Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/1/0 Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu 1844-1941 0 Unroll
I Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja wewnętrzna prowincji, obsada stanowisk, wizytacje władz nadrzędnych, stosunki polsko-niemieckie, umowy graniczne, referendum, wybory do parlamentu i władz komunalnych 1920-1937 (56 j.a.), II Sprawy polityczne: ogólne, konsularne, urzędy ds.mniejszości narodowych, ruch polski na Górnym Śląsku, dwujęzyczność w urzędach i instytucjach, napady na Niemców, napady na Polaków, szkoły niemieckie na Górnym Śląsku, szkoły polskie w Niemczech, niemieckie związki w Poznaniu i na Pomorzu, sprawy autonomii, sprawy dotyczace Polski, organizacje i związki, sprawy kulturalne, sprawy wyborcze, prasa, sprawy mniejszości narodowych, polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, umowy gospodarcze, przemysł i handel, zatrudnienie i płace, strajki, bezpieczeństwo i ochrona granic 1820-1938 (1014 j.a.), III Doraźna pomoc techniczna 1919-1930 (1 j.a.), IV Sprawy komunalne: ogólne, obsada personalna urzędów obwodowych, likwidacja obwodów dworskich, kasy oszczędnościowe, ubezpieczenia, sejmiki powiatowe 1844-1934 (53 j.a.), V Rolnictwo i leśnictwo: sprawy ogólne, ochrona środowiska, obrót ziemią, sprawy osiedleńcze, podatkowe, obrót zwierzętami 1919-1934 (58 j.a.), VI Ochrona pomników przyrody 1922-1934 (9 j.a.), VII Budowa dróg i mostów 1928-1934 (3 j.a.), VIII Ubezpieczenia 1920-1935 (14 j.a.), IX Opieka społeczna: fundacje dla biednych, ochrona zdrowia, szpitale, apteki, szkoły elementarne 1850-1933 (29 j.a.), X Akta personalne 1922-1941 (3 j.a.), XI Sprawy paszportowe mniejszości 1928-1930 (1 j.a.), Anglicy na Górnym Śląsku 1923-1924 (1 j.a.), Zwalczanie agitatorów i wydawnictw komunistycznych 1924-1925 (1 j.a.), przes.1674/2011: spis akt głównych b.d. (1 j.a.), nab.6649/2012: informacje o działalności polskich towarzystw 1924-1927 (1 j.a.), przes. 2338/2015: repertorium XX w. (1j.a.); przes. 2447/2016: odpis miesięcznika "Die Provinz Oberschlesien" zawierający wykaz członków Zarządu Prowincji 1933 (1 j.a.). Number of units in the group: 1249
45/2/0 Starostwo Powiatowe w Opolu [1735, 1742] 1743-1945 0 Unroll
01. Funkcjonowanie urzędu [1742] 1743-1937: Kancelaria i registratura 1747-1937 (15 j.a.), Kompetencje landrata [1742] 1743-1936 (7 j.a.) 02. Władza zwierzchnia 1769-1944: Monarcha i głowa państwa 1797-1934 (6 j.a.), Administracja ogólna 1769-1944 (20 j.a.), Ustawy, dzienniki urzędowe 1819-1936 (12 j.a.), Poselstwa dyplomatyczne, umowy zagraniczne 1821-1944 (8 j.a.); 03. Zarządzanie powiatem [1735] 1743-1944: Akta ogólne 1829-1944 (20 j.a.), Urzędnicy i deputowani 1816-1920 (9 j.a.), Miasta 1814-1932 (13 j.a.), Organizacja gmin wiejskich 1773-1934 (16 j.a.), Uwłaszczenie i regulacja, podziały gruntów na terenach wiejskich 1842-1908 (11 j.a.), Komunalizacja parcel 1859-1893 (4 j.a.), Sprawy dworskie 1751-1932 (17 j.a.), Sprawy graniczne [1735] 1792-1877 (4 j.a.), Bractwa strzeleckie 1823-1935 (3 j.a.); 04. Wybory i referenda 1848 - 1937: Parlament Rzeszy, sejm prowincjonalny 