Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/159/0 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie 1959-1992 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, protokoły rewizji finansowych, statut Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych, zarządzenia wewnętrzne, plany roczne, plany finansowe i inwestycyjne, bilanse, sprawozdania, spis kadrowy, akta Komisji Rewizyjnej i Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych, program poprawy warunków pracy, wykaz budynków zaplecza, plan zagospodarowania terenu, mapy drogowe powiatu kutnowskiego. Number of units in the group: 1355
51/160/0 Gminna Rada Narodowa w Łaniętach 1973-1990 0 Unroll
Protokoły posiedzeń GRN 1- 20 Uchwały GRN sygn. 21- 32 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN sygn. 33 - 48 Protokoły posiedzeń komisji sygn. 49- 108 Spotkania radnych z wyborcami sygn. 109-113 Samorząd mieszkańców sygn. 114 - 141 Plany i sprawozdania sygn. 142 - 152 Number of units in the group: 152
51/161/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi [1951] 1954-1972 0 Unroll
I. Książki meldunkowe, l. 1951-1972, sygn. od 1 do 18 Number of units in the group: 18
51/162/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sójkach [1951] 1954 -1972 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, l. 1961-1968, sygn. od 1 do 7 II.Protokoły z posiedzeń PGRN, l. 1961-1968, sygn.od 8 do 15 III.Zebrania wiejskie, protokoły z narad, l. 1963-1967, sygn. 16 IV.Budżet,wykonanie,sprawozdania, l. 1961-1967, sygn. od 17do 20 V. Książki meldunkowe gromady Sójki, l. 1951-1972, sygn. od 21do 50 Number of units in the group: 50
51/163/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podczachach 1946-1968 0 Unroll
I.Książki meldunkowe gromady Podczachy, 1946/1954-1968, sygn.1-7 Number of units in the group: 7
51/164/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miłonicach 1955-1973 0 Unroll
I.Protokoły Sesji GRN, 1959-1968, sygn.1-10 II.Organy kolegialne-protokoły komisji, 1965-1970, sygn.11-16 III.Posiedzenia PGRN-protokoły sprawy organizacyjne, 1955-1968, sygn.17-31 IV>Zebrania wiejskie,sołtysi,protokoły, 1958-1967, sygn.32-33 V.Budżet gromady-plan i wykonanie, 1958-1968, sygn.34-57 VI. Książki meldunkowe !1955-1973, sygn. 58-67 Number of units in the group: 67
51/165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym [1953] 1954-1972 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN,rejestr uchwał,sprawy organizacyjne GRN, 1955-1972, sygn.1-19 II.Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1971, sygn.20 III.Protokoły komisji GRN, 1955-1971, 21-32 IV.Protokoły posiedzeń PGRN, 1955-1972/73, sygn.33-51 V.Uchwały PGRN-realizacja,sprawozdania z wykonania, 1968-1972,sygn.52-55 VI.Protokoły z narad sołtysów, 1971,sygn.56 VII.Kontrole zewnątrzne-protokoły kontroli,zarządzenia pokontrolne, 1965-1972,sygn.57-64 VIII.Działalność organów kolegialnych, 1965-1969, sygn.65-67 IX.Sprawozdawczość ogólna, 1972,sygn.68 X.Książki meldunkowe gromady Nowe, 1955-1973, 69-87 Number of units in the group: 87
51/166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krośniewicach [1953] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, l. 1956-1972, sygn.od 1do 18 II. Komisje GRN-protokoły, plany, l. 1953-1973, sygn. od 19 do 42 III. Protokoły posiedzeń PGRN, uchwały PGRN, plany pracy, sprawy organizacyjne, l. 1956-1972, sygn. od 43-75 i od 106 do 109 IV. Zebrania wiejskie-protokoły, l. 1961-1972, sygn. od 76 do 85 V. Budżet i jego wykonanie, l. 1954-1971, sygn. od 86 do 96 VI. Rejestry meldunkowe, l. 1955-1972, sygn. od 97 do 105 Number of units in the group: 109
51/167/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Krośniewice 1973-1990 0 Unroll
