Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/761/0 vacat - Wybory do rad narodowych w Łukowie - akta przesunięte do zespołu 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/762/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Sobieniach Jeziorach z wyborów do rad narodowych z dnia 19 kwietnia 1988 - akta przesunięte do zespołu 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/763/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Siedlcach [1956-1975] 1976-1990 0 Unroll
Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych przez GS "SCh' 1982-1990 sygn. 1-65 Kontrole oddziałów rejonowych WZGS "SCh" 1974-1989 sygn. 66-82 Plany i sprawozdania z działalności lustracyjnej 1981- 1989 sygn. 83-85 Sygn. 86-89 Materiały przekazane przez GS "SCh" w Parysowie: Kronika GS ( 160 stron) opracowana w 1983r przez H. Frelek Księga pamiątkowa GS Parysów ( stron 58) t. 1 1956-1970 Księga pamiątkowa GS Parysów ( stron 58) t. 2. 1971- 1981 Księga 30- lecia działalności GS Parysów ( stron 25) 1956- 1986 Number of units in the group: 89
62/764/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Sterdyni z wyborów do rad narodowych z dnia 19 kwietnia 1988 - akta przesunięte do zespołu nr 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/765/0 Akta miasta Mińsk Mazowiecki 1918-1950 [1952] 0 Unroll
Księga protokółów rady miejskiej 1937-1939 sygn. 1, Księga protokółów magistratu 1918-1922 sygn. 2, Sprawozdanie Zarządu za 1934-1939 sygn. 3, Budżety 1936/37, 1937/38 sygn. 4-5, Sprawozdania rachunkowe 1929, 1931, 1936, 1938 sygn. 6-10, Budowa wodociągu 1937-1938 sygn. 11, Księga protokółów magistratu, rady 1939-1942 sygn. 12, Księga wydatków przedsiębiorstw miejskich 1941/42 sygn. 13, Księga protokółów rady 1947-1949 sygn. 14-17, Księga protokółów Prezydium 1944-1949 sygn. 18-21, Księga inwentarzowa [wydatków] Zarządu Miejskiego 1948, 1950 sygn. 22-23 dopływ: 3401/05.04.27 rejestr kar nakładanych przez burmistrza 1938-1939 Spis nr 3 poz. 30, Księga różnych sum pozabudżetowych 1938-1939 Spis nr 3 poz. 31, sprawozdanie finansowe 1932-33 (spis nr 1 poz. 117), rejestr karny 1938-1939 (spis 3 poz. 30), księga sum różnych 1938-1939 (spis 3 poz.31), nab. 4342/2011 dziennik księgowy 1949 bez pieczęci i opisu, nab. 4389/2011 akta osobowe 1931-1952 - 510 j..a 2,85 mb, przes.125/2016, nab. 5379/2017 sprawy personalne- oferty na posady biurowe 1930 Number of units in the group: 539
62/766/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mińsku Mazowieckim [1946]1950-1987[1987] 0 Unroll
Protokóły z sesji 1951-1973 sygn. 1-36, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1955-1973 sygn. 37-74, Ewidencja uchwał MRN, postanowień Prezydium 1955-1973 [1977] sygn. 75-76, Protokóły posiedzeń Komisji 1954- 1973 sygn. 77- 108, Komitety obwodowe - wybory, posiedzenia 1973 sygn. 109-110, Zarządzenia wewnętrzne 1969-1972 sygn. 111, Plan pracy Referatu ds. Handlu, zaopatrzenie ludności 1969-1972 sygn. 112-113, Spis rolny 1971 sygn. 114, Wykaz nieruchomości 1972 sygn. 115, Obchody 550 lecia miasta 1969-1971 sygn. 116-120, Front Jedności Narodu- wybory 1966-1973 sygn. 121, Materiały organizacyjne sesji, regulamin Komisji rady, plany