Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1361/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Golicach powiat Siedlce 1951-1968 0 Unroll
Tymczasowy rejestr mieszkańców Golice wieś 1962- 1968 sygn. 1, Książka meldunkowa Golice wieś 1952-1966 sygn.2, 3 Tymczasowy rejestr mieszkańców Golice wieś 1955-964 sygn. 4, Tymczasowy rejestr mieszkańców Golice wieś 1955-1963 sygn. 5, Tymczasowy rejestr mieszkańców Golice wieś 1953 sygn. 6, Książka meldunkowa Golice Kolonia 1951 sygn.7, Książka meldunkowa Golice wieś 1951 sygn.8 Number of units in the group: 9
62/1362/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koszewnicy powiat Siedlce 1955-1958 0 Unroll
Plan pracy prezydium i sesji rady 1957-1959 sygn. 1, protokoły sesji rady 1957 sygn. 2, protokoły posiedzeń prezydium 1956, 1958 sygn. 3, 4, sprawozdania finansowe 1955-1958 sygn. 5-6, książka inspekcji 1955 sygn. 7, dokumentacja wydatków budżetowych szkół 1958 sygn. 8, budżety 1955, 1957-1958 sygn. 9-11, poborowi [urodzeni w latach 1939-1941], 1956 sygn. 12-15 Number of units in the group: 15
62/1363/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krynicy powiat Siedlce 1955-1961 [1962-1967] 0 Unroll
Budżet 1955 sygn. 1, nab. 4923/2014 - 4 j.a. akta osobowe sekretarza, bibliotekarzy, dozorcy drogowego, kierownika świetlicy, przewodniczącego GRN 1960-1961 [1962-1967], sygn.2-8 Number of units in the group: 8
62/1364/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podnieśnie powiat Siedlce 1955-1965 0 Unroll
Budżety 1955-1956 sygn. 1-2, operat inwentaryzacji lasu wsi Sosna-Korabie 1956-1965 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1365/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radomyśli powiat Siedlce 1954-1961 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1954-1960 sygn. 1-2, protokoły posiedzeń komisji 1961 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1366/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radzikowie Wielkim powiat Siedlce 1966-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1966-1967 sygn. 1-2, sprawy organizacyjne 1970 sygn. 3, komisje 1966-1971 sygn. 4-17, protokoły posiedzeń prezydium 1966-1971 sygn. 18-21, zebrania wiejskie 1967, 1972 sygn. 22, 27, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1967 sygn. 23, kontrole 1967-1971 sygn. 24-26, nab. 4673/ 2013 ewidencja ruchu budowlanego 1967-1972 Number of units in the group: 28
62/1367/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Seroczynie powiat Siedlce 1955-1960, 1965 0 Unroll
Plany pracy rady 1958 sygn. 1, sprawy prezydium i rady 1955-1957 sygn. 2, protokół posiedzeń prezydium 1960 sygn. 3, wybory do Sejmu i rad narodowych 1960 sygn. 4, protokoły sesji rady 1960 sygn. 5, protokoły posiedzeń prezydium 1959 sygn. 6 Number of units in the group: 6
62/1368/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żeliszewie powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty z 26.02. 