Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1641/0 Filiał ewangelicko-augsburski w Sadolesiu powiat Węgrów [1837-1840] 1913-1934 0 Unroll
Lista osób urodzonych 1837-1840, Pozostałe akta z lat 1913-1934: protokóły posiedzeń zebrania ogólnego oraz kolegium kościelnego, protokóły wyboru członków tegoż kolegium, etaty, rachunki, pokwitowania, papiery dotyczące domu mieszkalnego, protokóły zdawczo- odbiorcze i wakacji pastorów. Number of units in the group: 11
62/1642/0 Parafia ewangelicko- augsburska w Węgrowie [1885] 1905-1939 0 Unroll
1. Pomoce kancelaryjne (1930–1933) – sygn. 1(1 j.a.), 2. Okólniki i inne normatywy (1905–1937) – sygn.2 – 5 (4 j.a.), 3. Stan służby duchownych parafii ewangelicko – augsburskiej w Węgrowie (1930– 1938) – sygn.6 (1 j.a.), 4. Protokoły wyborów oraz wizytacji i papiery ich dotyczące (1919-1937) – sygn.7-9 (3 j.a.), 5. Akta spraw dotyczących budynków i placów parafii węgrowskiej (1919-1939) sygn. 10 – 11 (2 j.a.), 6. Akta dotyczące rachunkowości i podatków (1914-1939) – sygn.12-14(3j.a.) 7. Akta różne dotyczące ruchu naturalnego ludności (1924 –1935) – sygn.15(1j. a.), 8. Akta dotyczące konfirmandów (1916-1935) – syg.16 (1 j.a.), 9. Materiały dotyczące akt metrykalnych (z kantoratów Anielin, Łączka, Rąbież, Mrozy, Płatkownicy w parafii węgrowskiej, i nadesłane z innych miejscowości) (1885-1939) – sygn.17 - 26 (10 j.a.), 10. Normatywy Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce i korespondencja z nią (1924 – 1932) – sygn.27(1 j.a.), 11. Akta różne z kantoratu Aleksandrów - Łazy i Łączka (1929-1931) – sygn. 28 (1 j.a.), 12. Akta różne z parafii ewangelicko – augsburskiej w Węgrowie (1920-1937) –sygn. 29 (1 j.a.), korespondencja dot. sporządzania akt metrykalnych w kaplicy w Aleksandrowie 1929-1931 sygn.30 Number of units in the group: 30
62/1643/0 Podlaskie Towarzystwo Muzyczne w Siedlcach 1979-1993 0 Unroll
1. Sprawozdania, korespondencja PTM 1979 - 1987 sygn. 1, 2. Laboratoria Muzyki Współczesnej 1985- 1993 sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/1644/0 Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych w Warszawie 1947-1949 [1953] 0 Unroll
Akta spraw kategorii S 1945-1949[1953] sygn. 1-38 (38j.a. ) Number of units in the group: 38
62/1645/0 Łukowskie Zakłady Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Łukowie [1933-1950] 1950-1973 0 Unroll
Organizacja i struktura przedsiębiorstwa 1950-1972 sygn. 1 - 11, Działalność organów 1961-1964 sygn. 12 – 15, Zarządzenia 1957-1958, 1960-1964 sygn. 16 – 20, Normy branżowe1954-1963 sygn. 21 – 27, Szkolenia 1962-1963 sygn.28, Plany 1951-1973 sygn. 29 – 69 , Technologia i geologia, środki trwałe [1946]1951,1953, 1955,1958-1964 sygn. 70 – 79, Analiza ekonomiczna 1956-1958-1964, 1966-1972 sygn. 80 – 98, Sprawozdania GUS 1951-1954, 1956-1963 sygn, 99 – 109, Sprawozdania finansowe, bilans 1952,1954-1971 sygn.110 – 129, Kontrole 1951-1964, 1969-1972 sygn.130 – 136, Bezpieczeństwo i higiena pracy 1957-1964 sygn.137 – 138, nab. 4043/09 - 76 j.a. 0,40 mb Number of units in the group: 214
62/1646/0 Bialskie Zakłady Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Białej Podlaskiej [1957] 1958-1973 0 Unroll
