Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1661/0 Sąd Rejonowy w Węgrowie [1972-1974] 1975-2004 0 Unroll
nab. 3375/05 - 43 j.a.Teczka Nr 2 Sprawy organizacyjne z lat 1975 – 1979 poz. spisu: 1, 6, 16, 25, 26, 34, 35, Teczka nr 5 Teczka ogólna z lat 1975 – 1979 poz. spisu: 2, 7, 17, 27, 36, - Teczka Nr 14 Sprawy budżetowe z lat 1975 – 1979 poz. spisu: 3, 8, 18, 28, 37, Teczka Nr 16 Sprawozdania z lat 1975 – 1979 poz. spisu: 4, 9,10, 19,20, 29, 30, 38, 39, Teczka Nr 17 Nadzór i rewizje z lat 1976 – 1979 poz. spisu: 11, 21, 31, 40, Teczka do repertorium Sk z lat 1975 – 1979 poz. spisu: 5, 12, 22, 32, 41, Protokóły kontroli, zalecenia pokontrolne, sprawozdania z ich realizacji z lat 1976 – 1979 poz. spisu: 13, 23, 42, Sprawozdania z działalności Społecznych Komisji Pojednawczych i Sądów Społecznych z lat 1976 – 1979 poz. spisu: 14, 24, 33,43, Protokóły narad sędziowsko – ławniczvch z 1976 roku poz. spisu 15; nab. 4338/11 - akta prezydialne 54 j.a. 1,0 mb, nab. 4505/2012 - akta komornicze spis nr 5-7, spis nr 9, nab. 4932/2014 - Wydział Administracyjny 46 j.a. 1,10 mb Number of units in the group: 743
62/1662/0 Prokuratura Wojewódzka w Siedlcach 1975-1982 0 Unroll
nab. nab. 3385/05.02.28, 52 j.a. Zarządzenia, pisma okólne, konferencje narady odprawy, narady wewnętrzne, protokóły badania akt, sprawozdania okresowe i doraźne, dzienniki tabelaryczne, kontrole i inspekcje, wizytacje nab. 3632/07 - 28 j.a. Akta prezydialne, skorowidze, repertoria, zarządzenia, wizytacje Number of units in the group: 80
62/1663/0 Siedleckie Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Siedlcach 1911-1947 0 Unroll
Sygnatura 1. Księga protokółów posiedzeń Zarządu Siedleckiego Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności 1928-1946, Sygnatura 2. Dokumentacja związana ze staraniem o ponowną rejestrację, statut [1918] 1945-1947, Sygnatura 3. Zbiór dokumentów dotyczących nieruchomości i kapitału, a także obowiązków towarzystwa 1911-1931 Number of units in the group: 3
62/1664/0 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach [1951-1975] 1975-1998 0 Unroll
Zarząd Zieleni Miejskiej w Siedlcach z lat 1970 – 1975, sygn. 1 – 15, 15 j.a.: Plany pracy 1970–1975 , sygn.1–6, Bilanse 1970–1975, sygn.7–12, Protokóły kontroli 1970–1975, sygn. 13, Sprawozdania roczne z wypadków przy pracy 1971–1975, sygn.14–15, Zarząd Dróg i Mostów w Siedlcach z lat 1966–1975, sygn. 16–21, 6 j.a. : Zarządzenia wewnętrzne 1969–1970, sygn.16, Plany pracy, 1974–1975, sygn.17, Sprawozdania statystyczne i opisowe 1971–1974, sygn.18–19,Bilans 1975,sygn.20, Protokóły kontroli 1966, sygn.21, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach z lat 1970–1975, sygn. 22–46, 25 j.a.: Protokóły zebrań Rady Zakładowej 1970–1971, sygn.22, Plany pracy 1970–1975,sygn.23–31, Sprawozdania 1970–1975, sygn.32–40, Bilanse 1970–1974, sygn.41–45, Projekt organizacji obchodów XXXV-lecia Wodociągów Miejskich w Siedlcach 1973, sygn.46, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Siedlcach z lat 1951–1975, sygn. 47–105, 59 j.a.: Organizacja przedsiębiorstwa 1951–1974, sygn.47–49, Plany pracy 1959–1975, sygn.50–71, Sprawozdania z działalności 1961–1975,sygn.7 –90, Bilanse 1961–1975, sygn. 91–105, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Siedlcach z lat 1957–1975, sygn.106–148, 43 j.a.: Protokóły zebrań Rady Zakładowej 1957–1968, sygn.106–107, Zarządzenia dyrektora 1965–1975,sygn.108–109, Kompleksowa analiza ekonomiczna 1961, sygn. 110, Plany pracy 