Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/1/0 Starostwo Powiatowe Łęczyckie 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno - Organizacyjny 1945-1950 s. 1-5 Sprawy organizacyjne Starostwa, sprawozdawczość Urzędu, okólniki i zarządzenia, prot. posiedzeń, statystyka dot. pow. łęczyckiego, spr. personalne pracowników, rejestracja szkód wojennych Referat Ogólno- Budżetowy 1945-1946 s. 54-65 Akta realizacji budżetu, płac, zaopatrzenia w mat. biurowe itp. Referat Administracyjno- Prawny 1945-1950 s. 66-86 Protokół kontroli gmin, akta spraw repartiacji, nadzór nad USC, akta pozbawienia obywatelstwa polskiego Referat Karno-Administracyjny 1945-1946 s.87-94 Rejestry karne, orzecznictwo, karno-admin, Referat Polityczno-Społeczny 1946-1947 s. 95-109 Akta dot. głosowania ludowego w r. 1946, wyborów do sejmu itp. Referat Wojskowy1945-1947 s. 110-125 Sprawozdawczość okresowa Referatu, rejestry poborowych, zasiłki wojskowe, Referat Świadczeń Wojskowych 1945-1947 s. 126-158 Sprawozdawczość z obowiązkowych dostaw, wymiar i realizacja świadczeń, spisy powierzchni użytków pow. łęczyckiego, pogłowia zwierzat, Referat Opieki Społecznej 1945-1949 s. 159-184 Sprawozdania okresowe punktów PKOS, subwencje na opiekę społ., rejestry podopiecznych Referat Zdrowia 1945 s. 185-189 Akta nadzoru sanitarnego, sprawozdania pokontrolne ośrodków zdrowia, statystyka zachorowań, Referat Odbudowy 1945 s. 190-194 Statystyka budowlana, sprawozdawczość referatu, pozwolenia na budowę, Referat Weterynaryjny 1645-1946 s. 195-207 Sprawy personalne, nadzór weterynaryjny, plany i sprawozdania z działalności leczniczej itp Referat Karno-Administracyjny 1945-1946 s. 208-219 Sprawy Karno-administracyjne. Number of units in the group: 219
52/2/0 Powiatowa Rada i Wydział Powiatowy w Łęczycy 1920-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 28
52/3/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Łęczycy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich 1933-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 27
52/4/0 Powiatowa Rada Narodowa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy [1929] 1950-1973 [1990] 0 Unroll
Powiatowa Rada Narodowa i Komisje l. 1950-1973, od sygn. 1 do sygn. 212: protokóły Sesji Powiatowej Rady Narodowej, rejestr uchwał PRN, Konwent Seniorów, PPRN, Sesje, obsługa, przygotowanie. Powiatowa Rada Wydział Organizacyjno-Prawny l. 1950-1973, od sygn. 213 do sygn. 520: protokóły posiedzeń Prezydium, sprawy organizacyjne Prezydium, organizacja organów Prezydium, plany pracy PRN i jej Prezydium, sprawy członków Prezydium, przepisy i zarządzenia, normatywy kancelaryjne, konferencje i narady członków organów kolegialnych, spotkania posłów i radnych WRN i PRN z wyborcami, podział administracyjny. Powiatowa Komisja Planowania l. 1955-1973/75, od sygn.521 do sygn.598 : statuty, regulaminy, schematy organizacyjne, wytyczne i wskaźniki władz nadrzędnych, plany gospodarcze, powiatu łęczyckiego, kontrole i inspekcje, zarzadzenia pokontrolne. Wydział Budżetowo-Gospodarczy l. 1960-1973, od sygn. 599 do sygn. 637: organizacja wydziału, zarządzania i wytyczne wydziału, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, organizacja. Wydział Finansowy l. 1956-1973, od sygn. 638 do sygn. 865: organizacja wydziału, planowanie finansowe i budżetowe, budżet zbiorczy powiatu, planowanie dochodów państwowych, budżety terenowe, zbiorcze, analizy wykonania budżetu, sprawozdawczość i statystyka, inspekcje. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1955-1973, od sygn. 866 do sygn. 909: komisje-protokóły, plany perspektywiczne, plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania, opracowania statystyczne-własne,zarządzenia i protokóły kontroli. Wydział Handlu Przemysłu i Usług l. 1951-1973, od sygn. 910 do sygn. 1148: akty normatywne Rady Państwa, Rady Ministrów i innych organów administracji państwowej, zarządzenia, instrukcje,wytyczne, organizacja wydziału, plany roczne i sprawozdania, z ich wykonania z ch realizacji, lokalizacja sieci handlowych i zakładów gastronomicznych, kontrola zewnętrzna wydziału, protokóły z narad własnych, narady i odprawy własne, karty rzemieślnicze. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki l. 1958-1972, od sygn. 1149 do sygn.1318: Zarządzenia i instrukcje, wytyczne Prezydium WRN, uchwały PPRN, sprawy organizacyjne, Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, plany pracy, ewidencj członkówPKKFiT, plany perspektywiczne oraz sprawozdania z ich wykonania, szkolenia kadr. Wydział Oświaty l. 1950-1973, od sygn.1319 do sygn.1504 : plany i sprawozdania perspektywiczne, wieloletnie, roczne opracowanie przez własną jednostkę, sprawozdania własne, podstawowe zasady gospodarki finansowej, analiza wykonania budżetu, organizacja sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa l. 1961-1973, od sygn.1505 do sygn. 1533: plany perspektywiczne i wieloletnie powiatu oraz sprawozdania z ich wykonania, statystyka i analiza rolnictwa i leśnictwa. Wydział Spraw Wewnętrznych l. 1955-1972, od sygn.1534 do sygn. 1641: organizacja i zakres działania wydziału, plany i sprawozdania z ich wykonania, ewidencja oddziałów Kół Stowarzyszeń, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego. Wydział Zatrudnienia l. 1957-1973, od sygn. 1642 do sygn. 1718: organizacja i zakres działania wydziału, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, kontrole zewnętrzne, bilanse siły roboczej, sprawozdania z pośrednictwa pracy, werbunku. Wydział Zdrowia l. 1968-1973, od sygn.1719 do sygn. 1751: zarządzenie Ministra Zdrowia i plany robocze, sprawozdania kontrola jednostek podległych i nadzorowanych. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury l. 1956-1975, od sygn. 1752 do sygn. 2763: decyzje budowlane wydane przez Wydział. Akta z lat 1950-1970, od sygn. 2764 do sygn. 2777: dokumety dotyczące gospodarstw poniemieckich. Akta z lat 1960-1972, od sygn.2778 do sygn. 2779: odpisy uchwał, mapy glebowo-rolnicze Akta z lat 1958-1969, od sygn. 2780 do sygn. 2793: protokóły posiedzeń i narad Obwodowych Komisji Wyborczych, działność ośrodka, zawody i imprezy sportowe organizowane przez PKKFiT. Akta z lat 1973, sygn. 2794: protokoły posiedzeń Prezydium PRN w Łęczycy. Akta z lat 1972-1975, od sygn. 2795 do sygn. 2921: sprawy uwłaszczeniowe. Akta z lat [1937]1950-1973[1990], od sygn. 2922 do sygn. 2943: rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, parcelacje byłych majatków ziemskich. Akta z lat [1949]1950-1975[1977, od sygn. 2944 do sygn. 2948: sprawy przekazywania wykupu przymusowego i przejęcia na własność skarbu państwa nieruchomosci rolnych. Akta z lat [1949]1961-1975[1979], od sygn. 2949 do sygn. 2982: lokalizacje szczegółowe, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowej. Number of units in the group: 2982
52/5/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/6/0 Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych powiatu łęczyckiego 1954-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 263
52/7/0 Akta wyborcze do Sejmu i rad narodowych powiatu poddębickiego 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 15
52/8/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu łęczyckiego 1843-1848 0 Unroll
Number of units in the group: 7
52/9/0 Urząd Skarbowy miasta Łęczycy 1807-1863 0 Unroll
Akta dzielą się na : Kancelaryjne: 1807-1856 sygn. 1-8 Zarządzenia o znakach na wyrobach fabryk tytoniu i tabaki, przepisy dla handlujących tytoniem, Cyrkularz Rembilińskiego w sprawie rzeźni bydła we wsiach, Dochodzeniowe 1823-1856 sygn. 9-13 Protokóły rewizji. Wykazy towarów nie objętych taryfą, wykaz towarów zabezpieczonych, Procesowe 1840-1863 sygn. 14-25 Procesy o defraudację towarów o nadużycia w gorzelni,rzeźni miejskiej, o handel towarami bez znaków skarbowych. Number of units in the group: 25