Rejestr przedsiębiorstwa [1957]-1958-1969 sygn.1, Plany 968,1970-1971,1973 sygn.2-5, Analizy ekonomiczne 1963-1964 sygn.6-7, Bilans 1958-1973 sygn.8-34, Kontrole 1966-1972 sygn.35-36 Number of units in the group: 36
62/1647/0 Szkoła Podstawowa w Lipinach powiat Mińsk Mazowiecki 1924-1995 0 Unroll
księga uczniów 1953–1957, sygn.1, protokóły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1949–1958, sygn.2, księgi główne ocen , sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1924–1948, sygn.3–20, arkusze ocen 1948–1962, sygn.21, listy dzieci w wieku szkolnym 1939–1961, sygn.22–23, akty normatywne własne 1985–992, sygn.24, roczne plany pracy 1958–1984, sygn.25–33, plany pracy i sprawozdania organizacji uczniowskich 1981–1995, sygn.34–45, protokóły kontroli, inspekcji i lustracji, zalecenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji 1957–1988, sygn.46–48, arkusze organizacyjne szkoły i sprawozdania statystyczne 1957–1990, sygn.49–56, sprawozdania z klasyfikacji uczniów 1985–1995, sygn.57, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Szkole Podstawowej w Lipinach 1958–1980, sygn.58. Number of units in the group: 58
62/1648/0 Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Łukbut" w Łukowie 1957-2008 0 Unroll
przepisy prawne naczelnych organów władzy państwowej 1981-1982 sygn. 1-2, materiały i uchwały kolegium zjednoczenia 1970-1989 sygn.3-23, akty normatywne własne 1997-2000 sygn.24-25, zarządzenia dyrektora 1958-1999 sygn.26-69, uchwały zarządu1992-2000 sygn.70-78, polecenia służbowe 1974-2001 sygn.79-87, instrukcje ramowe, wytyczne 1994-1999 sygn.88-93, akta erekcyjne 1957-1996 sygn.94, rejestracja przedsiębiorstwa 1976-2001 sygn.95-98, 1011-1012, 1026, 1027, organizacja własnej jednostki, wydziałów ,sekcji 1972-2001 sygn.99-100, 1029-1030, organizacja jednostki nadrzędnej 1991 sygn.110, plany modernizacji 1978 , 1981-1985, 1988-1989 sygn.111-114, plany techniczno-finansowo-produkcyjne 1966, 1968-1981 sygn.115-119, 993-1004, roczne plany produkcji 1968-1972, 1976-1993 sygn.120-129, roczne plany postępu technicznego 1968-1972, 1978-1979 sygn.130-131, plany inwestycyjne 1968-1974, 1977-1980, 1983-1989, sygn.132-141, plany finansowe 1968-1975, 1997-2001 sygn.142-148, 985-992, plany zatrudnienia i funduszu płac 1972-1974, 1978, 1986-1989, 1997 sygn.148-154, plany zbytu 1973, 1976-1989, 1991-1992 sygn.155-161, plany zaopatrzenia 1978,1979, 1986, 1992, 1997 sygn.162-166, analiza działalności gospodarczej 1958-1995 sygn.167-202, sprawozdania GUS 1958-1960, 1970-1997 sygn.203-213, posiedzenia organów kolegialnych 1982-2000 sygn.214-226, działalność Rady Robotniczej 1983-1992 sygn.227-230, działalność Samorządu Robotniczego 1968-1969, 1979-1981 sygn.231-232, Rada Nadzorcza 1992-200 sygn.233-253, 1014, 1015 , 1031-1035, instrukcje, przepisy zarządzenia 1975, 1987, 1996-1999 sygn.254-255, 1037, ewidencja zasobu aktowego 1974-1989 sygn.256-258, kronika przedsiębiorstwa 1956-1990 sygn,259-291, ewidencja pieczątek 1994-1995 sygn.292, kontrole zewnętrzne 1975-1984, 1990-2000 sygn.293-311, 1013, kontrole wewnętrzne 1975-1977, 1991-1999 sygn.312-314, normy pracy 1979-1999 sygn.315-559, katalogi norm 1968-1979 sygn.560-615, przepisy zarządzenia regulaminy 1984-1997 sygn.616-619, plany kont 1991-1997 sygn.620, bilanse 1957-2000 sygn. 621-707, 1010, 1019, 1020, Giełda Papierów Wartościowych-akcje 