Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/166/0 Brygady Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" - zbiór szczątków zespołów 1951-1953 0 Unroll
1 Brygada PO"SP" w Stalowej Woli: książki rozkazów dziennych 1951-1953, sygn. 1-3; księga wypadków nadzwyczajnych 1951, sygn. 4; sprawozdania 1951, sygn. 5; sprawy ogólno-organizacyjne 1952, sygn. 6; sprawy lekarza 1952, sygn. 7; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951, sygn. 8-9; 15 Brygada PO"SP" w Mielcu: książki rozkazów dziennych 1951-1952, sygn. 10-13; sprawozdania 19511952, sygn. 14-15; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951-1952, sygn. 16-19; 16 Brygada PO"SP" w Dąbrówce: sprawozdania 1952-1953, sygn. 21-22; służba zdrowia 1953, sygn. 23; ewidencje wypadków nadzwyczajnych 1952-1953, sygn. 24; skorowidz alfabetyczny wypadków nadzwyczajnych 1953, sygn. 25; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1952-1953, sygn. 26-29; 48 Brygada PO"SP" w Komańczy: książki rozkazów dziennych 1952-1953, sygn. 31-32; [miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne dot. pracy Brygady] 1952, sygn. 32; księga wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 33; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1952, sygn. 34-35; 49 Brygada PO"SP" w Werchracie: książka rozkazów dziennych 1952, sygn. 36; sprawy służby zdrowia 1952, sygn. 37; ewidencja wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 38; sprawozdania 1952, sygn. 39; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1952, sygn. 40-41; 60 Brygada PO"SP" w Sarzynie: książki rozkazów dziennych 1951-1952, sygn. 42-46; pisma wychodzące 19511953, sygn. 47-49; księga wypadków nadzwyczajnych 1951, sygn. 50; skorowidz alfabetyczny wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 52; książka telefonogramów 1951, sygn. 52; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951-1952, sygn. 53-54; 71 Brygada PO"SP" w Przemyślu: książki rozkazów dziennych 1951-1953, sygn. 55-59; pisma wychodzące Sekcji Organizacyjnej 1951-1953, sygn. 60-64; pisma wychodezące Izby Chorych 1952, sygn. 65; księga ewidencyjna wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 66; protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji pieczęci i stempli 1951-1953, sygn. 67; dzienniki pism wchodzących i wychodzących 1951-1953, sygn. 68-69; 72 Brygada PO"SP" w Zasławiu: książki rozkazów dziennych 1952, sygn. 70-71; pisma wychodzące 1951-1952, sygn. 72-73; korespondencja różna 1952, sygn. 74; meldunki brygadowe 1952, sygn. 75; dzienniki pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951-1952, sygn. 76-77; 114 Brygada PO"SP" w Zaleskiej Woli: książka rozkazów dziennych 1952, sygn. 78. Number of units in the group: 104
56/166/1 1-sza Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Stalowej Woli 1951-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 9
56/166/2 15-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Mielcu 1951-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 10
56/166/3 16-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Dąbrówce 1952-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 10
56/166/4 48-ma Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Komańczy 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 6
56/166/5 49-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Werchracie 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 6
56/166/6 60-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sarzynie 1951-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 13
56/166/7 71-sza Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Przemyślu 1951-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 15
56/166/8 72-ga Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zasławiu 1951-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 8
56/166/9 114-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zaleskiej Woli 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/167/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Lubaczowie 1952-1974 0 Unroll