1961–1972, sygn.111–122, Sprawozdania z wypadków przy pracy 1972–1975, sygn.123, Sprawozdania finansowe 1961–1974, sygn.124–134, Bilanse 1960–1974,sygn.135–148, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach z lat 1975 – 1998, sygn. 149 – 386, 242 j.a.: Konferencje Samorządu Robotniczego 1975–1981,sygn. 149–170, Protokóły zebrań i uchwały Rady Zakładowej, Rady Pracowniczej, plany pracy i sprawozdania z działalności 1977–1991, sygn.171– 181,Protokóły zebrań i uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej 1991–1998,sygn.182–199, Protokóły narad roboczych i wytwórczych 1978–1991, sygn.200–207, Organizacja Przedsiębiorstwa, akty normatywne, księga służb, statuty, regulaminy organizacyjne 1975–1990, sygn.208–214, Zarządzenia dyrektora 1975–1998, sygn.215–238, Skargi i wnioski–analizy, rejestr 1979– 1990, sygn.239–240, Normatywy kancelaryjno–archiwalne 1975–1979,sygn.241–242, Plany działania 1975–1991, sygn.243–273, Sprawozdania i analizy z wykonania planów 1975–1997, sygn.274–304, Analizy ekonomiczne, analizy i oceny stanu BHP, analizy wykorzystania czasu pracy, 1975–1990, sygn.305–323, Sprawozdania statystyczne 1975–1998, sygn.324–331, Protokóły kontroli 1975–1996, sygn.332–343, Zakładowy system wynagrodzeń 1974–1994,sygn.344–346, Zakładowe normy pracy, płacy, kalkulacje i decyzje cenowe 1986–1997, sygn.347–355, Działalność racjonalizatorska 1976–1980, sygn.356–357, Bilanse 1975–1998,sygn. 358 – 382, Działalność organizacji związkowej i partyjnej, 1976–1981, sygn.383–385. Number of units in the group: 385
62/1665/0 Przedsiębiorstwo Sprzętowo - Transportowe Budownictwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim 1969-1993 0 Unroll
Statut Przedsiębiorstwa Sprzętowo – Transportowego Budownictwa Rolniczego 1981 - 1981 (1j.a.) sygn. 1, Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora 1969 – 1991(19j.a.) sygn. 2 - 20, Polecenia służbowe 1976 – 1989 (6j.a.) sygn. 21 - 26 , Akta dotyczące systemu wynagrodzeń 1984 – 1993 (9j.a. ) sygn. 27 - 35, Akta dotyczące kontroli wewnętrznej 1987 – 1987 (1j.a. ) sygn. 36 Number of units in the group: 36
62/1666/0 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Węgrowie [1970-1982] 1982-1993 0 Unroll
I. Seria. Akta Przedsiębiorstwa Rolniczego Budownictwa w Węgrowie 1970-1988 ( 59 j.a) sygn. 1- 59 Zarządzanie – Organy Kolegialne 1971-1980 ( 6j.a) sygn.1-6, Zarządzanie – Organizacja 1970-1988 ( 8j.a) sygn. 7-14, Zarządzanie – Akty Normatywne 1970-1980 ( 12 j.a) sygn. 15- 26, Zarządzanie – Planowanie i Sprawozdawczość. Statystyka 1970-1980 ( 30 j.a.) sygn. 27 - 56 , Zarządzanie – Kontrole 1970-1979 ( 3 j.a) sygn. 57 – 59, II. Seria Akta Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Węgrowie 1982 - 1993 ( 56 j.a) sygn. 60 - 115, Zarządzanie – Organy Kolegialne 1982 – 1991 (8 j.a) sygn. 60 – 67, Zarządzanie – Organizacja 1983 – 1992 ( 3 j.a.) sygn. 68 – 70, Zarządzanie – Akty Normatywne 1983 – 1992 (5 j.a) sygn. 71 - 75, Zarządzanie – Planowanie i Sprawozdawczość. Statystyka 1982 – 1993 ( 36 j.a) sygn. 76 – 111, Zarządzanie – Kontrole 1983 – 1991 (3 j.a) sygn. 112 – 114, Prywatyzacja 1991 - 1991 (1j.a ) sygn. 115 Number of units in the group: 115
62/1667/0 Prokuratura Powiatowa w Garwolinie [1947] 1950-1975 0 Unroll
Akta prezydialne nr sp. 1-92, Pomoce: repertoria, wykazy aresztowanych, skorowidze, książki zarzadzeń Prokuratora, dowodów rzeczowych sygn. 112-136, (nr spisu 93-111 zawiera akta Prokuratury Rejonowej), nab. 4070/10 - 47 ja. (numerowane od 118 do 164), nab. 4082/10 - 20 j.a. Akta osobowe pracowników Number of units in the group: 184
