Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1181/0 Gminna Rada Narodowa w Górznie 1973-1988 0 Unroll
Organizacja sesji i posiedzeń komisji 1973-1975 sygn. 1-2, protokóły z sesji 1976-1989 sygn.3-16, posiedzenia komisji 1976 sygn. 17, protokóły z posiedzeń komisji ładu i porządku 1979, 1981 sygn. 18, 19, protokóły z posiedzeń komisji oświaty i kultury, zdrowia 1979-1987 sygn. 20-26, protokóły posiedzeń komisji rolnictwa 1979-1988 sygn. 27-33, protokóły komisji rozwoju gospodarczego 1979-1988 sygn.34-39, protokóły komisji ds. samoarządu 1984- 1988 sygn.40-43, protokóły komisji zaopatrzenia ludności 1985-1988 sygn. 44-47, organizacja posiedzeń prezydium 1973-1974 sygn.48, protokóły Prezydium 1973-1988 sygn.49-64, postanowienia i ich realizacja 1984-1989 sygn. 65-67, wnioski i postulaty 1981 sygn. 68, uchwały rady 1976-1986 sygn. 69-77, plany pracy 1978-1987 sygn. 78-83 Number of units in the group: 83
62/1182/0 Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim [1957-1969] 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji stałych 1978-1990 sygn. 1-2, Realizacja postanowień prezydium 1981 sygn. 3, Posiedzenia Komisji Pojednawczej i innych zespołów 1975-1990 sygn. 5-18, Narady pracowników 1976-1988 sygn. 19-24, Uchwały rady narodowej własnej 1976 -1982 sygn. 25-29, Zarządzenia organów administracji 1973-1990 sygn. 30-55, Plany pracy UG, programy działania Naczelnika 1974-1989 sygn. 56-136, sprawozdania z realizacji planów 1977-1986 sygn. 137-146, Analizy i oceny 1976-1989 sygn. 147-149, analizy i oceny skarg i wniosków 1976-1988 sygn. 150-157, wycinki prasowe 1976 sygn. 158, Kronika 1979 sygn. 159, Instrukcja i wykaz akt 197, 1987 sygn. 160, 161, Kontrole 1973-1989 sygn. 162-180, Dane o pracownikach, przydziały etatów 1973-1984 sygn. 181-195, Szkolenie pracowników 1976-1985 sygn. 196-203, Budżety i plany finansowe 1973-1979 sygn. 204-224, Inwestycje, remonty kapitalne 1977 - 1989 sygn. 225-228, Plany i sprawozdania z ich realizacji 1974-1988 sygn. 229- 255, Programy oszczędnościowe 1983-1986 sygn. 256-258, Czyny społeczne 1976-1984 sygn. 259-267, Imprezy kulturalne 1978-1979 sygn. 268, Analizy i oceny z działalności Kolegium ds. Wykroczeń 1978-1982 sygn. 269-273, Testamenty [1958- 1971] sygn. 274, Gospodarka rolna, kontraktacje 1976-1986 sygn. 275-280, Budownictwo wiejskie, lokalizacje szczegółowe 1976-1979 sygn. 281-287, ewidencja zanieczyszczeń 1976 sygn. 288, Pomoc społeczna 1973-1984 sygn. 289-354 Nab. 3335/04.12.09 doinwentaryzowane 2005: Rada Pracownicza 1983-1990 s. 355, Posiedzenia kolegiów, zespołów, komisji 1973-1974,1976 s.356-358, Narady pracowników 1983 s.359, Plan kontroli wewnętrznej 1980-1981 s.360, Plany pracy, sprawozdania 1981,1984-1990 s.361-372, Ogłoszenia i obwieszczenia 1981 s.373, Archiwum zakładowe, ewidencja 1980-1986,1989,1990 s.374-378, Kontrole 1974 s.379, Przydziały etatów 1985,1986 s.380-382, Normatywy kancelaryjne 1975-1976 s.383, Regulamin GKKS 1978-1981 s.384-385, Budżet 1976-1990 s.386-411, Plany 1986,1989,1990 s.414-414, Sprawozdania 1989-1990 s.415-1416, Czyny społeczne 1980-1990 s.417-151, Zrzeszenia, stowarzyszenia, działalność, nadzór 1973-1975,1979-1989s.452-458, Testamenty [1969]-1988s.459, Obrona Cywilna 1987 s.460, Uprawa roślin, struktura zasiewów 1984-1988s.461-462, Lokalizacje ogólne 1988 s.463-465, Lokalizacje szczegółowe 1978-1990 s.466-483, Miejscowy plan zagospodarowania 1989 s.484-486, Program rozwoju budownictwa wiejskiego 1988-1990 s.487, Przekazanie gospodarstw na Skarb Państwa 1989-1990 s.488-490, nab. 4219/10 - 40 j.a. 0,38 mb (m.in. Akta ochotniczych straży pożarnych z lat 1957-1979), nab. 4556/2012 - 3 j.a. 0,03 mb, nab. 4781/2013 - 178 ja. 2,30 mb obrót ziemią, sprzedaż nieruchomości, dzierżawy, przekazywanie gospodarstw i nieruchomości, programy zagospodarowania lasów, scalenia gruntów Number of units in the group: 711
