Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
50/1/0 Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952] 26105 Unroll
Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974, w tym brak sygn. 744 i 861): organizacja władz miejskich, odpisy przywilejów miejskich od r. 1353; wiadomości statystyczne - opis topograficzno-statystyczno-historyczny m. Płocka z 1860 r.; akta dotyczące handlu i przemysłu miejskiego m.in. żeglugi na Wiśle, mostów łyżwowych, młynów, cechów i zgromadzeń rzemieślniczych, szkół rzemieślniczych, fabryk i cegielni, targowisk, sprawy cen artykułów spożywczych; sprawy społeczne miasta, statystyka zaludnienia, akta przesiedleń, akta dotyczące epidemii cholery; budownictwo miejskie - akta poszczególnych budowli np. ratusza miejskiego, pożyczek budowlanych, budowy i rozbudowy ulic; sprawy kultury i oświaty, akta teatru, szkół elementarnych; sprawy wyznaniowe, akta gminy żydowskiej i poszczególnych kościołów miejskich; nieliczne materiały dotyczące powstania listopadowego i styczniowego oraz manifestacji patriotycznych w latach 1861-1862; akta personalne urzędników, sprawy ich umundurowania, uposażeń; 2. Kasa Ekonomiczna l. 1824-1867 (sygn. od 975 do 1049): dzienniki dochodów, rozchodów, depozytów, sprawy podatkowe, etaty kasy i rachunki. Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w poszczególnych gminach pow. płockiego wg narodowości, spisy reichsdeutschów i volksdeutschów, spisy urodzonych i zmarłych oraz zalegalizowanych związków małżeńskich w gminie żydowskiej. 2. Polizeiverwaltung [Zarząd Policyjny] l. 1939-1944 (sygn. od 654 do 1021): zarządzenia organizacyjne, meldunki o wykonaniu kary śmierci, rejestr duchownych katolickich i ewangelickich, imienne karty więźniów transportowanych do obozów i więzień (w: Barczewie, Berlinie Tegel, Blachowni Śląskiej, Brandenburgu, Braniewie, Brodnicy, Ciechanowie, Dachau, Działdowie, Ełku, Bydgoszczy Fordonie, Gdańsku, Giżycku, Gostyninie, Grudziądzu, Hirtzenhain, Iławie, Instenburgu, Koblencji, Koronowie, Królewcu, Lingen, Majdanku, Małkini, Mauthausen, Mławie, Neidenburgu (Nidzicy), Oberheide, Olsztynie, Oświęcimiu, Pile, Płocku, Płońsku, Pułtusku, Ravensbrück, Rendsburgu, Rhein, Sachsenhausen, Sieradzu, Sierpcu, Stutthofie, Szczytnie, Sztumie, Tapiau, Toruniu, Tylży, Włocławku), postępowanie karno-administracyjne przeciwko osobom łamiącym zarządzenia porządkowe, sprawy przepustek i dowodów tożsamości, spisy robotników poszczególnych zakładów, nielegalna sprzedaż produktów, nakazy opuszczenia lokali, zezwolenia na prowadzenie szkół prywatnych, sprawy weterynaryjne, pożarnictwo, protokoły kontroli kin, domu kultury i zakładów przemysłowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych, transport rzeczny, obsada personalna garnizonu wojskowego, zezwolenia na posiadanie broni, protokoły nieszczęśliwych wypadków przy pracy, cenniki towarów. 3. Schulverwaltung [Zarząd Szkół] l. 1940-1943 (sygn. od 1022 do 1029): zarządzenia, szkolnictwo zawodowe, protokoły posiedzeń Wydziału Szkolnego, podręczniki, pomoce i budynki szkolne, sprawy internatu (personel, wychowankowie, lokal, rachunki), korespondencja, kursy języka niemieckiego dla volksdeutschów. 4. Fürsorgeverwaltung und Jugendhilfe [Zarząd Opieki Społecznej i Pomocy dla Młodzieży] l. 1939-1944 (sygn. od 1030 do 1035): zarządzenia w sprawach opieki nad dziećmi, darowizn, loterii pieniężnej, listy zapomóg, zwalczanie i koszty leczenia chorób wenerycznych, gruźlicy i jaglicy. 5. Gesundheitswesen und Volksertüchtigung [Sprawy zdrowia i wychowania fizycznego] z 1941 r. (sygn. 1036): obowiązkowe szczepienia dzieci. 6. Bauwesen [Budownictwo] z l. 1939-1944 (sygn. od 1037 do 1094): listy płac robotników zatrudnionych przy robotach publicznych, spisy pracowników umysłowych i fizycznych, wykazy przepracowanych godzin, projekt budowy garaży, dzienniki wykonanych robót, listy przewozowe materiałów budowlanych, ubezpieczenia socjalne.7. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftstörder [Gospodarka Publiczna i Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej] z l. 1939-1943 (sygn. od 1095 do 1099): zarządzenia, wywóz śmieci, dom starców, szpital powiatowy i miejski, komunikacja miejska, wodociągi i elektrownia, rozbudowa rzeźni, kontrola warunków sanitarnych na cmentarzach, w halach targowych, w sklepach mięsnych. 8. Wirtschaftliche Unternehmen [Przedsiębiorstwa Gospodarcze] z l. 1939-1944 (sygn. od 1100 do 1176): zarządzenia, obwieszczenia, inwentaryzacja towarów w sklepach i zakładach usługowych, kofiskata mienia polskiego i żydowskiego, karty zgłoszeń czynnych sklepów, zakładów usługowych i przedsiębiorstw prywatnych, pozwolenia na prowadzenie działalności, organizacja ruchu kołowego w mieście, zezwolenia i wykazy dorożek. 