Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/150/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Jarosławiu 1893-1909 0 Unroll
Number of units in the group: 17
56/151/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Hartfeld 1912-1937 3706 Unroll
1. Okólniki Najwyższej Rady Kościelnej i Superintendentury, 1912-1923, sygn. 1; 2. Zebrania Superintendentury, 1912-1930, sygn. 2-4; 3. Posiedzenia komitetu Kościoła Ewangelickiego A iH B w Polsce], 1921-1928, sygn. 5; 4. Roczne zamknięcia rachunkowe funduszów galicyjsko-bukowińskiej ewangelickiej superintendentury, 1916-1918, sygn. 6; 5. [Akta dotyczące organizacji senioratu w Hartfeld, 1912-1918, sygn. 7; 6. Zebrania senioratu, 1912-1925, sygn. 8; 7. Statuty ewangelickich gmin wyznaniowych, 1910-1931, sygn. 9; 8. [Sprawy osobowe proboszczów i nauczycieli, 1912-1932, sygn. 10-11; 9. [Wybory prezbiterów – protesty], 1912-1932, sygn. 12; 10. Protesty przeciw wyborcom przedstawicieli gmin, 1912-1931, sygn. 13; 11. Sprawy metrykalne, 1912-1933, sygn. 14; 12. Wykazy stanu dusz i czynności urzędowych, 1912-1934, sygn. 15; 13. Tabelaryczne przeglądy stanu osobowego probostw wikariatów i szkół galicyjsko-bukowińskiej superintendentury wyznania A i B], 1913-1926, sygn. 16; 14. Roczne zamknięcia rachunkowe ewangelickich gmin wyznaniowych, 1912-1937, sygn. 17; 15. Opisowe sprawozdanie roczne i okresowe proboszczów z sytuacji w ewangelickich gminach wyznaniowych, 1913-1933, sygn. 18; 16. Akta dotyczące naczyń liturgicznych i rekwizycji dzwonów, 1916-1919, sygn. 19; 17. Plany pracy wędrownego kaznodziei, 1913-1928, sygn. 20; 18. Sprawy majątkowe gmin ewangelickich (dotacje, zapomogi), 1911-1933, sygn. 21-25; 19. Podatki i świadczenia gmin, 1912-1924, sygn. 26; 20. Sprawy gospodarcze, 1919-1930, sygn. 27; 21. Sprawy szkolne (plany nauczania, sprawozdania ewangelickiej szkoły (z prawami publicznymi) we Lwowie za lata 1917/18, 1923/24), 1912-1933, sygn. 28-31; 22. Uroczystości kościelne i jubileuszowe, odznaczenia, 1916-1919, 1921, 1925-1930, 1933 sygn. 32; 23. Szkody wojenne, 191601917, sygn. 33; 24. Ankiety ewangelickich gmin wyznaniowych, 1931, 1935-1936, sygn. 34; 25. Skargi, zażalenia, spory, 1912, 1920, 1925-1933, sygn. 35; 26. Akta osobowe proboszczów i nauczycieli, 1912-1921, 1923, 1925-1928, 1930-1933, sygn. 36; 27. Akta spraw dyscyplinarnych, 1912, 1923, 1925, 1927, 1931, sygn. 37; 28. Sprawy narodowościowe Ewangelickiego Kościoła A i H wyznania w Polsce, 1915, 1919,1921, 1923, 1925, 1931, 1934, sygn. 38; 29. Projekty ustaw dotyczących kościoła ewangelickiego w Polsce, 1925-1927, 1929, sygn. 39-40; 30. Memoriał lwowskich prezbiterów i zastępców zborowych narodowości niemieckiej w sprawie zboru ewangelickiego lwowskiego, 1934, sygn. 41; 31. Sprawozdanie Związku Ewangelickich Kobiet we Lwowie na czas od 1 IV 1914 do 31 III 1917], 1917, sygn. 42; 32. Statut Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 1924, sygn. 43; 33. Dzienniki podawcze, 1916-1925, sygn. 44 Number of units in the group: 44
56/152/0 Ewangelicki Urząd Parafialny w Raniżowie 1789-1913 448 Unroll
1. Okólniki i odpisy zarządzeń władz politycznych 1814-1910, sygn.1; 2. Okólniki Najwyższej Rady Kościelnej 1819-1913, sygn. 2. 3. Sprawy Senioratu (protokoły z zebrań Senioratu, sprawy wyborów do Superintendentury), 1840-1909, sygn. 3; 4. Sprawy organizacji parafii, 1789-1910, sygn. 4; 5. Sprawy prezbiterstwa (protokoły z posiedzeń, korespondencja), 1870-1904, sygn. 5; 6. Protokoły z zebrań zborów 1885-1891, sygn. 6; 7. Spis ksiąg i naczyń liturgicznych parafii w Raniżowie, 1804, sygn. 7; 8. Jubileuszowe uroczystości okolicznościowe, 1816-1901, sygn. 8; 9. Sprawy osobowe duchownych, 1810-1910, sygn. 9; 10. Roczne zamknięcia rachunkowe, sprawozdania pastorów dotyczące stanu parafii, 1865-1913, sygn. 10; 11. Statystyka (wykazy zmian wyznania, wykazy urodzonych i zmarłych), 1831-1910, sygn. 11. 