1848-1937 (19 j.a.), Wybory prezydenckie 1925-1937 (3 j.a.), Wybory lokalne 1919-1922 (1 j.a.), Inicjatywa ustawodawcza 1923-1932 (7 j.a.); 05. Finanse i podatki 1744-1943: Akta ogólne 1744-1937 (40 j.a.), Podatki komunalne 1771-1918 (92 j.a.), Renty gruntowe 1826-1930 (7 j.a.), Powiatowa kasa podatkowa 1821-1936 (5 j.a.), Sprawy monetarne i walutowe 1821-1933 (6 j.a.), Loterie 1825-1936 (2 j.a.), Projekty budżetów gmin 1929-1943 (18 j.a.); 06. Plebiscyt i jego następstwa 1919-1935 (24 j.a.); 07. Sprawy polskie 1892-1940 (18 j.a.); 08. Umacnianie niemczyzny 1903-1940 (7 j.a.); 09. Ruchy i partie polityczne 1860-1940: Socjaldemokracja 1860-1917 (2 j.a.), Komunizm 1918-1940 (6 j.a.), Narodowy socjalizm 1926-1932 (1 j.a.); 10. Dozór polityczny 1931-1941 (22 j.a.); 11. Policja - nadzór [1742] 1743-1941: Akta ogólne [1742] 1743-1941 (60 j.a.), Policja drogowa i transport 1809-1937 (46 j.a.), Policja gminna 1820-1937 (7 j.a.), Monopol alkoholowy 1774-1935 (11 j.a.), Nadzór budowlany 1817-1936 (5 j.a.), Nadzór dróg wodnych 1816-1935 (5 j.a.), Nadzór kominiarski 1821-1937 (6 j.a.), Nadzór ochrony przeciwpożarowej [1742] 1743-1937 (53 j.a.), Nadzór osadnictwa 1901-1935 (2 j.a.), Nadzór rzemiosła 1818-1937 (38 j.a.), Nadzór przemysłu 1825-1938 (20 j.a.), Nadzór handlu 1827-1936 (17 j.a.), Nadzór techniczny 1908-1933 (6 j.a.), Nadzór obyczajowy 1818-1936 (15 j.a.), Nadzór pocztowy 1823-1936 (10 j.a.), Nadzór prasowy 1824-1941 (6 j.a.), Nadzór weterynaryjny 1770-1938 (54 j.a.), Więziennictwo i resocjalizacja 1755-1937 (15 j.a.), Żandarmeria 1821-1937 (20 j.a.); 12. Wymiar sprawiedliwości 1821-1937 (20 j.a.); 13. Militaria [1742] 1743-1938 (74 j.a.); 14. Wojna 1914-1918 1910-1936 (75 j.a.); 15. Polityka pracy i zatrudnienia 1845-1943: Akta ogólne 1845-1937 (25 j.a.), Ubezpieczenia 1900-1938 (39 j.a.), Robotnicy przymusowi 1938-1943 (64 j.a.); 16. Polityka socjalna 1775-1939 (45 j.a.); 17. Ubezpieczenia i kasy chorych 1837-1938 (65 j.a.); 18. Sprawy wyznaniowe 1748-1940: Akta ogólne 1748-1940 (32 j.a.), Wyznanie katolickie 1812-1938 (63 j.a.), Wyznanie ewangelickie 1811-1925 (8 j.a.), Wyznanie mojżeszowe 1812-1934 (9 j.a.); 19. Szkolnictwo 1765-1943: Akta ogólne 1765-1943 (94 j.a.), Poszczególne szkoły 1858-1942 (36 j.a.), Sprawy finansowe 1857-1940 (34 j.a.), Uposażenie emerytalne 1909-1930 (2 j.a.), Pomoc socjalna 1826-1930 (5 j.a.), Współpraca z rodzicami 1905-1936 (4 j.a.); 20. Służba zdrowia 1803-1939: Akta ogólne 1822-1937 (23 j.a.), Urzędnicy, personel medyczny 1823-1935 (4 j.a.), Apteki, aptekarze 1823-1937 (5 j.a.), Choroby 1904-1935 (9 j.a.), Sanatoria, zakłady wychowawcze 1818-1937 (6 j.a.), Szpitalnictwo 1803-1939 (9 j.a.), Lekarz powiatowy 1901-1935 (3 j.a.), Położnictwo 1888-1918 (1 j.a.), Epidemie, szczepienia 1820-1937 (13 j.a.); 21. Polityka rolna 1751-1938: Akta ogólne 1751-1936 (30 j.a.), Uprawa roli 1756-1937 (18 j.a.), Hodowla zwierząt i pszczół 1817-1936 (17 j.a.), Ogrodnictwo i sadownictwo 1875-1938 (6 j.a.), Młyny 1764- 1917 (64 j.a.), Wiatraki 1844-1855 (5 j.a.), Gospodarka leśna 1794-1937 (28 j.a.), "Pomoc wschodnia" 1930-1937 (8 j.a.); 