9. Finanz und Steuerverwaltung [Zarząd Podatkami i Finansami] z l. 1939-1944 (sygn. od 1177 do 1832): zarządzenia, przejęcie polskich banków przez niemieckiego powiernika, akta posesji (opisy, wykazy powierzchni, naliczanie podatków, fotografie), rachunki Kasy Miejskiej, Kasy Chorych, koszty aresztu, transportu więźniów, oczyszczania ulic i wywozu śmieci, zapomogi, listy płac urzędników polskich i niemieckich, podatek gruntowy, preliminarze budżetowe. 10. Karty meldunkowe mieszakńców miasta Płocka. Część III - I. Miejska Rada Narodowa w Płocku l. 1945-1950 (sygn. od 28810 do 28826): protokoły posiedzeń MRN, jej Prezydium i komisji, wyciągi z decyzji prezydenta oraz uchwał Magistratu, akta Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Odbudowy m.st. Warszawy w Płocku oraz Komisji Emerytalnej Pracowników Magistratu m. Płocka. II. Zarząd Miejski w Płocku l. [1930] 1945-1950 (sygn. od 28827 do 29055) tj.: 1. Oddział Organizacyjny l. 1945-1950 (sygn. od 28827 do 28896): sprawa utworzenia Wydziału Administracji Majątków Opuszczonych i Poniemieckich, decyzje prezydenta, instrukcje, statut organizacyjny, wybory prezydenta, kwestionariusze personalne pracowników, korespondencja z władzami zwierzchnimi, przydział terenów z reformy rolnej (opisy i plany nieruchomości), biuletyny prasowe, zaświadczenia o stanie majątkowym i wspólności małżeńskiej, listy płac robotników zatrudnionych przy robotach miejskich, budżety przedsiebiorstw miejskich, akta nieruchomości opuszczonych i porzuconych. 2. Oddział Finansowy l. 1945-1950 (sygn. od 28897 do 28943): preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe, pobór podatku, wykazy podatników, rejestr wniosków egzekucyjnych Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, akta Ogrodu Miejskiego, Rzeżni i Targowiska, majątku Kostrogaj (umowy dzierżawy, budżety), wykaz obligacji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, szkolnictwo, Miejski Ośrodek Zdrowia, pobory pracowników, emeryci. 3. Oddział Społeczno-Polityczny l. 1945-1950 (sygn. od 28944 do 28956): akta Płockiego Oddziału Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, stowarzyszenia, instytucje samopomocy społecznej, rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego, akta spraw karnych, akta prokuratora Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie rehabilitacji, pozbawienia obywatelstwa polskiego. 4. Oddział Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 28957 do 28977): sprawa wznowienia działalności Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku, akta założenia Oddziału Zjednoczenia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Płocku, wybory do Sejmu Ustawodawczego, wykaz osób prowadzących wolny handel, statystyka cen, zaświadczenia o stanie majątkowym, rejestr kart rzemieślniczych i wydanych koncesji, protokoły i sprawozdania Komisji Lokalowej, spisy właścicieli gospodarstwa rolnych w Radziwiu i nieruchomości miejskich. 5. Oddział Kultury i Sztuki l. 1945-1950 (sygn. od 28978 do 28984): wykaz miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego, sprawy muzealne, statut Towarzystwa Naukowego Płockiego, budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płocku, szkolnictwo powszechne. 6. Oddział Wojskowy l. [1939] 1945-1948 (sygn. od 28985 do 28990): zasiłki dla rodzin osób odbywających czynną służby wojskową, rejestr rezerwistek, koszty poboru wojskowego oraz wynajem kwater. 7. Oddział Zdrowia l. 1945-1950 (sygn. od 28991 do 28995): działalność Sekcji Lekarskiej przy Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia w Płocku, akta założenia Oddziału Związku Lekarzy w Płocku, akta Ubezpieczalni Społecznej (stan zatrudnienia), Apteki po Włodkowskim w Płocku, Domu Opieki dla Dorosłych i Ośrodka Zdrowia. 8. Oddział Techniczny l. [1937-1938, 1942-1943] 1945-1950 [1952] (sygn. od 28996 do 29005 oraz od 29056 do 29064): inwestycje, odpisy list płac, zaświadczenia o zatrudnieniu, kontrola płac robotników 1942-1943, 1945, akta przebudowy Miejskiej Hali Targowej dla Centrali Rybnej i Warzywno-Owocowej, remont i opis uszkodzeń Katedry Płockiej wskutek działań wojennych, remont Szpitala Św. Trójcy w Płocku, Cegielni w Parowie, odbudowa budynków gospodarczych majątku miejskiego Kostrogaj, umowa dzierżawy Rzeźni Miejskiej z 1938 r., plan bocznicy dojazdowej linia Płock-Brodnica w skali 1:1000, wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych administrowanych przez Zarząd Miejski w Płocku. 9. Oddział Majątku i Przedsiębiorstw l. [1930-1944]1945-1950 (sygn. od 29006 do 29051): akta Elektrowni Miejskiej (protokoły posiedzeń Zarządu, wykaz wierzycieli i dłużników, wykaz pożyczek zaciągniętych przed wojną, budżet, lista pracowników, wykazy transformatorów, sieci wysokiego napięcia, akta remontów i inwestycji, akta przekazania Elektrowni Zjednoczeniu Energetycznemu), Cegielni Miejskiej (dane dotyczace historii, sprawozdania roczne, listy pracowników, umowy dzierżawy, bilans otwarcia i zamknięcia, protokoły przejęcia, polisy ubezpieczeniowe, karta rejestracyjna, protokoły lustracji), akta personalne pracowników zwolnionych l. 1938-1948, akta Miejskiego Funduszu Emerytalnego w Płocku l. 1930-1950. 10. Urząd Stanu Cywilnego l. 1949-1950 (sygn. od 29052 do 29055): rozporządzenia władz i okólniki, korespondencja w sprawach wydania aktu urodzenia, zgonu oraz w sprawach zaślubin. Number of units in the group: 31622