12. Sprawy metrykalne m.in. związane z zawarciem małżeństwa, świadectwa obyczajności, 1813-1931, sygn. 12-14; 13. Sprawy szkolne nauczycieli, 1811-1911, sygn. 15-16; 14.Fundusze, legaty, dotacje państwowe, zbiórki, sprawy gospodarcze, 1794-1910, sygn. 17-20; 15. Sprawy związane z budową kościołów, sprawy finansowe, opodatkowanie członków gminy na cele kościelne, 1802-1912, sygn. 21-23; 16. Sprawy sanitarne, sądowe (cywilne) prośby i skargi członków gminy ewangelickiej, 1820-1909, sygn. 24-26;17. Sprawy Zakładu Emerytalnego Ewangelickiego Kościoła, 1886-1909, sygn. 27; 18.Organizowanie pomocy dla biednych współwyznawców, pomoc w leczeniu, poszukiwania osób, alimentacyjne, nekrologi, 1795-1910, sygn. 28-29; 19. Kandydaci teologii, 1819-1911, sygn. 30. Number of units in the group: 30
56/153/0 Kopie akt metrykalnych parafii dekanatu lubaczowskiego archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego 1818-1819, 1823-1826, 1834, 1839-1840, 1844-1866 132 Unroll
1. Parafia Cieszanów: urodzenia (za okres lat: 1839, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1860, 1862, 1864-1865), kopie z lat 1840, 1844-1846, 1849, 1851, 1853-1854, 1856-1857, 1859-1861, 1863, 1865-1866, sygn. 1-15; małżeństwa (za okres lat: 1818, 1839, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1819, 1839, 1844-1846, 1849, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865, sygn. 16-31; zgony (za okres lat: 1818, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1819, 1845-1846, 1849, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865, sygn. 32-46; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823), kopie z lat 1819, 1823-1824, sygn. 47; 2. Parafia Dzików: kopie łączne (za okres lat: 1817-1818, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1826, 1834, 1826, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866, sygn. 48-66; 3. Fehlbach (Kobylnica): urodzenia (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1845-1846, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1866, sygn. 67; małżeństwa (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1845-1846, 1850, 1852-1855, 1859-1861, 1863, 1865, sygn. 68; zgony (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1858-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1845-1846, 1850, 1852-1855, 1859-1861, 1863, 1865, sygn. 69; kopie łączne (za rok 1818), kopie z roku 1819,sygn. 70; 4. Parafia Horyniec: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1844, 1849, 1857-1862, 1864-1865), kopie z lat 1819, 1823, 1845, 1849, 1857-1860, 1862-1865, sygn. 71-80; 5. Parafia Lipsko: urodzenia (za okres lat: 1851-1854, 1856-1865), kopie z lat 1852-1855, 1857-1866 sygn. 81-92; małżeństwa (za okres lat: 1851-1854, 1856-1862, 1864-1965), kopie z lat 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866; sygn. 93-103; zgony (za okres lat: 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1851, 1853, 1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 104-113; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1849), kopie z lat 1818, 1824, 1826, 1846-1847, 1850, sygn. 114-117; 6. Parafia Lubaczów: urodzenia (za okres z lat 1818, 1825, 1844-1846, 1848-1850, 1852-1855, 1858-1862, 1864-1865; kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1849-1851, 1853-1856, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 118-132; małżeństwa (za okres lat: 1818, 1825, 1844-1846, 1848-1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1849-1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 133-138; zgony (za okres lat: 1818, 1825, 1839, 1844-1845, 1848-1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865, kopie z lat 1818, 1825, 1840, 1845-1846, 1849-1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 139-145; 7. Parafia Łukawiec: urodzenia (za okres lat: 