Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1441/0 Urząd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim [1989] 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 853
62/1442/0 Urząd Rejonowy w Siedlcach [1971] 1990-1998 0 Unroll
nab. 2623/99 - 101 j.a.0,60 mb, nab. 3748/08 - 28 j.a., 025 mb przepisy prawne dotyczące organizacji nadzoru, kontrole, współpraca z innymi urzędami, rejestry aktów normatywnych, nab. 4345/2011 - 18 j.a. 0,13 mb, ochrona przyrody, opracowania statystyczne, kontrole zewnetrzne, nab.4502/2012 Biuro Pracy - 4 j.a 0,04 mb, nab. 4715/2013 - 30 ja. 1,10 mb Oddział Geodezji przekazywanie gruntów, dzierżawy, wywłaszczenia, nab. 4951/2014 - 168 ja. 5 mb zagospodarowanie terenów nierolniczych, podziały nieruchomości, wyznaczanie terenów budowlanych, ochrona i scalanie gruntów, nab. 5155/2016 - 2 j.a.0,03 mb Rejonowe Biuro Pracy, nab. 5764/2019, 36 j.a. spółki wodne, gospodarka zasobami przyrody 1991-1998, sygn. 341-376, nab.5869/20 - rozgraniczenia nieruchomości w gminie Przesmyki 1990-1994, sygn.377-382 Number of units in the group: 382
62/1443/0 Urząd Gminy w Garwolinie 1973-1990 0 Unroll
1.Wybory sołtysów i podsołtysów Samorząd mieszkańców wsi 1974, 1976-1988 sygn.1-12, 2.Protokóły zebrań wiejskich1973-1988 sygn 13-38, 3.Narady z sołtysami-Protokóły1973-1990 sygn. 39-57. 4.Protokóły z narad pracowniczych1975-1989, sygn 58-77,.5.Protokoły z narad dotyczących rolnictwa1979, 1983,1986,76 sygn 82, .6.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 1974, 1975, 1984, 1987, 1983-1987 sygn 83-87, 7.Zarządzenia terenowych organów administracji państwowej –własne 1973-1990, sygn.88-106, 8.Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1976-1990, sygn. 107-132 . 9. Sprawy służb pracujących na rzecz rolnictwa 1985-1990,sygn.133-138. 10.Sprawozdania z realizacji planów pracy 1982-1989, sygn.139-146,.11.Analizy i oceny skarg i wniosków –sprawozdania 1977-1989, sygn.147-156, .12.Współzawodnictwo pracy pomiędzy Urzędami Gmin 1980,sygn. 157,.13.Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne-sprawozdania z ich realizacji 1973-1990, sygn. 158-199, .14.Dane statystyczne o pracownikach 1975-1990, sygn. 200-215 , 15.Przydziały etatów, wykazy etatów. Plany rozmieszczenia pracowników 1978-1990, sygn. 216-228,.16.Plany i programy szkolenia pracowników 1976-1988, sygn. 229-241, .17.Analizy i oceny form i metod szkoleniowych 1989-1990, sygn. 242-246,.18.Analizy i oceny wypadków przy pracy 1986-1989, sygn. 247,19.Budżet Gminy, Bilanse sprawozdania 1973-1990, sygn. 248-291, 20.Sprawozdawczość podatkowa 1981,sygn. 292, 21.Plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 1973-1989,sygn. 293-307 22.Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1973-1990, sygn.308-328 sygn.23.Plany w zakresie rolnictwa 19081-1989,329-335 sygn.24.Plany czynów społecznych, realizacja 1979-1984, 336-340 sygn.25.Koordynacja organizowanych imprez kulturalnych 1976,1977, 1982 1985-1988,341-348 sygn.26. Kierunki rozwoju kultury fizycznej 1976,1977,1988-1990,349-351 sygn. 349-351 27.Gminny Komitet FJN 1976,1980,352-353 sygn.28.Gminny Komitet NFOZ 1978,1980,354-355 sygn29.Nadzór nad stowarzyszeniami 1987-1989,356-364 sygn30.Ochotnicza Straż Pożarna1984-1986,1989,365-368 sygn31.Budownictwo sakralne1985-1988,369 sygn.32.Tworzenie, znoszenie placówek kościelnych 1984, 370 sygn.33. Przebieg kontraktacji roślinnej 1978,371-372 sygn.34.Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1976-1989, 373-383 sygn.35.Decyzje o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji, lokalizacje 1978-1990, 384-396 sygn.36.Ewidencja gruntów i budynków 1985, 397 sygn.37.Przekazywanie gospodarstw na rzecz Skarbu Państwa1976, 398 sygn.38.Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1977-1990, 399-410 sygn., nab. 4484/2012 - 32 j.a. 0,20 mb. posiedzenia komisji, 1990, sygn.411-412, realizacja uchwał 1985-1986, sygn.413 -418, wyjaśnienia 1976-1983, sygn.419-428, narady pracowników 1978-1984, sygn.429-432, akty normatywne 1990, sygn.433-434, przeglądy warunków bezpieczeństwa 1986-1988, sygn.435-438, kontrole zewnętrzne w podmiotach 1976-1979, sygn.439-441, organizacja imprez, uroczystości 1989, sygn.442, sprawy rozgraniczeń nieruchomości gminy Garwolin 1976-1989, sygn.443-452, klasyfikacja i kartografia gleb 1987-1989, sygn.453, ewidencja gruntów 1986-1987, sygn.454-455, koordynacja robót geodezyjnych 1986-1989, sygn. 456-459, nab. 5565/2018 z AP Warszawa, budżet 1973,1974, sygn.460-461 Number of units in the group: 461
62/1444/0 Gminna Rada Narodowa w Garwolinie 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1973-1990 sygn. 1-10,70 Protokóły z posiedzeń Komisji: Rolnictwa 1973-1990 sygn. 11-17, K. Rozwoju Gospodarczego 1973-1990 sygn. 18-26, K. Ładu i Porządku Publicznego 1973-1990 sygn. 27-35, K. Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1984-1990 sygn. 36-43, K. ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 44-45, Realizacja wniosków Komisji 1983-1990 sygn. 46-55,93-101 Protokół z posiedzeń Prezydium GRN 1974-1990 sygn. 56-62,102 Postanowienia Prezydium GRN 1974,1975,1978,1984-1989 sygn.63,103-121Plany pracy Prezydium, Komisji, Rady, 1984-1990 sygn. 64-69, 122-136 Number of units in the group: 136
62/1445/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Marianowie powiat Garwolin 1969-1972 0 Unroll
Protokóły sesji 1969-1972 sygn.1, Protokóły posiedzeń prezydium 1969-1972 sygn.2 Number of units in the group: 2
62/1446/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Talubskiej powiat Garwolin 1961-1972 0 Unroll
Protokóły Sesji 1961-1972 sygn. 1 – 4 , Protokóły posiedzeń Komisji 1969-1972 sygn. 5 – 17, Posiedzenia Prezydium 1961-1972 sygn.18 – 21 Number of units in the group: 21
62/1447/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Rębkowskiej powiat Garwolin 1969-1972 0 Unroll
Protokóły Sesji 1969-1972 sygn. 1 – 3, Posiedzenia Prezydium 1969-1972 sygn.4 – 6, Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1971sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/1448/0 Urząd Rejonowy w Garwolinie 1990-1998 0 Unroll
nab. 2632/1999.08.31 (73 j.a), 3463/05.11.25 (53 j.a), nab. 4561/2012 - 5 j.a. 0,05 mb Number of units in the group: 131
62/1449/0 Urząd Gminy w Parysowie [1970] 1973-1990 [1991-1995] 0 Unroll
