i książki pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Oświaty, Wychowania, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Rzemiosła, Komisji Rozwoju Gospodarki i Zaopatrzenia, Komisji Rozwoju Rolnictwa i Zaopatrzenia, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej, Komisji Samorządu, Komisji Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Konsumenta, Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła, protokoły z kontroli Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia, Komisji Rozwoju Gospodarczego- 60 j.a. 2. Działalność samorządu mieszkańców (1979-1990) poz. 65-68 Protokoły z zebrań wiejskich we wsi Bierawa, Brzeźce i Dziergowice, Goszyce, Grabówka i Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stare Koźle, Stara Kuźnia, protokoły z narad sołtysów, protokoły posiedzeń rad sołeckich- 4 j.a. 4. Sprawozdania rad narodowych (1978-1985) poz. 69-70 Sprawozdania i materiały z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, sprawozdania Komisji stałych- 2 j.a. 5. Sprawozdania organów samorządu mieszkańców (1978) poz. 71 Sprawozdania z działalności rad sołeckich- 1 j.a. Number of units in the group: 71
45/1225/0 Urząd Gminy w Cisku [1962] 1974-1990 0 Unroll
1. Organy kolegialne (1976-1985) poz. 1-3 protokoły z narad koordynacyjnych, zarządzenia Naczelnika Gminy- 3 j.a 2. Nadzór, kontrola, badania (1977-1990) poz. 4-10 protokoły z kontroli zewnętrznych, protokoły wizytacji składnicy akt, informacje z realizacji zaleceń pokontrolnych- 7 j.a. 3. Budżety terenowe (1976-1989) poz. 11-21 Budżety gminy i Plany Funduszu Gminnego- 11 j.a. 4. Rewizje finansowo-księgowe (1974-1986) poz. 22 protokoły z rewizji finansowo-księgowej, zalecenia- 1 j.a. 5. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji (1976-1988) poz. 23-27 roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju- 5 j.a. 6. Zagadnienia społeczno-administracyjne (1979-1984) poz. 28 Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej Zarząd Gminny w Cisku- 1 j.a. 7. Gospodarka rolna (1987-1990) poz. 29-32 przejmowanie nieruchomości rolnych do Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanie nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi na cele rolnicze i leśne oraz nierolnicze i nieleśne, scalanie gruntów- 4 j.a. 8. Gospodarka terenami i nieruchomościami (1988-1989) poz. 33 przekazywanie terenów, sprzedaż- 1 j.a. dopływ - nab.6161/2011: nadzór nad stowarzyszeniami - sprawozdania z działalności, protokoły zebrań, statuty, wykazy członków 1962-1989 (14 j.a.), zezwolenia na zabawy 1987-1989 (2 j.a.), zezwolenia na zgromadzenia 1988-1989 (2 j.a.), nab.7005/2014: prawo pierwokupu, wywłaszczenie 1987-1988 (1 j.a.) Number of units in the group: 55
Showing 1,441 to 1,470 of 3,943 entries.