2001 M. Niedziółka 1. Plany pracy 1957-1970 sygn. 1-10, 2. Działalność organów kolegialnych 1966-1970 sygn. 11-13, 3. Uchwały, sesje GRN 1955-1972 sygn. 14-33, 4. Protokóły posiedzeń komisji 1960-1972 sygn. 34-78, 5. Protokóły posiedzeń Prezydium 1957-1972 sygn. 79-93, 6. Plan gospodarczy gromady 1961-1966 sygn. 94-101, 7. Program rozwoju gromady 1961-1970 sygn. 102-103, 8. Sprawozdania finansowe 1960-1963 sygn. 104-107, 9. Budżet 1956-1966 sygn. 108-116, 10. Kontrole 1966-1968 sygn. 117-119, 11. Sprawy społeczne 1968-1970 sygn.120-122, 12. Wybory 1957-1969 sygn. 123-126, 13. Spis rolny, statystyka 1960-1967 sygn. 127-129, 14. Inwestycje 1957-1972 sygn. 130-140, 15. Budżet i jego wykonanie 1967-1971 sygn. 141-145, 16. Plany finansowe i sprawozdania z ich wykonania 1967 sygn. 146-147, 17. Sprawozdania 1957-1972 sygn. 148-152, doinwentaryzowane w 2006: Protokóły z kontroli i lustracji 1970 sygn.153 (dopływ 3422/05.07.01), nab. 3806/08 (1 j.a. ) Akta osobowe sołtysów 1958-1964 Number of units in the group: 154
62/1369/0 Gminna Rada Narodowa w Stanisławowie 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 1999r sporzadzonej przez A. Kowalewską Organizacje i sesje GRN 1973-1977 j.a.4, Plany sesji GRN 1988-1990 j.a.2, Protokóły sesji GRN 1973-1990 j.a.45, Uchwały GRN 1975-1988 j.a.11, Działalność koordynacyjna Rady 1983-1985 j.a.2, Nadzór Rady nad danymi organami 1983-1987 j.a.4, Sprawozdawczość dotycząca społecznej działalności rad narodowych 1981 j.a.1, Organizacja posiedzeń Prezydium GRN 1976,1984 j.a.2, Plany pracy Prezydium GRN 1984-1990 j.a.2,Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 j.a.76, Postanowienia Prezydium GRN 1981-1989 j.a.9,Plany pracy Komisji Stałych GRN 1975-1990 j.a.6,Organizacja posiedzeń Komisji Stałych GRN 1974 j.a.1, Protokóły posiedzeń Komisji Stałych GRN Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1973-1990 j.a.15, Komisja Rolnictwa 1973-1990 j.a.17, Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1973-1990 j.a.18, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1990 j.a.18, Komisja do spraw Samorządu 1984-1990 j.a.7, Wystąpienia do organów wyższego stopnia 1988 j.a.1, Prawa, obowiązki, ochrona radnego 1983-1984 j.a.2, Spotkania radnych z wyborcami 1983 j.a.1, Interpelacje i wnioski radnych 1976-1987 j.a.4, Szkolenia radnych i działaczy samorządu terytorialnego 1985 j.a.1, Wybory do samorządu mieszkańców wsi. Przepisy prawne 1988 j.a.1, Wytyczne dla samorządu wiejskiego 1985 j.a.1, Wybory do samorządów mieszkańców wsi i sołtysów 1984 j.a.1, Zebrania wiejskie i inne formy działania 1983-1987 j.a.6, Postulaty, wnioski, uchwały zebrań wiejskich i ich realizacja 1982-1984 j.a.4, Wybory do innych organów, członków kolegium, ławników ludowych 1976,1986 j.a.2, Gminny komitet Frontu Jedności Narodu 1979-1983 j.a.2, Normatywy kancelaryjne 1976,1983 j.a.2, Plan pracy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w Stanisławowie 1983 j.a.1,Protokóły posiedzeń GKKS 1983 j.a.1 Number of units in the group: 270
62/1370/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kałuszynie 1973-1990 0 Unroll
Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1974-1975 sygn. 1-2, Organizacja i sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1975 sygn. 3-4, Protokóły sesji Rady Narodowej 1974-1990 sygn. 5-26, Protokóły z kontroli Rady Narodowej Miasta i Gminy 1975-1976 sygn. 27, Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (plany pracy, składy osobowe) 1973 sygn. 28, Komisja Planu Budżetu i Finansów oraz Zaopatrzenia Ludności 1973 sygn. 29, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Gospodarki Miejskiej 1974-1975 sygn. 30-31, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 1975-1984 sygn. 32-37, Komisja Zaopatrzenia Produkcji Rolnej i Usług 1981-1984 sygn. 