Wybory sołtysów 1978-1979, 1984,1988 sygn.1-3, Zebrania wiejskie, sołtysi 1973-1981,1984 sygn.4-14, Narady pracowników 1983-1984, 1986, 1988-1990 sygn.15-20, Regulamin pracy urzędu 1980,1984 sygn.21-22, Uchwały rady narodowej własnej 1988-1990 sygn.23, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1976-1989 sygn.24-33, Plany działania 1977-1989 sygn.34-44, Plany pracy i realizacja 1982-1987 sygn.45-55, Kontrole wewnętrzne 1973-1974 sygn.56, Analizy i oceny skarg i wniosków 1976-1978, 1981, 19864, 1986, 1988 sygn.57-62, Plany kontroli 1987-1989 sygn.63-64, Zalecenia pokontrolne 1989 sygn.65, Protokóły kontroli 1973, 1975, 1976, 1980-1985, 1987-1989 sygn.66-80, Dane statystyczne o pracownikach 1981sygn.81, Plany i programy szkolenia 1976-1981, 1983-1984, 1987 sygn.82-87, Budżet 1977-1988 sygn.88-100, Bilans 1982-1987 sygn.101, Sprawozdania budżetowe 1976-1986 sygn.102-113, Plan społeczno- gosp.rozwoju 1976, 1981, 1983-1984 sygn.114-117, Czyny społeczne 1977-1984 sygn.118, Współdziałanie. w sprawach miejsc walki i męczeństwa 1989 sygn.119, Odznaczenia 1989 sygn.120, Obrót nieruchomościami 1980-1981sygn.121, Rejonizacja upraw 1980-1981 sygn.122, Zadrzewianie 1980,1982-1984 sygn.123-126, Analiza rynku 1984 sygn.127, Cmentarze i grobownictwo 1982-1985 sygn.128, Sprawy lokalowe 1984-1989 sygn.129-130, Lokalizacja 1984 sygn.131, Planowe budownictwo 1983-1987 sygn.132-138, Decyzje dot, wstępu na nieruchomość1984-1985 sygn.139., nab. 4182/10 - 26 j.a. 0,20 mb 1976-1990, posteriora 1995 zeszyt- rejestr skarg, nab. 5200/2016 - 200 j.a 0,80 mb przekazywanie i sprzedaż gruntów Number of units in the group: 365
62/1450/0 Gminna Rada Narodowa w Parysowie 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN w Parysowie 1975-1990 sygn.1-15, Uchwały GRN 1988-1990 sygn. 16, Plan pracy GRN i Komisji 1988-1990 sygn. 17, sprawozdania GRN 1988-1990 sygn. 18, Protokóły z posiedzeń Komisji Rolnictwa 1974-1981, 1984-1990 sygn. 19-24, Komisji Planu Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych 1973-1981, 1983-1990 sygn.25-32, Komisji Ładu i Porządku Publicznego 1973, 1978-1990 sygn. 33-37, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1975-1977, 1981, 1984-1990 sygn. 38-42, Komisji zdrowia i Opieki Społecznej 1984-1990 sygn. 43-44, Komisji samorządu 1984-1990 sygn. 45-46, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1974, 1978-1990 sygn. 47-59, nab. 5179/2016 - 3 j.a. 0,03 mb Posiedzenia Komisji Rolnictwa 1973, Komisji Oświaty 1973, Sesje Rady 1974 Number of units in the group: 62
62/1451/0 Urząd Gminy w Mokobodach [1951] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Podział gminy na sołectwa 1977 sygn. 1, Wybory sołtysów 1974-1982 sygn. 2-64, Protokóły zebrań wiejskich 1975-1982 sygn. 65-71, Sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów 1974 sygn. 72, Narady pracowników własnej jednostki 1974-1983 sygn. 73-78, Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej 1974-1984 sygn. 79-95, Programy realizacyjne i okresowe plany pracy 1976-1984 sygn. 96-99, Problemowe opracowania statystyczne 1970-1980 sygn. 100, Zarządzenia Naczelnika 1973-1989 sygn. 101-115, Protokóły kontroli 1973-1984 sygn. 116-124, Przydziały etatów 1980 sygn. 125, Plany i programy szkolenia 1974-1984 sygn. 126-134, Realizacja planów 1975-1978 sygn. 135, Ostateczne wersje planów 1973-1983 sygn. 136-138, Sprawozdania i analizy planów 1979-1983 sygn. 139-144, Analizy ekonomiczne własne 1982 