50/2/0 Akta miasta Gąbina 1812-1950 [1952] 733 Unroll
I. Urząd Municypalny i Magistrat m. Gąbina l. 1812-1866 [1883] (sygn. od 1 do 98) tj.: 1. Wydział Administracyjny l. 1817-1865 [1872] (sygn. od 1 do 17): akta gospodarczo-finansowe tj. dochodów, opłat państwowych i miejskich, opłat za leczenie, cegielni, pozwolenia na budowę, projekty budynków mieszkalnych; 2. Wydział Służby Ogólnej l. 1843-1866 [1874] (sygn. od 18 do 27): akta opieki nad sierotami; 3. Wydział Policyjny l. 1812-1866 [1869] (sygn. od 28 do 59 oraz sygn. 800): akta aresztu detencyjnego, poszukiwania zbiegłych osób, akta nadzoru policyjnego, wydania paszportów, walki z włóczęgostwem, tabele cen i wagi monet; 4. Wydział Wojskowy l. 1817-1866 [1868] (sygn. od 60 do 68): zaopatrzenie wojska w opał, światło, kwatery i podwody; 5. Wydział Skarbowy l. 1820-1866 [1873] (sygn. od 69 do 86): wymiar podatków, wykaz ubezpieczeń zabudowań; 6. Kasa Ekonomiczna l. 1821-1866 [1880] (sygn. od 87 do 98 oraz od 795 do 799): wykazy wpływu podatków. II. Magistrat m. Gąbina l. 1867-1914 (sygn. od 99 do 289) tj.: 1. Wydział Administracyjny l. 1867-1891 (sygn. 99 do 153): zaopatrzenie wojska, remonty i rozbiórka domów, bilanse kas szkół elementarnych, akta opieki nad sierotami, kasy administracyjne, sprawy szpitali i lecznictwa; 2. Wydział Finansowy l. 1868-1893 (sygn. 154 do 175): wymiar i pobór podatków, opłat, akta ubezpieczeń; 3. Kasa Miejska l. 1871-1902 (sygn. od 176 do 177): dochody i wydatki; 4. Wydział Wojenno-Policyjny l. 1868-1899 (sygn. od 178 do 280): sprawy paszportowe, poszukiwaniem zbiegłych osób, włóczęgostwem, kary za nielegalne przekraczanie granicy, sprawy powinności wojskowej, akta nadzoru nad stacją przewozową i aresztem. III. Magistrat m. Gąbina /po r. 1893 układ akt chronologiczno-numeryczny bez podziału na wydziały/ l. [1893]-1914 (sygn. od 281 do 454 oraz sygn. 801): podatki, ogłoszenia o licytacji i dzierżawach mieszkańców m. Gąbina, zezwolenia na przeprowadzenie i budowę domów, sprawy ochrony przeciwpożarowej, wydawanie paszportów, rejestr mieszkańców m. Gąbina z l. 1888-1914. IV. Kasa Miejska l. 1894-1913 [1918] (sygn. od 455 do 468): bilanse roczne, protokoły, rewizje, rejestry. V. Komitet Obywatelski w Gąbinie l. 1914-1915 (sygn. 469): protokoły posiedzeń i rezolucje, plan nowo założonego cmentarza żydowskiego w m. Gąbinie. VI. Magistrat der Stad Gombin l. 1915-1918 [1919] (sygn. od 470 do 538): korespondencje z władzami wojskowymi, powiatowymi, sądowymi, materiały wyborcze do Rady Miejskiej w r. 1917, protokoły posiedzeń Rady, sprawy gospodarczo-finansowe, podatek miejski, akta ubezpieczeń od ognia, dane statystyczne (wykazy kościołów i duchowieństwa, młodzieży szkolnej, robotników i rzemieślników chcących wyjechać do Niemiec), sprawy zdrowia publicznego, dokumenty do akt stanu cywilnego, osób wyznania niechrześcijańskiego Gombińskiego Bożniczego Okręgu, lista osób urodzonych w l. 1866-1899, akta dotyczące 4-klasowej szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej. VII. Rada Miejska m. Gąbina l. 1918-1929 (sygn. od 539 do 550): protokoły posiedzeń Rady, komisji, sprawozdania z działalności, akta dotyczące Komitetu Rady Obrony Państwa i Plebiscytu, zapomogi dla rodzin żołnierzy, protokoły Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Gąbinie. VIII. Magistrat miasta Gąbina l. 1918- 1933 [1934] (sygn. od 551 do 702) tj.: 1. Dział I - Akta personalne l. 1919-1927 (sygn. od 551 do558): akta personalne pracowników miejskich; 2. Dział II - Akta samorządu miejskiego l. 1920-1931 (sygn. od 559 do 573): statystyka (np. stanu zaludnienia, zatrudnienia) wykazy właścicieli zakładów rzemieślniczych, spisy członków Rady Miejskiej i Magistratu, materiały dotyczące plebiscytu (plakaty, odezwy) i obsługi wyborów, akta obchodów 10-lecia Niepodległości Polski oraz odparcia najazdu bolszewików (tablice poległych z Gąbina), akta nadania honorowego obywatelstwa miasta Gąbina Marszałkowi J. Piłsudskiemu; 3. Dział III - Finanse i rachunkowość l. 1919-1934 (sygn. od 574 do 611 oraz sygn. 802): budżety, sprawozdania finansowe, akta pożyczek, podatków, dzierżaw, ubezpieczeń wzajemnych od ognia; 4. Dział IV - Przedsiębiorstwa Miejskie l. 1918-1932 (sygn. od 612 do 628 oraz sygn. 803): korespondencja, rozliczenia, rewizje przedsiębiorstw miejskich, np. torfiarni, lasu miejskiego, elektrowni, cegielni, rzeźni miejskiej; 5. Dział V - Zdrowotność i Szpitalnictwo l. 1920-1929 (sygn. od 629 do 636 oraz sygn. 804): korespondencja