Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
60/1/0 Bank Spółdzielczy "Beskid" w Sanoku 1897-1951 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, Zarządu, księgi wkładów i pożyczek Number of units in the group: 9
60/2/0 Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów - L. Zieleniewski i Fitzner Gamper S.A. Fabryka Sanocka [1895] 1910-1944 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Zarządzania - korespondencja w sprawach funkcjonowania fabryki, modernizacji, rozbudowy, zatrudnienia, Działu Produkcji - korespondencja w sprawach produkcji wagonów, Działu Kosztów - kalkulacje kosztów produkcji wagonów i Działu Konstrukcyjnego - patenty, rysunki techniczne własne i otrzymywane od zleceniodawców Number of units in the group: 1146
60/3/0 Zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich Administrator Zespołu Izdebki 1945-1950 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą sumariusze dóbr, opisy inwentaryzacyjne przejmowanych obszarów ziemskich, raporty gospodarcze, plany gospodarcze, bilanse Number of units in the group: 21
60/4/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Widaczu [1950] 1951-1958 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Ogólnego - protokoły wizytacji, kontroli, sprawozdania z prac, Działu Planowania - plany gospodarczo-finansowe, Działu Zatrudnienia i Płac - plany funduszu płac, analizy, sprawozdania z płac, sprawozdania z akcji socjalnych, Działu Organizacji - materiały na temat organizacji zespołu, zmiany własnościowe, ewidencja gruntów, Działu Finansowo-Księgowego - bilanse, księgi inwentarzowe, Działu Produkcji Roślinnej - sprawozdania z wyników zasiewów, Działu Produkcji Zwierzęcej - analizy z produkcji zwierzęcej, Działu Przemysłu Rolnego - remonty zakładów produkcyjnych, Działu Mechanizacji - sprawozdania ze stanu maszyn, Działu Budownictwa - plany remontów, inwestycji, dokumentacja techniczna Number of units in the group: 262
60/5/0 Inspektorat Szkolny w Brzozowie 1944-1950 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Referatu Ogólnego - dzienniki korespondencyjne, protokół czynności, archiwum, biblioteka i muzeum państwowych zbiorów sztuki w Brzozowie, wykaz etatów, plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń, wykaz nauczycieli i uczniów, wspomnienia nauczycieli z życia szkoły polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, wykazy komitetów rodzicielskich, Referatu Finansowego - preliminarze wydatków i sprawozdania finansowe, plany inwestycyjno-budowlane oraz raporty z odbudowy szkół, Referatu Szkół Ogólnokształcących - organizacja szkół, sprawozdania, zestawienia ogólne ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji, protokoły konferencji rad pedagogicznych, protokoły hospitacji w poszczególnych szkołach, sprawozdania z odbytych konferencji, stan budynków szkolnych, spisy uczniów, projekty organizacji szkół, sprawozdania roczne z działalności szkoły i z wizytacji, spisy inwentarza szkolnego, Referatu Opieki nad Dzieckiem - sprawozdania z działalności, wykazy sierot, materiały dotyczące sieci przedszkoli i wychowania przedszkolnego, sprawozdania z akcji dożywiania dzieci, Referatu Oświaty Pozaszkolnej - sprawozdania z kursów dokształcających i szkół powszechnych dla dorosłych, wykazy analfabetów, spółdzielnie uczniowskie, nauka wieczorowa, wykazy bibliotek Number of units in the group: 129
60/6/0 Kasa Stefczyka spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Besku 1910-1949 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą protokoły Walnych Zebrań Członków, protokoły posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, księgi wkładów oszczędnościowych, księgi podań o pożyczkę Number of units in the group: 8
60/7/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Królowej Zofii w Sanoku /męskie/ 1880-1950 1 Unroll
W skład zespołu wchodzą protokoły i świadectwa egzaminu dojrzałości, katalogi główne i okresowe oraz protokoły egzaminów wstępnych Number of units in the group: 282
60/8/0 Ogólnokształcąca Szkoła Żeńska Stopnia Podstawowego i Liceum w Sanoku 1948-1950 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą protokoły Rady Pedagogicznej, katalogi okresowe, wtórniki świadectw dojrzałości Number of units in the group: 9
60/9/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Izdebkach 1949-1951 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Działu Ogólnego - instrukcja kancelaryjna, protokoły odpraw i narad, protokoły kontroli, Działu Zatrudnienia - plany funduszu płac, Działu Finansowo-Księgowego - sprawozdania z posiadania i użytkowania gruntów, bilanse, preliminarze operacyjne, Referatu Produkcji Roślinnej - sprawozdania, Referatu Produkcji Zwierzęcej - sprawozdania, Referatu Mechanizacji - sprawozdania, plany konstrukcji maszyn, Działu Budownictwa - dokumentacja techniczna obiektów gospodarskich Number of units in the group: 22
60/10/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Zagórzu 1945-1947 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą katalogi klasowe, protokoły ukończenia gimnazjum, duplikaty świadectw Number of units in the group: 5
60/11/0 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Sanoka [1903] 1904-1953 0 Unroll