38-41, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1975 sygn. 42-44, Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury 1975-1984 sygn. 45-52, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1985-1990 sygn. 53-60, Komisja Ładu i Porządku Publicznego 1973-1990 sygn. 61-76, Komisja Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 1974-1975 sygn. 77-79, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 1976-1983 sygn. 80-85, Komisja Zaopatrzenia Produkcji Rolnej i Usług Rady narodowej Miasta i Gminy 1979-1980 sygn. 86-87, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Konsumenta, Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła 1984-1990 sygn. 88-95, Komisja Rolnictwa 1973-1975 sygn. 96-98, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska 1984-1990 sygn. 99-106, Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 1984-1990 sygn. 107-114, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 115-122, Organizacja i posiedzenia Prezydium Rady Narodowej 1973-1990 sygn. 123-141. Number of units in the group: 141
62/1371/0 Gminna Rada Narodowa w Mokobodach 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z obrad GRN 1973-1990 j.a.19, sygn. 1-19, Protokóły posiedzeń komisji stałych 1974-1990 sygn. 20-61 (Komisja rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia 1975-1990 j.a.9, Komisja rolnictwa 1975-1990 j.a.8, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1989 j.a.11, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1974-1990 j.a.4,Komisja ds. samorządu mieszkańców 1984-1990 j.a.4), Protokóły z posiedzeń GKKS 1978-1983 j.a.6, sygn. 62-67, Organizacja i posiedzenie Prezydium GRN 1974-1990 j.a.20, sygn. 68-87, Realizacja postanowień Prezydium GRN 1978-1990 j.a.6, sygn. 88-93, Realizacja uchwał GRN 1974-1990 j.a.10 sygn. 94-103 Number of units in the group: 103
62/1372/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pniewniku powiat Węgrów 1883-1934 3107 Unroll
Akta zgonów 1885-1894 sygn.1, Akta urodzeń 1886-1896 sygn. 2, Akta zgonów 1895-1899 sygn. 3, Akta urodzeń 1897-1902 sygn. 4, Akta urodzeń 1902-1907 sygn. 5, akta zgonów 1900-1907 sygn. 6, akta małżeństw 1883-1911 sygn. 7, akta urodzeń 1907 (od aktu 123) - 1912 sygn.8, akta zgonów 1907-1934 sygn. 9-11, księga małżeństw 1912-1926 sygn.12, księga urodzeń 1913-1916 sygn.13 Number of units in the group: 13
62/1373/0 Podlaska Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Węgrowie 1946-1997 0 Unroll
Struktura organizacyjna 1951-1989 sygn.1, statuty 1946-1995 sygn.2-11, walne zgromadzenie 1946-1995 sygn.12-63, Protokóły Rady Nadzorczej 1959-1996 sygn. 64-74, Protokóły posiedzeń Zarządu 1952- 1992 sygn. 75-77, Protokóły Komisji Ekonomicznej 1967-1980 sygn. 78, Protokóły Komisji samorządowo-Organizacyjnej 1975 sygn. 79, Postanowienia Sądu 1949-1970, 1971-1997 sygn. 80-81, Informacje o działalności Spółdzielni 1976, 1984 sygn. 82-83, plany pracy Zarządu 1966, 1983-1989 sygn. 84, Projekt usprawnienia organizacji spółdzielni 1984-1985 sygn. 85-88, regulaminy, instrukcje 1951-1990 sygn. 89-101, deklaracje członkowskie 1985-1990 sygn. 102, plany techniczno-ekonomiczne 1970-1992 sygn. 103-114, bilans, sprawozdania finansowe 1946-1997 sygn. 115-163, orzeczenie badania bilansu 1958-1990 sygn.164-190, rysunki, wzory tkanin i wyrobów 1965-1985 sygn. 191-201, próba oceny "eksperymentu węgrowskiego" 1957 sygn.202, wzornik narzut 1975 sygn. 203 Number of units in the group: 203