w sprawach szpitala zakaźnego, ambulatorium, budowy kąpieliska; 6. Dział VI - Opieka Społeczna i Dobroczynność Publiczna l. 1920-1932 (sygn. od 637 do 647): rachunki i zaopatrzenie ochronki miejskiej, protokoły posiedzeń Komisji Dobroczynności, listy ofiar na rzecz pogorzelców, fundusz bezrobocia; 7. Dział VIII - Upiększenie miasta i budownictwo l. 1924-1930 (sygn. od 648 do 653 oraz sygn. 805): pozwolenia na budowę, projekty domów, naprawa ulic, remonty; 8. Dział IX - Bezpieczeństwo publiczne l. 1919-1930 (sygn. od 667 do 682): sprawy poszukiwania osób, aresztu miejskiego, akta dotyczące repatriantów i emigrantów; 9. Dział X - Oświata i Kultura l. 1920-1930 (sygn. od 667 do 682): akta budowy Domu Ludowego, Szkoły Powszechnej, rozdziału stypendiów; 10. Dział XI - Sprawy Wojskowe l. 1923-1930 (sygn. od 683 do 685): korespondencja; 11. Dział XII - Różne l. 1919-1938 (sygn. od 686 do 702 oraz od 806 do 807): korespondencja ogólna Magistratu, cenniki na artykuły pierwszej potrzeby, dokumenty do akt stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Gąbińskiego Bożniczego Okręgu, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunku, rejestr mieszkańców, akta dotyczące jarmarków. IX. Zarząd Miejski m. Gąbina l. [1932] 1934-1939 [1940] (sygn. od 703 do 738) tj.: 1. Wydział Administracyjny l. 1934-1938 (sygn. od 703 do 710): statystyka (wykaz cechów i organizacji na terenie miasta), wybory (korespondencja, plakaty i obwieszczenia), miesięczne sprawozdania z działalności Rady, projekty budowy domów, ewidencje obcokrajowców, sprawy obywatelstwa; 2. Wydział Finansowo-Budżetowy l. [1932] 1934-1939 [1940] (sygn. od 711 do 722 oraz sygn. 808): budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi kasowe, pożyczki, budżet przedsiębiorstw komunalnych na r. 1939/1940; 3. Wydział Gospodarki Gminnej l. 1934-1938 (sygn. od 723 do 738): sprawy zaopatrzenia gospodarstwa leśnego, przedsiębiorstw miejskich (rzeźnia, elektrownia – umowy na dzierżawę Elektrowni), sprawy leśne, łowieckie, rybne, rolnictwo, zalesienie użytków, publiczne, komasacja i likwidacja serwitutów, melioracje, sprawy szkolnictwa zawodowego, bezrobocia, funduszu pracy i ubezpieczeń społecznych, sieć szkolna. X. Miejska Rada Narodowa w Gąbinie l. 1945-1950 [1952] (sygn. od 739 do 753): protokoły posiedzeń MRN i Komisji Oświatowej i Ziemskiej, dokumenty nadania ziemi, wykazy gospodarstw poniemieckich, wykazy zamordowanych w r. 1941 mieszkańców m. Gąbina, protokoły Komitetu Ekshumacyjnego, budowa pomnika na miejscu zbrodni. XI. Zarząd Miejski m. Gąbina l. 1945-1950 (sygn. od 754 do 794 oraz od 809 do 810) tj.: 1. Dział Ogólno-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 754 do 768): akta organizacji i protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, protokoły kontroli, wykaz strat wojennych, akta personalne pracowników Zarządu;. 2. Dział Finansowo-Budżetowy l. 1945-1949 (sygn. od 769 do 771 i od 792 do 794): budżet administracyjny zakładów miejskich, korespondencja w sprawach przejęcia przedsiębiorstw, roczne sprawozdania finansowe; 3. Dział Gospodarki Miejskiej l. 1945-1950 (sygn. od 772 do 782): statystyka rolna, protokoły posiedzeń Komisji Rolnej, regulaminy, roczne sprawozdania budżetowe przedsiębiorstw miejskich, plany tychże przedsiębiorstw; 4. Dział Administracji Społecznej l. 1945-1950 (sygn. od 783 do 788): zapomogi, rozdział darów UNRRA, sprawozdawczość, akta punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem, protokoły Komisji Sanitarnej, sprawozdania z wizytacji Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjnego. 5. Spisy Polaków przybyłych do Gąbina l. 1945-1949 (sygn. 809-810). XII. Pomoce kancelaryjne i archiwalne l. 1920-1929 (sygn. od 789 do 791): spisy akt. Number of units in the group: 810
50/3/0 Akta miasta Gostynina 1842-1950 0 Unroll
1. Magistrat miasta Gostynina l. 1932-1938 (sygn. od 1 do 3): Protokoły posiedzeń Magistratu i Zarządu miejskiego, Rady Miejskiej i jej Prezydium. 2. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 4 do 17): Protokoły posiedzeń MRN i PMRN, Zarządu Miejskiego i komisji; sprawozdania z zebrań Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju; protokoły z wyborów delegatów do MRN. 3. Zarząd Miejski miasta Gostynina a) Referat Organizacyjny l. 1945-1950 (sygn. od 18 do 122): Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Zarządu; szkolnictwo – statut Gimnazjum Kupieckiego w Gostyninie; akta personalne. b) Referat Administracyjny l. 1945-1946 (sygn. od 123 do 128): Rejestracja zbrodni niemieckich (sygn. 124 – szkic orientacyjny miejsc straceń Polaków) oraz szkód wojennych, karty rejestracyjne volksdeutschów; protokoły likwidacji więzienia w Gostyninie, reforma rolna – protokoły przejęcia ziemi poniemieckiej. c) Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950 (sygn. od 129 do 153): Budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, rachunki strat i zysków zakładów przemysłowych podległych Zarządowi Miejskiemu. d) Referat Podatkowy i Komo-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 154 do 169 oraz sygn. od 196 do 208): Księgi biercze podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego; rejestr spraw karno-administracyjnych; wykaz nieruchomości. e) Referat Spraw Technicznych i Majątkowych l. 1945-1950 (sygn. od 170 do 175): Bilans przedsiębiorstw miejskich (cegielni), plany finansowo-gospodarcze Miejskiej Cegielni Parowej i Rzeźni Miejskiej. f) Związki Zawodowe l. 1945-1945 (sygn. od 176 do 177): Protokoły zebrań Koła Związku Zawodowego Pracowników Miejskich. 