62/1183/0 Gminna Rada Narodowa w Mińsku Mazowieckim 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 18.01. 1996 ( sporządził D. Dobrowolski) 1. Protokóły sesji GRN 1973-1990 - 49 j.a., 2. Posiedzenia komisji stałych 1973-1990 - 43 j.a., 3. Posiedzenia prezydium GRN 1973-1990 - 19 j.a., 4. Zebrania wiejskie 1973-1989 - 18 j.a., 5. Uchwały rady narodowej 1973-1990 - 15 j.a., 6. Plany pracy 1977-1990 - 14 j.a. Ogółem 158 j.a 1,54 mb, Dopływy: nab. 3336/04.12.09 ( 19 j.a.) doinwentaryzowano 2005 Realizacja wniosków komisji 1976 s.159-160, Kampania wyborcza, wybory sołtysów i organów sołectw 1978-1980,1984-1988,1990 s.161-166, Nadzór rady nad organami 1977-1980 s.167, Plany pracy,sprawozdania 1981, 1983-1984 s. 168-172 Gminna Rada PRON 1982-1985 s.173-178, nab. 4220/10 1 ja.0,1 mb regulamin GRN 1984 Number of units in the group: 179
62/1184/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Mordach 1973-1990 0 Unroll
Regulamin Rady Narodowej Miasta i Gminy 1988-1990 sygn. 1, Rejestr wniosków i interpelacji Radnych 1988-1990 sygn. 2, Protokóły sesji Rady Narodowej 1973-1990 sygn. 3-18, Uchwały Rady Narodowej 1984-1990 sygn. 19-20, Rejestr uchwał RN 1984-1990 sygn. 21-22, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia 1993 sygn. 23, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1994 sygn. 24, Protokóły posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1975, 1978-1990 sygn. 25-28, Komisja Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska 1973 sygn. 29, Protokóły posiedzeń Komisji Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska 1974-1975, 1978- 1983 sygn. 30-33, Protokóły posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1990 sygn. 34-39, Protokóły posiedzeń Komisji Rolnictwa 1973-1988 sygn. 40-43, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1978-1988 sygn. 44-45, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 46-47, Rejestr wniosków komisji 1984, 1988-1990 sygn. 48-50, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 51-63, Postanowienia Prezydium Rady 1984-1988 sygn. 64, Sprawozdawczość statystyczna 1984-1988 sygn. 65. Number of units in the group: 65
62/1185/0 Urząd Miasta i Gminy w Mordach [1967-1972] 1973-1990 [1993] 0 Unroll
1. Protokóły narad z kierownikami, pracownikami i koordynacyjnych 1977-1989 sygn. 1-8, 2. Protokóły zebrań wiejskich i narady z sołtysami 1973-1986 sygn.9-20, 3.Wybory sołtysów i podsołtysów 1974-1984 sygn 21-26, 4. Zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy w Mordach 1973-1981 sygn. 27-32, 5. Decyzje Naczelnika MiG 1982-1990 sygn.33-37, 6. Wieloletnie plany czynów społecznych, rozwoju gospodarczego gminy, plany pracy UMiG 1973-1990 sygn 38-59, 7. Sprawozdania GUS (czyny, dane o pracownikach, realizacja planów) 1976-1990 sygn 60-75, 8. Publikacje 1986-1988 sygn.. 76-77, (Meldunki, sprawozdania i analizy z kontraktacji 1983-1990 sygn. 78-82, 10. Analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów 1975-1979 sygn. 83-85, 11. Analizy i oceny skarg i wniosków 1976-1990 sygn. 86-91 12. Analiza potrzeb i efektów pomocy społ. 1973-1985 sygn. 92-100, 13. Budżet MiG i plan Funduszu Miejsko- Gminnego 1974-1983 sygn 101-105, 14. Plany i programy szkolenia pracowników TOAP i ich realizacja 1982-1989 sygn. 106-115, 15. Podział etatów, wykazy etatów 1982-1990 sygn. 116-121, 16. Budownictwo, zagospodarowanie terenu, lokalizacje 1974-1986 sygn. 122-145, 17. Ewidencja nieruchomości, geodezja, obrót ziemią 1977-1989 sygn 146-156, 18. Analiza rynku, zaopatrzenie, handel 1980-1989 sygn. 157-158, 19. Cmentarze i grobownictwo wojenne 1976-1986 sygn 159-163, 20. Kontrole i inspekcje -protokóły 1974-1990 sygn. 164-170 nab. 3182/03 - 22 ja. Statuty, regulaminy, inwentaryzacja kopalin, rozmieszczenie domów kultury, opinie lokalizacyjne, analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium, nab. 3662/07 - 726 j.a. 7,00 mb w tym: wybory sołtysów i rad sołeckich 1984-1988, regulamin 1985, realizacja postanowień 1985-1987 (22 j.a.), przekazywanie gospodarstw -704 j.a. Z lat 1978-1990 [1991] nab. 3722/07 - 365 j.a. 4,50 mb przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa, prawo pierwokupu, wieczysta dzierżawa, rozgraniczenia, lokalizacje budowlane (gazociąg), nab. 4694/2013 - 21 ja. 0,20 mb przekazywanie nieruchomości leśnych, dzierżawy, ewidencja stowarzyszeń 1957-1981, rejestr uchwał rady i decyzji Naczelnika Number of units in the group: 1329
62/1186/0 vacat - Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Garwolinie - zespół włączony do zespołu 1525 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łaskarzewie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1187/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łaskarzewie 1973-1990 0 Unroll
Organizacja pracy Prezydium Rada Narodowa Miasta i Gminy 1973-1974, 1978-1982 sygn. 1-2, Wnioski i postulaty 1973, 1976-1980 sygn. 3-5, Protokóły sesji 1974-1990 sygn. 6-13, Uchwały i ich rodzaje 1973-1988 sygn. 14-18, Protokóły posiedzeń komisji rady: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1990 sygn. 19-24, Komisja Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług 1975-1988 sygn. 25-29, Komisja Przemysłu i Rynku Wewnętrznego 1988-1990 sygn. 30, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 1988-1990 sygn. 31, Komisja Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 1974 sygn. 32, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego 1988-1990 sygn. 33, Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1974-1988 sygn. 34-38, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 sygn. 39-44, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 1975-1990 sygn. 45-48, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 49-50, Wnioski komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1980 sygn. 51-52, Wybory do innych organów 1976-1982 sygn. 53, Regulamin Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1981 sygn. 54, Miejsko-Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn. 55-59, Protokóły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1974-1990 sygn. 60-65, Rejestr postanowień i uchwał Prezydium 1973-1975 sygn. 66, Organizacja i posiedzenia Prezydium 1974-1975 sygn. 67-68, Postanowienia Rady Narodowej i ich realizacja 1977-1983 sygn. 69, Plany pracy Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1978-1990 sygn. 70-72, Sprawy związane z działalnością Miasta i Gminy Rady Narodowej 1975-1976 sygn. 73, Plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy 1978-1983 sygn. 74, Protokóły z sesji 1973-1974 sygn. 75-76, materiały na sesje 1984-1990 sygn. 77-78, postanowienia i uchwały 1982-1986 sygn. 79-80 Number of units in the group: 80