1859-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1860-1862, 1865, sygn. 146-149; małżeństwa (za okres z lat 1859-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1860, 1862-1863, 1865, sygn. 150-153; zgony (za okres z lat 1859-1860, 1862, 1864-1865), kopie z lat 1860-1861, 1863, 1865-1866; sygn. 154-156, kopie łączne (za okres z lat 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858, kopie z lat 1819, 1824, 1826, 1845-1847, 1850, 1852, 1853-1857, 1859, sygn. 157-166; 8. Parafia Narol: urodzenia (za okres lat: 1854, 1856, 1858-1864), kopie z lat 1855-1856, 1859-1864, sygn. 167-172; małżeństwa (za okres lat: 1854, 1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1855, 1857, 1859-1863, 1865, sygn. 173-179; zgony (za okres lat: 1854, 1856, 1858, 1860-1862, 1864), kopie z lat 1855, 1857, 1859, 1861-1863, 1865, sygn. 180-185; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1848-1853), kopie z lat 1819, 1824, 1826, 1845-1847, 1849-1854), sygn. 186-195; 9. Parafia Niemirów: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 196-209; 10. Parafia Oleszyce: urodzenia (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 210-222; małżeństwa (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 223-235; zgony (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 236-248; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1862), kopie z lat 1818, 1823, 1825, 1863, sygn. 249-251; 11. Parafia Płazów: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1823, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866, sygn. 252-266. Number of units in the group: 279
56/155/0 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Biecki 1772-1877 0 Unroll
Zarządzenia jednostek nadrzędnych i własne:listy pasterskie biskupów przemyskich, kurendy dziekana do podległego duchowieństwa, protokoły sesji dekanalnych 1795-1822, sygn. 1-5; Akta Urzędu Dekanalnego: akta w układzie dziennika podawczego dotyczące całokształtu działalności Urzędu 1790-1832, sygn. 6-12; Kopiariusz zarządzeń i pism wychodzących z kancelarii Urzędu Dekanalnego 1819-1822, sygn. 13; Pomoce kancelaryjne: dzienniki podawcze 1822-1848, sygn. 14-15; Akta Urzędu Dekanalnego jako Powiatowego Urzędu Szkolnego: akta w układzie dziennika podawczego dotyczące całokształtu działalności Urzędu 1807-1830, sygn. 16-17; Pomoce kancelaryjne Powiatowego Urzędu Szkolnego: dziennik podawczy 1833-1846, sygn. 18; Akta Urzędu Dekanalnego: korespondencja i dokumenty gr. kat. biskupów przemyskich kierowane do Urzędu Dekanalnego Bieckiego; zarządzenia, okólniki, obwieszczenia, odezwy władz państwowych i samorządowych; pisma Urzędu Dekanalnego Bieckiego kierowane do władz państwowych; supliki mieszkańców parafii dekanatu bieckiego; korespondencja dziekana z podległymi parochami; zestawienia finansowe dot. spraw parafii dekanatu bieckiego 1772-1877, sygn. 19-26. Number of units in the group: 26
56/156/0 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Olchowiecki 1775-1921, 1934, 1939 0 Unroll
1. Zarządzenie nadrzędnych władz kościelnych i państwowych, [1700], 1783-1898, sygn. 1-11; 2. Sprawy organizacyjne, 1805-1899, sygn. 12-21; 3. Sprawy finansowe, 1810-1901, sygn. 22-27; 4. Materiały statystyczne o stanie parafii, 1791-1899, sygn. 28-38; 5. Obiekty sakralne i budynki plebańskie, 1803-1899, sygn. 39-44; 6. Duchowieństwo, 1818-1900, sygn. 45-67; 7. Sprawy duszpasterskie, 1817-1899, sygn. 68-74; 8. Pozareligijna działalność duchowieństwa, 1818-1918, sygn. 75-80; 9. Organizacja kancelarii i pomoce kancelaryjne, 1814-1879, 1919-1934, sygn. 81-88; 10. Urząd Dekanalny Olchowiecki jako Powiatowy Urząd Szkolny, 1816-1859, sygn. 89-96; 11. Akcesja (pismo Tomasza Polańskiego kustosza katedry przemyskiej do dekanatu olchowieckiego; Gestisprotokoll des gr.kath. Olchowcer Dechanats - fragmenty; odezwy, rozporządzenia, zarządzenia; niewypełnione