4. Księgi stałych mieszkańców Gostynina l. 1872-1938 (sygn. od 209 do 211). 5. Przywilej mieszczan gostynińskich nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1462 r. /kopia odpisu z 1842 r./ (sygn. 212). Sygnatury od 178 do 195 tj. listy płac pracowników poszczególnych Wydziałów z l. 1945-1950 wybrakowano na podstawie decyzji KOMA Nr 312 z dnia 19.12.2001 r., zezwolenia Nr 268/01. Number of units in the group: 194
50/4/0 Akta miasta Sierpca 1917-1950 [1951] 0 Unroll
I. Stadtverwaltung Sierpc l. 1917-1918 (sygn. 125): akta licytacji na wydzierżawienie jatek. II. Magistrat Miasta Sierpca l. 1924-1932 (sygn. od 126 do 127 oraz od 129 do 130): protokoły posiedzeń, księgi uchwał, wykazy radnych i członków Magistratu, sprawy wojskowości, obwieszczenia o poborze rekruta. III. Zarząd Miejski w Sierpcu l. 1939-1939 (sygn. 128 i 131): korespondencja ze starostwem, wykaz przedsiębiorstw skupujących zboże i tłuszcz zwierzęcy, ustalanie cen artykułów zbożowych, komunikaty rabina o zawartych małżeństwach. IV. Miejska Rada Narodowa w Sierpcu l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 10 i sygn. 123): protokoły posiedzeń Rady, jej prezydium i komisji, sprawozdania komisji. V. Zarząd Miejski m. Sierpca: 1. Referat Organizacyjny l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 11 do 29 i sygn. 124): protokoły posiedzeń Zarządu, księgi uchwał, sprawozdania statystyczne, wybory i organizacja Zarządu, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, korespondencja z Urzędem Likwidacyjnym, sprawy osobowe pracowników; 2. Referat Finansowo-Budżetowy l. 1945-1950 (sygn. od 30 do 72): budżety, sprawozdania rachunkowe, budżet przedsiębiorstw miejskich, pobór podatku gruntowego, spisy nieruchomości, rejestry gruntów; 3. Referat Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 73 do 97 oraz od 132 do 136): spisy wyborców, sprawy aprowizacji, opieki społecznej, drobnego przemysłu i handlu, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa publicznego; 4. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych l. 1945-1950 (sygn. od 98 do 122): sprawy rolnictwa i produkcji rolnej, wykazy właścicieli gospodarstw, wywłaszczenia nieruchomości na rzecz miasta, budowa ulic, plany zabudowy, projekty budowy domów mieszkalnych. 5. Część nieopracowana - akta osobowe z lat 1945-1950. Number of units in the group: 143
50/5/0 Akta miasta Raciąża 1883-1950 [1951] 0 Unroll
1. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 1 do 8): protokoły posiedzeń Rady, jej Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 2. Zarząd Miejski miasta Raciąża l. [1939] 1945-1950 (sygn. od 9 do 32): protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego; a) Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1939-1950 (sygn. od 33 do 89): akta dotyczące organizacji władz miejskich, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania, kontrola wewnętrzna, zestawienia i rejestracja szkód wojennych i zbrodni hitlerowskich, akta dotyczące majątku przedsiębiorstw miejskich /rzeźnia, szkoły, przedszkola, elektrownia miejska/, plany gospodarcze, budownictwo miejskie i dróg publicznych; b) Referat Finansowo-Budżetowy l. 1946-1950 (sygn. od 90 do 109): budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania roczne z wykonania budżetu przez przedsiębiorstwa miejskie, sprawozdania o stanie zatrudnienia, ustalanie i pobór podatku, wykazy podatników; c) Referat Administracyjny l. 1950 (sygn. od 110 do 120 i sygn. 123): sprawy opieki społecznej, aprowizacja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta Komitetu Przesiedleńczego, sprawy przemysłu i handlu, wykazy zakładów rzemieślniczych, statystyka produkcji rolniczej i hodowli, domowe książki meldunkowe, wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych. 3. Dopływ: księga ludności miasta Raciąża l. 1883-1931 (sygn. 121) oraz wykaz osób posiadających nieruchomości na terenie miasta Raciąża l. 1937-1939 (sygn. 122). Number of units in the group: 123
50/6/0 Akta miasta Wyszogrodu 1862-1950 0 Unroll
