Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
59/1/0 Akta miasta Rzeszowa 1569-1944 [1945-1952] 36553 Unroll
Akta z okresu do roku 1772: Przywileje dla miasta, lata 1569–1750, 12 j.a. – dokumenty wydane przez kancelarię królewską i właścicieli miasta; Księgi rady miejskiej, lata 1591–1628, 3 j.a.; Akta Ławy Miejskiej, lata 1610–1798, 13 j.a. Akta cechów, lata 1569–1738, 4 j.a. – przywileje dla cechu szewców, wydanych przez właścicieli miasta. Akta z okresu 1772–1918: Dział Ogólno – Organizacyjny, lata 1796–1919, 261 j.a. – -organizacja wewnętrzna magistratu z 1887 r., protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miejskiej, Magistratu, Zarządu miasta, sprawy wyborów do Sejmu Krajowego, rady miejskiej, korespondencja dotycząca zatrudnienia pracowników, akta Naczelnego Komitetu Narodowego w Rzeszowie, akta Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, pomoce kancelaryjne i registraturalne; Dział Finansowy, lata 1784–1924, 588 j.a. – budżety i sprawozdania z ich realizacji, księgi finansowe, korespondencja w sprawach finansowych i podatkowych, dzienniki podawcze kasy; Dział Gospodarki Społecznej, lata 1807–1918, 284 j.a. – korespondencja dotycząca szkolnictwa podstawowego, średniego, zawodowego, sprawy Komitetu Parafialnego, korespondencja dotycząca szpitala, zdrowotności mieszkańców, spraw sanitarnych, opieki społecznej, fundacji min. Towarnickiego, Gałęzowskiego, Spytka Ligęzy, ks. J. Łukaszkiewicza; Dział Gospodarki Gminnej, lata 1728–1929, 882 j.a. – księgi gruntowe miasta Rzeszowa, wykazy właścicieli domów, protokoły parcelowe, plany miasta, przywilej cesarza Ferdynanda I na odbywanie jarmarków z 1838 r., kontrakty kupna, sprzedaży realności miejskich, sprawy przemysłu, korespondencja dotycząca budowy kanalizacji, wodociągów, akta dotyczące rzeźni, gazowni, cmentarza (remonty, cenniki, regulaminy, sprawy handlu miejskiego i aprowizacji miasta, sprawy cechów, spisy ludności, sprawy wojskowe, sprawy porządkowe i sanitarne, straż pożarna, policja miejska, sprawy dotyczące ściągania długów, Sąd Rozjemczy, projekty techniczne budynków, sprawy przynależności gminnej, paszportowe i emigracji. Akta z okresu 1918–1939: Dział Ogólno – Organizacyjny, lata 1849–1945, 131 j.a. – protokoły z posiedzeń Rady, Zarządu Miejskiego, księgi uchwał, wybory do rady miejskiej, zatrudnienia funkcjonariuszy miejskich, sprawy policji, utrzymania porządku, pomoce kancelaryjne i registraturalne (dzienniki podawcze, indeksy), afisze; Dział finansowy, lata 1918–1940, 353 j.a. – bilanse i budżety oraz sprawozdania z ich realizacji, inwentarze majątku gminnego, księgi finansowe i podatkowe, sprawy płac, sprawy funduszy – cmentarnego, drogowego, emerytalnego, szpitalnego itp.; Dział Gospodarki Społecznej, lata 1902–1944, 209 j.a. – sprawy funkcjonowania poczty, akta dotyczące fundacji (Fircowskiego, Gałęzowskiego, Hanasiewicza, Jędrzejowicza), korespondencja dotycząca zdrowotności mieszkańców, leczenie chorych, sprawy sanitarne, sprawy szkolnictwa podstawowego i zawodowego, akta Komitetu Pomocy Zimowej, opłat targowych, sprawa budowy