52/10/0 Akta miasta Łęczycy 1569-1950 1978 Unroll
Number of units in the group: 3410
52/11/0 Akta miasta Ozorkowa 1823-1950 [1957] 0 Unroll
Rada Miejska Ozorkowa l.1928-1931, od sygn. 1 do sygn. 2: Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej m. Ozorkowa. Magistrat m. Ozorkowa I Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1922-1934, od sygn. 3 do sygn. 8: Są to protokoły posiedzeń Magistratu. II Dział Budżetowy l. 1927-1928, sygn. 9: Budżet. III Dział Administracyjny l. 1921-1930, od sygn.10 do sygn. 28: Akta dot. głosowania. Zarząd Miejski w Ozorkowie Dział Administracyjny l. 1934-1938, od sygn. 29 do sygn.47: Spisy wyborców uprawnionych do głosowania. Tymczasowy Komitet Obywatelski w Ozorkowie l. 1945, sygn. 48: Księga protokołów Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l. 1945-1950, od sygn. 49 do sygn. 68: Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady. Referat Organizacyjny l. 1945-1950, od sygn. 69 do sygn.78: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego. Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950, od sygn. 79 do sygn.83: Budżet i jego wykonanie. Referat Administracyjny l. 1945-1950, od sygn. 84 do sygn.114: Akta dot. organizacji społecznych, podania do Opieki Społecznej o przyznanie odzieży, sprawy dot. działalności biblioteki. Akta z lat 1947-1948, od sygn. 115 do sygn.117: Wykazy placówek opiekuńczych, mapy miasta Ozorkowa. Akta z lat 1947-1949, sygn. 118: Statut Organizacyjny, regulamin Biura Zarządu. Akta z lat 1823-1893, od sygn. 119 do sygn. 120: Książka składek do kasy pogrzebowej w Ozorkowie, akta spadkowe po Bogumile i Karolinie Wegner farbiarzy z Ozorkowa. Number of units in the group: 139
52/12/0 Akta miasta Parzęczewa 1807-1870 4317 Unroll
Wydział Administracyjny l. 1891-1870, od sygn. 1 do sygn. 22: Są to akta Szkoły Elementarnej, akta burmistrza m. Parzęczewa obejmujące protokoły z rewizji kasy miejskiej oraz korespondencja burmistrza z naczelnikiem powiatu. Wydział Wojskowy l. 1842-1870, od sygn. 23 do sygn. 32: Akta dotyczące poboru wojskowego, wykazy składek kwaterunkowych itp Wydział Skarbowy l. 1807-1870, od sygn. 33 do sygn. 64: Zarządzenia Dyrektora Departamentu, protokoły uwag nad zrewidowanymi regestami oraz akta dotyczące podatku podymnego. Kasa Ekonomiczna l. 1852-1870, od sygn. 65 do sygn. 67: Rachunek kasy Ekonomicznej i dochody kasy miejskiej. Akta z lat 1864-1866, sygn. 68: O przesiedleniach się mieszkańców m. Parzęczewa. Number of units in the group: 68
52/13/0 Akta miasta Piątku 1811-1863 0 Unroll
Number of units in the group: 3
52/14/0 Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy [1945] 1950-1973 [1987] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa l.1950-1973, od sygn. 1 do sygn. 17: Protokóły z posiedzeń Sesji MRN, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał, kontrola obecności członków, plany pracy, Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy l. 1950-1973, od sygn. 18 do sygn. 52: Protokóły z posiedzeń Komisji, sprawy ogólne, działalność komisji, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy l.1951-1973, od sygn. 53 do sygn. 69: Protokóły z posiedzeń Prezydium, sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1953-1973, od sygn. 70 do sygn. 128: Sprawy ogólne komitetów blokowych, protokóły z posiedzeń Miejskiego Frontu Jedności Narodu, Społeczna Komisja Pojednawcza Decentralizacja i Rada Miasta, sprawy osobowe rady i jej organów, plany pracy i sprawozdania, wydawnictwa własne, akta wyborcze, spotkania posłów i radnych z wyborcami, szkolenia pracowników ogólne zasady pracy i płacy, Referat Finansowy l.1950-1968, od sygn.129 do sygn.160: Budżet administracyjny Łęczycy, sprawozdania z budżetu, bilanse roczne PGK, Pr-B, MZBM, odpisy podatku gruntowego, wykazy posiadaczy gruntów na terenie Łęczycy, Referat Spraw Socjalnych