22. Gospodarka wodna 1794-1935: Akta ogólne 1811-1935 (24 j.a.), Regulacja cieków wodnych 1794-1924 (29 j.a.), Powodzie 1903-1920 (26 j.a.), Zaopatrzenie w wodę 1822-1931 (7 j.a.), Rybołówstwo 1864-1912 (6 j.a.); 23. Ewidencja i migracja ludności 1784-1945: Akta ogólne 1819-1945 (8 j.a.), Spisy ludności 1886-1936 (4 j.a.), Emigracja 1874-1937 (27 j.a.), Obcokrajowcy 1842-1942 (12 j.a.), Legalizacja pobytu - akta zbiorowe 1784-1943 (11 j.a.), Legalizacja pobytu - akta osobowe 1919-1943 (949), Dzienniki paszportów 1836-1942 (65 j.a.), Sprawy paszportowe 1905-1942 (20 j.a.), Zmiana nazwisk, obywatelstwo i kwestionariusze do niemieckiej listy narodowościowej 1939-1942 (9 j.a.); 24. Kultura 1810-1939: Akta ogólne 1916-1929 (3 j.a.), Muzea i biblioteki 1872-1934 (7 j.a.), Teatry 1845-1938 (7 j.a.), Zabytki 1827-1939 (11 j.a.), Zgromadzenia 1845-1938 (8 j.a.), Jubileusze 1860-1938 (6 j.a.), Odznaczenia 1810-1937 (8 j.a.); 25. Topografia 1817-1940: Akta ogólne 1819-1942 (16 j.a.), Mapy powiatu, wykazy miejscowości 1817-1924 (4 j.a.), Pomiary 1853-1937 (4 j.a.); 26. Statystyka i sprawozdawczość 1808-1942: Akta ogólne 1819-1937 (16 j.a.), Sprawozdania prasowe 1808-1921 (9 j.a.), Statystyka rolna 1872-1939 (8 j.a.). Number of units in the group: 3077
45/3/0 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 1834-1944 0 Unroll
Sprawy polityczne 1920-1929 (1 j.a.), Sprawy cudzoziemców, obywatelstwa 1913-1944 (4 j.a.), Sprawy wyborcze, listy uprawnionych 1908-1920 (2 j.a.), Spisy uczniów III klasy szkoły w Księżej Wsi 1918-1919 (1 j.a.), Budżet powiatu 1935-1938 (2 j.a.), Budżety domeny Księża Wieś 1930-1934 (4 j.a.), Plan osiedleńczy gminy Zdzieszowice 1925 (1 j.a.), Wykaz właścicieli parcel powiatu strzeleckiego litera "D" b.d. (1 j.a.), Sprawy obcokrajowców 1925-1932 (1 j.a.), Sprawy polskie b.d. (1 j.a.), przes.1673/2011: reces regulacyjny dla obrębów: Otmęt i Kadłubiec 1837 (1 j.a.), nab.6669/2013: recesy 1820-1900 (22 j.a.) Number of units in the group: 100
45/4/0 Wydział Samorządowy Prowincji Górnośląskiej w Opolu 1927-1936 0 Unroll
uchwalnie budżetów 1928-1929 (1 j.a.), projekt budżetu Krajowej Kliniki Ginekologicznej w Gliwicach 1933 (1 j.a.), odszkodowania i renty po wypadkach przy pracy dla Prowincjalnego Urządu Budownictwa Rzecznego w Nysie 1927-1936 (1 j.a.), budowa nowej Krajowej Kliniki Ginekologicznej w Gliwicach-zlecenia, wykonanie i ich rozliczenia 1931 [1933] (1 j.a.), budowa kanału-propaganda budowy, zbiórki pieniędzy, sprawozdania z przebiegu budowy, raporty finansowe 1931 [1936] (1 j.a.). Number of units in the group: 5
45/5/0 Wydział Powiatowy w Opolu 1811-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 628
45/6/0 Wydział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1926-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 16
45/7/0 Akta miasta Byczyny 1546-1845 0 Unroll