62/1188/0 Urząd Miasta i Gminy w Łaskarzewie [1947-1972]1973-1990 [2008] 0 Unroll
Protokóły narad pracowników 1978-1987 sygn.1-8, protokóły zebrań wiejskich, samorząd mieszkańców, wybory 1973-1986 sygn. 9-26, decyzje i zarządzenia Naczelnika 1975-1988 sygn. 27-32, plany pracy urzędu i Naczelnika 1977-1985 sygn.33-35, plany społeczno-gospodarcze rozwoju miasta i gminy 1975-1988 sygn.36-45, sprawozdania finansowe, gospodarcze, inwestycyjne, informacje 1976-1990 sygn.46-58, uchwały i decyzje w sprawie zmian budżetowych, budżet 1978-1989 sygn. 59-74, bilans 1977-1988 sygn. 75-88, dane statystyczne o pracownikach 1976-1989 sygn. 89-92, plany i programy szkolenia pracowników 1980-1981 sygn.93-94, stowarzyszenia, organizacje, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe 1978-1983 sygn. 95-97, programy rozwoju budownictwa 1976-1980 sygn. 98-100, rolnictwo 1973-1986 sygn.101-111, zinwentaryzowane w 2002r: Budżet 1982-1988 sygn.112-118, bilans 1989-1990 sygn.119-120, sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników, szkolenia 1982-1990 [1991] sygn. 121-122, ostateczne wersje planów zbiorczych 1985 sygn.123 [Zawartość na podstawie karty A z 2002-12-06 sporządzonej przez E. Sałamachę], nab. 4866/2014 - 591 j.a 3,30 mb koncesje na działalność rzemieślniczą [1947-1972] 1973-1988, sygn. 124-714, 5567/2018 (z/od: Archiwum Państwowe w Warszawie; budżet miasta- gminy Łaskarzew 1973-1974, sygn. 715-716 Number of units in the group: 716
62/1189/0 Akta rodziny Czaplińskich 1896-1926 0 Unroll
Akta osobowe 1896 – 1899 sygn. 1 ( 1j.a), Akta gospodarcze 1925 – 1926 sygn. 2-3 ( 2j.a.), Korespondencja prywatna 1920, 1925 sygn. 4 ( 1 j.a), Varia 1902 sygn 5 ( 1j.a) Number of units in the group: 5
62/1190/0 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Sokołowie Podlaskim 1979-1992 0 Unroll
Układ akt rzeczowo-chronologiczny: 1. Akta dotyczące organizacji urzędu (statut, regulamin, zarządzenia dyrektora) 1979-1992 - sygn. 1-5 (5 j.a) 2. Akta samorządu pracowniczego (posiedzenia rady, umowa zbiorowa) 1983-1992 - sygn. 6-9 (4 j.a.) 3. Akta finansowo- księgowe 1979-1992 (plany i sprawozdania finansowe) - sygn. 10-29 (20 j.a.) Dopływ: 3584/06 sprawozdania z wypadków przy pracy 1986-1990 sygn. 30-34, ulotki 1988-1990 sygn. 35-37, nab. 4551/2012 - 8 ja. 0,10 mb Number of units in the group: 45
62/1191/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach 1975-1990 0 Unroll
1.Sesje WRN – protokóły posiedzeń z załącznikami 1975-1990sygn.1-19, 2.Uchwały WRN1975-1990 sygn. 20-27, 3. Prezydium WRN – protokóły posiedzeń z załącznikami 1975-1990 sygn.28-52, 4.Uchwały i postanowienia PWRN1976-1990 sygn.53-55, 5.Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych –protokóły posiedzeń 1979-1989 sygn. 56-58, 6. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego – protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1990sygn. 59-70, 7. Komisja Gospodarki Komunalnej , Komunikacji i Łączności - protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1990 sygn. 71-80, 8. Komisja Produkcji Rolnej -protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1990 sygn. 81-94, 9. Komisja Zaopatrzenia Ludności Usług- protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1988sygn. 95-105, 10Komisja Zdrowia , Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1990 sygn. 106-118, 11. Komisja Wychowania , Oświaty i Kultury- protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1990sygn. 119-130, 12.Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1990sygn. 131-140, 13.Komisja Przemysłu Terenowego, Drobnej Wytwórczości , Usług i Rzemiosła – protokóły posiedzeń z załącznikami 1984-1988sygn.141-142, 14.Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – protokóły posiedzeń z załącznikami1984-1990sygn.143-146, 15.Komisja Inicjatyw Społecznych -protokóły posiedzeń z załącznikami 1984-1988sygn. 147-149, 16. Komisja ds. Kultury – protokóły posiedzeń z załącznikami 1984-1988sygn.150-151, 17.Komisja Gospodarki Finansowej –protokóły posiedzeń z załącznikami 1984-1988sygn.152-154, 18. Komisja Gospodarki Terenowej -protokóły z załącznikami 1984-1990sygn.155-157, 19. Komisja ds. Samorządu - protokóły posiedzeń z załącznikami 1984-1990sygn.158-163, 20 Komisja Przemysłu i Rynku-protokóły posiedzeń z załącznikami 1988-1990sygn. 164-165, 21 Komisji Młodzieży, kultury, Kultury Fizycznej i Sportu- protokóły posiedzeń z załącznikami 1988-1990 sygn. 166, 22 Wojewódzki Zespół Poselski -protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1980sygn. 167-168, 23 Zespół Radnych PZPR i Bezpartyjnych protokóły posiedzeń z załącznikami 1976-1979sygn. 169, 24. Wojewódzki Komitet Kontroli Społecznej - protokóły posiedzeń z załącznikami 1978-1984sygn. 170-173, 25 Rada Społeczno-Gospodarcza przy WRN – protokóły posiedzeń z załącznikami 1984-1990sygn. 174-175, 26 Komisja ds. Samorządu Pracowniczego WRN – protokóły posiedzeń z załącznikami 1983-1984sygn. 176, 27. Rada Społeczna WSRP- protokóły posiedzeń z załącznikami 1986-1990 sygn.177 Number of units in the group: 177
62/1192/0 Urząd Gminy w Dobrem [1969] 1973-1990 0 Unroll
1.Zebrania wiejskie 1973-74 sygn. 1-5 ( 5 j.a, ), 2. Realizacja wniosków i postanowień 1978-86 sygn. 6-9 (4j.a ), 3. Sołtysi 1975 sygn.10, 4. Realizacja postanowień Prezydium 1983 sygn.11, 5. Podział terytorialny 1983 sygn.12, 6.Wybory sołtysów i zebrania wiejskie 1973-1984 sygn. 13-26 ( 15 j.a.) , 7.Narady i konferencje 1977-1990 sygn. 27-42 (16 j.a.), 8.Regulaminy i instrukcje 1973-75 sygn. 43-49 (7 j.a. ), 9.Uchwały 1977-1978, 1985,1987 sygn. 50-53 (3 j.a.) , 10.Zarządzenia i decyzje Naczelnika, TOAP 1974-1990 sygn. 54-85 (31 j.a.) , 11.Plany rozwoju gminy 1974-1975 sygn. 86-87 ( 2 j.a.), 12.Sprawozdawczość gospodarcza 1975 sygn. 88 (1j.a.), 13.Plan działania Naczelnika i UG 1978-1989 sygn. 89-116 ( 28 j.a.) , 14. Statystyka 1986-88 sygn. 117-118 ( 2 j.a ), 15.Ustalenie nazw miejscowości 1987 sygn. 119 (1 j.a ), 16.Analizy skarg i wniosków 1978-1990 sygn. 120-130 (11 j.a.) , 17.Ogłoszenia i wycinki prasowe 1984-1985 sygn. 131-132 (2j.a), 18.Kontrole i inspekcje 1973-89 sygn. 133-151 ( 19 j.a) , 19.Dane statystyczne o pracownikach, przydziały etatów 1973 -1990 sygn. 152-166 (15 j.a., 20. Szkolenia 19973-90 sygn. 167-168 ( 2 j.a.) , 21. Budżet 1973-1985, 1986-1987 sygn. 169-179, 341-342 ( 13 j.a) , 22. Plany inwestycji 1976-1986 sygn. 180-184 (5 j.a.), 23. Wieloletnie i roczne