Protokoły z konferencji wyborczej, 1952, sygn. 1; protokoły z posiedzeń Plenum, 1952-1963, 1970-1972, sygn. 2-4; protokoły z posiedzeń Prezydium, 1953, 1956-1963, 1970-1971, sygn. 5-6; protokoły z narad aktywistów i prelegentów, 1952, 1956, 1958, sygn. 7; protokoły z posiedzeń komitetów i komisji (protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu Budowy Domu Kultury w Lubaczowie, Komisji Rehabilitacyjnej, Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół, Komisji ds. Zadrzewień, Komisji Propagandowej), 1955-1957, 1959-1962, 1964-1966, 1970-1972, sygn. 8-12; materiały gromadzkich komitetów FJN (protokoły z zebrań wyborczych, protokoły z posiedzeń, wykazy projektowanych składów osobowych), 1954-1956, 1958, sygn. 13-15; normatywy (wytyczne Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, wytyczne PK FJN dla gromadzkich komitetów), 1954, 1958, 1961, 1964-1968, 1971, sygn. 16-17; sprawozdania i plany pracy, 1954-1956, 1959-1969, sygn. 18-20; spotkania radnych z wyborcami, 1952, 1954-1973 (sprawozdania ze spotkań, plany oraz terminarze), sygn. 21-22; materiały związane z wyborami przeprowadzanymi na terenie powiatu, (sprawozdania i protokoły z posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, listy zgłoszeń kandydatów, protokoły z gromadzkich zebrań przedwyborczych, rezolucje w sprawie powołania kandydatów na posłów, uchwały PRN w Lubaczowie dot. organizacji wyborów, protokoły z wyborów w okręgach wyborczych) 1952, 1954, 1956-1958, 1960-1961, sygn. 23-35; akcje społeczne (protokoły z akcji zbierania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, zbiórka pieniędzy na Fundusz Grunwaldzki, materiały związane z działalnością Powiatowego Komitetu Obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, materiały związane z organizacją obchodów świat i uroczystości, referaty i przemówienia na różne uroczystości i święta), 1952, 1954-1962, 1964, 1966-1967, 1969, 1971-1972, sygn. 36-40; popularyzacja (teksty pogadanek do radiowęzła w Lubaczowie, wykazy prelegentów i agitatorów, broszury wydawane przez PKJ FJN w Lubaczowie, zlecenia na druk materiałów propagandowych), 1952-1956, 1960-1961, 1965, 1969, sygn. 41-44; sprawy osobowe (dyplom uznania, wykazy przewodniczących i sekretarzy gromadzkich rad narodowych i sołtysów), 1954, 1958, sygn. 45-46; sprawy finansowe, 1954-1958, sygn. 47; sprawy biurowe i lokalowe, 1954-1955, 1957, 1959-1961, sygn. 48; korespondencja, (telegram kondolencyjny z okazji śmierci Bolesława Bieruta, wykazy pracowników przedsiębiorstw i urzędów w powiecie lubaczowskim, zaproszenia oraz pisma partii, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu lubaczowskiego, skargi od obywateli), 1953-1960, sygn. 48-53. Number of units in the group: 53
56/168/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Przemyślu 1952-1975 0 Unroll
1. Organy kolegialne, 1952-1975, sygn. 1-29, (posiedzenia Plenum, 1952, 1954-1975, sygn. 1-7, posiedzenia Prezydium, 1952, 1954, 1956-1975, sygn. 8-9 posiedzenia aktywu, 1952-1953, 1958, 1961, sygn. 10, składy osobowe organów Komitetu, 1962-1966, 1972-1974, sygn. 11, Komisja Propagandowa, 1960, 1963-1974, sygn. 12-15, Komisja ds. Dzieci i Młodzieży, 1966-1975, sygn. 16-17, Komisja ds. Czynów Społecznych, 1961, 1963-1975, sygn. 18-19, Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych, 1964-1975, sygn. 20-22, Powiatowa Rada Kobiet, 1969-1975, sygn. 23-24, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Człowieka i Zadrzewień, 1960-1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1974, sygn. 25, Powiatowy Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów, 1958-1960, 1962-1963, 1967-1968, 1971-1972, sygn. 26-27, Komisja ds. Obrzędowości Świeckiej, 1974, sygn. 28, Komisja ds. Samorządu Mieszkańców, 1974, sygn. 29), 2. Organy kolegialne komitetów gromadzkich i wiejskich, 1952, 1954-1970, 1972 (Gromadzkie Komitety Frontu Jedności Narodu – protokoły z zebrań, składy osobowe, Gromadzkie Rady Kobiet, plany pracy, programy wyborcze, 1952, 1954-1970, 1972, sygn. 30-45; Wiejskie Komitety Frontu Jedności Narodu – wytyczne dotyczące organizacji, protokoły z zebrań, plany pracy, składy osobowe, 1961-1963, 1965-1966, 1968, sygn. 46-51), 3. Normatywy, 1955-1956, 1958, 1961-1975, sygn. 52-53 (wytyczne własne oraz wojewódzkiego Komitetu FJN w Rzeszowie), 4. Planowanie i sprawozdawczość, 1952-1975, sygn. 54-58, 5. Skargi i wnioski, 1952, 1956-1957, 1962-1963, sygn. 59 (skargi poszczególnych obywateli i informacje o wpływających skargach), 6. Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1959-1973, sygn. 60-62 (sprawozdania z przebiegu, plany i terminarze), 7. Wybory, 1952, 1954, 1958, 1961, 1965, 1969, 1973-1974, sygn. 63-84 (sprawozdania z kampanii wyborczej, sprawozdania z pracy Obwodowych Komisji Wyborczych, dane statystyczne dotyczące wyborów w 1952 roku, sygn. 63-66; wytyczne i zalecenia dla członków komisji wyborczych, protokoły z zebrań Okręgowej Komisji Wyborczej, protokoły komisji Obwodowych Okręgu Przemyskiego, protokół ustalający wyniki wyborów, listy kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej i rad gromadzkich, 1954, sygn. 67-75; listy kandydatów na radnych, 1958, sygn. 76; listy kandydatów na radnych, 1961, sygn. 77; protokoły przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów, listy kandydatów na radnych, 1965, sygn. 78-79; listy kandydatów na radnych, 1969, sygn. 80; protokoły przyjęcia zgłoszeń kandydatów na radnych, listy kandydatów na radnych, informacje o zebraniach konsultacyjnych, 1973, sygn. 81-83; wybory do rad narodowych, 1973-1974, sygn. 84), 7. Akcje społeczne i zbiórki pieniężne, 1955, 1962, sygn. 85-86 (akcja zbierania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, zbiórka na Fundusz Pokoju), 8. Czyny społeczne, 1961-1967, 1969, 1971, 1974, sygn. 87-88 (wnioski na nadanie odznaczeń za udział w czynach społecznych, zgłoszenia przystąpienia do czynu XX-lecia), 9. Propaganda, 1964-1974, sygn. 89-90 (broszury, afisze), 10. Administracja, 1952, 1964-1967 (sprawy personalne, sprawy biurowe). Number of units in the group: 92
56/169/0 Miejski Komitet Frontu Narodowego w Przemyślu 1952, 1954-1959 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, 1952, 1956-1957, sygn. 1-4 (protokół z wyborów Komitetu, protokół z posiedzenia organizacyjnego, protokoły z posiedzeń Komitetu, protokoły z zebrań agitatorów i prelegentów); materiały Obwodowych Komitetów FN, 1952, 1955, sygn. 5-7 (sprawozdania z wyborów do Obwodowych Komitetów, protokoły z zebrań, sprawozdania z pracy); sprawozdania z działalności Miejskiego Komitetu FN, 1952, 1955, 1959 sygn. 8-10 (sprawozdania Kolektywu Kulturalno-Oświatowego, sprawozdania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół); Wybory, 1952, 1954, 1957, sygn. 11-12 (listy kandydatów na radnych do MRN, dane dotyczące przebiegu kampanii wyborczych); akcje społeczne, 1955, 1958, sygn. 13-15 (protokoły i sprawozdania, wykazy uczniów upoważnionych do udziału w akcji składania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, plany dotyczące obchodów 1000-lecia miasta Przemyśla); wydawnictwa własne, 1957 (Biuletyn Informacyjny Miejskiego Komitetu FJN). Number of units in the group: 16
56/170/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Radymnie 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń, 1956-1958, sygn. 1-2 (protokoły z posiedzeń plenarnych, protokoły z posiedzeń i narad); sprawozdania i plany pracy, 1954-1957, 1961, sygn. 3-4 (zeszyt pracy, sprawozdania, pogramy wyborcze i plany pracy); wytyczne, instrukcje, biuletyny i referaty, 1954-1961, sygn. 5-8 (wytyczne, instrukcje i biuletyny Wojewódzkiego Komitetu FJN w Rzeszowie, referaty i przemówienia z okazji świąt i uroczystości); materiały gromadzkich komitetów FJN, 1954-1959, 1961, sygn. 9-12 (protokoły i sprawozdania z zebrań przesyłane do Powiatowego Komitetu FJN w Radymnie, wykazy członków Komitetów, meldunki i sprawozdania z kampanii wyborczej w komitetach); akcje społeczne, 1955, 1957-1960, sygn. 13-16 (protokoły oraz sprawozdania z akcji zbierania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, materiały na kampanię wyborczą do rad narodowych na terenie powiatu, materiały związane z działalnością Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół, program obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, pisma związane z akcją zadrzewiania); korespondencja, 1954, 1956, 1959, sygn. 18-19 (korespondencja w sprawie służbowych wyjazdów delegatów, podania od obywateli kierowane do Komitetu); sprawy biurowe i administracyjne, 1954-1957, 1960, sygn. 20; zeszyt zobowiązań poszczególnych gromad i wsi, 1954, sygn. 21; zaproszenia od różnych instytucji kierowane do PK FJN w Radymnie, 1959, sygn. 22 Number of units in the group: 22
56/171/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Leżajsku 1954-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 4
Showing 166 to 180 of 2,777 entries.