Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
49/1/0 Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim [1922] 1927-1939 [1946] 417 Unroll
I.Referat administracyjny - podział rzeczowy,dzienniki podawcze, informacje o ruchu spraw, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wojskowe. II.Referat bezpieczeństwa publicznego- przepisy i zarzadzenia ogólne, działalność partii politycznych legalnych,sprawozdania z rynku pracy, działalność Zw.Zawodowych, zrzeszeń rzemieślniczych, itp.., sprawy prasowe,sprawy zgromadzeń, informacje o strajkach i działaczach KPP. III. Referat porządku publicznego-przepisy zarządzenia, karty pobytu, sprawy dot.cudzoziemców, paszporty zagraniczne i wizy, naddzór nad lokalami rozrywkowymi, widowiskami oraz kwesty i zbiórki, pozwolenia na posiadanie brani,świadectwa moralności,nadawanie i utrata obywatelstwa polskiego, sprawy konsularne. IV. Referat przemysłowy- przepisy i zarządzenia ogólne,rejestracja zakładów przemysłowych,rzemieślniczych, handlowych, plany budynków mieszczących zakłady przemysłowe, nadzór nad kotłami parowymi. V Referat karno-administracyjny-skorowidze i księgi rejestru karnego. VI. Referat sanitarny- doniesienia o wypadkach podczas pracy i choroby zawodowe. Number of units in the group: 291
49/2/0 Inspektor Szkolny Powiatu Brzezińskiego 1939 0 Unroll
Korespondencja dotycząca obsady personalnej 45 szkół powszechnych w powiecie brzezińskim Number of units in the group: 45
49/3/0 Okręgowa Komisja Wyborcza do wyborów Powiatowej Rady Narodowej i Gromadzkich Rad Narodowych w Brzezinach 1954-1969 0 Unroll
Protokoły posiedzeń,protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów, zamówienia na karty do głosowania, protokoły głosowania oraz spisy wyborców Number of units in the group: 74
49/4/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Tomaszowie Mazowieckim 1928-1950 0 Unroll
I.Zarząd kasy- protokoły posiedzeń Zarządu. II.Komisja Rewizyjna - protokoły porewizyjne. III.Dział ogólno-administracyjny - korespondencja sekretariatu. IV.Dział finansowy - inwentarze, księgi wkładów i pożyczek, bilanse. Number of units in the group: 168
49/5/0 Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim 1920-1951 0 Unroll
Księgi wymiarowe i księgi biercze podatków: przemysłowego, obrotowego, dochodowego, od nieruchomości, gruntowego, lokalowego, funduszu pracy, bezpośredniego, od spadku i darowizn, od reklam; wykazy wypadków śmierci, sprawozdania kasowe, ewidencja konfiskat mienia, podatek obrotowy i dochodowy zakładów i towarzystw, ewidencja świadectw przemysłowych, ewidencja przedsiębiorstw, okólniki i zarządzenia. Number of units in the group: 647
49/6/0 Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzezinach [1931-1949]1950-1968 0 Unroll
I.Dział organizacyjny- protokoły sesji, obrad, zebrań Rady, komisji, sprawy organizacyjne, ogólna biurowość i sprawy osobowe; II. Dział finansowo-budżetowy- planowanie i sprawozdawczość, wymiar i pobór podatków, preliminarz; III. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, przemysł i handel, opieka społeczna, oświata, kultura i sztuka; IV. Dział administracyjny- ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy dot. gospodarki komunalnej, klęsk żywiołowych, organizacje i stowarzyszenia, protokoły z posiedzeń Prezydium. Number of units in the group: 454
49/7/0 Akta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego [1817] 1830-1944 23415 Unroll
Number of units in the group: 10811
49/8/0 Zbiór Cechów Miasta Brzezin 1798-1952 0 Unroll
I. Cech kowali i ślusarzy - statut, protokoły obrad, spisy członków, umowy o naukę rzemiosła; II. Cech piekarzy i rzeźników - statut, protokoły obrad, komisja egzaminacyjna, korespondencja ogólna, dochody i wydatki, majątek cechu, spisy członków i uczniów; III. Cech sukienników - sprawa sukiennika z Brzezin, który sprzedał swój towar na jarmarku w Łowiczu; IV. Cech szewców - ustawa o rzemiośle z 1816 r., protokóły obrad, rejestry majstrów i uczniów, szkoła rzemieślnicza, dochody i wydatki, księga pamiątkowa obchodu 100-rocznicy istnienia cechu, V Cech krawców - księga protokołów zebrań zarządu. Number of units in the group: 44
49/8/1 Cech kowali i ślusarzy 1923-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 5
49/8/2 Cech rzeźników, wędliniarzy 1919-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 23
49/8/3 Cech piekarzy 1925-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
49/8/4 Cech sukienników 1798 0 Unroll
Number of units in the group: 1
49/8/5 Cech Szewców 1816-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 13
49/8/6 Cech krawców 1927-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
49/9/0 Zbiór Cechów Miasta Jeżowa 1822-1932 0 Unroll
Cech Kołodzieji - statut, protokoły obrad, rejestr majstrów, czeladzi i uczniów; Cech Kowali - statut, protokóły obrad, uchwały, rejestr majstrów i uczniów, dochody i wydatki; Cech Rzeźników - statut, książka czeladników konturzu rzeźniczego; Cech Stolarzy - statut, księga czeladników i majstrów; Cech Szewców - książka zapisów uczniów, przychody i wydatki. Number of units in the group: 20
Showing 1 to 15 of 797 entries.