Rada miejska i zarządzanie miastem: wybory do rady miejskiej, burmistrzowie, sprawy dzierżawy majątków miejskich, supliki, spory kompetencyjne 1552-1801 (44 j.a.), Stany - mieszczanie, poddani, szlachta: zażalenia, spory między gminą a stanami 1547-1755 (9 j.a.), Zarząd Miejski, urzędnicy miejscy: zatrudnienie, sprawy personalne 1717-1739 (4 j.a.), Prawo i sądownictwo: sprawy cywilne, karne, testamenty 1551-1733, 1787-1808 (33 j.a.), Sprawy policyjne: utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, kary policyjne, pożary 1568-1790 (12 j.a.), Finanse: sprawy finansowe, spory, rachunki miejskie, księgi rachunkowe 1551-1824 (21 j.a.), Sprawy militarne: szkody wojenne, kwatery dla wojska, bractwo kurkowe 1592-1734 (11 j.a.), Sprawy gospodarcze: budowa dróg, mostów, domów, handel, rzemiosło, cechy rzemieślnicze 1550-1753 (23 j.a.), Szkolnictwo i wychowanie: zatrudnianie nauczycieli, budowa szkoły, sprawy szpitalne 1598-1736 (11 j.a.), Sprawy kościelne: sprawy wyznaniowe, majątek kościelny, personel kościelny, rachunki, budowa i odbudowa kościoła 1546-1788 (51 j.a.), Sprawy cywilne: zażalenia, spory, procesy w sprawach cywilnych i karnych 1551-1845 (18 j.a.); przes. 2339/2015 prośba do władz rejencji o powierzenie stanowiska pisarza miejskiego w Byczynie 1720 (1 j.a.) Number of units in the group: 238
45/10/0 Akta miasta Głuchołaz 1425-1945 0 Unroll
Dokumenty: potwierdzenie posiadłości, testament, potwierdzenie ugody, zapisy na rzecz Kościoła, rozstrzyganie sporów, sprawy własnościowe, przepisy dotyczące udzielania ślubów, powinności i czynsze, przywilej warzenia i sprzedaży piwa, ustalenia terminów jarmarków, regesty 1425-1678 (28 j.a.), Akta: statystyka i spisy ludności 1830-1925 (9 j.a.), rada miejska, ławnicy, wybory, protokoły z posiedzeń Rady, sprawozdania, mandat w sprawie przesłuchania reprezentacji miasta, egzekucja długów 1552, 1650, 1716-1717, 1862-1934 (27 j.a.), ubezpieczenia, odszkodowania, stowarzyszenia 1693, 1741-1742, 1862-1928 (9 j.a.), sprawy finansowe miasta 1741-1928 (8 j.a.), gospodarka ziemią 1858-1928 (11 j.a.), urządzenia miejskie, gazowe, elektryczne 1868-1940 (14 j.a.), zabudowa miasta, plany pomiary, regulacje 1837-1927 (5 j.a.), sprawy budowlane szkół i dróg 1867-1928 (8 j.a.), regulacja rzek, zabezpieczenia przed powodziami 1898-1927 (2 j.a.), sprawy rzemiosła, cechy 1562-1928 (10 j.a.), sprawy wyznaniowe, budowa probostwa, obsadzanie stanowisk kościelnych, sprawy roszczeniowe w stosunku do kościoła, fundacje kościelne 1594-1903 (12j.a.), policja, sprawy kryminalne,sprawy porządkowe, sporne 1594, 1739, 1901-1941 (7 j.a.), plan Głuchołaz b.d. (1 j.a.), przes. 19/2004 - 1 j.a., przes.268/2004 - 1j.a., przes.1032/2007 - 1 j.a., przes.1069/2007 - 4 j.a., przes.1210/2008: wydanie koncesji na budowę turbiny dla zakładu, fabryki drewna i tartaku Ernst Nitsche w Głuchołazach 1903 (1 j.a.), budowa obiektów fabryki trumien Josef Müller & CO.Ziegenhals 1909-1937 (1 j.a.); nab. 8109/2015 odpisy dokumentów dotyczące pożyczki oraz objęcia nieruchomości 1574 (1j.a.); nab. 8677/2016: księga protokołów 1923-1939 (1 j.a.). Number of units in the group: 184
45/12/0 vacat - Akta miasta Koźla, Kietrza,Olesna - podzielono na zespoły: 2669 - Akta miasta Kietrza, 2670 - Akta miasta Koźla, 2671 - Akta miasta Olesna 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/13/0 Akta miasta Kluczborka 1402-1945 23 Unroll