62/1374/0 Urząd Miasta i Gminy w Kałuszynie [1968] 1973-1990 0 Unroll
Realizacja uchwał i postanowień 1974-1978 sygn. 1-2, Wnioski Komisji Rady 1984-1986 sygn. 3, Ewidencja postanowień i Uchwał Prezydium Rady Narodowej 1985-1989 sygn. 4, Wybory sołtysów 1974-1983 sygn. 5-10, Zebrania wiejskie 1975-1984 sygn. 11-18, Organizacja urzędu 1974-1987 sygn.19-22, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1973-1990 sygn. 23-61, Sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1974 sygn. 62, Długofalowe i roczne plany pracy, sprawozdania z realizacji 1976-1988 sygn. 63-71, Analizy i oceny skarg i wniosków 1985-1989 sygn. 72-75, Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1973-1990 sygn.76-90, Dane statystyczne o pracownikach 1976-1983 sygn. 91- 97, Szkolenie pracowników 1985-1986 sygn. 98-99, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1976-1977sygn. 100-102, Sprawy legalności realizacji budów 1973-1974 sygn. 103, Plany i realizacja czynów społecznych 1980-1990 sygn. 104-123, Działalność komitetów obrony 1979-1990 sygn. 124-132, Plany obrony cywilnej 1978-1989 sygn. 133-145, Ewidencja nieruchomości 1975 sygn. 146, Opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 1989-1990 sygn. 147-148, Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych 1976-1990 sygn. 149-170 , Ewidencja lokalizacji 1981-1985 sygn. 171-175, Ewidencja ruchu budowlanego 1973-1990 sygn. 176-181, Analizy i oceny ruchu budowlanego sygn. 182-191, (Nab. 3628/07 - 46 j.a 0,60 mb - opracowany w 2008r) zebrania wiejskie 1973 sygn.192, ewidencja zarządzeń naczelnika 1975-1979 sygn.193, sprawozdawczość z zatrudnienia 1975-1979 sygn. 194, wycinki prasowe 1984 sygn. 195, protokóły kontroli 1980, 1982-1983 sygn. 196-198, dane statystyczne o pracownikach 1984-1988 sygn. 199-200, budżet 1979 sygn. 201, plany finansowania inwestycji 1988 sygn.202, ostateczna wersja planów zbiorczych 1989 sygn. 203, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planu 1989 sygn. 204, czyny społeczne 1975-1977 sygn. 205-207, nadzór na USC 1982-1989 sygn. 208-215, plany obrony cywilnej 1976, 1987 sygn. 216-218, plany urządzenia gospodarstw leśnych, operaty leśne [1968] 1978-1980 sygn. 219-234, rejestr zezwoleń na handel 1976-1989 sygn. 235, rejestry zezwoleń na wykonywanie rzemiosła 1976-1989 sygn. 236-237, nab. 3983/09 - 21 j.a. 0,20 mb (sprawozdawczość w ruchu budowlanego, sprawozdania z inwestycji, programy rozwoju budownictwa, pozwolenia na budowę (dokumentacja przykładowa), nab. 5047/2015 - 244 ja. 4 mb przejmowanie gospodarstw, gospodarka nieruchomościami Number of units in the group: 507
62/1375/0 Zakłady Mięsne w Sokołowie 1951-1992 0 Unroll
Zarządzenia 1970 sygn.1, Dokumenty o działalności oddziału 1963-1966 sygn.2, Sprawozdania Rady Pracowniczej 1969-1970 sygn.3, Protokół z zebrania wyborczego do KSR 1969 sygn.4, Bilanse i sprawozdania finansowe 1951,1953-1974 sygn. 5-40, Sprawozdania ze skupu, kontrole 1970-1972 sygn.41-42, Protokoły kontroli 1963-1976 sygn.44-49, Plany 1955,1961,1962,1965-1970 sygn.50-61, Analizy ekonomiczne 1961-1962,1964-1969 sygn.62-75, Schemat organizacyjny 1973-1976,1981,1990,1991 sygn. 76-83, Regulaminy 1972-1982 sygn.84-89, Odpisy z rejestru przedsiębiorstw państwowych 1973-1980,1982-1983,1985-1992 sygn.90-108, Organizacja jednostek podległych 1979,1990 