I. Magistrat miasta Wyszogrodu – Kasa Ekonomiczna l. 1862-1867, 1903 (sygn. od 1 do 4): manuał dochodów i wydatków, bilanse Kasy. II. Rada Miejska, Komisje l. 1918-1933 (sygn. od 5 do 12): protokoły posiedzeń Rady, komisji i Komitetu Pomocy Bezrobotnym. III. Magistrat miasta Wyszogrodu l. [1883] 1918-1933 [1942]: 1. Akta ogólno-administracyjne l. [1883] 1918-1933 [1942] (sygn. od 13 do 68): okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, plakaty i obwieszczenia, korespondencja ogólna, spisy wyborców, akta dotyczące samorządu, sprawy prowadzenia akt stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, księgi ludności stałej z l. 1883-1933, ewidencja ludności niestałej z l. 1921-1942, sprawy sądowe i aresztu miejskiego; 2. Akta finansowo-budżetowe l. 1919-1933 [1934] (sygn. od 69 do 136 oraz sygn. 447): budżety i sprawozdania finansowe, księgi przychodów i rozchodów, akta ubezpieczeń od ognia, sprawy konfiskat i rekwizycji, akta podatkowe, pożyczki i kredyty; 3. Akta dotyczące gospodarki miejskiej i zaopatrzenia miasta l. 1921-1933 (sygn. od 137 do 155): aprowizacja, cenniki na artykuły spożywcze, statystyka dotycząca rzemiosła, stan gospodarki miejskiej, dzierżawa obiektów i sprawy przedsiębiorstw miejskich, ewidencja koni, projekty budynków gospodarczych i mieszkalnych; 4. Akta dotyczące administracji społecznej l. 1919-1933 (sygn. od 156 do 164): sprawy zdrowia i stanu sanitarnego miasta, opieka społeczna - podania o zapomogi, sprawy włóczęgostwa; 5. Akta dotyczące spraw wojskowych l. 1920-1933 [1938] (sygn. od 165 do 171): korespondencja, plakaty i ogłoszenia, spisy poborowych, ewidencja środków przewozowych na rzecz wojska. IV. Zarząd Miejski m. Wyszogrodu l. 1934-1939 [1945]: 1. Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1934-1939 [1940] (sygn. od 172 do 200): protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Sanitarnej i Gminnej Komisji Rewizyjnej, wybory, okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych, obchody świąt i rocznic; 2. Ddział Administracyjny l. 1934-1939 (sygn. od 201 do 254): aprowizacja, cenniki artykułów żywnościowych, walka z drożyzną, sprawy włóczęgostwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy karno-administracyjne, ewidencja i kontrola ludności, sprawy budowlane i odbudowy, projekty budynków mieszkalnych i gospodarczych, świadczenia na rzecz wojska, sprawy przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego; 3. Dział Gospodarki Gminnej l. 1934-1939 (sygn. od 255 do 268): opieka społeczna, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, ubezpieczeń społecznych, stan sanitarny miasta, sprawy weterynaryjne i hodowli; 4. Dział Finansowo-Budżetowy l. [1933] 1934-1939 [1945] (sygn. od 269 do 315): budżet, sprawozdania rachunkowe, sprawy ubezpieczeń domów od ognia, konfiskaty, wymiar i pobór podatków, sprawy oddłużania miasta, kredyty komunalne. V. Okres okupacji l. 1940-1941 (sygn. od 316 do 317 oraz sygn. 448): projekty kina w Wyszogrodzie, księga wydatków i dochodów budżetowych (vide też sygn. 309 – księga kasowa z l. 1939-1941). VI. Miejska Rada Narodowa w Wyszogrodzie, Komisje, Komitety l. 1945-1950 (sygn. od 318 do 326): protokoły posiedzeń Rady, jej Prezydium i komisji, akta Miejskiej Komisji Obywatelskiej Daniny Narodowej i Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, zał. plakaty i obwieszczenia. VII. Zarząd Miejski w Wyszogrodzie l. 1945-1950: 1. Dział Ogólno-Organizacyjny/Ogólno-Administracyjny l. 1945-1949 (sygn. od 327 do 343): sprawy organizacyjne, wyborów, osobowe pracowników, protokoły kontroli, gospodarka nieruchomościami - protokoły przekazania; 2. Dział Gospodarki Gminnej l. 1945-1949 (sygn. od 344 do 359): drogi i place publiczne, sprawy zakładów przemysłowych i handlowych, wykazy szkód wojennych, sprawy rolnictwa, świadczeń rzeczowych, gospodarstw poniemieckich; 3. Dział Administracji Społecznej l. 1945-1950 (sygn. od 360 do 376): sprawy zdrowia publicznego, stan sanitarny miasta, opieka społeczna, sprawy oświaty, kultury i sztuki, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa; 4. Dział Finansowo-Budżetowy l. 1945- 1950 (sygn. od 377 do 420): budżet, sprawozdania rachunkowe, dochody i wydatki, kredyty komunalne, zapomogi, dotacje, księgi biercze podatku; 5. Dział Aprowizacji l. 1945-1948 (sygn. od 421 do 424): zaopatrzenie ludności i wojska w żywność i materiały tekstylne, zapotrzebowanie na zasiewy; 6. Dział Administracji Poruczonej l. 1945-1950 (sygn. od 425 do 439 oraz od 441 do 446 oraz od 449 do 450) - w 2009 r. sygn. 440 przesunięto do zespołu nr 125 - Akta gminy Dobrzyków: sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, rejestracja szkód wojennych – imienne kwestionariusze, sprawy ludności niemieckiej, sprawy sądowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy wojskowe. Number of units in the group: 449
50/7/0 vacat - Naczelnik Cywilny Powiatu Płockiego - włączono do zespołu nr 47 0 Unroll
Number of units in the group: 0
50/8/0 Zarząd Naczelnika Wojennego Powiatu Płockiego [1832-1834] 1861-1866 0 Unroll