formularze, wzory tabel i zestawień; pisma w sprawie biblioteki dekanalnej; egzemplarze dzieł z biblioteki dekanalnej - Sectio II Caput I § 28-36 i Sectio IV Caput I § 49-81; fragmenty ksiąg liturgicznych (około 1800 r.); korespondencja z władzami świeckimi oraz kościelnymi; pisma władz kościelnych; pismo w sprawie Bractwa cerkiewnego im. wielkiego męczennika św. Dymitra w Łukowem; pismo gminy Olchowce w sprawie gruntów cerkiewnych; Protokoły kongregacji dekanalnych (soborczyków); pisma przewodnie (bez załączników) kierowane do dziekana i urzędu dekanalnego; świadectwo wydane przez lekarza dla Grzegorza Borsińkiego; odbitki kopii deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz listu Ludwika XV; notatka dotycząca wypożyczenia akt z archiwum Muzeum Towarzystwa Łemkowszczyzna do studiów nad szkolnictwem na Łemkowszczyźnie), 1792, 1807-1900, 1911-1914, 1939, sygn. 97-121 Number of units in the group: 121
56/157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny [1901-1933] 1934-1945 145 Unroll
Number of units in the group: 291
56/158/0 Archiwum Zamku Leskiego Krasickich 1540-1925 42811 Unroll
Number of units in the group: 481
56/159/0 Starostwo Powiatowe Przeworskie 1935-1938 340 Unroll
Number of units in the group: 1
56/160/0 Akta adwokata dr. Joachima Schaffela pełnomocnika Zarządów Dóbr Sapiehów w Krasiczynie i Żurawicy oraz Zajączkowskich w Bolestraszycach [1884-1918] 1919-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 31
56/161/0 Akta rodziny Borowskich z Borowej koło Mielca oraz rodzin spokrewnionych (Mrowińskich, Kuczkowskich, Wiktorów i Romerów) 1597-1891 0 Unroll
Akta dotyczące tytułów prawnych 1597-1807, 1833-1834, 1843, 1651, 1655, 1659-1660, 1675, 1795, sygn. 1-20, 37, 53-62: akta rodziny Borowskich, Kuczkowskich i Mrowińskich dotyczące tytułów prawnych 1597-1807, sygn. 1-19; akta rodziny Borowskich dotyczące tytułów prawnych, akta Dominium Borowa 1741-1782, sygn. 20; sprawy intabulacji własności i ciężarów hipotecznych dóbr Łuszowice Górne z przyległościami Lipiny i Dębowiec 1833-1834, 1843, sygn. 37; wypisy z akt grodzkich sandomierskich dotyczące dóbr Łysaków i Gizowa, sygn. 53-54; pozew, nadania króla Jana Kazimierza dotyczące dóbr Łobozów, Łysakowice i Korczyn, sygn. 55-59; sumariusz spraw z lat 1635-1677 dotyczących Abrahama Sieniawskiego i rodziny Sieniawskich, sygn. 60; fragmenty akt oraz listu dotyczących tytułów prawnych rodziny Borowskich i Mrowińskich, sygn. 61-62; Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym 1648-1891, sygn. 21-33, 38-48, 63-69: akta rodziny Borowskich i Kuczkowskich: inwentarze dóbr, wykazy pańszczyzny, rachunki gospodarskie, wykazy długów 1648-1710, sygn. 21-22; Akta rodziny Borowskich: wykazy wydatków pieniężnych na cele gospodarskie, kwity, skrypty dłużne, wykazy długów, inwentarze dóbr, wykazy pańszczyzny oraz Akta Dominium Borowa: zarządzenia Urzędu Cyrkularnego, korespondencja z Urzędem Cyrkularnym dot. podatków, poboru rekruta, szkód powodziowych, protokoły czynności, akta jurysdykcji sądowej, protokoły przesłuchań poddanych 1693, 1696-1853, sygn. 23-30; Akta rodziny Borowskich i Romerów: inwentarze dóbr, mapy lasów i folwarków, wykazy klasyfikacyjne gruntów, korespondencja dotycząca spraw podatkowych i administracyjnych dóbr oraz Akta Dominium Borowa: wykazy pańszczyzny i innych powinności poddańczych, rejestry przychodów i rozchodów, protokoły podawcze, korespondencja dot. spraw podatkowych 1789, 1797, 1803, 1811, 1819, 1829-1891, sygn. 31-33, 38-48; umowa dzierżawy dóbr należących do Krystyny z Boguszyc, wdowy po Mikołaju Mrowińskim, sygn. 63; list podskarbiego koronnego do Mrowińskiego, sygn. 64; akta dotyczące finansów gromady Łysaków, sygn. 65-66; listy dotyczące spraw finansowych, sygn. 67-69; Akta osobiste i rodzinne 1649-1891, sygn. 34-35, 49-52, 70-72: akta rodziny Borowskich