i Kulturowych l. 1951-1965, od sygn. 161 do sygn.166: Akcje na rzecz odbudowy stolicy SFOS, przygotowania do obchodów Dni Łęczycy, sprawy obcokrajowców, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1954-1969, od sygn. 167 do sygn. 193: Sprawy związane z budową bloków działalności MPGK, projekty, Rejestry Meldunkowe l. 1950-1968, od sygn. 194 do sygn. 307: Rejestry mieszkańców, Akta z lat 1964-1972, od sygn. 308 do sygn. 332: Protokóły posiedzeń, sesje, Akta z lat 1954-1972, od sygn. 333 do sygn. 342: Protokóły z sesji - duplikaty, protokóły z posiedzeń -duplikaty, Akta z lat 1951-1962, od sygn. 343 do sygn. 361: Zarządzenia polustracyjne, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, księgi biercze, Akta z lat 1974-1984, od sygn. 362 do sygn. 440: Rejestry mieszkańców. Number of units in the group: 440
52/15/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie 1950-1973 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny l.1951-1972, od sygn. 1 do sygn. 14: zarządzenia własne. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l.1951-1973, od sygn. 15 do sygn.76: sprawy organizacyjne MRN, protokoły z posiedzeń MRN, materiały na sesję MRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami. Komisja Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie l. 1951-1973, od sygn. 77 do sygn.236: plany pracy, protokoły Komisji, sprawozdania z działalności komisji, zespoły radnych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej l.1950-1973, od sygn. 237 do sygn.422: protokoły z posiedzeń, realizacja uchwał PMRN w Ozorkowie, komitety blokowe, zjazdy, konferencje, narady, planowanie działalności i plany pracy, sprawozdawczość ogólna, sprawozdawczość GUS-spis rolny, wydawnictwa własne i informacje PMRN, protokoły z rozpraw karno-administracyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Finansowy l. 1951-1973, od sygn. 423 do sygn.454: budżet MRN i jego wykonanie, inwestycyjny plan rzeczowo-finansowy, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1951-1973, od sygn. 455 do sygn. 514: sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdawczość resortowa, plany pracy referatu, projekty techniczne, budownictwo i remonty budynków urządzenia i inwestycje komunalne. Akta z l. 1950-1961, od sygn. 515 do sygn.557: protokoły z posiedzeń PMRN, uchwały, plany pracy, komisje, sprawozdania z działalności, złota księga. Akta z l. 1950-1973, od sygn. 558 do sygn.624: protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji oraz duplikaty z posiedzeń i sesji, sprawy kolegialne, sprawy notarialne. Akta z l. 1951-1971, od sygn. 625 do sygn.679: akta pracowników biurowych, pozwolenia na budowę, kosztorysy. Number of units in the group: 679
52/16/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/17/0 Różne cechy miasta Łęczycy 1748-1891 0 Unroll
Number of units in the group: 41
52/18/0 Różne cechy miasta Piątku 1736-1745 4 Unroll
Number of units in the group: 1
52/19/0 Różne cechy miasta Ozorkowa 1846-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 11
52/20/0 Różne cechy miasta Poddębic 1843-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 8
52/21/0 Akta gminy Boczki powiat łęczycki 1812-1869 0 Unroll
Akta Urzędu Wójta Gminy Boczki 1812-1869 sygn. 1-33 Akta dotyczące przesiedleń, ubezpieczeń budynków w gminie, składek na kościoły, filiały ewangelickie, szpitali i zakładów dobroczynnych, poddanych Cesarstwa, ograniczeń i praw żydowskich, lasów rządowych i prywatnych, Number of units in the group: 33