pomnika płk. L. Lisa Kuli, sprawy zieleni miejskiej i komunikacji, wodociągi i kanalizacja, rozbudowa Elektrowni Miejskiej, sprawy Cegielni Miejskiej, materiały dotyczące cechów, stowarzyszeń przemysłowych, rękodzielników; Dział Gospodarki Gminnej, lata 1822–1944 [1947], 738 j.a. – spis ludności, sprawy przynależności gminnej, rejestry poborowych, wykazy dziewcząt i chłopców, chrześcijańskich i izraelickich, sprawy policyjne, książki meldunkowe, sprawy budownictwa – projekty techniczne budynków, budowa koszar, regulacja rzeczki Mikośka; Okres wojny 1939–1944: Dział Organizacyjno – Administracyjny, lata 1939–1944, 28 j.a. – akta Tymczasowego Zarządu Miejskiego, organizacja biur Komisariatu Miasta Rzeszowa, zarządzenia Komisarza Miasta, starosty i innych władz okupacyjnych, afisze i materiały propagandowe („Polskie wiadomości prasowe”, „Nowiny dla Polskiej Wsi”, korespondencja dotycząca zatrudnienia; Dział Finansowy, lata 1919–1944 [1945, 1947, 1952], 231 j.a. – bilanse, budżety, księgi finansowe, sprawy podatkowe, sprawy przedsiębiorstw komunalnych; Dział Gospodarki Społecznej, lata 1932–1944, 44 j.a. – sprawy polskich jeńców wojskowych (podania o zwolnienie z obozów, zapomogi), sprawy fundacji, akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego, akta niemieckich organizacji – Związek Niemców, sprawy cechów; Dział Gospodarki Gminnej, lata 1931–1944 [1945–1948], 205 j.a. – dzierżawy majątków opuszczonych, administrowanie majątkiem pożydowskim, statystyka cen, spis zwierząt gospodarskich, użytków rolnych, rejestry domów, indeksy zmarłych Żydów, książki meldunkowe, dokumentacja techniczna i budowlana budynków, kartoteka mieszkańców; Akta zinwentaryzowane, lata 1788–1944, 304 j.a. – odpis urbarium józefińskiego, korespondencja w sprawach sądowych 1747–1865, dziennik podawczy spraw sądowych 1820–1824, projekty techniczne budynków, sprawy finansowe, akta towarzystw i fundacji, plany sytuacyjne miasta, nadania honorowego obywatelstwa, plany koszar, opis sytuacji finansowej i majątkowej miasta w latach 1935–1938, akta osobowe pracowników, akta cechów, karty żywnościowe, sprawy przedsiębiorstw komunalnych, sprawy wodno – kanalizacyjne, budżety, wybory do Rady Miejskiej, dzienniki podawcze kasy miejskiej, sprawy przyłączeń do wodociągu miejskiego, kanalizacja Osiedla Robotniczego, remont koszar miejskich, rozbudowa miejskich wodociągów. [na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2016] Number of units in the group: 4245
59/2/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarząd Okręgu w Rzeszowie 1948-1953 0 Unroll
Dział Organizacyjny; lata 1948-1953, sygn. 1-20 - Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego, protokoły z zebrań Zarządu Okręgowego, zarządów Oddziałów, protokoły z konferencji organizowanych w Zarządzie Okręgowym; Dział Radiofonizacji; lata 1949 - 1952, sygn. 21 - 24 - Protokoły z posiedzeń Okręgowej Komisji podziału odbiorników (1949-1959), korespondencja dot. przydziału sprzętu i odbiorników radiowych; Dział Finansowy; lata 1948 - 1953, sygn. 25 - 28 - Preliminarze budżetowe, bilanse Zarządu Okręgu, rozliczenia subwencji; Zinwentaryzowano podczas skontrum; lata 1948-1959, sygn. 29-34 - Sprawy personalne pracowników Zarządu Okręgu, sprawy dot. radiofonizacji, organizacji Komitetu i sprawozdania Zarządu. Number of units in the group: 34