I. Akta dotyczące wyborów, l. 1973-1990, sygn. od 1do 11 II. Akta dotyczące organizacji rad narodowych l. 1973-1974, sygn. od 12 do13 III. Akta dotyczące działalności rady oraz jej organów ( 75% akt) z lat 1973-1990: Protokoły Sesji RN MiG, uchwały, l. 973-1990, sygn. od 14 do 63; Protokoły posiedzeń Prezydium i postanowienia , l. 1973-1990, sygn. od 64 do 109; sprawy reprezentacji przewodniczącego rady narodowej, 1990 r., sygn. 110; Komisje stałe RN MiG w Krośniewicach, l. 1973-1990, sygn. od 111 do 203; Komisje niestałe l. 1979-1981, sygn. od 204 do 209; Zespoły radnych, 1973-1988, sygn. od 210 do 217 (w tym posiedzenia Klubu Radnych PZPR z lat 1973 -1981); Protokóły zebrań wiejskich, l. 1973-1989, sygn. od 218 do 239 IV. Plany pracy rady, prezydium i komisji rady narodowej, l. 1975-1990, sygn. od 240 do 247 V. Sprawozdania statystyczne z 1983 r., sygn. 248 VI. Akta dotyczące ewidencji osobowej radnych, l. 1973-1988, sygn. od 249 do 257 Number of units in the group: 257
51/168/0 Urząd Miasta i Gminy Krośniewice 1907-2002 0 Unroll
I. Organy kolegialne (sprawy rady, komisji rady, prezydium, zebrań wiejskich, zespołów działających przy t.o.a.p., l. 1974-1988, sygn. Od 1 do 56 II. Organizacja i zarządzanie (przepisy prawne, ich zbiory i wykonawstwo, organizacja urzedów t.o.a.p.), l. 1973-1988, sygn. Od 57 do 90 III. Plany pracy t.o.a.p., sprawozdania z wykonania, l. 1979-1988, sygn. Od 91 do 112 IV. Sprawozdania GUS (dotyczące rolnictwa, zatrudnienia, budownictwa), l. 1974-1988, sygn. Od 113 do 126 V. Podział administracyjny, l. 1975 r. , sygn. 127, l. 1957-1987, sygn. Od 443 do 445 (mapy) VI. Skargi i wnioski, l. 1983-1988, sygn. Od 128 do 132 VII. Kroniki własne, 1976 r., sygn. 133 VIII. Kontrole i inspekcje zewnętrzne (protokoły kontroli, lustracji, sprawozdania z wykonania), l. 1973-1988, sygn. Od 134 do 151 IX. Dane statystyczne o pracownikach, l. 1977-1988, sygn. Od 152 do 161 X. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników (przydziały etatów, odznaczenia państwowe), l. 1979-1988, sygn. Od 162 do 177 XI. Bezpieczeństwo pracy (wypadki przy pracy), 1979 r., sygn. Od 178 do 179 XII. Administracja nieruchomości, lokali i pomieszczeń, 1985 r., sygn. 180 XIII. Sprawy budżetu (planowanie i sprawozdawczość), l. 1973-1985, sygn. Od 181 do 200 XIV. Rewizja finansowo-księgowa, 1973, sygn. 201 XV. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju (plany i sprawozdania z wykonania), l. 1974-1990, sygn. Od 202 do 215 XVI. Analizy ekonomiczne, 1986, sygn. 216 XVII. Czyny społeczne, l. 1979-1990, sygn. Od 217 do 218 XVIII. Ochrona zabytków, l. 1977-1986, sygn. Od 219 do 222 XIX. Ewidencja dróg i mostów, l. 1980-1986, sygn. Od 223 do 224 XX. Gospodarka rolna: sprawy rolne ogólne- przepisy, informacje, korespondencja, l. 1971-1986, sygn.od 225 do 236; obrót gruntami PFZ (sprawy ogólne i informacje), l. 1973-1980, sygn. Od 237 do 245; sprzedaż gruntów PFZ, l. 1946-1988, sygn. Od 246 do 292; przejęcia gruntów na SP, l. 1946-1981, sygn. Od 293 do 305; sprawy hipotek, l. 1977-1982, sygn. Od 306 do 307; kontraktacja roślinna 1982-1984, sygn. 308; produkcja zwierzęca, l. 1979-1983, sygn. Od 309 do 313 XXI. Gospodarka leśna i ochrona przyrody, 1979 r., sygn. 314 i 442 ( dok. techniczna) XXII. Geodezja rolna (wykazy, klasyfikacja, inwentaryzacja gruntów), l. 1975-1988, sygn. Od 315 do 327; ewidencja i zmiany w stanie gruntów, l. 1977-1988, sygn. Od 328 do 340; dowody zmian, l. 1961-1979, sygn. od 341 do 357; skorowidze działek i właścicieli gruntów, l. 1962-1983, sygn. od 358 do 366; plany sytuacyjne - wyrysy gruntów, l. 1978-1988, sygn. Od 367 do 373; dokumentacja glebowo-rolnicza (dokumentacja aktowa i mapy jako