i Kuczkowskich – korespondencja w sprawach rodzinnych i dokumentacyjno-gospodarczych 1649-1783, sygn. 34; akta rodziny Borowskich i Romerów – korespondencja w sprawach rodzinnych i gospodarczych 1659-1891, sygn. 35; libertacja królewska dla rodziny Borowskich wydana przez króla Augusta II 1706 r., sygn. 49; notatki z wykładów sporządzone przez Aleksandra Borowskiego uczęszczającego do szkół w Jarosławiu 1756-1759, sygn. 50-51; notatki dotyczące zwrotu drobnych długów (prawdopodobnie A. Borowskiego), połowa XVIII w., sygn. 52; drzewo genealogiczne rodziny spokrewnionej z rodziną Kuczkowskich, sygn. 70; listy księżnej Gryzeldy Konstancji Wiśniowieckiej do szlachty oraz do Kuczkowskiego, sygn. 71-72; Materiały o charakterze literackim: wypisy z czasopism i książek – aktualne wiadomości polityczne i kulturalne oraz historyczne listy i przemówienia 1812-1829, sygn. 36. Number of units in the group: 72
56/162/0 Akta rodziny Urbańskich z Haczowa 1602-1860 0 Unroll
1.Akta metrykalne i dotyczące darowizn, 1602-1724, sygn. 1; 2. Akta dotyczące spraw społeczno-politycznych (raport z sejmiku wiszeńskiego, uniwersał o obowiązku przekazania broni na skarb państwa, podanie o rozpisaniu obligacji Cyrkula w sprawie dostaw słomy dla kawalerii, rekrutacja do Regimentu Toscana), 1716-1805, sygn. 2-7; 3. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym, (pokwitowania, zawiadomienia o dostawie towaru, fragmenty ksiąg rachunkowych, sprawy administracyjno-gospodarcze dominiów, akta dotyczące podatku pogłównego, książka przychodów i rozchodów, sprawy kościoła-pieniądze potrzebne na remont kościoła), 1766-1856, 8-14; 4. Akta sporne sądowe (sprawy sporne gruntowe, sprawy skargowe), sygn. 15-16; 5.Korespondencja (listy o tematyce społeczno-politycznej, doniesienia, listy o tematyce administracyjno-gospodarczej, grzecznościowe), 1751-1860, sygn.17-20, 6. Akta nieodczytane, b. zniszczone, b.daty, sygn. 21 Number of units in the group: 20
56/163/0 Akta adwokata Cyryla Czerlunczakiewicza z Przemyśla 1863-1948, [1979] 0 Unroll
1. Sprawy osobiste i kancelaryjne dr Czerlunczakiewicza, 1892, 1932-1939, 1947-1948, 1979, sygn. 1-2, 339, 343, 346-347, 353; 2. Sprawy instytucji samorządowych i spółdzielczych, 1863-1899, 1901-1939, sygn. 3-5, 81, 91, 142, 155-156, 188, 264, 270, 284, 348; 3. Sprawy instytucji kościelnych i osób duchownych, 1869-1945, sygn. 6-46, 80, 83, 90, 98, 101-102, 157, 164, 172-173, 175, 183, 195, 197, 199, 210, 259, 265, 268, 271, 273, 280, 287, 295-296, 299, 303-306, 328-330, 357, 359; 4. Sprawy prywatnych właścicieli dóbr ziemskich, 1871-1872, 1916-1939, sygn. 47-56, 100, 168, 189, 242, 325, 358; 5. Sprawy przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych i handlowych, 1928-1939, sygn. 57-63; 6. Sprawy osób prywatnych, 1883, 1891, 1893, 1896-1897, 1904-1905, 1907, 1909-1939, 1941-1948, sygn. 64-70, 73-79, 82, 84-89, 92-97, 99, 103-141, 143-154, 158-163, 165-167, 169-171, 174, 176-182, 184-187, 190-194, 196, 198, 200-209, 211-241, 243-258, 260-263, 266, 269, 272, 274-279, 281-283, 285-286, 288-294, 297-298, 301-302, 307-320, 323-324, 326-327, 331-338, 342, 344-345, 351, 354, 356, 360, 7. Akta związane z działalnością społeczną dra Cyryla Czerlunczakiewicza, 1892-1912, sygn. 71; 8. Materiały obce, 1891, 1910, 1933, 1938, 1933, 1945, sygn. 72, 321-322, 340-341, 349-350, 352, 355, 361 Number of units in the group: 361
56/164/0 Zarząd Dóbr Ożańsko 1928-1939 0 Unroll