1996-2002 sygn.708, 713, 1016, 1024-1025, podział funduszu zakładowego 1966-1975 sygn.714, dokumentacja techniczna, technologiczna 1958-1960, 1973-1994 sygn.715-919, technologia konfekcji 1992-1999 sygn.920-956, znaki fabryczne 1976-1978,1995-1999 sygn.957, ceny, cenniki, katalogi cen zbytu 1992-2001 sygn.958-984, sprawozdawczość 1977, 1979, 1980 sygn. 1005-1009, opinia biegłego rewidenta 2000-2001 sygn.1017-1019, postępowanie ugodowe bankowe 1993-1994 sygn.1021,1022, zdrowa stopa – badania 1993-1998 sygn.1023, regulamin płac 2000-2001 sygn.1036, Rejestracja przedsiębiorstwa –REGON, NIP, postanowienie o upadłości 1993-2001 sygn.1038, Rada Nadzorcza –Rezygnacja członków 2003 sygn. 1039, Nabywanie i zbywanie majątku – ruchomości 2002-2007 sygn.1040, Bilanse 2001-2006 sygn.1041-1042, nab. 3852/08 (2 j.a) bilanse 2007, 2008 Number of units in the group: 1044
62/1649/0 Prokuratura Rejonowa w Łukowie 1975-1997 0 Unroll
nab.3320/04.11.22- 22 j.a. 0,50 mb, Akta prezydialne nab. 3754/08 - 20 j.a. 0,15 mb, nab. 4369/2011 - 34 ja.. 0,70 mb (spis nr 2 bez poz. 13, 28-29 zwrócone do konserwacji), nab. 4754/2013 - 39 ja. 0,60 mb Number of units in the group: 134
62/1650/0 Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Siedlcach [1974] 1975-1994 0 Unroll
Wojewódzkie Zjazdy BS 1976-1983 sygn. 1, 42, Protokóły z posiedzeń Rady BGŻ 1980-1982 sygn. 43-45, 1985-1986 sygn. 230-231, Protokóły z posiedzeń Komisji 1983 sygn. 46-47, 1984-1987 sygn. 232-237, Regulaminy organizacyjne 1975-1981 sygn.2-3, 1988-1994 sygn. 238-246, 333, Wytyczne dla BS oraz pisma limitowe z Centrali 1975-1978 sygn. 4, 48, Plany kredytowe 1975-1983 sygn. 49-51, 1984-1985 sygn. 247-249, Sprawozdania z działalności 1975-76, 1979 sygn. 5-6, 11-14, 1980-1984 sygn. 52-68,1984-1988 sygn. 250-264, Prace badawcze 1975-1978 sygn. 265, Bilanse 1975-1979 sygn. 1976-79 sygn. 7-10, 1980-1983 sygn. 69-72, 1984-1994 sygn. 266-297 , Zestawienia własne i analizy 1975-1987 sygn. 15-18, 73-85, 298-301, Skargi 1977-1979 sygn. 19-22, 1980-1983 sygn. 86-91, 1985-1990 sygn. 302-307, Rewizje i lustracje 1975-1979 sygn. 23-29, 1980-1983 sygn. 92-98, 1984-1990 sygn. 308-311, Nadzór i kontrola jednostek podległych 1975-1980 sygn. 30-36, 1980-1983 sygn. 99-107, 108-115,1984-1989 sygn. 312-329, Ogólne zasady pracy i płacy 1976-1994 sygn. 116, 330-332, Rewizje i kontrola organów pozabankowych 1977-1982 sygn 37-38, Szkolenia i kursy 1975-1979 sygn. 39-40, 117-118, 1984-88 sygn. 334-336, Fundusz socjalny 1977-1981 sygn. 41, 1988-1994 sygn. 337-338, Obronność 1983 sygn.119, Protokóły lustracji poszczególnych banków spółdzielczych 1974-1990 sygn. 120-229, 339-390, bilas za 1975r sygn. 391, sprawozdanie za 1975r sygn. 392 Number of units in the group: 392
62/1651/0 Wydział Zamiejscowy w Sobolewie Sądu Powiatowego w Garwolinie [1946] 1950-1960 [1966] 0 Unroll
nab. 3158/03 - Z pierwotnej liczby 1256 j.a przyjętych do zesp. 1612 wydzielono 804 j.a jako samodzielny zespół Wydział Zamiejscowy w Sobolewie Sądu Powiatowego w Garwolinie - akta spraw C, NS, NSI, Zg. nab. 3329/04 pomoce: 16j.a. 0,35 mb Rep.: Kp 1950-51, 1951, 1953II , NsI 1949-1951, Rep. Sp i Ns II 1949-1953, Rep. Ns II 1953, Rep.C 1952-1953, 1953, Skor. : KP 1951, Skor. NsI 1953, NsII 1948-1953, Skor. Zg 1946-1952, Skor. C 1951, 1951, 1952, 1953, akta spraw 359 j.a., nab. 4611/2012 - 717 j.a. 4 mb; nab. 4899/2014 - pomoce kancelaryjne Komornika: Skorowidze Km, Kmo, Kmp 1956-1966, Repertoria 1956-1963, nab. 4952/2014 - 663 j.a. 3,30 mb sprawy Ns 1950-1960, nab. 5032/2015 446 ja. 3,20 mb sprawy C, Ns, nab. 5269/2016 sprawy C 1954, 1955, Ns 1955, 1957 (og. 42 j.a 0,60 mb) Number of units in the group: 3151
