Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/31/0 Powiatowa Rada Narodowa w Przemyślu 1944-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 124
56/32/0 Powiatowa Rada Narodowa w Jarosławiu 1944-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 51
56/33/0 Powiatowa Rada Narodowa w Lubaczowie 1944-1950 0 Unroll
Kat. "B-50" - 7 j.a. - 0,25 m.b. Akta Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej - wnioski o przyznanie zasiłków po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego (1946-1949); sprawy osobowe członków wydziału powiatowego, pracowników samorządu powiatowego (1945-1950), akta personalne - wykazy wójtów, sołtysów i sekretarzy gmin (1948), sprawy osobowe pracowników samorządowych (1946), ewidencja Ochotniczych Straży Pożarnych, wykazy człnków zarządów OSP w poszczególnych gminach (1950), akta personalne dotyczące komendantów Straży Pożarnej oraz człnków (1949); akta osobowe Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Lubaczowie - Stanisława Wysokińskiego. Number of units in the group: 194
56/34/0 C.K. Ewidencja Katastru Podatku Gruntowego w Sieniawie 1883-1918 6284 Unroll
Number of units in the group: 17
56/37/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku - zespół został przekazany do Archiwum Państwowego w Rzeszowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
56/40/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu [1900-1949] 1950-1973 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, posiedzeń, realizacja uchwał Rady i Prez. MRN, wybory do Sejmu i rad narodowych, zarządzenia przewodniczącego MRN, organizacja MRN, statystyka radnych, analiza skarg i wniosków, kontrole i inspekcje; 1950-1973; sygn. 1-464; Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń Kolegium MKPG, protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, protokoły posiedzeń zespołu Terenowej Koordynacji Inwestycji, plany i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, protokoły kontroli i inspekcji; 1951-1973; sygn. 465-550; Wydział Finansowy: sprawozdania z przebiegu realizacji zobowiązań pieniężnych, plany, protokoły kontroli i inspekcji, budżety i sprawozdania z ich wykonania, ewidencje nieruchomości, rejestry wymiarowe podatku dochodowego i obrotowego; 1950-1953; sygn. 551-676; Wydział Oświaty: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły konferencji pracowników Wydziału i kierowników szkół, protokoły konferencji sierpniowych, organizacja i siec szkół, plany i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli i inspekcji; 1950-1962; sygn. 677-881; Wydział Kultury: plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, wycinki prasowe dotyczące działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji, koordynacja działalności instytucji kulturalnych i artystycznych; 1955-1962; sygn. 882-903; Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: zarządzenia przewodniczącego MKKF i T, protokoły posiedzeń Komitetu, protokoły narad i odpraw, plany pracy Komitetu, sprawozdania z ich wykonania, sprawy dotyczące społecznych, gromadzkich Komitetów Kultury Fizycznej i Turystyki, protokoły kontroli i inspekcji; 1953-1973; sygn. 904-966; Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad i odpraw pracowników Wydziału, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich realizacji, protokoły kontroli i inspekcji, akta dotyczące zmiany imion i nazwisk, sprawy stowarzyszeń, sprawy obywatelstwa, sprawy narodowościowe, odtwarzanie i ustalanie treści aktów Stanu Cywilnego, sprawy konsularne, sprawy graniczne); 953-1973; sygn. 967-1129; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja i zakres działania Wydziału, zarządzenia wewnętrzne Kierownika Wydziału, organizacja przedsiębiorstw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, protokoły narad i odpraw pracowników Wydziału, plany i sprawozdania z ich realizacji, realizacja wniosków Komisji, analizy ekonomiczne, analiza skarg i wniosków, kontrole i inspekcje; 1956-1973; sygn. 1130-1210; Wydział Spraw Lokalowych: sprawozdania z działalności Wydziału, realizacja wniosków Komisji, analizy skarg i wniosków; 1955-1963; sygn. 1211-1222; Wydział Komunikacji: plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, analiza skarg i wniosków; 1966-1970; sygn. 1223-1228; Wydział Handlu: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad i odpraw pracowniczych, plany i sprawozdania z ich wykonania, wycinki prasowe o działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji, sprawozdania z działalności Komisji do Walki ze Spekulacją) 1950-1969; sygn. 1229-1314; Wydział Przemysłu: organizacja i zakres działania Wydziału, plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania, realizacja wniosków Komisji Przemysłu, analizy ekonomiczne, wycinki prasowe o działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji, rejestry zakładów; 1959-1970; sygn. 1315-1134; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad i odpraw pracowników Wydziału, plany i sprawozdania z ich wykonania, wycinki prasowe o działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji; 1970-1973; sygn. 1345-1396; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: organizacja i zakres działania Wydziału, zarządzenia wewnętrzne Kierownika Wydziału, protokoły posiedzeń pracowników Wydziału, protokoły narad i odpraw, plany i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli i inspekcji; 1951-1973; sygn. 1397-1453; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: organizacja i zakres działania Wydziału, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze i sprawozdania, bilanse siły roboczej, protokoły kontroli i inspekcji, budżety; 1951-1973; sygn. 1454-1510; Wydział Budżetowo-Gospodarczy: organizacja i zakres działania Wydziału, normatywy kancelaryjne, zarządzenia wewnętrzne kierownika Wydziału, akta dotyczące składnicy akt, plany i sprawozdania z ich wykonania, analiza skarg i wniosków; 1951-1969; sygn. 1511-1526; Wydział Statystyki: sprawozdania statystyczne z zakresu budownictwa, handlu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ruchu ludności, rolnictwa, przemysłu i zdrowia, protokoły kontroli i inspekcji; 1950-1962; sygn. 1527-1588. Kat. „B-50” – 32 j. a. – 0,25 m.b. Rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1950-1963. Number of units in the group: 3627
56/41/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu 1950-1973 0 Unroll
Wydział Ogólno-Administracyjny: protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium i Komisji, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał, sprawozdania z działalności komitetów blokowych, protokoły z konferencji członków organów kolegialnych, sprawozdania z działalności PMRN, kontrole i inspekcje, analiza skarg i wniosków 1950–1973, sygn. 1–222; Wydział Finansowy: sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania z wykonania budżetu, kontrole i inspekcje, budżety 1950–1973, sygn. 223–264; Referat Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: plany finansowe szkół, przedszkoli i żłobków, sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, kontrole i inspekcje 1950–1968, sygn. 265–278; Referat Rolny i Skupu: sprawozdania z działalności referatu 19501954, sygn. 279; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany inwestycyjne i finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności Wydziału oraz jednostek podległych [1949] 1950–1972, sygn. 280–295; Referat Handlu i Przemysłu: sprawozdania z działalności referatu 1952–1953, 1969, sygn. 296–297; Afisze własne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jarosławiu 1950 [1955], sygn. 298. Kat. B. do dalszego przechowania 1950–1953, sygn. 1–7, rejestry wymiarowe podatku gruntowego. Number of units in the group: 299
56/42/0 Urząd Skarbowy w Jarosławiu 1934-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 42
56/43/0 Urząd Skarbowy w Lubaczowie 1943-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 48
56/44/0 Urząd Katastralny w Sieniawie 1919-1937 17609 Unroll
Number of units in the group: 49
56/45/0 Urząd Skarbowy w Przemyślu 1935-1950 [1951] 0 Unroll
Number of units in the group: 116
56/46/0 Rejon Kontroli Akcyzowej w Lubaczowie 1944-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 11
56/47/0 C.K. Urząd Podatkowy w Łańcucie 1874-1893 0 Unroll
Number of units in the group: 8
56/48/0 Rejon Kontroli Akcyzowej w Jarosławiu 1925-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 9
56/49/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Przemyślu [1905-1943] 1944-1951 [1952-1958] 0 Unroll
Akta organizacyjne i administracyjne 1944-1951 [1952-1953], sygn. 1-93: 1. Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich 1944-1951, sygn. 1-11; 2. Akta normatywne i organizacyjne 1946-1950, sygn. 12; 3. Bilanse i sprawozdania rachunkowe 1946-1949, sygn. 13-14; 4. Korespondencja w sprawach finansowych, 1944-1946, 1950, sygn. 18-20; 5. Dokumentacja kontroli zewnętrznych (protokoły z kontroli zewnętrznej i zalecenia pokontrolne) 1947-1951, sygn. 21; 6. Dokumentacja i ewidencje dotyczące nieruchomości 1945,1947-1951, sygn. 22-32; 7. Dokumentacja i ewidencje dotyczące majątku ruchomego 1944-1951 [1952-1953], sygn. 33-53; 8. Ewidencje i informacje dotyczące przedsiębiorstw 1949-1950 i bez daty, sygn. 54-57; 9. Sprawozdania i zestawienia ilościowe 1948-1951, sygn. 58-72; 10. Pomoce kancelaryjne 1945, 1947-1951, sygn. 73-88; 11. Korespondencja dotycząca wyposażenia biura 1950-1951, sygn. 89-90; 12. Likwidacja Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego (protokoły, wykazy ewidencji i teczek dotyczących poszczególnych nieruchomości, pisma o rozwiązaniu stosunków służbowych z pracownikami RUL, zaświadczenia o zatrudnieniu w RUL) 1951, sygn. 91-93; 13. Akta przejęcia na rzecz Skarbu Państwa mienia osób fizycznych [1905-1943] 1944-1951 [1953-1958], (akta konfiskaty mienia zdrajców narodu – w układzie alfabetycznym, ewidencja nieruchomości oraz wykazy spraw zdrajców narodu, akta o przepadek mienia osób skazanych wyrokami sądowymi, protokół pism nadesłanych przez Prokuraturę Specjalną i Sąd Karny w Rzeszowie celem dokonania zajęcia majątku ruchomego zdrajcom narodu z terenu m. Przemyśla i okolicy), sygn. 94-467; Akta przedsiębiorstw z terenu miasta Przemyśla [1937-1939, 1941] 1944-1951 [1952, 1957], sygn. 468-498; Akta przedsiębiorstw z terenu powiatu przemyskiego 1944-1951, sygn. 499-513; Dokumentacja nakładów poczynionych na nieruchomościach przez okupantów (akta dotyczące poszczególnych nieruchomości, rejestry nakładów, dzienniki nakładów, wierzytelności i innych pretensji skarbowych) 1948-1950, sygn. 514-666; Akta spraw procesowych 1946, 1949-1951 [1952-1953], sygn. 667-672; Wtórniki akt 1944-1951, sygn. 673-682. Number of units in the group: 682
Showing 31 to 45 of 2,777 entries.