52/22/0 Akta gminy Chociszew powiat łęczycki 1872-1952 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny l.1951-1972, od sygn. 1 do sygn. 14: zarządzenia własne. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l.1951-1973, od sygn. 15 do sygn.76: sprawy organizacyjne MRN, protokoły z posiedzeń MRN, materiały na sesję MRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami. Komisja Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie l. 1951-1973, od sygn. 77 do sygn.236: plany pracy, protokoły Komisji, sprawozdania z działalności komisji, zespoły radnych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej l.1950-1973, od sygn. 237 do sygn.422: protokoły z posiedzeń, realizacja uchwał PMRN w Ozorkowie, komitety blokowe, zjazdy, konferencje, narady, planowanie działalności i plany pracy, sprawozdawczość ogólna, sprawozdawczość GUS-spis rolny, wydawnictwa własne i informacje PMRN, protokoły z rozpraw karno-administracyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Finansowy l. 1951-1973, od sygn. 423 do sygn.454: budżet MRN i jego wykonanie, inwestycyjny plan rzeczowo-finansowy, sprawozdania z wykonania budżetu. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1951-1973, od sygn. 455 do sygn. 514: sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdawczość resortowa, plany pracy referatu, projekty techniczne, budownictwo i remonty budynków urządzenia i inwestycje komunalne. Akta z l. 1950-1961, od sygn. 515 do sygn.557: protokoły z posiedzeń PMRN, uchwały, plany pracy, komisje, sprawozdania z działalności, złota księga. Akta z l. 1950-1973, od sygn. 558 do sygn.624: protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji oraz duplikaty z posiedzeń i sesji, sprawy kolegialne, sprawy notarialne. Akta z l. 1951-1971, od sygn. 625 do sygn.679: akta pracowników biurowych, pozwolenia na budowę, kosztorysy. Number of units in the group: 187
52/23/0 Akta gminy Grabów powiat łęczycki 1931-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1945-1950 od sygn. 1 do sygn. 24 Protokóły uchwały Gm. Rady Narodowej, protokóły sesji GRN, protokóły komisji, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 25 do sygn.51 Sprawozdania z działalności samorządu, wykazy nieruchomości w gminie, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe Zarządu Gminy, Protokóły zebrań sołtysów, majątek gminy i gromad, Dział Finansowy 1945-1950 od sygn. 52 do sygn.63 Budżety roczne, administracyjne, sprawozdania z wykonania budżetu, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1950 od sygn. 64 do sygn.81 Sprawy remontu dróg, sprawozdania z wykonania robót na drogach, produkcja roślinna i zwierzęca, rolnictwo, spis gospodarstw rolnych, planowanie zasiewów, oświata rolnicza, Dział Administracji Społecznej 1948 sygn. 82 Sprawy organizacyjne, wykaz gromad, Dział Administracyjny 1945-1948 od sygn. 82 do sygn. 95 Sprawy dotyczące osadnictwa na zachodzie, sprawy rejestracji szkód wojennych, księga kontroli ruchu ludności, sprawy budowlane i odbudowy Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny 1951-1952 od sygn. 96 do sygn.119 Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania roczne z działalności GRN, protokoły zebrań sołtysów, protokóły z posiedzeń Komisji, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, Dział Finansowy 1951-1952 od sygn. 120 do sygn.127 Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plan Finansowy, Dział Spraw Kulturalnych i Socjalnych 1951-1952 od sygn. 128 do sygn.131 Majątek gminy i gromad, sprawy mieszkaniowe, opieka społeczna, Dział rolny 1951-1952 od sygn. 132 do sygn.141 Dane dotyczące spisu narodowego, statystyka rolna, spis zwierząt , resztówka rolna Brak sygnatur w trakcie skontrum w 1995 r.: 6,28, 31, 63, 95,123,129,139,140 po skontrum w 1995 r. dopisano sygn.: 142-150 Księgi ludności stałej, księgi kontoli ruchu ludnoci 1945-1952 od sygn. 151 do sygn. 155 Protokóły z posiedzeń Komisji, sprawozdania z wykonania budżetu 1953-1954 od sygn. 156 do sygn. 157 Protokóły sesji GRN i protokóły posiedzeń GRN 1946-1952 od sygn. 158 do sygn. 166 Sprawozdania roczne, księgi biercze Number of units in the group: 157
52/24/0 Akta gminy Leśmierz 1841-1944 11 Unroll