sygn.109,110, Zarządzenia 1972-1984,1988-1989,1991-1992 sygn.111-140, Ustalenia zespołów dyrekcyjnych 1977-1980,1983-1985 sygn. 141-158, Uchwały i protokoły KSR 1977-1980 sygn.159-176. Związki Zawodowe 1974-1975,1980 sygn. 177-178, Samorząd Robotniczy 1976-1978 sygn.179, Uchwały i protokoły Rady Zakładowej 1976-1980 sygn. 180-183, Rada Pracownicza 1982-1992 sygn.184-204, Ustalenia Kolegium OPPMs w Łukowie 1983-1984 sygn.205, Uchwały Ogólnego Zebrania Delegatów 1990-1992 sygn.206-210, Organizacja partyjna PZPR 1977-1979 sygn. 211-214, Zabezpieczenie mienia 1974-1986 sygn. 215-236, Plany 1973-1985 sygn.237-160, Protokoły przekazania bazy transportowej 1976,1989 sygn. 261,412, Protokoły zd.-odb. funkcji i agend. Kontrole 1975-1986,1986-1989 sygn.262-279, Sprawozdania i protokoły kontroli punktów skupu [1971] 1972-1980, sygn. 280-299, Sprawozdania, bilanse 1976-1984, 1986,1988-1992 sygn.300-348, Analizy 1974-1982 sygn.349-168, Informacja z gospodarki funduszem płac 1977-1979 sygn.369-372, Kontrole 1976-1982 sygn. 373-384, Instrukcja obiegu dokumentów 1973-1975 sygn.385, Sprawy kadrowe 1975-1983 sygn.386-388, Wykonywanie podstawowych zadań gospodarczych 1975-1981 sygn.389-399, PTTK 1975-1976 sygn.400, Komisje Kulturalno- Oświatowe 1976-1980 sygn.401, Meldunki z programu zagospodarowania mięsa 1979-1981 sygn.402-403, Realizacja ustaleń Kolegium 1983 sygn. 404-405, Biuletyny Statystyczne 1979 sygn.406, Odszkodowanie za nabyte nieruchomości 1979 sygn.407, Aktualizacja majątku trwałego 1982-1983 sygn. 408, Sprawozdania z budowy Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim 1973-1975 sygn.409, Ocena ogólna działalności zakładu 1977 sygn.410, Harmonogram likwidacji nieprawidłowości 1976 sygn.411, Normy rzeczowe 1979 sygn.413, Dzienne uboje 1977-1978 sygn. 414-415, Zarządzenia władz nadrzędnych 1981 sygn. 416-418 Number of units in the group: 418
62/1376/0 Siedleckie Zakłady Drobiarskie "Drosed" w Siedlcach 1957-1990 0 Unroll
Zarządzenia i protokoły przejęcia zakładów 1963,1971,1975 sygn. 1-4, Organizacja przedsiębiorstwa 1981 sygn.5, Statut przedsiębiorstwa 1981 sygn.6, Odpisy rejestru przedsiębiorstwa 1964-1968, 1982-1990 sygn.7-8, Struktura organizacyjna 1988 sygn.9, Zarządzenia Dyrektora, decyzje 1976-1989 sygn.10-33, Rada Pracownicza 1981,1983-1990 sygn.34-51, Samorząd Pracowniczy 1979,1981,1983,1985-1988 sygn.52-60, Regulaminy 1979,1987-1988 sygn. 61-64, Związki Zawodowe 1982-1990 sygn.65-69, Pełnomocnictwa- Nominacje 1967-1971, 1975-1976, 1978,1982,1984 sygn. 70-76, Zakładowy system wynagrodzeń 1984-1987, 1989 sygn.77-85, Zatrudnianie pracowników- plany i sprawozdania 1965-1968,1972-1983 sygn.86-97, Protokoły z narad roboczych 1979-1981,1987,1988 sygn.98-107, Plany finansowe, techniczne 1970, 1973, 1975-1980, 1982, 1984-1989 sygn. 108-135, Program inwestycyjny i rozwojowy 1988-1990 sygn.136, Analizy ekonomiczne 1962,1981-1989 sygn.137-150, Sprawozdania 1957-1960, 1962-1989 sygn.151-239, Zakładowe normy pracy 1967, 1968, 1970-1977, 1979-1986 sygn. 240-262, Orzeczenie badania sprawozdania finansowego 1984,1985,1987-1989 sygn. 263-267, Zalecenia pokontrolne 1977,1978 sygn. 268-169, Protokół zagospodarowania odpadów 1982-1983,1985-1986 sygn.270-271, Sprawy BHP 1966,1979,1983-1988 sygn.272-284 Number of units in the group: 284