pracy MRN, komisji rady 1969- 1971 sygn. 122-133, Program rozwoju gospodarczego 1967-1967 sygn. 134, inwestycje, remonty 1968-1969 sygn. 135-137, Księga inwentarzowa obiektów miejskich 1950 sygn. 138, Księga mandatowa PMRN 1953 sygn. 139, Dziennik Główna Prezydium MRN 1952 sygn. 140, nab. 4344/2011 księga kasowa 1951, dopływ 3399/05.04.27 spis nr 3 poz. 1-29, spis nr 2 poz. 32, nab. 4322/2011 - 2 j.a. Wydawanie decyzji o przydziale lokali 1974, nab. 5335/2017 - 7 j.a 0,10 mb ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nab. 5375/2017 - 8 j.a 0,05 mb., nab. 5577/2018 (z/od: Archiwum Państwowe w Warszawie; rozmiar: 89 j.a. ) Number of units in the group: 280
62/767/0 Urząd Miejski w Mińsku Mazowieckim [1952-1972] 1973-1990 [1995] 0 Unroll
Ewidencja postulatów i wniosków zgłoszonych w kampaniach wyborczych 1976-1977, 1984-1988 sygn. 1-4, Posiedzenia Komisji (wybory ławników i członków Kolegium ds. Wykroczeń) 1976 sygn. 5, Realizacja postanowień Prezydium 1974-1975 sygn. 6, Narady pracowników 1976, 1985-1988 sygn. 7-12, Organizacja Urzędu: Regulaminy, Statuty, upoważnienia Naczelnika 1973- 1980 sygn. 13- 22, Uchwały Rady Państwa (w sprawie stanowisk kierowniczych) 1983 sygn. 23, Uchwały Miejskiej Rady Narodowej z rejestrem 1974- 1986 sygn. 24-28, 147, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1976-1989 sygn. 29-48, 146, Realizacja zarządzeń Wojewody 1979-1986 sygn. 49-51, Plany pracy jednostki własnej, plany działania 1976-1989 sygn. 52-85, Sprawozdania z realizacji planów gospodarczych i planów pracy 1974- 1990 sygn. 86- 105, 148, Notatki prasowe 1980-1981 sygn. 106, Tezy do kontroli 1984-1985 sygn. 107, Kontrole i inspekcje ( w tym kontrola NIK) 1974-1989 sygn. 108-134, 149-151, Sprawozdania statystyczne o pracownikach, przydziały etatów 1983-1986, 1989 sygn. 135-137, Programy szkoleń 1987 sygn. 138-139, Plany społeczno- gospodarcze i sprawozdania z realizacji 1975-1989 sygn. 140-145, Interpelacje radnych 1975 sygn. 152, przes. 107/2014 Wydział Geodezji 1972-1990 sygn. 153-205 (podziały nieruchomości, rozgraniczenia), nab. 3397/05.04.27 spis nr 1 (144 j.a.), nab. 4321/2011 - 47 j.a. 0,60 mb (Przydziały mieszkań i lokali, regulaminy, organizacja Zarządu Gospodarki Terenami), nab. 4343/2011 - spis nr 6 Zarząd Gospodarki Terenami 155 ja. 3,10 mb, spis nr 8 - 180 j.a 3,90 mb wywłaszczenia, użytkowanie wieczyste, koncesje, nab. 4391/2011 - Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Pracy - 3 ja. 0,05 mb, MZE-AS - 16 ja. 0,40 mb., nab. 4555/2012 - 5 ja. 0,07 mb, nab. 4685/2013 2 ja. 0,02 mb uwłaszczenie gruntów osoby ze wsi Strachówka, operat techn. Wsi Szlędaki, nab. 4794/2013- 52 ja. 1,25 mb polityka lokalowa, opinie i decyzje lokalizacyjne, nadzór budowlany, użytkowanie wieczyste, wywłaszczenia pod budownictwo spółdzielcze, plany realizacyjne, inwestycje, nab. 4819/2014- 356 ja. 3,25 mb- działalność gospodarcza Wydział Komunikacji, nab.5334/2017 - 664 ja. 3,60 mb Wydział Handlu ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nab. 5376/2017 - 100 ja. 1,30 mb, nab. 5425/2018 -1442 j.a. 7,60 mb koperty dowodowe, nab. 5515/2018 koperty dowodowe spis poz. 4029-4742. Number of units in the group: 4742