Akta urzędu Wójtowskiego l. 1841-1864, od sygn.1 do sygn.2: księgi ludności stałej, Gminnoe Lesmierskoje Upravlienie [Urząd Gminy Leśmierz] l. 1864-1931, od sygn. 3 do sygn. 7, od sygn. 194 do sygn. 213, sygn. 215, od sygn. 237 do sygn. 261, od sygn. 263 do sygn. 270, od sygn. 272 do sygn. 277, od sygn. 287 do sygn. 288, od sygn. 298 do sygn. 299, sygn. 306, sygn. 323, sygn. 330, od sygn. 332 do sygn. 334, sygn. 339, sygn. 356 , od sygn. 359 do sygn. 394, od sygn. 396 do sygn. 419, od sygn. 421 do sygn. 577, od sygn. 579 do sygn. 785, od sygn. 787 do sygn. 923, sygn. 1719, sygn. 1873: Księgi uchwał wiejskich, księgi podawcze pism wychodzących, sprawozdania o gminie, o kościołach parafialnych, dane statystyczne, ubezpieczenia wsi, rejestry gruntów chłopskich, sprawy szkoły, księgi ludności stałego zamieszkania, lista wyborcza, o cudzoziemcach, o osobach zamieszkujących w gminie. Nariad upravlenia gminy Les''mież l.1881-1913, od sygn. 8 do sygn. 70, od sygn. 72 do sygn. 131, od sygn. 133 do sygn. 141, od sygn. 143 do sygn. 159, od sygn. 161 do sygn. 185, od sygn. 187 do sygn. 193: rozporządzenia władz gminy Leśmierz o osobach będących pod nadzorem policji, o opłatach skarbowych, Dielo upravlienia gminy Les''mież l. 1881-1914, sygn. 71, sygn. 132, sygn. 142, sygn. 186, sygn. 214, od sygn. 216 do sygn. 219, od sygn. 221 do sygn. 236, sygn. 262, sygn. 271, od sygn. 278 do sygn. 286, od sygn. 289 do sygn. 297, od sygn. 300 do sygn. 305, od sygn. 307 do sygn. 322, od sygn. 324 do sygn. 329, sygn. 331, od sygn. 335 do sygn. 338, od sygn. 340 do sygn. 355, od sygn. 357 do sygn. 358: sprawy prowadzone przez gminę Leśmierz o spalonych urzędowych miejscach, o wypadkach, wydarzeniach. Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1917-1938, sygn. 160, sygn. 420, od sygn. 924 do sygn. 978, od sygn. 980 do sygn. 1090: księgi uchwał, rozporządzenia, o urzędzie gminy i osobach urzędujących sprawy samorządu, sprawozdania sytuacyjne, statystyka, sprawy wyborców, Dział Finansowo-Budżetowy l. 1916-1934, sygn. 786, od sygn. 1091-1232, od sygn. 1234 do sygn. 1238: budżet, sprawozdania rachunkowe, rozkład podatków, Dział Gospodarki Gminnej l. 1915-1935, sygn. 220, sygn. 1233, od sygn. 1239 do sygn. 1240, od sygn. 1312 do sygn. 1376, sygn. 1772: opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, Dział Administracyjny l. 1918-1942, sygn. 395, od sygn. 1377 do sygn. 1415, od sygn. 1417 do sygn. 1506, od sygn. 1508 do sygn. 1600, sygn. 1618: o prowadzeniu ksiąg ludności, rejestry mieszkańców, sprawy wyznaniowe, o paszportach, świadczenia wojenne, plebiscyty, spisy poborowych, sprawy budowlane, sprawy administracyjno-karne, o areszcie i aresztantach, Dział Organizacyjny l. 1934-1939, sygn. 979, od sygn. 1601 do sygn. 1617, od sygn. 1619 do sygn. 1674: sprawy organizacyjne, regulamin, księgi protokołów, akta wyborcze, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek gminy i gromad, Dział Finansowo- Budżetowy l. 1935-1940, od sygn. 1675 do sygn. 1718, od sygn. 1720 do sygn. 1771: budżet, dochody gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, dzienniki główne, księgi biercze podatków, Dział Gospodarki Gminnej l. 1916-1940, sygn. 578, od sygn. 1241 do sygn. 1311, sygn. 1507, od sygn. 1773 do sygn. 1836: kontrola podwodowa, kontrola szarwarkowa, sprawy dróg, komunikacja, o szkołach, choroby zakaźne, zdrowotność, drogi i place publiczne, oświata, kultura, sztuka, opieka społeczna, rolnictwo, popieranie przemysłu i handlu, Dział Administracyjny l. 1932-1944, sygn. 1416, od sygn. 1837 do sygn. 1872, od sygn. 1874 do sygn. 1930: spisy wyborców, akta stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wojskowość, akta z okresu okupacji związane z przemieszczaniem się ludności, Akta z l. 1892-1909, od sygn. 1931 do sygn. 1932: dowody do ksiąg ludności stałej wsi Karsznice. Number of units in the group: 1932