plany rozwoju, ich realizacja 1976-89 sygn. 185-203 (19 j.a) , 24. Czyny społeczne 1977-89 sygn. 204-216 (13 j.a.), 27. Szkolnictwo i kultura 1980-1989 sygn. 217-226 (10 j.a.) , 28. Przenoszenie własności 1974 sygn. 227 ( 1j.a.) , 29. Kolegium ds. wykroczeń 1976-78, 1982 sygn. 228-229 (2j.a), 30. Obrona cywilna 1987-1989 sygn. 230-232 (3j.a), 31. Ewidencja dróg i mostów 1977-1978 sygn. 233-234 (2 j.a.), 32. Ewidencja nieruchomości 1980-1985 sygn. 235-238 (4 j.a.), 33. Darowizny i spadkobrania, gospodarstwa specjalistyczne 1981-1984 sygn. 239-242 (4j.a), 34. Ewidencja pomników przyrody 1984 sygn. 243, 35. Analiza rynku, ewidencja zakładów przemysłowych, rzemiosła 1976-1979, 1984 sygn. 244 –247, 36. Inwentaryzacja urządzeń komunalnych, budowa CPN 1977-78, 1986 sygn. 248-251 (4 j.a.), 37. Lokalizacje ogólne i szczegółowe 1980- 1989 sygn.252-267 (16j.a.), 38. Budownictwo 1978-1988 sygn. 268- 278 (11 j.a), 39. Programy badań geologicznych 1986 sygn. 279, 40. Ochrona zdrowia 1976- 1984 sygn. 280-287 ( 8 j.a.) , 41. Pomoc społeczna [1969] 1977- 1989 sygn. 288-317, 42.Zarządzenia TOAP 1976 sygn. 318 (1j.a), 43. Decyzje Naczelnika 1978-1982, 1985-1988 sygn. 319-324, 44. Plan działania Urzędu Gminy 1986-1988 sygn. 325-331, 45. Narady robocze 1976 sygn. 332-333, 46. Plan zagospodarowania przestrzennego 1974, 1977 sygn. 334-335, 47. Plany finansowania inwestycji 1979, 1987-1990 sygn. 336-340, 48. Budżet 1986, 1987 sygn. 341, 342, 49.Współdziałanie ze związkami i organizacjami 1989-1990 sygn. 343, 50. Uchwały rady własnej 1986-1988 sygn. 344-345, 51. Sprawozdania 1981-1988 sygn. 346-361, 52. Regulaminy 1987-1990 sygn. 362-364, 53.Placówki oświatowe 1987-1988 sygn. 365, 54.Placówki służby zdrowia 1977 sygn. 366, 55. Stowarzyszenia 1976-1981 sygn. 367-371, 56. Scalanie gruntów 1986-1989 sygn. 372-374, 57.Cmentarze 1989 sygn. 375, 58.Analiza pomocy społecznej 1987-1988 sygn . 376, 59.Kontrole 1974, 1976-1977 sygn. 377-379, 60. Ewidencja gruntów 1977-1984 sygn. 380-395, 61. Plany pod budownictwo jednorodzinne 1987 sygn. 396, nab. 3976/09 - 163 ja. Przymusowy wykup ziemi 1974-75, sprzedaż i dzierżawa nieruchomosci rolnych 1973-1974, przejmowanie nieruchomości na skarb państwa 1976-1988, emerytury i renty 1980-1987 Number of units in the group: 435
62/1193/0 Gminna Rada Narodowa w Dobrem 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji 1978-1990 sygn. 1-58, 1974-1977 sygn. 272 - 289, 294, 301, 1973 sygn. 295-299, Organizacja pracy rady, sprawozdania, regulamin 1973-1982 sygn. 59-63, 1985 sygn. 248, 1986-1990 sygn. 226- 230, 292, Uchwały i ich realizacja 1974- 1989 sygn. 64- 81, 290, 293, Postanowienia Prezydium i ich realizacja 1974-1976, 1984- 1990 sygn. 82- 88, 111, 112, Protokóły zebrań wiejskich. 1975 sygn. 89-90, 1976 sygn. 250, Protokóły z posiedzeń prezydium. 1973 - 1989 sygn. 91-110, Kwestionariusz radnych GRN w Dobrem. 1978 sygn. 113, Komisje gminnej rady 1973-1990 sygn. 114 - 200, Społeczna Komisja Pojednawcza. 1978- 1990 sygn. 201-212, Spotkania posłów i radnych z wyborcami. 1973- 1983 Sygn. 213 -223, Wybory do innych organów.1976, 1986 sygn. 224-225, Działalność koordynacyjna rad narodowych, nadzór na organizacjami 1977-1978, 1980-1981 sygn. 231-234, Plany pracy Prezydium, GRN, Komisji 1978, 1980-1982 sygn. 235-238, 1988 sygn.300, 302, Struktura osobowa i ewidencja zmian w radzie i komisjach. 1977 sygn. 239, Interpelacje radnych. 1982, 1984, 1986, 1988-1990 sygn. 240- 246, 291, Szkolenia radnych. 1977 sygn. 247, Wybory do organów samorządu mieszkańców wsi. 1984 sygn. 249, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Dobrem. 1976-1983 sygn. 251- 258, Komitet Kontroli Społecznej. 1978- 1981 sygn. 259-270, Skargi i wnioski 1989 sygn. 271 Number of units in the group: 302