sygn. 145, Sprawozdania i analizy z realizacji kwartalnych bilansów własnych 1979 sygn. 146, Realizacja czynów społecznych 1976-1979 sygn. 147-150, Analizy oceny i sprawozdania z działalności kolegiów 1980-1982 sygn. 151-152, Plany i programy działania komitetów obrony 1984-1990 sygn. 153-154, Ewidencja oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa, nieruchomości 1973-1986 sygn. 155-196, Przebieg kontraktacji roślinnej 1977-1982 sygn. 197-202, Plany urządzenia gospodarstwa leśnego 1973 sygn. 203, Ewidencja zatwierdzonych planów 1978-1982 sygn. 204-206, Program rozwoju budownictwa wiejskiego 1979-1980 sygn. 207-208, Analizy i oceny ruchu budowlanego 1973-1979 sygn. 209, Analiza potrzeb i efektów pomocy 1974-1984 sygn. 210-218, nab. 5319/2017 plany kontroli i inspekcji 1988 (1 j.a.) sygn. 219, nab. 3809/08 (14 ja. ) sprawozdania z realizacji planów, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1983-1989, sygn. 220-233, nab. 4349/2011 - analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, komisje, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów1981-1989, sygn. 234-248,15 j.a. 0,30 mb, nab. 4977/2015 -389 ja. 1,25 mb przekazywanie gospodarstw, plany finansowe instytucji własnych i ich realizacja 1974-1990,sygn. 249-637, Ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody gmina Mokobody 1989, sygn.638 (przesunięcie z zespołu 1442 z nab. 4345/2011), nab. 5630/2018- plany finansowe i ich realizacja 1990, sygn. 639, akty normatywne organów samorządu terytorialnego, statuty organów wyższego i niższego stopnia 1984-1989, sygn. 640-671, ankiety członków organów wykonawczych samorządu mieszkańców 1984-1989, sygn. 672, plany obrony cywilnej 1989-1990, sygn.673-681, dokumentacja wydawanych dowodów osobistych 1952-1990, sygn.682-741, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne 1988-1990, sygn. 742-744 Number of units in the group: 744
62/1452/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jabłonnie Lackiej powiat Sokołów Podlaski 1889-1912 2974 Unroll
Akta urodzeń 1890-1891, 1892-1896, 1896-1900, 1900-1904, 1904-1905 sygn. 1-5, akta małżeństw 1889-1893 sygn. 6, akta zgonów 1890-1900 sygn. 7, akta małżeństw 1893-1909 sygn.8, akta urodzeń 1905 (od nr 507) - 1911 sygn. 9, akta zgonów 1901-1912 (do aktu 132) sygn.10 Number of units in the group: 10
62/1453/0 Bank Depozytowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział w Siedlcach Filia w Węgrowie 1990-1998 0 Unroll
nab. 2642/99.12.20 (21 j.a.) , 3348/05.01.20 (21 j.a.) Number of units in the group: 42
62/1454/0 Urząd Gminy w Krzywdzie [1959] 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 27.03.2001 sporzadzonej przez M. Niedziółkę Wybory sołtysów i podsołtysów 1974-1989 sygn. 1-13, narady pracowników własnej jednostki 1976-1986 sygn. 14-16, Statuty organizacyjne 1975-1988 sygn. 17-20, Regulamin pracy urzędu 1975 sygn. 21, Długofalowe i roczne plany pracy 1975-1988 sygn. 26-35, Sprawozdania 1978-1986 sygn. 36-37, Protokóły kontroli 1975-1985 sygn. 38-47, dane statystyczne o pracownikach 1982-1986 sygn. 48-49, Przydziały etatów 1976-1978 sygn. 50, plany i programy szkolenia pracowników 1976-1986 sygn. 51-53, zarządzenia pokontrolne 1976-1977 sygn. 54, Sieć szkół i przedszkoli 1977, 