62/1377/0 Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji 1978-1980 sygn.1, Podział gminy na sołectwa 1976-1986 sygn.2, Zebrania wiejskie, sołtysi 1974-1984 sygn.3-16, Samorząd mieszkańców wsi, Narady pracowników 1974 sygn.17, Uchwały rady narodowej własnej 1977, 1980, 1983-1986 sygn.18-20, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1973-1989 sygn.21-35, Plany pracy i sprawozdania 1985-1988 sygn.36-48, Analizy i oceny skarg i wniosków 1978, 1983-1986 sygn.49-51, Protokóły kontroli 1973-1983, 1987-1989 sygn.52-61, dane statystyczne o pracownikach 1976, 1978sygn.62-63, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 1978 sygn.64, Przydziały etatów 1981-1983, 1986 sygn.65-66, Plany i programy szkolenia 1977-1979 sygn.67-68, Sprawozdania budżetowe 1979, 1981-1990 sygn.69-80 Number of units in the group: 80
62/1378/0 Urząd Gminy w Osiecku [1958-1972 [1973-1990 [2000] 0 Unroll
Protokóły zebrań wiejskich 1977-1984 sygn. 1-8, Zjazdy, narady , konferencje 1975, 1986, 1988 sygn. 9-10,167,168, Statut Urzędu gminy 1988 sygn. 11, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1973-1990 sygn. 12-47, 169,170, Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1976-1990 sygn. 48-62,172 Oceny i wnioski wynikające ze spisów 1982 sygn. 63, Analizy i oceny skarg i wniosków 1976-1990 sygn. 64-74, Protokóły kontroli, inspekcji lustracji 1975-1989 sygn. 75-90, Przydziały etatów 1980-1990 sygn. 91-98, 189-191, Plany i programy szkolenia pracowników TOAP i ich realizacja 1976-1987 sygn. 99-114, Wypadki przy pracy i w zatrudnieniu, choroby zawodowe-analizy 1984 sygn. 115, Budżet 1974-1985,1989 sygn. 116-132,192-197, Kapitalne remonty, ulice w Osiecku 1982-1988 sygn. 133, 202-217, Fundusz Rozwoju Kultury 1985 sygn. 134, sprawozdania finansowe 1974-1990 sygn. 135-155, analiza potrzeb i efektów pomocy 1977-1986 sygn.156-163., Rozliczenie inwestycji 1975-1988, sygn. 164, Sołectwa 1984-1989, sygn. 165-166, Dane statystyczne o pracownikach 1976-1977, sygn. 171, Plan społeczno-gospodarczego rozwoju i ich realizacja 1977,1983-1990, sygn. 174-186, Czyny społeczne 1975-1979, sygn. 187, 188, Plany finansowe 1986-1988, sygn. 198-201, sprawozdania statystyczne 1977 sygn. 218-219, współdziałanie z organizacjami państwowymi i społeczno politycznymi 1973, sygn. 223-224, Nadzór nad stowarzyszeniami 1985-1989 sygn. 225-229, Rejestr spraw Kolegium 1975-1977, 1979 sygn. 230-231, Gminny Komitet Jedności Narodu 1977, 1979, sygn. 232-234, Biurowość archiwa, składnica akt 1985-1987, sygn. 235, sprawozdania z wykonania budżetu 1991-1993 sygn. 236, nab. 4491/2012 49 ja.. 1,00 mb, przekazywanie gospodarstw , rozgraniczenia nieruchomości, akta działalności gospodarczej Number of units in the group: 285
62/1379/0 Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie 1973-1990 0 Unroll
*Narady pracowników własnej jednostki 1977-1981 sygn. 1-4, *Zebrania wiejskie 1973-1981 sygn. 5-14, *Zarządzenia terenowych organów 1976-1977 sygn. 15-16, Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej 1975 sygn. 17, *Inne opracowania statystyczne 1978-1987 sygn. 18-24, *Akty normatywne własne 1974 sygn. 25, *Kontrole i inspekcje 1973-1980 sygn. 26-34, *Budżet 1973-1990 sygn. 35-64, *Protokóły i zarządzenia porewizyjne 1985 sygn. 65, *Ostaeczne wersje planów zbiorczych 1985-1989 sygn. 66-71, *Plany finasowe inwestycji własnych 1978-1987 sygn. 72-79, Plany finansowe kapitalnych remontów 1978-1987 sygn. 80-89, *Realizacja funduszy