62/1194/0 Gminna Rada Narodowa w Paprotni 1973-1990 0 Unroll
Organizacja i posiedzenia Prezydium GRN 1973, 1975 sygn.1, 3, Organizacja i sesje GRN 1975 sygn. 2, wybory 1977-1978, sygn. 4-5, uchwały GRN 1978-1983, 1988-1990 sygn. 6-7, protokóły z sesji 1976, 1978, 1979, 1984-1986, 1986-1988, 1989-1990 sygn. 8-13, Protokóły Komisji Rolnictwa 1973-1988 sygn. 14-20, Komisja Rozwoju Gospodarczego 1977-1988 sygn. 21-25, Komisja Ładu i Porządku 1973-1975 sygn. 26-27, Komisja Przestrzegania Prawa 1976-1988 sygn. 28-33, Komisja Oświaty, Kultury 1973-1988 sygn. 34-39, Komisja ds. samorządu 1984-1988 sygn. 40-41, Komisja Budżetu i Finansów 1973 sygn. 42, Protokóły posiedzeń Prezydium 1977, 1978, 11979, 1984-1986, 1987-1988 sygn. 43-47, protokóły sesji 1980, 1988-1989 sygn. 48-49, komisja Oświaty 1980-1981 sygn. 50 Number of units in the group: 50
62/1195/0 Urząd Miasta i Gminy w Łochowie [1958-1972] 1973-1990 [1991-1993] 0 Unroll
Samorząd mieszkańców 1983-1985 sygn.1-2, zebrania wiejskie 1973-1986 sygn. 3-12, narady sołtysów, z kierownikami jednostek gospodarki uspołecznionej 1986-1989- sygn.13-21, regulamin 1973-1976 sygn. 22, statut 1976 sygn. 23, Zarządzenia Naczelnika 1974-1985 sygn. 24-30, plany społeczno-gospodarcze 1973- 1976, 1981, 1983, 1984 -1985, 1989 sygn. 31-33, 41, 53, 57-58, 66-68; plany pracy 1977- 87sygn. 34-40, 42-52, 54-56, 59-65, Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej 1976- 1987 sygn. 69-77, dane statystyczne o pracownikach 1976-1984 sygn. 78, Szkolenia, narady 1977-1984, 1988 sygn. 79-80, spis rolny, wykazy gruntów 1973-1987 sygn. 81-106, Plan i program rozwoju usług 1986-1990 sygn.107, zasady zaopatrzenia rynku 1987-1988 sygn.108, analiza skarg i wniosków 1984-1989 sygn. 109-115, Kontrole i inspekcje 1973- 1989 sygn. 116-130, Przydziały etatów 1988-1990 sygn, 131, narady pracowników 1989-1990 sygn.132-133, sprawozdania z zatrudnienia i płac 1986-1988 sygn. 134-136, sprawozdania z podatków 1984-1990 sygn. 137-138, sprawozdania finansowe 1974- 1987 sygn. 139-150, budżet 1987-1988 sygn. 151, oświata i wychowanie 1982-1986 sygn. 152-157, kultura 1986-1990 sygn. 158-159, zabytki 1989 sygn.160, Kontraktacje 1977 sygn. 161, gospodarka gruntami 1980-1989 sygn. 162-170, Ewidencja urządzeń nad-i podziemnych 1980-1982 sygn.171, nazewnictwo ulic 1972-1979 sygn. 172, ochrona środowiska 1990 sygn.173, nab.3848/08 (106 j.a.), nab. 4299/2011 (241 j.a. 1,20 mb) decyzje przekazania działek w użytkowanie wieczyste, ochrona gruntów uwłaszczonych, sprzedaż PFZ, nab. 4732/2013 - 104 ja. 2,70 mb - przejmowanie gospodarstw, nab. 4750/2013 367 ja. 2 mb koncesje na działalność gospodarczą, nab. 4787/2013 przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa - 34 ja. 1,20 mb, nab. 4970/2014 przekazywanie terenów w wieczyste użytkowanie 1974-1978 (55 j.a.), nab. 1195/19 gospodarka gruntami 1974-1993, sygn.1081-1110 Number of units in the group: 1110
62/1196/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łochowie 1973-1989 0 Unroll