Materiały dotyczące działalności naczelników wojennych jako władzy represyjnej, listy gończe za zbiegłymi lub ukrywającymi się powstańcami, spisy osób pozostających pod nadzorem policyjnym, spisy osób, którym skonfiskowano majątki za udział w powstaniu, akta dotyczące cenzury prasy i wydawnictw, spisy policjantów wojennych Płocka, Płońska i Zakroczymia, wywiady o różnych osobach, akta dotyczące karnych podwód wystawianych przez majątki i gminy, akta dotyczące środków podejmowanych w celu zabezpieczenia dróg i oczyszczenia lasów z grup powstańczych, spisy powstańców pochodzenia chłopskiego z rejonu wyszogrodzkiego, materiały dotyczące ukrywających się profesorów i nauczycieli szkół województwa płockiego z l. 1832-1834. Number of units in the group: 25
50/9/0 Naczelnik Wojenny Częściowy w Drobinie 1864-1866 0 Unroll
Tajne okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, akta poszukiwania osób podejrzanych o udział w powstaniu i osób pod nadzorem policji. Number of units in the group: 7
50/10/0 Naczelnik Wojenny Częściowy w Płońsku 1866 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, spisy powstańców, akta dotyczące kar pieniężnych oraz osób poszukiwanych i pod nadzorem policji. Number of units in the group: 1
50/11/0 Naczelnik Wojenny Częściowy w Wyszogrodzie 1864-1866 0 Unroll
Akta finansowe, korespondencja. Number of units in the group: 12
50/12/0 Płocki Urząd Skarbowy 1807-1874 0 Unroll
Akta (w układzie chronologiczno-rzeczowym) z l. 1807-1874 (sygn. od 1 do 49): akta osobowe pracowników z I połowy XIX wieku, spisy majątku trwałego i nietrwałego, akta procesowe z procesów o wykroczenia przeciwko ustawom tabacznym i propinacyjnym, akta z licytacji skonfiskowanych towarów, sprawy poboru podatku konsumpcyjnego od tytoniu i tabaki, rachunki. Number of units in the group: 49
50/13/0 Centralny Urząd Pocztowy w Płocku 1809-1827 0 Unroll
Akta z l. 1809-1827 (sygn. od 1 do 8): materiały dotyczące remontu i drobnych napraw domu pocztowego oraz budowy jego zaplecza tj. stajni i wozowni, nabycia koni, zabezpieczenia budynku przed kradzieżą i pożarem (bogata korespondencja z Towarzystwem Ogniowym), akta finansowe oraz świadczeń na rzecz wojska z l. 1812-1813. Number of units in the group: 8
50/14/0 Inspektor Podatkowy Rejonu Płockiego 1892-1911 0 Unroll
Akta spraw spadkowych, przejęcie przez Rejon Płocki Rejonu Płońskiego, zestawienia o zasiewach, sprawy zapłaty podatków (gruntowego, podymnego, mieszkaniowego), roczne sprawozdania, spis oświadczeń właścicieli domów w Płocku dla celów podatkowych, dzienniki pism wchodzących i wychodzących. Number of units in the group: 44
50/15/0 Komisja Wojewódzka i Rząd Gubernialny Płocki [1807] 1816-1866 [1880] 0 Unroll
1. Wydział Administracyjny l. 1816-1866 (sygn. od 1 do 229, od 582 do 589, od 606 do 607 i od 611 do 613): akta dotyczące organizacji władz miejskich, budownictwa miejskiego, majątków miejskich, opisy stanu miasta (pomiary miast) wraz z załącznikami w postaci odpisów dokumentów z XVIII w. (sygn. 46 - akta Ostrowca), operaty i spisy majątków, probostw (sygn. 214 - załączone odpisy dokumentów kościoła w Różanie z XIII w.), budowli kościelnych, testamentów na rzecz kościołów, sporów o mienie graniczne, akta osady fabrycznej w Pułtusku, akta personalne i kaucyjne, sprawy obsadzania komisarzy rządowych przy radach powiatowych, raporty naczelników powiatów o nastrojach w powiecie, pisma wiernopoddańcze obywateli do cara (sygn. 606), akta dotyczące medalu na pamiątkę uśmierzenia powstania styczniowego (sygn. 607). Są to akta: Sekcji Administracyjnej z l. 1816-1866 (sygn. od 1 do 156, od 582 do 586, od 606 do 607 i od 611 do 613), Sekcji Wyznań i Oświecenia z l. 1818-1866 (sygn. od 157 do 227 i od 587 do 589), Sekcji Fabrycznej z l. 1830-1838 (sygn. od 228 do 229). 2. Wydział Wojskowy l. 1810-1865 (sygn. od 230 do 265 i od 590 do 594): głównie akta gospodarczo-finansowe (legaty, kapitały) i akta personalne urzędników Komisji. Są to akta: Sekcji Policji z l. 1810-1865 (sygn. od 230 do 261 i od 590 do 594), Sekcji Wojskowej z l. 1842-1865 (sygn. od 262 do 265). 3. Wydział Skarbowy l. [1807]1816-1866 (sygn. od 266 do 581, od 595 do 605 i od 608 do 610): większość akt to akta osadzania włościan (grupowane ekonomiami), mat. dot. majątków popruskich, podatków, hipotek, miast, dóbr ziemskich oraz akta personalne. Są to akta: Sekcji Skarbowej z l. [1807]1816-1866 (sygn. od 266 do 356), Sekcji Dóbr i Lasów Państwowych z l. 1818-1866 (sygn. od 357 do 427 i od 595 do 599), Sekcji Ekonomicznej l. /1814/1816-1866/1880/ (sygn. od 428 do 581 i od 600 do 605 oraz od 608 do 610). Number of units in the group: 613
50/16/0 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim. Dyrekcja Szczegółowa w Płocku 1826-1916 0 Unroll