Number of units in the group: 1772
45/14/0 Akta miasta Korfantowa 1800,1831-1945 0 Unroll
magistrat, rada miejska, pracownicy, budżet, statystyka, obywatelstwo miejskie, sprawy meldunkowe 1858-1938 (15 j.a.), majątek i finanse miasta 1895-1937 (5 j.a.), szkolnictwo, oświata i kultura, sprawy wyznaniowe, fundacje 1844-1938 (17 j.a.), sprawy socjalne, opieka społeczna, ubezpieczenia 1893-1938 (10 j.a.), lecznictwo , opieka zdrowotna, szpital, Czerwony Krzyż, kolumna sanitarna 1863-1936 (5 j.a.), weterynaria, ochrona zwierząt i ptaków, rybołóstwo 1914-1936 (4 j.a.), policja, bezpieczeństwo, więziennictwo, stowarzyszenia, organizacje 1853-1938 (7 j.a.), budownictwo 1909-1938 (5 j.a.), pojazdy mechaniczne, kolej, poczta, ulice, drogi, szosy 1905-1937 (6 j.a.), straż pożarna 1911-1938 (3 j.a.), rzemiosło, wyszynk 1800, 1911-1938 (6 j.a.), podatki 1899-1939 (8 j.a.), wojsko 1856-1866 (1 j.a.), sądownictwo, recesy uwałszczeniowe 1831-1847, 1938 (5 j.a.), sprawy urzędu stanu cywilnego 1899-1941 (10 j.a.), hipoteka, kasa oszczędnościowa - odpisy zarządzeń, odpłatność za prąd, koresponedncja w sprawie wypłat, sprawy ubezpieczeń dla inwalidów i starców, ogólne sprawy policyjne, zezwolenia na prowadzenie wyszynku, akta osobowe 1897-1939 (24 j.a.), przes.1033/2007 - (1 j.a.), przes.1114/2007 - (1 j.a.), przes.1676/2011: książka meldunkowa miasta Korfantowa 1906 (1 j.a.), kasa miejska Korfantowa 1938 (1 j.a.): przes. 2340/2015: dzienniki podawcze, plan registratury, rejestr kart ubezpieczeniowych, karty ubezpieczeniowe, kanalizacja miasta, odpis dokumentu z 1 V 1516 r., 1892-1938 (9 j.a.) Number of units in the group: 144
45/15/0 vacat - Akta miasta Koźla - włączono do zbioru nr 12 - obecnie pod nr 2670 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/16/0 Akta miasta Krapkowic 1582-1944 0 Unroll
Sprawy ogólnopaństwowe, pożyczki państwowe 1821-1940 (22 j.a.), zarządzenia władz powiatowych, podatki 1828-1940 (27 j.a.), administracja miasta - statuty, przywileje, budżety, wybory do rady miejskiej, protokoły z posiedzeń rady miejskiej 1654-1944 (58 j.a.), gospodarka komunalna miasta, zarządzanie majątkami, przemysł, handel, dzierżawy, sprzedaż parcel, budowa i utrzymanie budynków, księgi kasowe 1775-1940 (417 j.a.), urzędy i urzędnicy, urlopy, sprawy personalne, wybory burmistrzów 1785-1939 (28 j.a.), elektryfikacja miasta 1845-1940 (46 j.a.), budowa i utrzymanie ulic 1840-1940 (20 j.a.), gospodarka wodna miasta 1837-1940 (21 j.a.), sprawy Miejskiej Kasy Oszczędności 1844-1939 (47 j.a.), Sprawy podatkowe 1820-1943 (296 j.a.), sprawy katastralne, podatki gruntowe i budowlane 1689-1940 (16 j.a.), rzemiesło miejskie i cechy 1833-1940 (46 j.a.) , zawodowa szkoła przemysłowa 1845-1940 (25 j.a.), fundacje dobroczynne, szpitale 1824-1940 (34 j.a.), sprawy wyznaniowe 1750-1940 (22 j.a.), szkolnictwo 1748-1945 (75 j.a.), wojskowość, pobór rekrutów, rekwizycje, kwatery, akta dotyczące pierwszej wojny światowej, plebiscyt w 1921 roku 1801-1940 (153 j.a.), sprawy narodowościowe, naturalizacja obcokrajowców 1823-1938 (3 j.a.), opieka społeczna, szpitalnictwo 1809-1940 (161 j.a.), opieka nad sierotami 1833-1940 (5 j.a.), sądy polubowne 1833-1937 (8 j.a.), gospodarka wiejska 1833-1942 (22 j.a.), straż pożarna 1833-1940 (21 j.a.), budowa grobli i nasypów 1824-1940 (11 j.a.), wybory do parlamentu i przedstawicielstw lokalnych 1867-1939 (18 j.a.), koleje, poczta, telegraf 1782-1939 (9 j.a.), sądownictwo, ławnicy, przysięgli, procesy 1804-1940 (13 j.a.), statystyka, sprawozdania prasowe, spisy ludności, spisy według zawodów 1816-1940 (18 j.a.), varia - urząd mieszkaniowy, pomoc finansowa dla różnych organizacji, pożyczki na cele budowlane 1801-1940 (28 j.a.), Policja; prokuratura, zarządzenia władz miejskich, sprawy karne 1901-1936 (3 j.a.), sprawy policji miejskiej, zarządzenia organizacyjne, bractwo kurkowe, cenzura prasy, książek, druków, sprawy polskie, robotnicy polscy 1900-1935, loteria, gry hazardowe, zezwolenia na zebrania, więzienia, zakłady poprawcze, materiały dotyczące I wojny światowej 1817-1935 (76 j.a.), sprawy sądowe, ściganie i wykrywanie przestępstw 1865-1937 (9 j.a.), sprawy meldunkowe, paszportowe, sprawy obcokrajowców, sprawy osób politycznie podejrzanych, robotnicy polscy 1940-1941, meldunki obcokrajowców, robotnicy żydowscy 1942-1944, transport do obozów koncentracyjnych 1942 r., robotnicy ukraińscy, słowaccy, bułgarscy i innych narodowości 1940-1944, sprawy Gestapo, prasa komunistyczna, sprawy Komunistycznej Partii Niemiec, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe, uzyskanie obywatelstwa miejskiego 1820-1945 (131 j.a.), sprawy policji porządkowej, targi, ceny rynkowe, nadzór nad materiałami łatwopalnymi, bronią, transport amunicji szwedzkiej 1650, 1767-1937 (22 j.a.), policja obyczajowa, opieka nad małoletnimi, zwalczanie absencji szkolnej, pijństwa, wielożeństwa, prostytucji, sciganie żebraków, przestepców, przestrzeganie świąt, odpusty, pielgrzymki 1823-1937 (28 j.a.), sprawy rzemiosła, przemysłu miejskiego, ubezpieczanie robotników, sprawy kin, teatrów, wyszynk piwa, handel, budowa fabryki papieru i celulozy, garbarnia, fabryka dywanów perskich, młyny wodne, kamieniołomy, cegielnie, zatrudnianie młodocianych, praca kobiet i dzieci, handel lekarstwami, drogerie, miary i wagi 1777-1937 (119 j.a.), nadzór nad ruchem na placach i ulicach 1874-1936 (4 j.a.), lecznictwo, zarządzenia ogólne, lekarze, szpitale, kontrola artykułów spożywczych, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, sprawy położnych, zakłady dla umysłowo chorych, ociemniałych, głuchoniemych, urządzenia sanitarne 1818-1936 (53 j.a.), weterynaria, choroby zwierząt, kontrola targów bydlęcych 1832-1936 (9 j.a.), budownictwo 1776-1938 (36 j.a.), elektryfikacja i gospodarka wodna 1817-1936 (7 j.a.), rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo 1834-1936 (22 j.a.), hodowla 1898-1936 (1 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1832-1920 (8 j.a.), ubezpieczenia inwalidzkie i starcze 1890-1936 (2 j.a.), kasa chorych 1838-1929 (4 j.a.), kolekty 1845-1888 (2 j.a.), varia-organizacje polskie, zebrania, walka z polską agitacją, młodzież niemiecka, organizacja "Hitler Jugend" 1889-1942 (4 j.a.), urząd