52/25/0 Akta gminy Mazew powiat łęczycki 1930, 1945-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa 1947-1950 od sygn. 1 do sygn. 11 Księgi protokółów Gm. Rady Narodowej, protokóły z sesji, akt dot. Gminnych Komisji Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1952 od sygn 12 do sygn. 22 Księga protokółów Zarządu Gminy, sprawy osobowe pracowników, majątek gminy i gromad, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 od sygn. 23 do sygn. 42 Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1950 od sygn. 43 do sygn.47 Drogi i place publiczne, statystyka produkcji rolnej i zwierząt, rolnictwo dane statystyczne Dział Administracji Społecznej 1946 sygn. 48 Sprawy organizacji instytucji opiekuńczych, Dział Administracyjny 1946 od sygn. 49 do sygn. 51 Statystyka, spis mieszkańców, Niemcy - sprawy dotyczace robotników niemieckich, statystyka ogólna, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Organizacyjny 1951-1952 od sygn. 52 do sygn.56 Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, sprawy osobowe pracowników, Dział Finansowy 1951-1952 od sygn. 57 do sygn. 60 Budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, 1945-1952 od sygn. 63 do sygn.70 Sprawozdania z działalności GRN, ogólne dane| statystyczne 1946 sygn. 71 Spis Niemców brak sygnatur 3,40,43, 1949-1952 dopisano po skontrum: 61, 62 1954 sygn. 72 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1945-1952 od sygn. 73 do sygn. 92 Wykaz budynków poniemieckich na terenie gminy Mazew, sprawy organizacyjne Prezydium GRN, Budżet Number of units in the group: 89
52/26/0 Akta gminy Modlna powiat łęczycki 1827-1862 0 Unroll
Akta Urzędu Wójta Gminy Modlna 1827-1862 1-15 Akta Urzędu Wójta Gminy Modlna dotyczące przesiedleń, wpis osób uzyskujących wolność przesiedlenia, Akta dotyczące szarwarku roboczego, raporty kwartalne składane przez Urzędnika Stanu Cywilnego, zbiór metryk urodzenia, ślubów, dzieci spisanych w gminie. Number of units in the group: 15
52/27/0 Akta gminy Piaskowice powiat łęczycki 1859-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1190
52/28/0 Akta gminy Piątek powiat łęczycki 1932-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1932-1939 od sygn. 1 do sygn. 26 Rejestry mieszkańców, rejestry przybywających do gminy i rejestr opuszczających gminę, Gminna Rada Narodowa 1945-1950 od sygn. 27 do sygn. 36 Księgi protokółów Gm. Rady Narodowej, sprawy organów kolegialnych, sprawozdania komisji, protokóły z posiedzeń Komisji, Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 37 do sygn. 53 Dane o gminie, sprawy organizacyjne, sprawy uposażenia pracowników, akta osobowe pracowników, zarządzenia wewnętrzne wójta, Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 od sygn. 54 do sygn 72 Budżet, roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1951 od sygn. 73 do sygn. 78 Gospodarstwa pod opieką, statystyka rolna, Dział Administracji Społecznej 1946-1951 od sygn. 79 do sygn. 80 Umowa zawarta między Zarządem Gminy a rolnikami, walka z analfabetyzmem, Dział Administracyjny 1946-1951 od sygn. 81 do sygn. 90 Wykaz Niemców na terenie gminy, sprawy obcokrajowców, rejestry osób przybywających i opuszczajacych gminę, ogólne dane statystyczne, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny 1952 od sygn. 91 do sygn.94 Sprawa obsługi Rady Narodowej i jej organów, komisji, protokóły Komisji, sprawy osobowe, Dział Finansowy 1951-1954 od sygn. 95 do sygn 96 Budżet zbiorowy, Dzial Spraw Kulturalnych i Socjalnych 1952 sygn.97 Gminny Komitet Odbudowy M. St Warszawy, 1952 sygn. 98 Statystyka rolna Dział rolny 1951 od sygn. 99 do sygn.122 Rejestr gospodarstw rolnych od sygn.123 do sygn.124 Statystyka produkcji rolnej sygn.125 Sprawy-remoyu dróg Brak sygnatur po skontrum 1995 r.: 34, 53, 72, 73, 74, 89, 90 w trakcie skontrum w 2004 r. odnaleziono sygnatury: 53, 73, a brak sygnatury 96 1953 sygn. 126 Protokóly sesji GRN 1945-1952 od sygn. 127 do sygn.134Biblioteka gminna, listy płacy Number of units in the group: 128