1. Sprawy rolne i budowlane (sprawy nabycia gruntów z majątku Wierzbna, sprawy rolne, sprawy służby folwarcznej, robocizna, rejestry gospodarcze, projekt dworu w majątku Ożańsko własność Jaśnie Wielmożnych Państwa Rosińskich, budowa i zestawienie kosztów budowy domu mieszkalnego w Ożańsku w latach 1935-1936), 1934-1939, sygn. 1-11; 2. Sprawy finansowe (Inwentarz, bilans i rachunek strat i zysków, zestawienia i zamknięcia rachunków, bilanse, księgi główne, księga kasowa folwarku Ożańsko od 1 IX 1933 do 31 XII 1938, księgi wydatków, księga kontowa interesantów, księga drobnych wydatków, dziennik, podatek dochodowy, ogólne podanie o przyznanie ulg podatkowych dla nowowznoszonych budowli i podatek komunikacyjny, sprawy podatkowe), 1933-1939, sygn. 12-29; 3. Sprawy realności w Krakowie (księga przychodów i rozchodów, księga rachunkowa, uproszczona księga handlowa - dotyczące realności przy ul. Długiej 29 w Krakowie), 1930-1935, 1937, sygn. 30-33, 4. Akta dotyczące publicznej działalności właściciela dóbr (akta związane z funkcją I. Rosińskiego jako wiceprezesa Rady Narodowej kolei lokalnej Delatyn-Kołomyja, Stefanówka, akta związane z różnymi funkcjami pełnionymi przez Ignacego Rosińskiego, akta I. Rosińskiego związane z członkostwem w Kole Związku Ziemian Jarosław-Przeworsk, świadczenia dobroczynne, rejestr gospodarczy), 1928-1939, sygn. 34-39 Number of units in the group: 39
56/165/0 Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Rzeszowie 1948-1956 0 Unroll
Komendant 1948, 1950, 1951, 1954-1955, sygn. 1, 15, 33, 90, 156-157 rozkazy i wytyczne władz nadrzędnych dot. pracy podległych jednostek; rozkazy dzienne, dyscyplina pracy i higiena w podległych jednostkach PO „SP”, wnioski awansowe, rozkazy Komendy Wojewódzkiej. Sekcja Kulturalno-Oświatowa 1948, sygn. 2-3 wytyczne władz nadrzędnych, sprawozdania jednostek podległych z działalności kulturalno-oświatowej. Sekcja Ogólno-Organizacyjna 1948-1951, sygn. 4-6 rozkazy i zarządzenia w sprawach organizacyjnych, analizy wypadków nadzwyczajnych. Sekcja Zaopatrzenia 1948, sygn. 7-8 zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych w sprawach zaopatrzenia, protokoły z prac komisji inwentaryzacyjnych mienia Powiatowego Urzędu WP i PW. Sekcja Żywnościowo-Mundurowa 1948-1950, sygn. 9 sprawozdania mundurowe. Sekcja Poboru i Formowania 1948, sygn. 10-11 wytyczne władz wojskowych dot. rejestracji młodzieży, sprawozdania komisji kwalifikacyjno-rejestracyjnych, sprawozdania z rejestracji junaków przesyłane do Komendy Głównej. Sekcja Personalna 1948-1954, sygn. 12-13 sprawozdania z pracy i inspekcji Sekcji Personalnej i Wydziały Kadr, sprawozdania personalnej Komendy Wojewódzkiej. Koło Pracy Społecznej Komendy Wojewódzkiej 1948-1949, sygn. 14 zarządzenia organizacyjne Centralnej i Okręgowej Komisji Organizacyjnej Koła pracy Społecznej, sprawozdania z pracy Koła, protokoły zebrań Zarządu. Wydział Personalny 1949-1951, sygn. 16-19, 50-52, 86-88 zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej dot. sprawach personalnych, charakterystyki służbowe pracowników komend powiatowych, sprawozdania komendy wojewódzkiej dot. statystyki pracowników, sprawozdania personalne. Wydział Ogólno-Organizacyjny 1949-1955, sygn. 20-22, 34-39 rozkazy i zarządzenia władz nadrzędnych dot. spraw organizacyjnych, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, protokoły kontroli komendy wojewódzkiej, protokoły narad i odpraw, rozkazy i zarządzenia komendy wojewódzkiej, etaty. Wydział Poboru i Zatrudnienia 1949-1953,, sygn. 23-24, 40-44 wytyczne władz nadrzędnych, sprawozdania z przebiegu rejestracji i statystyka zarejestrowanych junaków przesyłane przez komendy powiatowe, zarządzenia komendy wojewódzkiej oraz sprawozdania z rejestracji junaków przesyłane do komendy głównej, wykazy kandydatów skierowanych do szkół, sprawozdania z działalności PO „SP”. Wydział Wyszkolenia 1949, sygn. 27-28 zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych, wykazy stanu amunicji oraz protokoły zużycia amunicji w komendzie wojewódzkiej. Wydział Przysposobienia Rolniczego 1949-1950, sygn. 29-32, 53-55, zarządzenia i wytyczne komendy głównej, zarządzenia komendy wojewódzkiej, sprawozdania z działalności zespołów przysposobienia rolniczego, protokoły narad, protokoły kontroli, sprawozdania z działalności Wydziału Przysposobienia Rolniczego oraz ze szkolenia kadry gminnej i powiatowej. Kancelaria Ogólna 1950-1954, sygn. 45 protokoły sprawozdawczo-wyborcze agend wydziałów komendy wojewódzkiej, komend powiatowych oraz brygad. Wydział Polityczno-Wychowawczy 1950, 1951, sygn. 46-49, 74-78 zarządzenia władz nadrzędnych i komendy wojewódzkiej, meldunki sytuacyjne komend powiatowych i komendy wojewódzkiej. Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy 1950, 1951, sygn. 56, 89 meldunki i sprawozdania z przebiegu kursów, wykazy kandydatów na kurs. Wydział Organizacyjny 1951-1954, sygn. 58-64, 91-98, 130-141, 162-174 zarządzenia i rozkazy władz nadrzędnych, sprawozdania z działalności brygad, sprawozdania z całokształtu działalności Komendy, meldunki o stanie bojowym, etaty, kontrole i inspekcje komendy wojewódzkiej, protokoły, analiza skarg i wniosków, rozkazy Komendy Głównej w sprawach organizacyjnych, rozkazy i zarządzenia własne Komendy Wojewódzkiej, sprawozdania komend powiatowych dot. rejestracji junaków, meldunki o stanie bojowym, zestawienia stanu bojowego, wykazy brygad rolnych, plany pracy, protokoły posiedzeń Kolektywu, instrukcja o zakresie działania Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych, protokoły posiedzeń Komendy Wojewódzkiej, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej z realizacji prac społecznych, ocena pracy hufców, protokoły kontroli i inspekcji jednostek podległych. Wydział Sprawozdawczy 1951-1952, sygn. 65-68, 100-115 sprawozdania komend powiatowych z werbunku młodzieży do szkół, kopalń i brygad; miesięczne meldunki sytuacyjne komend powiatowych, sprawozdania z działalności komendy wojewódzkiej z całokształtu działalności oraz podległych jednostek „SP”, sprawozdania pracowników Komendy Wojewódzkiej z prac w terenie – przeprowadzanie odpraw szkoleniowych, miesięczne ankiety statystyczne komend powiatowych, sprawozdania z przeprowadzonych zawodów strzeleckich, sprawozdania z całokształtu działalności komend powiatowych, sprawozdania o wypadkach nadzwyczajnych przesyłane do Komendy Głównej, protokoły posiedzeń Kolektywu Komedy Wojewódzkiej, sprawozdania z narad i odpraw organizowanych przez Komendę Wojewódzką i komendy powiatowe. Wydział Werbunkowy 1950, 1952, sygn. 69-73, 99 sprawozdania z akcji werbunkowej i zestawienia zwerbowanych kandydatów przesyłane do Komendy Głównej, zarządzenia władz nadrzędnych oraz sprawozdania z akcji werbunkowej w komendach powiatowych, sprawozdania statystyczne i opisowe z werbunku młodzieży do szkół i brygad. Wydział Organizacyjno-Szkoleniowy 1951-1955, sygn, 79-85, 188-193 zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej z prac społecznych, sprawozdania pracowników Komendy Wojewódzkiej z pracy w terenie dot. werbunku młodzieży do brygad oraz organizowania koncentracji, kontrole i inspekcje komend powiatowych – protokoły; kontrole i inspekcje brygad – protokoły, protokoły narad i odpraw, biuletyny, telegramy i inne powielane wydawnictwa PO „SP” województwa rzeszowskiego, plany pracy Komendy Wojewódzkiej oraz plany posiedzeń Kolektywu, sprawozdania z realizacji prac społecznych. Wydział Ogólny 1952-1956, sygn. 116, 182-183, 199-201 protokoły zdawczo-odbiorcze akt oraz sprzętu komend powiatowych, protokoły kontroli gospodarki komend powiatowych, sprawozdania z likwidacji szkód i strat Komendy Wojewódzkiej, protokoły zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do Archiwum Państwowego. Wydział Propagandy, Szkolenia i Sportu 1952-1955, sygn. 117, 152-153, 175-178 sprawozdania z działalności ekip wozów propagandowych, sprawozdania dot. hufców miejskich i fabrycznych, sprawozdania z kontroli pracy wozów propagandowych, sprawozdania komend powiatowych z prac kulturalno-oświatowych, ocena kadry komend, materiały propagandowe przygotowane przez Komendę