1. Akta ogólne Dyrekcji Szczegółowej tzw. generalia z l. 1826-1916 (sygn. od 1 do 19): korespondencja, sprawy etetów osobowych i normatywów, protokoły posiedzeń dyrekcji, wpływy kasowe. 2. Akta pożyczek dla poszczególnych dóbr /układ alfabetyczny wg miejscowości/ z l. 1826-1916 (sygn. od 20 do 258): sprawy udzielania pożyczek, listy zastawne, korespodencja z hipoteką, sciąganie należności i zaległych procentów, licytacja majątków niewypłacalnych dłużników. Number of units in the group: 258
50/17/0 Gimnazjum Męskie w Płocku 1819-1914 0 Unroll
1. Akta Rady Pedagogicznej l. 1891-1914 (sygn. od 1 do 5): protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej. 2. Akta ogólne Gimnazjum Męskiego l. 1819-1914 (sygn. od 6 do 85 oraz od 187 do 189): okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia własne dyrektora, korespondencja z Komisją Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawach funduszy oraz z Kuratorium Okręgu Warszawskiego w sprawach nadzoru politycznego nad szkołą /wywiady o uczniach i nauczycielach/, raporty poszczególnych inspektorów szkół obwodowych, wykazy nauczycieli i pracowników szkół; akta nadzoru dyrektora Gimnazjum nad innymi szkołami w guberni; sprawozdawczość dotycząca samego Gimnazjum /sprawozdania o ilości uczniów, o postępach w nauce, katalogi ocen uczniów, dzienniki klasowe, książki tematów egzaminów pisemnych, odpisy świadectw dojrzałości, wykazy absolwentów/, sprawozdawczość dotycząca biblioteki szkolnej, książka wypożyczeń zł. 1819-1835 (sygn. 6); wycinki prasowe dotyczące historii Gimnazjum Męskiego w l. 1877-1887 (sygn. 187). 3. Akta gospodarczo-finansowe l. 1832-1914 (sygn. od 86 do 144 oraz od 190 do 191 i sygn. 192): akta finansowe np. rachunki, rozliczenia, sprawozdawczość miesięczna finansowa, akta kontroli finansowej, listy płac i listy opłat za naukę, akta przyznawania stypendiów dla uczniów oraz zapomóg dla nauczycieli i ich rodzin, akta dotyczące administrowania budynku szkolnego. 4. Akta personalne: a) nauczycieli l. 1841-1914 (sygn. od 145 do 172): typowe akta personalne np. korespondencja dotycząca mianowania i zwalniania, przeniesień, wykazy stanu służby, podania o urlopy. b) uczniów l. 1845-1900 (sygn. od 173 do 186 oraz od 193 do 194): podania o przyjęcie do szkoły, odpisy świadectw, metryki, zaświadczenia lekarskie. Number of units in the group: 194
50/18/0 Komisarz do spraw Włościańskich na powiat płocki guberni płockiej 1864-1912 0 Unroll
1. Akta ogólne l. 1872-1912 (sygn. od 1 do 5): akta Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Kleniewie, zażalenia na wyroki Sądu Gminnego w Rogozinie, korespondencja ogólna, korespondencja dotycząca kupna ziem folwarcznych przez Towarzystwo Ludwików i Kazimirówka za pośrednictwem Włościańskiego Banku Ziemskiego. 2. Akta szczegółowe wsi (w układzie alfabetycznym w obrębie gmin: Bielino, Brwilno, Góra, Drobin, Lelice, Łubki, Monkolin, Ramutówko) z l. 1864-1912 (sygn. od 6 do 65): korespondencja dotycząca sporów między dworem a wsią o serwituty, decyzje komisarzy, odwołania włościan od wyroków gminnych do wyższych instancji władz włościańskich, prośby włościan o nadanie osad opuszczonych, korespondencja w sprawach rozgraniczenia gruntów chłopskich od ziem folwarcznych, sprawy związane z pomiarem ziem (rejestry pomiarowe, opisy geodezyjne), podatek gruntowy dworski powiatu płockiego guberni płockiej z 1865 r. Number of units in the group: 65
50/19/0 Kontrola Skarbowa przy sądach guberni płockiej 1849-1868 0 Unroll
Akta opłat kolateralnych (skarbowych) od darowizn. Number of units in the group: 17
50/20/0 Naczelnik Płockiej Dyrekcji Naukowej [1824] 1864-1914 [1915] 0 Unroll
1.Akta ogólne Naczelnika Dyrekcji Naukowej l. 1864-1914 (sygn. od 1 do 99 oraz od 509 do 513): sprawozdania roczne z działalności, informacje o sieci szkół średnich i elementarnych, sprawozdania o liczbie uczniów, nauczycieli, bibliotek szkolnych, materiały dotyczące szkół średnich m.in. Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie i szkolnictwa zawodowego, rozporządzenia i okólniki Naczelnika Dyrekcji, bilanse roczne, akta dotyczące gospodarki finansowej, korespondencja w sprawie szkól i nauczycieli oraz tajnej oświaty. 2.Akta personalne l. 1824-1914 (sygn. od 100 do 299 oraz od 514 do 517 oraz od 519 do 526): akta personalne nauczycieli. 3.Akta szkół prywatnych l. 1864-1914 (sygn. od 300 do 332 oraz sygn. 518 oraz sygn. 527): akta poszczególnych szkół tj. raporty nauczycieli, korespondencja, programy szkolne, świadectwa i dyplomy nauczycieli. 4.Akta szkół elementarnych l. 1845-1914 [1915] (sygn. od 333 do 386 oraz od 528 do 533): akta poszczególnych szkół, tj. raporty w sprawach funduszów, majątku szkół, legaty osób prywatnych i instytucji, nagrody i zapomogi dla nauczycieli. 5.Akta chederów l. 1874-1913 (sygn. od 387 do 508 oraz sygn. 534): akta poszczególnych szkół wyznaniowych żydowskich (jw.). Number of units in the group: 534
Showing 1 to 20 of 1,112 entries.