Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/239/0 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie 1948-1991 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły zebrań i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, protokoły narad wewnętrznych, kontrole zewnętrzne Miejskiej Biblioteki Publicznej, zarządzenia Dyrektora, statuty Miejskiej Biblioteki Publicznej, plany pracy, sprawozdania, wykaz etatów, korespondencję, karotekę bibliotek terenowych Number of units in the group: 42
51/240/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Żychlinie 1926-1997 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń, protokół z kontroli skarbowej i pełnej rewizji, protokoły lustracji i polustracyjne, księgi ruchomości i nieruchomości, księgi rejestru członków i udziałów, bilanse, sprawozdania, raport biegłego rewidenta. Number of units in the group: 127
51/241/0 Dyrekcja Inwestycji w Kutnie 1956-1999 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły z narad wewnętrznych, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, statuty, bilanse, dokumentacja prawno – techniczna realizowanych inwestycji na obszarze powiatu kutnowskiego, łęczyckiego, gostynińskiego i łowickiego, album fotograficzny detali architektonicznych budynków, mapy. Number of units in the group: 620
51/242/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kaszewach Kościelnych 1865-1945 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 45
51/243/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie 1868-1921 0 Unroll
Księgi i aneksy do ksiąg stanu cywilnego Number of units in the group: 15
51/244/0 Getto w Kutnie. Zbiór kopii fotografii z 1940 roku 1940-1940 0 Unroll
Skanowane fotografie przedstawiające ewakuację ludności żydowskiej do getta w Kutnie 1940 r. oraz pobyt na jego terenie Number of units in the group: 80
51/245/0 Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kutnie 1950-2008 0 Unroll
I. Zarządzanie. Organy kolegialne: Rada zakładowa, l. 1966-1981, sygn. od 1 do 12; Rada pracownicza, l. 1982-1992, sygn. od 13 do 18; Inne organy, l. 1980-1993, sygn. od 19 do 21 II. Zarządzanie. Organizacja przedsiębiorstwa: Sprawy ogólno-organizacyjne, l. 1957-1999, sygn. od 22 do 25; Organizacja wewnętrzna, regulaminy, l. 1975-1994, sygn. od 26 do 29 i 247 (sztandar); Archiwum zakładowe, l. 1960-1987, sygn. od 30 do 33 III. Zarządzanie. Akty normatywne, l. 1962-2002, sygn. od 34 do 51 IV. Zarządzanie. Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka. Bilanse, l. 1951-2003, sygn. od 52 do 106 V. Zarządzanie. Wydawnictwa. Popularyzacja: Informatory, l. 1980-1990, sygn. od 107 do 111; Kroniki, l. 1971-1972, sygn. od 112 do 11 VI. Zarządzanie. Współpraca: Podziękowania, l. 1973-1989, sygn. 114; Życzenia jubileuszowe, l. 1979-1985, sygn. od 115 do 117; Dyplomy i legitymacje, l. 1976-1986, sygn. od 118 do 119 VII. Zarządzanie. Kontrole, l. 1969-1979, sygn. od 120 do 122 VIII. Kadry. Ogólne zasady pracy i płac, l. 1985-1993, sygn. od 123 do 125 IX. Kadry. Bezpieczeństwo i higiena pracy, l. 1963-1968, sygn. od 126 do 129 X. Kadry. Metody pracy: Współzawodnictwo, l. 1975-1980, sygn. od 130 do 134; Postępowanie patentowe, l. 1984-2001, sygn. 135; Wynagrodzenia za projekty, l. 2000, sygn. 136 XI. Sprawy socjalno-bytowe, l. 1993-2002, sygn. 137 XII. Inwestycje i remonty. Projekty techniczne, l. 1990-2005, sygn. od 138 do 146 i 292 XIII. Zespół Wojskowy. Mapy, l. 1951-2005, sygn. od 147 do 186 i 328 XIV. Materiały fotograficzne: Pracownicy KPB, l. 1950-1989, sygn. od 187 do 189; Narady i zebrania, l. 1975-1985, sygn. od 190 do 197; Obiekty budowlane KPB, l. 1951-1990, sygn. od 198 do 209; Obiekty własne KPB, l. 1950-1990, sygn. od 210 do 222; Ośrodki