59/3/0 Inspektorat Szkolny w Rzeszowie 1945-1950 0 Unroll
1. Dział Ogólno - Administracyjny; lata 1945 - 1950, sygn. 1 - 4 - Sprawozdania z działalności inspektoratu za lata 1945/46, wykazy nauczycieli wyjeżdżających na Ziemie Zachodnie, okólniki i zarządzenia własne. 2. Dział Szkolnictwa Powszechnego; lata 1945 - 1950, sygn. 5 - 8 - Zestawienia zbiorcze projektów organizacji szkół powszechnych 1948 - 1950, wykazy zbiorcze szkół. 3. Dział Opieki nad Dzieckiem; lata 1946 - 1950, sygn. 9 - 11 - Sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli i wizytacji w przedszkolach. 4. Dział Finansowy; lata 1947 - 1950, sygn. 12 - 13 - Plan inwestycyjny 3-letni i 6-letni w zakresie budownictwa szkolnego, wykonanie budżetu za rok 1949; Sygn. 14, lata 1946-1947 - zestawienie projektów organizacji szkół powszechnych. Number of units in the group: 14
59/4/0 Zbiór szczątków zespołów Kas Stefczyka powiatu rzeszowskiego 1898-1951 [1951-1953] 0 Unroll
1. Kasa Stefczyka w Babicy; lata 1927 - 1951, sygn. 1 - 14; Protokoły posiedzeń Zarządu 1928 - 1935, księgi udziałów 1927 - 1949, księgi wkładów oszczędnościowych 1928 - 1951, protokoły z rewizji kasy 1941, 1943, 1946; 2. Kasa Stefczyka w Boguchwale; lata 1905 - 1953, sygn. 1 - 5; Księga protokołów z walnych zebrań 1905 - 1949, Księga udziałów i pożyczek 1924 - 1929, Księga wkładów 1917 - 1950, protokoły z rewizji kasy 1944 - 1953; 3. Kasa Stefczyka w Bratkowicach; lata 1934 - 1943, sygn. 1; Książka pożyczek długoterminowych; 4. Kasa Stefczyka w Futomie; lata 1928 - 1948, sygn. 1 - 3; Ewidencja członków 1928 - 1948, rejestry członków 1928 - 1935; 5. Kasa Stefczyka w Krasnem; lata 1942 - 1949, sygn. 1; Księga wkładów; 6. Kasa Stefczyka w Lubeni; lata 1911 - 1949, sygn. 1 - 13; Protokoły z walnych zebrań 1911 - 1949, z Zarządu 1937 - 1947, księgi udziałów 1936 - 1947, pożyczek 1937 - 1939, sprawozdania z działalności 1946 - 1947, protokoły rewizji 1947 - 1949; 7. Kasa Stefczyka w Łące; lata 1928 - 1951, sygn. 1 - 4; Księga udziałów i pożyczek 1928 - 1951; 8. Kasa Stefczyka w Malawie; lata 1912 - 1947, sygn. 1 - 25; Protokoły posiedzeń Zarządu 1912 - 1934, rejestry członków 1924 - 1940, budżety 1940 - 1943, sprawozdania roczne finansowe z działalności za lata 1927 - 1947, protokoły z rewizji 1914...1947; 9. Kasa Stefczyka w Medyni Głogowskiej; lata 1946 - 1950, sygn. 1 - 3; Księga kosztów handlowych, księga kasowa; 10. Kasa Stefczyka w Mrowli; lata 1948 - 1950, sygn. 1; Księga udziałów i pożyczek. 