stanu cywilnego; akty normatywne organizacji i funkcjonowania usc 1821-1945 (13 j.a.), akta dotyczące spraw rodzinnych, rejestry urodzin, metryki 1812-1943 (21 j.a.), akta dotyczące zapowiedzi przedślubnych 1896-1944 (8 j.a.), sprawy dotyczące zawierania małżeństw 1874-1938 (65 j.a.), akta rodzinne 1895-1944 (7 j.a.), akta zgonów 1883-1945 (21 j.a.) , rejestry usc 1855-1907 (30 j.a.), akta byłego obszaru dworskiego: sprawy urzędu stanu cywilnego, materiały dotyczące mobilizacji w okresie I wojny światowej, spisy ludności, bydła, sprawy podatkowe, kontyngenty, uprawa zbóż, jarzyn, opieka nad biednymi 1874-1929 (79 j.a.), sprawy różne 1742-1938 (4 j.a.), przes.1796/2012: plan budowy gorzelni 1930 (1 j.a.), plany szkoły ludowej w Krapkowicach 1933-1936 (2 j.a.), plany budowy domu ewangelickiej gminy wyznaniowej w Krapkowicach 1929 (1 j.a.), nab.6968/2013: prośby o zwolnienie ze służby wojskowej 1916-1917 (1 j.a.); przes. 2341/2015: korespondencja, zestawienia statystyczne, referat E. K. Heerdegena, 1650-1934 (5 j.a.); nab. 8679/2016: organizacja transportu 1866 (1 j.a.), fragment urbarza piwnego XIX w. (1 j.a.). Number of units in the group: 2539
45/17/0 Akta miasta Leśnicy 1541-1945 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie dziedziczenia nieruchomości, ugoda majątkowa, 1541-1762 (3 j.a.), akta: sprawy komunalne; historia miasta, statystyka, ustrój miasta 1630-1941 (46 j.a.), okręg miejski, granica miasta 1805-1934 (12 j.a.), zaludnienie 1833-1943 (73 j.a.), obywatelstwo miejskie, państwowe 1835-1913 (7 j.a.), organizacja władz miejskich 1809-1928 (52 j.a.), zarządzanie miastem, organizacja kancelarii, registratury, posiedzenia rady miejskiej, magistratu 1812-1931 (41 j.a.), zarządzanie majątkiem miejskim 1755-1918 (78 j.a.), fundacje i opieka społeczna 1692-1929 (37 j.a.), sprawy komunalne1835-1913 (17 j.a.), dochody miejskie, finanse 1742-1939 (87 j.a.), sprawy kościoła i szkoły, statystyki, organizacja szkół, budynki, remonty, personel kościelny, sprawy Żydów 1804-1936 (67 j.a.), gazownia 1909-1923 (3 j.a.), gospodarka wodna 1836-1912 (2 j.a.), sprawy miar, wag i monet 1808-1939 (4 j.a.), sprawy budowlane, drogi, ulice, mosty 1851-1912 (4 j.a.), kasa chorych, ubezpieczenia 1920-1941 (2 j.a.), różne: podział gruntów, kultura rolna 1847-1898 (2 j.a.), policja; organizacja, zarządzenia, kontrole terenowe, sprawy paszportowe, obcokrajowcy, robotnicy z zaborów austriackich i rosyjskich, sprawy terenów spornych, powstania śląskie, pielgrzymki do Częstochowy i związane z tym zarządzenia, komuniści, szkoły mniejszościowe, zakazana prasa, druki, organizacja "Sokół, polska organizacja kobieca i inne, wykaz organizacji, polska prasa, przedstawienia teatralne 1809-1941 (84 j.a.), bezpieczeństwo osobiste 1835-1882 (4 j.a.), ochrona własności 1830-1884 (9 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1810-1856 (2 j.a.), policja obyczajowa 1823-1912 (19 j.a.), policja do spraw ubogich 1820-1930 (26 j.a.), policja do spraw sanitarnych 1826-1928 (25 j.a.), policja do spraw weterynaryjnych 1807-1909 (14 j.a.), policja do spraw leśnych, rolnych, rybołóstwa 