1985 sygn. 55-56, Koordynacja imprez kulturalnych 1978-1990 sygn. 57-60, Opieka nad miejscami walki i męczeństwa 1977-1986 sygn. 61-62, Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1976-1990 sygn. 63-66, ewidencja ruchu budowlanego 1988-1990 sygn.67, realizacja czynów sp. 1990 sygn. 68, nab 3850/08 (120 j.a plany zagospodarowania przestrzennego, plany urządzenia gospodarstw leśnych, problemowe opracowania statystyczne, zebrania wiejskie), nab. 3851/08 (31 map przeglądowych gruntów wsi, terenów budowlanych ), nab. 5347/2017 spis 200-1181 przekazywanie gospodarstw Number of units in the group: 1181
62/1455/0 Urząd Gminy w Trojanowie [1966-1972] 1975-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi 1977-1984 sygn. 1-11, Akty normatywne własne 1978-1990 sygn. 12-16, Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 1984 sygn. 17, Analiza skarg i wniosków 1977-1988 sygn. 18-23, Protokół kontroli 1986-1989 sygn. 24-27, Dane statystyczne o pracownikach 1977-1990 sygn. 28-32, Przydziały etatów 1983-1990 sygn. 33-34, Plany i programy szkolenia pracowników 1981-1990 sygn. 35-41, Analizy, oceny i sprawozdawczosc dotyczące informacji podatkowych i budżetowych 1980-1990 sygn. 42-44, Bilans kwartalne własne 1984-1990 sygn. 45-51, Analizy i oceny sprawozdania z działalności kolegiów 1977-1982 sygn. 58-62, Stan instalacji elektrycznej 1984-1989 sygn. 63, Inwentaryzacja urządzeń komunalnych 1977-1979 sygn. 64, Ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych 1977-1979 sygn. 65, Opracowywanie miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego 1977-1984 sygn. 66-67, Lokalizacje szczegółowwe 1980-1990 sygn. 68-74, Programy rozwoju budownictwa wiejskiego 1979-1983 sygn. 75-77, Doinwentaryzowane akta z dopływu nab.2899/2001.12.28: Protokóły zebrań wiejskich 1976 sygn. 78, Zarządzenia Naczelnika 1976, 1985 sygn.79-80, Plany pracy 1981-1983,1989 sygn.81-84, Kontrole 1976, 1986 sygn.85-86, Analizy i oceny skarg i wniosków 1976,1984 sygn.87-88, Dane statystyczne o pracownikach 1976,1986 sygn.89-90, Ewidencja pracowników odznaczonych 1976 sygn.91, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1978-1979,1981-1987,1990 sygn.92-97, Bilans 1978-1981, 1983-1990 sygn.98-99, Statystyka Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 1981-1990 sygn.100-102, Budżet Gminnego Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego Szkół 1976-1990 sygn.103-113, Remonty kapitalne-dokumentacja 1978, 1984-1990 sygn.114-115, Sprawozdania z zakresu rolnictwa 1975-1979 sygn.116, Gospodarka gruntami 1975-1976, 1979, 1981,1983, 1984 sygn.117-123, Przejmowanie gospodarstw 1977, 1979-1980,1985 sygn.124-129, Ochrona gruntów 1983 sygn.130, Kompleksowe zadrzewianie 1979-1980, 1983-1987 sygn.131-136, Inwentaryzacja złóż kopalin 1977-1979 sygn. 137, nab. 3903/09 - 11 j.a.budżety 1984-1990, zebrania wiejskie 1989-1990, nab. 4665/2013 - 44 j.a. 0,45 mb obrót cywilno-prawny, skorowidze właścicieli, Number of units in the group: 192
62/1456/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Garwolin 1882-1936 1962 Unroll