62/768/0 Komisje wyborcze z miasta i gminy Mińsk Mazowiecki z wyborów do rad narodowych, Sejmu i Senatu, referendum i do samorządu 1984-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 7
62/769/0 Akta gminy Jakubów powiat Mińsk Mazowiecki 1919-1954 0 Unroll
nab. 1739/1990 protokóły z sesji 1947-1953, prokóły z posiedzeń prezydium 1952-1954 , (9 j.a.) nab. 3186/03 - 17 ja. 0,90 mb ksiega protokółów 1919-1924, uzupełniająca 1949-1951, kontrola rezerwistów 1883-1913, ksiega uchwał 1928-1929, ks. Biercza podatku 1945, odpisy dokumentów do księgi ludności stałej (Moczydło), księgi ludności stałej 11 j.a Number of units in the group: 26
62/770/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jakubowie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Działalność organów kolegialnych 1964-1970 s.1-5, Protokóły sesji 1955-1972 s.6-34, Protokóły komisji 1961-1968 s.35-44, Protokóły prezydium 1955-1971 s.45-72, Zebrania wiejskie 1964-1970 s.73-79, Plany gospodarcze 1964-1967 s.80-91, Sprawy pracownicze 1964 s.99, Kontrole 1956-1970 s.100-113, Sprawy organizacyjne i ogólno-administracyjne 1964-1970 s.114-125, Urządzenia komunalne 1964 s.126, Gospodarka komunalna 1964,1968 s.127-128, Komitet Frontu Jedności Narodu 1969-1970 s.129-131, Komitet Budowy Szkoły 1959-1961 s.132, Społeczna komisja Pojednawcza 1968-1972 s.133-134, Wybory ławników 1964 s.135, nab. 4003/09 - 4 ja. mienie gromadzkie 1971, Budżet 1972, sprawozdania budżetowe 1971-1972 Number of units in the group: 139
62/771/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach dotyczący powiatu Mińsk Mazowiecki 1951-1972 0 Unroll
Plan miasta Mińsk Mazowiecki - ujęcie sekcyjne, brak dat, 26 j.a, sygn. 1-25, 29, Mapy przedmiotowe, 1951-1972, 181 j.a., sygn. 26-28, 30-41, 43-122, 204-210, 217—234, 236-288, 280, 284-294, 296, 298-301; Szkice pomocnicze, 1963-1966, 94 j.a., sygn. 42, 123-203, 211-216, 235, 281 - 283, 295, Mapy powiatu mińskiego – tematyczne, 1956-1971, 23 j.a., sygn. 302-324. Number of units in the group: 324
62/772/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Siedlcach 1982-1989 0 Unroll
Rada Wojewódzka PRON- protokóły posiedzeń, składy osobowe, materiały 1982-1989 sygn. 1-56, Rady Rej. PRON w Siedlcach, Garwolinie, Łukowie, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Mińsku Mazowieckim 1982-1989 sygn. 57-68 i 113, Rady Miejskie i Miejsko-Gminne PRON w Garwolinie, Łukowie, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Pilawie, Żelechowie 1982-1989 sygn. 69-82, Rady Gminne PRON w Bielanach, Borowiu, Kosowie Lackim, Łaskarzewie, Łukowie, Garwolinie, Maciejowicach, Miastkowie Kościelnym, Mińsku Mazowieckim, Sabniach, Sobieniach Jeziorach, Sobolewie, Sokołowie, Sterdyni, Suchożebrach , Trojanowie, Węgrowie, Wildze, Parysowie 1982-1989 sygn. 83-112, Ogniwa podstawowe PRON –zakłady pracy, organizacje społeczne, informacje i materiały ze zjazdów, spotkań 1982-1989 sygn 114-121 Number of units in the group: 121
62/773/0 Akta gminy Podłęż powiat Garwolin 1889-1954 0 Unroll
Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej 1950-1954 sygn.1, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1950-1954 sygn.2, Budżet 1950 sygn.3, Budżet 1953 sygn. 4, Budżet 1954 sygn. 5, nab. 4009/09 rejestr osadzonych w areszcie 1889-1898 Number of units in the group: 6