wypoczynkowe KPB, l. 1980-1990, sygn. od 223 do 224; Uroczystości okolicznościowe, imprezy zakładowe, l. 1970-1990, sygn. od 225 do 244; Czyny społeczne, l. 1975-1977, sygn. od 245 do 246 XV. Akta związane z likwidacją przedsiębiorstwa: Dokumentacja ogólna; Zarządzenia, korespondencja, ogłoszenia, przetargi, l. 1993-2005, sygn. od 248 do 256; Kutnowska Prefabrykacja Betonów Spółka z o.o. - Sprawozdania zarządu, l. 2002-2005, sygn. od 257 do 266; Kutnowska Prefabrykacja Betonów Spółka z o.o. - wycena majątku, l. 2003-2005, sygn. od 267 do 269; Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w likwidacji - sprawozdania finansowe, l. 2002-2008, sygn. od 270 do 274; Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w upadłości - sprawozdania syndyka, l. 2005-2008, sygn. od 275 do 278; Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w upadłości - operaty szacunkowe, l. 2002-2005, sygn. od 279 do 291; Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w upadłości - sprawy sądowe, l. 2000-2008, sygn. od 293 do 327 Number of units in the group: 328
51/246/0 Gminna Rada Narodowa w Oporowie 1973-1990 0 Unroll
Akta z zakresu: Organy kolegialne sygn. 1-100, w tym akta z wyborów, organizacji biura rady narodowej, protokoły sesji GRN i Prezydium GRN, protokoły komisji, rejestry uchwał. Planowanie, sprawozdawczość, statystyka sygn. 101-105 Odznaczenia sygn. 106-109 Number of units in the group: 111
51/247/0 Urząd Gminy w Oporowie [1938] 1972-1990 [1992] 0 Unroll
Akta z zakresu: - zarządzanie organizacja 1974-1990, sygn od 1 do 42 - personel kadry 1981, sygn. 43 - budżet, finanse 1973-1987, sygn od 44 do 46 - plany społeczno gospodarcze 1981-1988, sygn. od 47 do 53 - oświata, nauka, kultura sport 1986-1989, sygn. od 54 do55 - sprawy wewnętrzne, wyznaniowe, USC 1974-1986 - sygn. od 56 do 59 - rolnictwo, leśnictwo, handel usługi 1958-1989, sygn. od 60 do72 - gospodarka komunalna 1982, sygn. 73 - akta przekazania gospodarstw na Skarb Państwa [1938-1971]1972-1990[1990-1992] sygn. od 74 do 315 - akta przekazania gospodarstw na następców za rentę, koperty dowodów osobistych, rejestry meldunkowe ludności, sygn. od 316 do 822 Number of units in the group: 822
51/248/0 Zespół Szkół w Żychlinie 1946-1986 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy organizacyjne szkoły, programy nauczania, sprawy uczniowskie, wizytacje i kontrole, protokoły zarządzeń powizytacyjnych, kronika szkolna, Klubu Sportowego „Zryw” i obozu wędrownego, plany pracy, sprawozdania, sprawy archiwalne, skargi i zażalenia. Number of units in the group: 241
51/249/0 Kartoteka mieszkańców powiatu kutnowskiego 1939-1945 0 Unroll
Indywidualna kartoteka mieszkańców z terenu powiatu kutnowskiego z gmin: Dobrzeli, Bedlno, Krzyżanów, Plecka Dąbrowa, Wojszyce, Sójki, Oporów,Ostrowy, Łanięta ludności polskiej i osiedlonych Niemców. Obejmuje ok…… 15 tysięcy osób. Kartoteka ludności polskiej sygn. od 1do 149 / 10954 kart kartoteka ludności niemieckiej sygn. od 150 do 208 / 4016 kart Kartoteki Polaków zawierają informacje o przesiedleniach, ewentualnie nazwisko Niemców, u których byli zatrudnieni. Podobnie kartoteki Niemców zawierją informacje o nasiedleniu i ewentualnie nazwiska Polaków u nich zatrudnionych. Number of units in the group: 208
51/250/0 Urząd Gminy Łanięta 1950-1999 0 Unroll