11. Kasa Stefczyka w Przewrotnem; lata 1918 - 1922, sygn. 1; Księga protokołów Komisji; 12. Kasa Stefczyka w Przybyszówce; lata 1939 - 1950, sygn. 1 - 3; Księga udziałów i pożyczek 1939 - 1949, Księga kasowa 1940 - 1950, Księga Główna 1944 - 1950; 13. Kasa Stefczyka w Słocinie; lata 1927 - 1950, sygn. 1 - 6; Rejestr członków 1939 - 1950, księgi udziałów i pożyczek 1927 - 1950, księgi wkładów oszczędności 1929 - 1935, Dziennik Główna 1941 - 1946; 14. Kasa Stefczyka w Staromieściu; lata 1933 - 1950, sygn. 1 - 5; Księga pożyczek 1933 - 1950, wkładek oszczędności 1934 - 1949, Dziennik Główna 1937 - 1948; 15. Kasa Stefczyka w Staroniwie; lata 1937 - 1949, sygn. 1 - 2; Księga pożyczek długoterminowych 1937 - 1949, Dziennik Główna 1942 - 1949; 16. Kasa Stefczyka w Stobiernej; lata 1916 - 1950, sygn. 1 - 3; Księga wkładów oszczędności 1916 - 1947, księga udziałów i pożyczek 1938 - 1950; 17. Kasa Stefczyka w Świlczy; lata 1919 - 1950, sygn. 1 - 3; Księgi pożyczek 1939 - 1950, księgi udziałów 1942 - 1949, wkładów oszczędności 1919 - 1941; 18. Kasa Stefczyka w Trzcianie; lata 1936 - 1950, sygn. 1 - 5; Księgi wkładów 1936 - 1942, udziałów i pożyczek 1946 - 1950, księgi główne 1940 - 1949; 19. Kasa Stefczyka w Trzebownisku; lata 1927 - 1950, sygn. 1 - 3; Księgi wkładów oszczędności 1927 - 1940, księgi pożyczek 1938 - 1950, Dziennik Główna 1941 - 1950; 20. Kasa Stefczyka w Tyczynie; lata 1898 - 1946, sygn. 1 - 12; Księgi wkładek oszczędnościowych 1898 - 1914, księgi pożyczek 1926 - 1946, sprawozdania finansowe za lata 1937 - 1940; 21. Kasa Stefczyka w Zaczerniu; lata 1942 - 1950, sygn. 1 - 4; Księgi protokołów Zarządu 1948 - 1950, Księga udziałów 1948 - 1950, pożyczek długoterminowych 1942 - 1950, Dziennik Główna 1944 - 1950; 22. Kasa Stefczyka w Zgłobniu; lata 1901 - 1950, sygn. 1 - 4; Księga protokołów z walnych zebrań 1901 - 1950, Dziennik Główna 1942 - 1950. Number of units in the group: 121
59/4/1 Kasa Stefczyka w Babicy 1927-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 14
59/4/2 Kasa Stefczyka w Boguchwale 1905-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 5
59/4/3 Kasa Stefczyka w Bratkowicach 1934-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
59/4/4 Kasa Stefczyka w Futomie 1928-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3
59/4/5 Kasa Stefczyka w Krasnem 1942-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
59/4/6 Kasa Stefczyka w Lubeni 1911-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 13
59/4/7 Kasa Stefczyka w Łące 1928-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 4
59/4/8 Kasa Stefczyka w Malawie 1912-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 25
59/4/9 Kasa Stefczyka w Medyni Głogowskiej 1946-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
59/4/10 Kasa Stefczyka w Mrowli 1948-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
59/4/11 Kasa Stefczyka w Przewrotnem 1918-1922 0 Unroll
Number of units in the group: 1
59/4/12 Kasa Stefczyka w Przybyszówce 1939-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
59/4/13 Kasa Stefczyka w Słocinie 1927-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 6
59/4/14 Kasa Stefczyka w Staromieściu 1933-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 5
59/4/15 Kasa Stefczyka w Staroniwie 1937-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 2
59/4/16 Kasa Stefczyka w Stobiernej 1916-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 1 to 20 of 3,359 entries.