62/1652/0 Wojewódzki Zakład Weterynarii w Siedlcach [1954-1974] 1975-1998 [2002] 0 Unroll
nab. 3333/04.12.03 (103 j.a. 0,70 mb) , 4146/10 (179 j.a. 1,90 mb), nab. 5020/2015 (17 j.a. 0,20 mb), nab. 5343/2017 - 17 j.a 0,15 mb (z PIW w Łukowie) Number of units in the group: 316
62/1653/0 Nadleśnictwo Siedlce w Siedlcach 1957-1991 0 Unroll
nab. 3334/04.12.03 - (100 j.a 1,20 mb ), nab. 3718/07 (63 j.a. 0,40 mb, uwaga: sygn. 125 podwójna), nab. 4142/10 (34 j.a. 0,40 mb), nab. 4711/2013 - 75 ja. 0,80 mb Number of units in the group: 326
62/1654/0 Akta Piotra Raciborskiego patrona Trybunału Cywilnego w Siedlcach [1797] 1858-1858 0 Unroll
Akta działalności zawodowej [1797] 1858 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1655/0 Akta Karola Kwiatkowskiego mecenasa przy Sądzie Najwyższym Królestwa Polskiego 1820-1833 0 Unroll
Akta działalności zawodowej 1820 – 1833 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1656/0 Akta Bronisława Kazaneckiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu 1873-1877 0 Unroll
Akta działalności zawodowej 1873 – 1877 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1657/0 Akta Teodora Rościszewskiego adwokata, obrońcy przy Radzie Stanu 1872-1874 0 Unroll
Akta działalności zawodowej 1872 – 1874 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1658/0 Akta Aleksandra Bryndzy adwokata 1839-1840 0 Unroll
Akta działalności zawodowej 1839 – 1840 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1659/0 Akta Aleksandra Jałowieckiego mecenasa 1867-1875 0 Unroll
Akta działalności zawodowej 1867 – 1875 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1660/0 Sąd Powiatowy w Węgrowie [1948-1950] 1951-1975 [1975-1977] 0 Unroll
Nabytek 3374/05. Sekcja Ogólna: Teczka nr 2 Sprawy Organizacyjne z lat 1967 – 1975 poz. spisu. 1 – 12, Teczka Nr 5 Sprawy ogólne z lat 1967 – 1975 poz. spisu 13 – 21, Teczka Nr 14 Sprawy budżetowe. z lat 1967 - 1975 poz. spisu 22 – 30, Teczka Nr 15 Budynki sądowe z 1968 r. poz. spisu 31, Teczka Nr 16 Sprawozdania z lat 1967 – 1975 poz. spisu 32 – 41, Teczka Nr 17 Nadzór i rewizje z lat 1967 – 1974 poz. spisu 42 – 49, Teczka do repertorium Sk z lat 1967 – 1974 poz. spisu 50 – 57, Sądy społeczne z 1968 r. poz. spisu 58, Protokóły kontroli, lustracji, z lat 1972 – 1974 poz. spisu 59 – 61, Sekcja Cywilna: Akta sprawy cywilnej o ustalenie ojcostwa i alimenty z lat 1953 – 1954 poz. spisu 62, Repertorium spraw cywilnych C z roku 1953 poz. spisu 63, nab. 3578/06 (28 j.a.) Akta 24 spraw Ns o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, 2 o przysposobienie, 1 o nabycie spadku, 1 o stwierdzenie zasiedzenia 1954-1955; nab. 4504/2012 - 539 ja.. 2,40 mb spis nr 2- pomoce, nr 3 pomoce komornik, nr 4 sprawy Ns, nr 8 sprawy Ns wybrane z kat. B, nab. 4931/2104 - 111 ja. 0,50mb (99 spraw Ns, 12 spraw C) Number of units in the group: 741
Showing 1,641 to 1,660 of 1,973 entries.