Zespół zawiera: akta wyborów sołtysów i podsołtysów, akta normatywne własne, uchwały rady narodowej, narady pracowników, posiedzenia kolegiów, komisji i zespołów, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji, plany pracy jednostki własnej, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów, nadzór nad działalnością USC i nad stowarzyszeniami, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych, sprawy osobowe i szkolenie pracowników, ewidencja pracowników odznaczonych, wykazy i przydziały etatów, przekazywanie nieruchomości i sprzedaż gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, scalanie i klasyfikacja gruntów, oznaczanie granic i dokumentacja podstawowa nieruchomości, numeracja nieruchomości, programy i plany zagospodarowania przestrzennego, komunikaty o wystąpieniu chorób roślin i szkodników, analizy skarg i wniosków. Koperty dowodów osobistych. Number of units in the group: 807
51/251/0 Urząd Miasta Kutna 1972-1997 0 Unroll
Zespół zawiera: statut organizacyjny, zarządzenia i decyzje Prezydenta Miasta oraz Szefa Obrony Cywilnej, ewidencję aktów prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta, protokoły posiedzeń kolegiów, komisji i zespołów oraz protokoły narad, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji oraz zarządzenia pokontrolne, plany pracy i programy realizacyjne, roczne plany społeczno – gospodarcze, budżet miasta, sprawozdania GUS, projekty organizacyjne przedszkoli miejskich, handel prywatny (zezwolenia, korespondencja), spisy zwierząt, cmentarze i grobownictwo wojenne, wykaz gruntów i terenów zielonych, rejestr pieczątek i odznaczeń pracowników Urzędu Miejskiego oraz wykaz sztandarów i pieczątek Związków Zawodowych, analizy skarg i wniosków, akty własności ziemi dla terenów rolnych w mieście. Number of units in the group: 1514
51/252/0 Urząd Miasta Żychlina [1919] 1946-1991 0 Unroll
Zespół zawiera: akta kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz zarządzenia pokontrolne, realizacja uchwał, ewidencja aktów prawnych wydanych przez Naczelnika, plany działania Urzędu Stanu Cywilnego, programy realizacyjne i okresowe plany pracy, sprawozdawczość z działalności Kolegium do spraw Wykroczeń, budżety zbiorcze, sprawozdania finansowe, dane statystyczne o pracownikach, przydziały etatów, nazewnictwo ulic i placów, cmentarze oraz grobownictwo wojenne, badania i analizy oceny jakości środowiska, analizy skarg i wniosków, koperty dowodów osobistych, gospodarka gruntami. Number of units in the group: 860
51/253/0 Urząd Gminy Dobrzelin [1962] 1972-1987 [1990] 0 Unroll
Zespół zawiera: notatki geodezyjne z terenu gminy, zmiany w ewidencji gruntów rolnych, wyrysy z mapy ewidencyjnej, rejestr budynków Państwowego Funduszu Ziemi, sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych, zalesianie nieużytków, kompleksowe zadrzewianie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień, plan społeczno – gospodarczy rozwoju gminy, akta przekazania gospodarstw rolnych na następców za rentę. Number of units in the group: 511
51/254/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowych Ostrowach 1979-1980 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Number of units in the group: 1
51/255/0 Gminny Komitet Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Oporowie 1983 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Number of units in the group: 1
51/256/0 Miejski Klub Sportowy "Czarni" Kutno 1949-2004 0 Unroll
-protokoły posiedzeń organów kolegialnych od sygn. 1 do 4 -sprawozdania od sygn. 5 do 15 -kroniki od sygn. 16 do 17 -sprawy organizacyjno gospodarcze od sygn. 18 do 36 -sekcje sportowe, dyplomy ewidencja zawodników od sygn. 37 do 67 Number of units in the group: 67
51/257/0 Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kutnie 1983-1986 0 Unroll
Dzienne biuletyny informacyjne sygn. od 1 do 10 Number of units in the group: 10
51/258/0 Kutno w fotografii Mariusza Wieczorkowskiego - album 1987-1988 0 Unroll
Dokumentacja fotograficzna nieistniejących zabytkowych budynków przy Placu Wolności w Kutnie Number of units in the group: 1
Showing 241 to 260 of 327 entries.