Wojewódzką do wykorzystania w prasie i radio, wycinki prasowe dot. działalności PO „SP”. Wydział Kwatermistrzowski 1952, sygn. 118 protokoły kontroli i inspekcji podległych jednostek. Oddział Zaopatrzenia i Gospodarki 1952-1953, sygn. 119 protokoły i sprawozdania z kontroli gospodarki mundurowej i materiałowej w brygadach. Wydział Służby Zdrowia 1952-1953, sygn. 120-123 zarządzenia Komendy Głównej, sprawozdania sanitarno-statystyczne jednostek „SP”, wykazy junaków przebywających na leczeniu szpitalnym, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej dot. wypadków nadzwyczajnych. Wydział Kadr 1952-1955, sygn. 124-128, 150-151, 158-159, 184-186 zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej dot. spraw personalnych, sprawozdania personalne komend powiatowych i Komendy Wojewódzkiej, zestawienia liczbowe z reorganizacji komend powiatowych PO „SP” województwa rzeszowskiego, sprawy organizacyjne, plany pracy wydziału, protokół zdawczo-odbiorczy akt personalnych pracowników rad wojewódzkich i powiatowych LZS z terenu województwa rzeszowskiego. Wydział Finansowy 1953-1955, sygn. 129, 160-161, 187 sprawozdania budżetowe. Wydział Organizacyjno-Sprawozdawczy 1953-1955, sygn. 142-149 zestawienia stanu etatowego Komendy Wojewódzkiej, protokoły narad i odpraw, sprawozdania z werbunku młodzieży do szkół i brygad, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, ocena pracy poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej, protokoły kontroli i inspekcji podległych jednostek, sprawozdania z pracy wozów propagandowych. Wydział Uzbrojenia 1953-1955, sygn. 154-155 sprawozdania z kontroli sprzętu uzbrojenia z komend powiatowych. Kolumna Samochodowa 1954, sygn. 179-181, protokoły kontroli ośrodków szkolenia motorowego, sprawozdania z przebiegu kursów motorowych. Wydział Propagandy i Pracy Kulturalno-Oświatowej 1955, sygn. 194-198 sprawozdania pracowników Komendy Wojewódzkiej z prac w terenie dot. kontroli i inspekcji komend powiatowych, ośrodków szkolenia motorowego, z organizacji narad i odpraw komendantów społecznych, plany pracy ekip wozów propagandowych oraz sprawozdania z ich realizacji. Dokumentacja pracownicza 1946-1956, sygn. 202-3179 (listy uposażeń i płac pracowników Komendy Wojewódzkiej, komend powiatowych i komend gminnych, zarządzenia personalne Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej, wyciągi z zarządzeń personalnych Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej, opinie pracowników aparatu „SP”, wykazy osób skierowanych na kursy, wykazy imienne kadry kierowniczej, przyjmowanie, awansowanie, zwalnianie pracowników, wyciągi z rozkazów specjalnych w sprawie umundurowania oraz wnioski o przydzielenie umundurowania, korespondencja w sprawach personalnych, kopie wydanych zaświadczeń pracy, opinie pracowników aparatu „SP” Komendy Wojewódzkiej, arkusze ewidencyjne komendantów hufców wiejskich, szkolnych i fabrycznych, ankiety personalne, charakterystyki służbowe pracowników komend powiatowych i komend gminnych, ankiety personalne pracowników 49. Brygady PO „SP” w Werchracie, etaty komend powiatowych, zwolnienia, protokoły komisji personalnych z reorganizacji komend powiatowych, karty ewidencji personalnej, karty uposażeń pracowników, wykazy imienne pracowników Komendy Wojewódzkiej, księga ewidencji kadry Komendy Wojewódzkiej, skorowidz pracowników zwolnionych z Komendy Wojewódzkiej, opinie aparatu „SP” Komendy Wojewódzkiej, skorowidz ewidencji rezerw wojskowych, wykazy pracowników brygad oraz komendantów i instruktorów gminnych, kopie wydanych zaświadczeń pracy, 1953, wykazy imienne komendantów społecznych, książka punktów do zarządzeń personalnych, księga etatowa pracowników, ewidencja kursantów i kursantek, teczki akt osobowych pracowników Komendy Wojewódzkiej). Number of units in the group: 3179
Showing 151 to 165 of 2,777 entries.