Wybory do Sejmu i Rady Miasta i Gminy 1984-1985 sygn. 1-4, Rada Narodowa Miasta i Gminy, regulamin, plan pracy 1973 sygn. 5, Program działania Rady Narodowej Miasta i Gminy 1984 sygn. 6, Protokóły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1988 sygn. 7-20, Realizacje uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1988 sygn. 21-26, Komisje GRN 1973 sygn. 27, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 1982 sygn. 28, Komisja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 1984-1985 sygn. 29, Komisja Zaopatrzenia Produkcji Rolnej i Usług 1982-1983 sygn. 30-31, Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1982-1985 sygn. 32, Komisja Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności i Ochrona Konsumenta 1984 sygn. 33, Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodnej i Ochrony Środowiska 1984-1985 sygn. 34, Komisja Prawa i Porządku Publicznego 1985 sygn. 35, Komisja Wychowania Oświaty i Kultury 1982-1985 sygn. 36-37, Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury 1984-1985 sygn. 38, Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 1982-1983 sygn. 39-40, Komisja ds. Samorządu Mieszkańców 1984-1985 sygn. 41, Komitet Kontroli Społecznej 1983-1984 sygn. 42, Protokóły posiedzeń prezydium GRN 1973, 1982-1986 sygn. 43-48, Postanowienia prezydium 1983-1984 sygn. 49-50, Odpisy protokołów oraz pozostałe materiały Prezydium Rady Narodowej 1986-1987 sygn. 51, Plan pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973 sygn. 52., nab. 3847/08 (14 j.a.), nab. 4971/2104 - 18 ja. 0,30 mb protokóły sesji, komisji, prezydium 1984-1990 Number of units in the group: 84
62/1197/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bojmiu powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy prezydium i komisji 1955-1970 sygn. 1-4, działalność organów kolegialnych 1965, 1967, 1969-1970 sygn. 5-9, protokoły sesji rady 1955-1972 sygn. 10-21, komisje 1958, 1961-1972 sygn. 22-38, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1971 sygn. 39-54, zebrania wiejskie 1963, 1967-1968 sygn. 55-57, plany gospodarcze i sprawozdania 1960, 1962-1970, 1972 sygn. 58-69, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1969 sygn. 70-76, budżety 1965, 1967-1969 sygn. 77-81, plan rozwoju gromady 1961-1965 sygn. 82, sprawy organizacyjne 1964 sygn. 83, statystyka 1955, 1957-1958, 1960, 1962 sygn. 84-90, wyciągi z wykazu nieruchomości i gospodarstw 1961 sygn. 91, wybory do Sejmu i rad narodowych 1967, 1971 sygn. 92, 93, spis powszechny 1960 sygn. 94, sprawy wojskowe – ewidencja i kontrola ruchu ludności 1970 sygn. 95, sprawozdania 1970-1972 sygn. 96-97 nab. 3805/08 (11 j.a ) Protokóły zebrań wiejskich Trzcianka Nowa i Stara, Bojmie, Pieńki, Albinów, Oleksin, Żdzar, Sosnowe, Sionna, Kępa, Jagodne Number of units in the group: 108
62/1198/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku - dołączono do zespołu Nr 691 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelkowie powiat Siedlce [1951] 1954-1968 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1956-1968 sygn. 1-9, protokoły posiedzeń prezydium 1960-1968 sygn. 10-16, książki meldunkowe 1951-1968 sygn. 17-23 Number of units in the group: 23
62/1200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grali powiat Siedlce 1956-1957 0 Unroll
1. Protokóły sesji 1956- 1957sygn. 1 Number of units in the group: 1
Showing 1,181 to 1,200 of 1,973 entries.