załączniki do akt) , l. 1956-1973, sygn. Od 374 do 406; mapy ewidencyjne l. 1956-1984, sygn. od 446 do 463 XXIII. Gospodarka komunalna (urządzenia komunalne i sprawy cmentarzy) l. 1978-1991, sygn. Od 407 do 418 XXIV. Gospodarka terenami i nieruchomościami (w zakresie terenów budowlanych, sprawy wywłaszczeń i odszkodowań, przeznaczania gruntów rolnych pod rozbudowę miasta), l. 1964-1990, sygn. od 419 do 428 XXV. Budownictwo, urbanistyka, architektura ( pozwolenia na budowę oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy), l. 1973-1984, sygn. od 429 do 430 i od 464 do 469 XXVI. Geodezja miejska i kartografia (ewidencja budynków, sprawy nadania numerów porządkowych nieruchomości, operaty ewidencyjne oraz mapy), l. 1968-1988, sygn. od 431 do 441 i od 470 do 473 Ewidencja ludności - koperty dowodów osobistych sygn. od 474 do 622 Przekazanie gospodarstw na Skarb Państwa sygn. od 623do 929 Number of units in the group: 944
51/169/0 Zakłady Metalurgiczne w Kutnie 1961-1997 0 Unroll
dokumentacja organizacyjna, bilanse, przykładowa dokumentacja techniczna, mapy, dokumentacja fotograficzna - uroczystości zakladowe, film dokumentalny o powstaniu zakładu wyprodukowany przez WFD "Czołówka", kronikia zakładowa Number of units in the group: 107
51/170/0 Prokuratura Powiatowa w Kutnie [1931] 1945-1977 0 Unroll
Repertoria i skorowidze do akt, akta spraw (przykładowe) umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy. Number of units in the group: 126
51/171/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelcach 1955-1972 [1973-1974] 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, l. 1958-1972, sygn. od 1 do 17 II. Uchwały realizacja uchwał, l. 1969-1972, sygn. od 18 do 20 III. Spotkania posłów i radnych z wyborcami, l. 1963-1972, sygn. od 21 do 23 IV. Sesje i sprawy organizacyjne GRN, l. 1971-1972, sygn. od 24 do 25 V. Komisje GRN-protokoły, l. 1958-1972, sygn. od 26 do 43 VI. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1958-1972, sygn. od 44 do 62 VII. Uchwały Prezydium GRN, realizacja, uchwał, sprawy organizacyjne PGRN, l. 1961-1972, sygn. od 63 do 66 VIII. Zebrania wiejskie, sołtysi, protokóły zebrań, l. 1958-1972, sygn. od 67 do 83 IX. Roczne plany gospodarcze, l. 1963-1972, sygn. od 84 do 87 X. Kontrole zewnętrzne - protokóły kontroli zalecenia pokontrolne, l. 1958-1972, sygn. od 88 do 95 XI. Sprawozdania gospodarcze, l. 1971-1972, sygn. od 96 do 99 XII. Mienie gromadzkie - akta rejestracji Kółek Rolniczych, l. 1957-1974, sygn. od 100 do 120 XIII. Budżet gromadzki i sprawozdania z realizacji, l. 1962-1972, sygn. od 121 do 143 XIV. Akta przekazania i sprzedaży gruntów rolnych, l. 1955-1961, sygn. od 144 do 161 XV. Mapy glebowo-rolnicze, l. 1956-1968 r., sygn. od 162 do 183 XVI. Książki meldunkowe, l. 1961-1972, sygn. od 184 do 188 Number of units in the group: 188
51/172/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyzorzu 1955-1968 0 Unroll
I. Protokoły Sesji GRN, l. 1961-1968, sygn. od 1 do 5 II. Protokoły posiedzeń Komisji GRN, l. 1965-1968, sygn. 6 III. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1962-68, sygn. od 7 do 12 IV. Uchwały Prezydium GRN, l. 1964-1968, sygn. 13 V. Kontrole zewnętrzne - protokóły z kontroli, zalecenia pokontrolne, l. 1959-1968, sygn. od 14 do 17 VI. Budżet, sprawozdania z realizacji budżetu, l. 1955-1968, sygn. od 18 do 33 i od 37 do 38 VII. Roczne plany gospodarcze, l. 1962-1968, sygn. od 34 do 36 VIII. Książki meldunkowe, l. 1955-1968, sygn.od 39 do 40 Number of units in the group: 40
51/173/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siemianowie 1959-1968 0 Unroll