1834-1913 (10 j.a.), policja do spraw rzemiosła i handlu - zarządzenia ogólne, organizacja rzemiosła, handlu, komisje egzaminacyjne, wykazy rzemieślników, targi, ceny rynkowe, sprawy sporne cechów, uprawa lnu, tytoniu, wina, jedwabiu, fabryka tytoniu 1780-1928 (86 j.a.), policja do spraw budowlanych, zarządzenia, budowy, remonty, sprawy sporne 1811-1927 (19 j.a.), policja drogowa 1824-1912 (18 j.a.), szkody powodziowe 1843-1914 (9 j.a.), policja do spraw pożarniczych 1754-1914 (79 j.a.), policja do spraw komunikacji 1911-1913 (1 j.a.), państwo, ustrój, administracja; sprawy ogólnopaństwowe, tworzenie władz państwowych, wybory do Sejmu Rzeszy, ustrój państwa, odznaczenia," Osthilfe", wybory do sejmików powiatowych i parlamentu, plebiscyt w 1921 roku 1816-1940 (56 j.a.), dochody państwowe, podatki: gruntowe, od budynków, uboju, obywatelskie, podatki od rzemiosła, opłaty skarbowe, poczta, kolej 1740-1935 (126 j.a.), sprawy wojskowe, ogólne zarządzenia, zakwaterowanie, świadczenia miasta na rzecz wojska, wykazy rekrutów, reklamacje, inwalidzi wojenni 1805-1922 (77 j.a.), sądownictwo - zarządzenia, sprawy kryminalne, ławnicy, przysięgli, sprawy spadkowe 1795-1934 (113 j.a.), urząd stanu cywilnego - zarządzenia organizacyjne, akty, urodzeń, slubów, zgonów 1872-1943 (75 j.a.), repertoria 1728-1914 (4 j.a.), dopływ: 6656/2013: dochodzenia policyjne 1834-1853 (1 j.a.), dokument dotyczący sprzedaży domu 1722 (1 j.a.), księga posiedzeń rady miejskiej 1829-1840 (1 j.a.), listy gończe 1847-1877 (1 j.a.) Number of units in the group: 1401
45/18/0 Akta miasta Namysłowa 1456-1941 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe i papierowe 1374-1886 (185 j.a.), Akta: Zarząd Główny - sprawy ogólne państawa niemieckiego, sprawy wojskowe, ustrój i zarząd miejski, urząd miejski i rada miejska, sprawy personalne i registratura, wybory, sprawy prawne i sporne, Urząd stanu Cywilnego, Statystyka, Sprawy policji - zarząd policji, urzędnicy policyjni, policja ds.bezpieczeństwa i porządku, sprawy paszportowe, meldunkowe i cudzoziemców, policja kryminalna, polcja ds.ruchu, dróg i ulic, policja przemysłowa, policja ds.rolnych i leśnych, łowczych i wodnych, policja ds.zdrowia, policja weterynaryjna, Zarząd szkół - organizacja szkół, sprawy finansowe szkolnictwa, budownictwo szkolne, personel nauczycielski, nauczanie specjalne, szkoły zawodowe, szkoły ewangelickie, Oświata i kultura - oświata, biblioteki publiczne, sprawy kultury, muzeum, pomników, sprawy wyznaniowe, Opieka społeczna, Budownictwo miejskie, moeszkoaniowe, budownictwo ulic, mostów, Gospodarka rolna - gospdarka rolna, leśna, hodowla bydła, gospodarka ziemią, Instytucje użyteczności publicznej - straż pożarna, dom pogrzebowy, łaźnia miejska, szpitale, Przedsiębiorstwa komunalne - zakłady miejskie, Sprawy finansowe i podatkowe - budżet miasta i kasa miejska, świadczenia służebne na rzecz miasta, cło miejskie, zarząd majątkami, zarząd kapitałem, fundacje, statystyka finansowa, zadłużenia, pożyczki, sprawy podatkowe i czynszowe, rzeczowy wykaz akt Number of units in the group: 2836
Showing 1 to 15 of 3,941 entries.