Materiały wytworzone przez Komunalną Kasę Oszczędnościową miasta Sanoka zostały podzielone na dwie grupy rzeczowe: materiały organizacyjne i dokumentacja finansowa. Najbardziej wartościowe materiały obrazujące działalność kasy, jej rozwój oraz wkład w rozwój miasta - protokoły i uchwały Wydziału, Dyrekcji i Rady z lat 1904 - 1939 oraz Zarządu z lat 1936 - 1941. Z okresu powojennego poza statutem i rejestrem handlowym materiały organizacyjne nie zachowały się. Prawdopodobnie, w związku z procesem likwidacyjnym, zostały przekazane Bankowi Polskiemu w Warszawie. Zasadniczą grupę w zespole stanowią materiały finansowe, a wśród nich inwentarze, bilanse oraz dokumentacja związana z pożyczkami Number of units in the group: 133
60/12/0 Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Rymanowie 1895-1951 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą częściowo zachowane protokoły walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Dyrekcji, rejestry członków, księgi udziałów, księgi pozyczek, sprawozdania i bilanse Number of units in the group: 28
60/13/0 Stowarzyszenie Przemysłowców i Rękodzielników "Cech Wielki" w Sanoku 1897-1949 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą rejestry uczniów oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach z zakresu rzemiosła Number of units in the group: 7
60/14/0 Zarząd Miejski w Brzozowie 1944-1950 [1951] 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalneDzialu Ogólno-Administracyjnego - protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Działu Finansowo-Budżetowego - budżet, sprawozdania finansowe, rejestry podatkowe, Działu Gospodarki Gminnej - dzierżawy, Działu Administracji Społecznej - nieruchomości, plany inwestycyjne, przedsiębiorstwa gminne, Dzialu Administracyjnego - pozwolenia na budowę, przynależność gminna, sprawy pracowników gminny Number of units in the group: 43
60/15/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów spółdzielni spożywców powiatu brzozowskiego i leskiego - przesunięto do zespołów nr 689, nr 690, nr 691 0 Unroll
Number of units in the group: 0
60/16/0 Akta miasta Brzozowa 1613-1948 0 Unroll
Z okresu staropolskiego najcenniejsze są odpisy przywilejów, głównie z XVIII wieku. Z okresu zaborczego na szczególna uwagę zasługują zachowane protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1867- 1917, ale z pewnymi lukami. Z lat do okresu autonomii zachowały są preliminarze budżetowe od roku 1839 i sprawozdania z ich realizacji od 1844 r. oraz księgi pobocze kasy. W dziale finansowym na uwagę zasługują materiały gminnej kasy pożyczkowej, księgi finansowe, protokoły z posiedzeń zarządu kasy. Z okresu międzywojennego również materiały kasy są najpełniej reprezentowane. Również z okresu 1919 - 1939 zachowane księgi poboczne a to: dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych. Z okresu okupacji hitlerowskiej zachowane materiały zawierają informacje dotyczące polityki rolnej wobec wsi, informują o kontyngentach, przymusowych robotach, obciążeniach podatkowych.W gospodarce finansowej gminy w okresie okupacji informują zachowane preliminarze budżetowe i sprawozdania z ich realizacji. Number of units in the group: 479
60/17/0 Muzeum Historyczne w Sanoku [ 1916] 1934-1990 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą mmateriały archiwalne dotyczące organizacji muzeum, finansowania, zatrudnienia, wystaw i gromadzenia zbiorów muzealnych Number of units in the group: 247
60/18/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jurowcach powiat Sanok 1960-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoly sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, plany pracy, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - wybory, kontrole, plany gospodarcze, sprawozdania, plany gospodarcze lasów, mapy glebowe oraz Urzędu Stanu Cywilnego - korespondencja w sprawach aktów Number of units in the group: 106
60/19/0 Akta Gminy Jaśliska powiat Sanok 1938-1954 0 Unroll
W skład zepołu wchodzą materiały archiwalne Referatu Ogólno-Administracyjnego - protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, rejestry skarg i wniosków, rejestry majątku gminy, rejestry repatriantów, wykazy ludności, protokoły z sesji, uchwały, protokoły posiedzeń komisji, zebrań wiejskich, Referatu Finansowo-Rachunkowego - budżety, sprawozdania finansowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, Referatu Spraw Socjalno-Kulturalnych - sprawy szkół, oświata dorosłych, Referatu Gospodarki Komunalnej - ewidencja urządzeń komunalnych, zezwolenia na budowę, Referatu Rolnictwa - opisy mienia, spółdzielczość, sprawozdania statystyczne, Urzędu Stanu Cywilnego - sprawy aktów metrykalnych Number of units in the group: 98
60/20/0 Akta Gminy Komańcza powiat Sanok 1944-1954 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Referatu Ogólno-Administracyjny - księga uchwał Rady Narodowej, plany pracy Prezydium, Zarzadu Gminy, komisji gminnych, zebrania gromadzkie, spisy ludności, Referatu Finansowo-Rachunkowy - protokoły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, sprawozdania finansowe, rejestry podatku gruntowego, Referatu Spraw Socjalno-Kulturalnych - zdrowie publiczne, kultura, sztuka, oświata, sieć szkół, Referatu Gospodarki Komunalnej - handel, budownictwo, przemysł, grobownictwo wojenne, Referatu Rolnictwa - osadnictwo rolne, statystyka, sprawozdania, Urzędu Stanu Cywilnego - wykazy zbiorowe urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 117
Showing 1 to 20 of 1,829 entries.