I. Protokoły Sesji GRN, l. 1959-1968, sygn. od 1do 9 II. Protokoły posiedzeń Komisji GRN, plany pracy, l. 1960-1967, sygn. od 10 do 19 III. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1959-1968, sygn. od 20 do 28 IV. Uchwały Prezydium GRN, l. 1959-1967, sygn. od 29 do 33 V. Kontrole zewnętrzne- protokóły kontroli i zalecenia pokontrolne, l. 1959-1968, sygn. od 34 do 35 VI. Budżet, sprawozdania z realizacji budżetu, l. 1960-1968, sygn. od 36 do 45 VII. Książki meldunkowe, l. 1961-1968, sygn. od 46 do 47 Number of units in the group: 47
51/174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bedlnie 1947-1972 0 Unroll
I. Protokóły Sesji GRN, l. 1955-1972, sygn. Od 1 do 17 II. Uchwały GRN, realizacja, l. 1956-1972, sygn.od 18 do 28 III. Protokoły Komisji GRN, l. 1961-1972, sygn. Od 29 do 75 IV. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1957-1972, sygn. Od 76 do 91 V. Organy kolegialne- sprawy organizacyjne, 1969,sygn. 92, 105 VI. Plany pracy prezydium i komisji, l. 1969-1970, sygn. Od 93 do 94 VII. Realizacja uchwał Prezydium GRN, l. 1968-1972, sygn. Od 95 do 98 VIII. Zebrania wiejskie- protokoły zebrań, l. 19691972, sygn. 99 do 104 IX. Ewidencja ludności, l.1947-1971, sygn. od 106 do 144 Number of units in the group: 144
51/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pleckiej Dąbrowie 1950-1972[1977] 0 Unroll
I. Protokoły Sesji GRN, l. 1960-1971, sygn. od 1 do 7 II. Uchwały GRN, księga uchwał, sprawozdania z wykonania, l. 1965-1972, sygn. od 8 do 9 III. Protokóły Komisji GRN, Komisja Dróg i Mienia Publicznego, l. 1971-1972, sygn. 10 IV. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1961-1972, sygn. od 11 do 20 V. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1972 r., sygn. 21 VI. Ewidencja ludności, l. 1950-1977, sygn. od 22 do 55 Number of units in the group: 55
51/176/0 Gminna Rada Narodowa w Bedlnie 1973-1990 0 Unroll
I. Organizacja Rady Narodowej (załączony plan sytuacyjny - sygn. 6), l. 1973-1990, sygn. od 1 do 7 II. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego: Sesje, l. 1973-1990, sygn. od 8 do 27; Prezydium, l. 1973-1990, sygn. od 28 do 49; Komisje stałe, l. 1974-1990, sygn. od 50 do 109 III. Plany pracy własne rady narodowej, l. 1974-1988, sygn. od 110 do 112 IV. Sprawozdania statystyczne, 1974 r., sygn. 113 Number of units in the group: 113
51/177/0 Urząd Gminy Bedlno 1920-1992 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły komisji, protokoły zebrań wiejskich oraz protokoły kontroli zewnętrznej, zarządzenia Naczelnika Gminy, wybory do Rady oraz sołtysów i podsołtysów, wnioski z kampanii wyborczej, narady pracownicze, kontrola nad stowarzyszeniami, szkolenia polityczne, podział gminy na sołectwa, plany pracy GRN, budżety, sprawozdania GUS, program gospodarowania ziemią, akta Państwowego Funduszu Ziemi (akta przekazania nieruchomości PFZ przez SKR Stadninie Koni w Walewicach, przekazania gruntów z PFZ w Pleckiej Dąbrowie dla Nadleśnictwa Gostynin, Domu Rencisty w Pniewie i GS w Bedlnie, postanowienia dotyczące nabycia gruntów), akta przekazania gospodarstw za zadłużenia, sprzedaż gruntów we wsi Karolew, ewidencja gruntów, mapa z elementami ochrony dóbr kultury, grobownictwo wojenne, skorowidz właścicieli, akty własności ziemi, wykazy gruntów, przekazanie gospodarstw na rzecz Skarbu Państwa, ewidencja zakładów rzemieślniczych, analiza skarg i wniosków, kompleksowe zadrzewianie wsi, koperty dowodów osobistych, akta przekazania gospodarstw za rentę na Skarb Państwa lub na następcę, plany zagospodarowania przestrzennego, akta osobowe rzemieślników. Number of units in the group: 1456
51/178/0 Szpital Powiatowy w Kutnie 1916-2000 0 Unroll
Zespół zawiera: księgi główne medyczne, skorowidze do ksiąg. Number of units in the group: 1159
Showing 161 to 180 of 327 entries.