specjalnych 1978-1988 sygn. 90-97, Sprawozdania dotyczące planów analizy 1985-1990 sygn. 98-105,* Analizy ekonomiczne własne 1978-1990 sygn. 106-111, Bilans 1973-1989 sygn. 112-144, Sprawozdania budżetowe 1974-1990 sygn. 145-147, *Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych 1973-1988, sygn. 148-160, Nadzór nad stowarzyszeniami 1977-1990 sygn. 161-164, Ewidencja dróg i mostów 1988-1990 sygn. 165, Analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów 1973-19982 sygn. 166-171, Cmentarze i grobownictwo wojenne 1987 sygn. 172, *Dokumentacja terenowo- prawna 1986 sygn. 173, Ewidencja zatwierdzonych planów 1981-1986 sygn. 174-175, * Decyzje i opinie lokalizacji ogólnych i szczegółowych 1977-1990 sygn. 176-183, * ewidencja i rejestracja lokalizacji 1977-1983 sygn. 184-187, *Realizacja uchwał i postanowień 1973-1974 sygn.188-190, *Plan działania i decyzje naczelnika urzędu 1976,1983-1985,1987, sygn.191-194, *Komisje i Prezydium Gminnej Rady - korespondencja otrzymana przez UG 1973-1974 syg.195-197, *Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1975-1976 sygn.198-200., *Regulamin i statuty organizacyjne 1973,1988 sygn.201-202, *Przydziały etatów, szkolenia pracowników 1979,1984-1986 sygn.203-206, *Protokóły z narad 1976,1977,1985,1987 sygn.207-209, *Samorządy osiedlowe 1973-1977 sygn.210-216, *Długofalowe i roczne plany pracy 1984-1989 sygn.217-221, *Sprawozdania 1977-1986 sygn.222-230, *Miejscowy plan zagospodarowania 1989 sygn.231-234, *Protokóły kontroli 1981,1982,1984,1987 sygn. 235-237, *Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1987-1990 sygn.238-239, *Program rozwoju budownictwa wiejskiego1983-1986 sygn.240-242, *Program rozwoju rolnictwa 1976 sygn.243, *Analizy i oceny skarg i wniosków 1987-1988 sygn.243, *Informacje z wykonania zadań 1978 sygn.244, *Gminny Komitet Funduszu Ochrony Zdrowia 1973-1977 sygn.245, *Komitet Pomocy Społecznej 1978-1979 sygn.246, *Ewidencja gruntów 1976-1990 sygn.247-257, *Lokalizacje szczegółowe 1989 sygn.258, *Ewidencja pieczęci 1973-1975 sygn.259-261, nab. 3979/09 - 163 ja. Sprzedaż nieruchomości PFZ 1977-1987, przekazywanie gospodarstw następcom 1978-1987 przekazywanie na Skarb Państwa, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, rozgraniczenia, numeracja nieruchomości, emerytury i renty, zestawienia gruntów wsi Number of units in the group: 424
62/1380/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żelechowie 1973-1990 0 Unroll
Wybory do rady narodowej MiG 1988 sygn. 1, Protokóły sesji 1973-1990 sygn. 2-21, Uchwały rady narodowej 1976-1990 sygn. 22 -24 Plany pracy rady 1984-1988 sygn. 25, Protokóły posiedzeń komisji stałych 1974-1990 sygn. 26-45, Wnioski komisji 1984-1990 sygn. 46-47, Protokóły posiedzeń Prezydium 1974-1990 sygn. 48-66, Postanowienia Prezydium 1984-1990 sygn. 67-68, Sprawy radnych 1984-1988 sygn. 69-70 dopływ nab. 3011/ 02 doinwentaryzowany 2003 Kwestionariusze radnych 1973,1978 sygn.71-71, Spotkania radnych z wyborcami 1976-1977 sygn.73-74, Protokóły sesji 1973,1975,1984-1988 sygn.75-77, Plany pracy 1973-1974,1976-1977 sygn.78-81, Posiedzenia komisji 1973-1977 sygn.82-85, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1976 sygn.86-88, Sprawozdania dotyczące rady 1983-1990 sygn.89, Komitet Frontu Jedności Narodu 1976-1978 sygn.90-91 Number of units in the group: 91
Showing 1,361 to 1,380 of 1,973 entries.