52/29/0 Akta gminy Rogóźno powiat łęczycki 1932-1952 0 Unroll
Zarząd Gminy 1945-1951 od sygn. 1 do sygn. 9 Rejestry mieszkańców, Gminna Rada Narodowa 1945-1951 od sygn. 10 do sygn.47 Protokóły posiedzeń Gm. Rady Narodowej, protokóły z posiedzeń Komisji Zarząd Gminy Dział Ogólno- Organizacyjny 1945-1950 od sygn. 48 do sygn.63 Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego, sprawy organizacyjne, sprawy personalne pracowników, Dział Finansowo- Budżetowy 1939-1950 od sygn. 64 do sygn. 81 Budżet , roczne sprawozdania rachunkowe, Dział Gospodarki Gminnej 1945-1949 od sygn. 82 do sygn.162 Sprawy rolne, sprawy dotyczące organizacji rolniczych, wykaz osób posiadających gospodarstwa, rolne, Dział Administracji Społecznej 1946-1950 od sygn. 163 do sygn.166 Sprawy dotycząc budowy szkół, statystyka podatków, Dział Administracyjny 1945-1951 od sygn. 167 do sygn. 174 Sprawy administracyjne, ewidencja i kontrola ludności na terenie gminy, sprawy obcokrajowców, akta powszechnego spisu ludności, Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno- Administracyjny 1951-1952 od sygn. 175 do sygn. 188 Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Protokóły zebrań gromadzkich, protokóły Komisji, sprawy osobowe, Dział Finasowy 1949-1952 od sygn. 189 do sygn. 191 Budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, Dział Spraw Kulturalnych i Socjalnych 1949-1951 od sygn. 192 do sygn.195 Walka z analfabetyzmem, wykaz analfabetów, kursy nauki początkowej dla dorosłych 1945-1952 od sygn. 196 do sygn.203 Różne dane statystyczne, Wykazy Niemców brak sygn. Po skontrum w 1995 r. 25,54, 58, 83,84,86,87,88,89,130,167,178,179,188 odnaleziono sygnatury w 2002 83,89 1953-1954 od sygn. 204 do sygn. 205 Protokóly posiedzeń Prezydium, protokóły sesji 1934-1952 od sygn. 206 do sygn. 293 Zestawienia wyników pomiaru podatku gruntownego, rejestr gospodartw rolnych, sprawy administracyjne, sprawy ogólno- gospodarcze Number of units in the group: 281
52/30/0 Akta gminy Sobótka powiat łęczycki 1930-1954 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa l.1947-1951, od sygn. 1 do sygn. 17: księgi protokółów Gm. Rady Narodowej, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, sprawy organizacyjne, dane statystyczne, protokóły z posiedzeń Komisji. Zarząd Gminy Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1947-1950, od sygn. 18 do sygn.26: protokóły z posiedzeń Zarządu, akta personalne. Dział Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950, od sygn. 27 do sygn. 38: budżet, akta podatkowe, wykaz posiadłości opłacających podatek gruntowy. Dział Gospodarki Gminnej l. 1945-1949, od sygn. 39 do 47: rolnictwo - dane statystyczne. Dział Administracji Społecznej l. 1947-1949, od sygn. 48 do sygn.52: oświata, kultura, sztuka, sprawozdanie z działalności. Dział Administracyjny l. 1945-1950, od sygn. 53 do sygn.58: akta w sprawie sprawozdań o ruchu i stanie liczbowym ludności, akta repatriantów osiedlonych na terenie gminy Sobótka, wykaz szkód wojennych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dział Ogólno-Administracyjny l. 1949-1952, od sygn. 59 do sygn.64: protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej sprawy osobowe pracowników. Brak sygn. w trakcie skontrum w 1995 r.: 27,47,53. Akta z l. 1945-1952, od sygn. 65 do sygn.71: akta personalne, listy płac. Akta z l. 1945-1950, od sygn. 72-74: dane statystyczne, oświata, kultura, sztuka. Na podstawie decyzji KOMA z dnia 19.12.2001 r. Zewolenie Nr 268/01 wybrakowano sygn.: 65,66,67,70. Brak po skontrum 2004-2005 sygn.42,62. Akta z l. 1953-1954, od sygn. 75 do sygn. 76: protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji. Akta z l. 1930-1950, od sygn. 77 do sygn. 84: sprawy wojskowe, sprawy dotyczace organizacji rolniczych, sprawy obsługi rady narodowej i jej organów. Number of units in the group: 75
Showing 1 to 30 of 416 entries.