62/774/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korczewie powiat Łosice 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1969-1972, sygn. 1-3, protokoły z posiedzeń prezydium 1969-1972 sygn. 4-6, nab. 5622/2018 - 30 ja. 0,32 z scalenie z zesp. 38/124/0 z AP w Lublinie O/ Radzyń, przepisy ogólne 1966-1967, sygn.7-8, protokóły z sesji GRN 1958-1967, sygn.9-18, uchwały GRN 1962-1965, sygn. 19-21, zebrania wiejskie 1961-1962, sygn.22-23, plany gospodarcze 1964, sygn.24, kontrole i zarządzenia 1965-1966, sygn.25-26, budżet 1955-1961, sygn.27-33,sprawozdania 1960-1963, sygn.34-36 Number of units in the group: 36
62/775/0 vacat - Wybory do rad narodowych i referendum w gminie Korczew - akta przesunięte do zespołu nr 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/776/0 Gminna Rada Narodowa w Miedznej 1973-1990 0 Unroll
1.Wybory 1988-1990 (7 j.a.), 2. Protokóły z sesji i posiedzeń komisji rady narodowej 1973-1990 (41 j.a.), 3. Realizacja wniosków komisji 1983-1989 (3 j.a.), 4. Protokóły z posiedzeń prezydium GRN 1973-1990 (7 j.a.), 5. Plany pracy 1980 - 1990 (10 j.a..) (Zawartość na podstawie karty A z 18.01. 1996 Dariusz Dobrowolski) Number of units in the group: 68
62/777/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzylesiu powiat Węgrów 1958-1968 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1958-1968 sygn. 1-2, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1968 sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
62/778/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Węgrowie 1962-1975 0 Unroll
Alfabetyczny układ rejestrów zmian pomiarowych gruntów wg miejscowości 1962-1975 sygn. 1-116 Number of units in the group: 116
62/779/0 Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Zarząd Wojewódzki w Siedlcach 1975-1985 0 Unroll
I Wojewódzki Zjazd Związku Inwalidów 1977 sygn.1, II i III Zjazd ZIW 1981, 1985 sygn.2, Protokóły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego 1975-1980, 1976-1979, 1980-1985 sygn. 3-5, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1982-1985 sygn. 6, Dokumentacja oddziałów (Łuków, Siedlce, Garwolin, Sokołów, Mińsk M, Węgrów) ZIW 1976-1985 sygn. 7-12, Sprawozdania statystyczne 1976-1985 sygn. 13-15, bilanse 1975-1985 sygn. 16-18 Number of units in the group: 18
62/780/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Siedlcach [1951-1976] 1977-1991 0 Unroll
Protokóły ze zjazdów delegatów 1974-1987 sygn.1-14, Protokóły posiedzeń Rady WZRSP 1977-1990 sygn.15-25, Protokóły posiedzeń Zarządu WZRSP 1977-1988 sygn.26-40, Komisje Rady WZRSP 1978-1987 sygn.41-45 , Akta organizacyjno- prawne : statuty regulaminy 1951-1991 sygn. 46-232, Protokóły i uchwały Walnych Zgromadzeń 1979-1988 sygn.233-484, Plany roczne gospodarczo-finansowe RSP 1979-1988 sygn.485-855, Sprawozdania ze stanu gospodarczo-finansowego 1975- 1987 sygn.856-1304, Bilanse, analizy gospodarcze 1977-1987 sygn.1305-1323, Protokóły kontroli i zarządzenia pokontrolne 1977-1991 sygn.1324-1443 Number of units in the group: 1443
Showing 761 to 780 of 1,973 entries.