Akta urodzeń 1890-1898 sygn. 2, akta urodzeń 1899-1903 (zły stan księgi), 1903-1907 sygn. 4-5, księga urodzeń 1907 (od nr 211 do 348) -1912 (do nr 165) sygn. 9, akta małżeństw 1893-1902 sygn. 6, księgi małżeństw 1903-1913, 1914-1927, 1928-1936 sygn.11-13, adopcje 1894-1899 [1921] sygn. 7, Akta zgonów 1882-1893, 1893-1900, 1901-1911, 1912-1922, 1923-1932 sygn.1, 3, 8, 14-15, akta zbiorowe urodzeń 1894-1899 [1921], 1909-1910 [1962-990] sygn. 7,10 Number of units in the group: 15
62/1457/0 Bank Depozytowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział w Garwolinie 1991-1998 0 Unroll
nab. 2646.12.30 ( 14 j.a.), 3361/05.01.24 (8 j.a.) Number of units in the group: 22
62/1458/0 Bank Depozytowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział w Mińsku Mazowieckim 1989-1998 0 Unroll
nab. 2653\00.01.10 (14j.a.) Number of units in the group: 14
62/1459/0 Urząd Gminy w Borowiu [1949-1972] 1973-1990 [1996] 0 Unroll
karta A z 1.02. 2001 M. Niedziółka Organizacja GRN- pisma Naczelnika 1974 sygn.1, Realizacja postanowień Prezydium 1974 sygn.2, Wnioski z Sesji 1988 sygn. 3, Zebrania wiejskie 1976-1982 sygn. 4-9, organizacja Urzędu 1973 sygn.10, Zarządzenia i decyzje naczelnika 1983-1989 sygn. 11-21, Plany pracy i sprawozdania z realizacji 1983-1985 sygn.22-23, Listy wymienne 1981-1985 sygn. 24-30, Analizy i ocena skarg i wniosków 1979, 1986 sygn. 31-32, Plany i programy szkolenia pracowników 1979-1983 sygn. 33-36, plany finansowania remontów 1977-1978 sygn. 37, szacunki plonów 1983 sygn. 38, Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1984 sygn. 39, spis rolny 1980, 1988 sygn.40-41, Sprawy dotyczące gospodarstw rolnych 1980-1984 sygn. 42-46, analizy stanu zatrudnienia 1986-1988 sygn. 47-48, Monografia gminy 1973-1990 sygn. 49; dopływy sygn. 50-85: nab. 3031/2002.12.04 (13 ja.), 3554/06.05.18 (23 j.a.) Protokóły kontroli i inspekcji 1988-1990 ( 3 j.a) Sprawozdania o ruchu budowlanym 1973-1976 (1 ja ) Sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych, Ewidencja PFZ 1976-1977, 1979 (3 ja), Sprzedaż nieruchomości PFZ 1975-1989 (13 ja. ), Scalenia gruntów 1988-1990 (1 ja ) , budżety 1977-1979, 1982-1987, 1989, realizacja planów jednostki własnej 1976-1977, analizy, sprawozdawczość 1983-1986, analiza potrzeb pomocy społecznej 1985-1987, sygn.50-85, nab. 5344/2017 - protokoły zebrań wiejskich 1984-1990, sygn.86-96, zarządzenia naczelnika 1990, sygn. 97-99, dokumentacja dotycząca rzemiosła 1949-1987, sygn.100-131, ewidencja gruntów i uwłaszczenia gruntów 1987-1990, sygn.132-137, klasyfikacja i kartografia gleb 1981-1989, sygn.138-140, nab.5426/2018- 80 j.a., dokumentacja dotycząca wydawania dowodów osobistych 1952-1991, sygn.141-221, nab.5715/2019 -366 j.a. przekazywanie gospodarstw rolnych na następców, przejmowanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa 1973-1991, sygn.222-587, nab. 5750/2019 - 21 j.a. uregulowanie własności gospodarstw rolnych 1974-1993, sygn.588-607, numeracja domów i nieruchomości 1986, sygn.608 Number of units in the group: 608
62/1460/0 Gminna Rada Narodowa w Borowiu 1973-1990 0 Unroll
Protokóły sesji GRN 1973-1989 j.a.15, sygn. 1-15, Uchwały GRN 1974-1990 j.a.7, sygn. 16-22, Posiedzenia komisji 1974-1990 j.a.26, sygn. 23-48, Posiedzenia Prezydium 1973-1990 j.a.10, sygn. 49-58, Interpelacje i wnioski radnych 1984-1990 j.a.3 sygn. 59-61 Number of units in the group: 61
Showing 1,441 to 1,460 of 1,973 entries.