62/1668/0 Prokuratura Rejonowa w Garwolinie 1975-1979 0 Unroll
Akta prezydialne: 1. Sprawozdania stystyczne 175-79 (1j.a) 2. Planowanie i sprawozdawczość 1975-1978 (4 j.a.) 3. Zarządzenia, instrukcje 1975-1978 (6 j.a.) 4. Organizacja prokuratury 1975, 1978 (2 j.a.) 5. Narady 1976 (1j.a.) 6. Analizy, sprawozdania 1975-1977 (5 j.a.) Number of units in the group: 19
62/1669/0 Akta notariusza Piotra Matwiejewa w Mińsku Mazowieckim 1939-1946 0 Unroll
Akta notarialne 1939 - 1946 - 17 j.a. Repertoria brak Skorowidze 1939- 1946 - 2 j.a. Number of units in the group: 19
62/1670/0 Akta notariusza Wacława Irzyłowskiego w Mińsku Mazowieckim 1942-1944 0 Unroll
Akta notarialne 1942-1944 - 4 j.a. Skorowidz wspólny z notariuszem Wierzbowskim Number of units in the group: 4
62/1671/0 Akta notariusza Władysława Wąsowskiego w Mińsku Mazowieckim 1945-1951 0 Unroll
Akty notarialne 1945-1951 - 10 j.a., Skorowidze 1946-1947, 1948, 1949-1951 - 3 j.a. (nab. 4019/09 - 1 j.a.0,02 mb Skorowidz 1946-1947) Number of units in the group: 13
62/1672/0 Akta notariusza Wacława Hryniewickiego w Mińsku Mazowieckim 1947-1951 0 Unroll
Akty notarialne 1947-1951 - 6 j.a. Skorowidze 1947-48, 1949-1951 (wspólny z PBN)- 2 j.a. Number of units in the group: 8
62/1673/0 Państwowe Biuro Notarialne w Mińsku Mazowieckim 1952-1953 0 Unroll
Akty notarialne 1952 - 1j.a. Skorowidze 1952, 1953 - 2 j.a. (do konserwacji zwrócono akty not. 1953, Rep. 1952-53) Number of units in the group: 3
62/1674/0 Sąd Grodzki w Mińsku Mazowieckim [1931] 1945-1951 0 Unroll
Akta sprawy 1931 - 1 j.a. (do wydzielenia do nowego zespołu) Akta spraw C, Ns, Zg, Sp - 1945-1950 - 1526 j.a Pomoce ewidencyjne (6 j.a. ) Rep. Ns 1946-1948, Rep. Co 1943-1950, Rep. KC 1933-1950, Rep. N 1946-1951, Rep. Sp 1949-1951, Rep. C 1946-1948 , do konserw. Rep. E 1950-1951, Rep. Ns 1949-1951 nab. 3510/06 (3 j.a.) skor. C 1944-1948, Rep. ZG 1949-1951, Rep. E 1939-1950, nab. 4217/10 - 2 ja. 0,02 mb poz. 1 spis nr 14/10 (sprawa sp. 26/47), poz. 1 spis 15/10 (sprawa Co 6/48) Number of units in the group: 1532
62/1675/0 Sąd Powiatowy w Mińsku Mazowieckim [1946] 1950-1974 0 Unroll
Akta spraw C, Ns, 1951-1953 - 1486 j.a., Pomoce (3 j.a.) Rep. Ns 1951, 1953, rep. Cps 1951-1952, nab. 3511/06 (5j.a.) Rep. C 1951, 1952, 1953, Rep. Kp 1950-51, Skor. K 1950-51, nab. 4021/09 spis nr 1. sprawy Ns 1954- 1955 -612 ja., spis nr 2. I C 1954-1955- 65 ja., spis nr 3. pomoce 1949-1955: rep. Ns 1949-1951, 1954-55, C 1954, Co 1951-1954, skor. C 1949-1951, 1952-1954, Rep. E 1951-1952, nab. 4021/09 (684 ja. 2,60 mb) sprawy Ns 1954- 1955 -612ja., C 1954-1955- 65 ja., pomoce 1949-1955; nab. 4057/09 - 1781 ja.. 5,80 mb. Pomoce (11 j.a.): Repertoria: C 1955, 1956, 1957, Rep. Cps 1953-1957, Co 1956-1958, Ns 1956, 1956-1957, 1957, 1958 cz. I, skorowidze: C 1955-1956, 1958, sprawy Ns 1956 (spis 4 poz. 456), C 1956 (spis 5 poz. 36), Ns 1957 (spis 6 poz. 577), C 1957 (spis 7 poz. 43) , Ns 1957 (spis 8 poz. 617), Co 1958 (spis 9 poz. 41), nab. 4148/10 - 5 ja. 0,15 mb repertoria komornicze z lat 1971-1974, nab. 4216/10 - 994 ja. 4,10mb - spis 14 akta spraw Ns 1956-1959, spis 15 sprawy cywilne 1952-1960, spis 16 sprawy Ns 1960, spis 17 sprawy cywilne 1954-1960, spis 18 - pomoce ewidencyjne 28 ja.: Kp Rep. 1952-1959, skorowidze Kp 1952-1959, Ns rep. 1959-1960, Rep. C 1958-1960, skor. C 1959-1960, Co Rep. 1959-1960, nab. 4372/2011 - 525 j..a 2,33 mb- spis nr 2 sprawy C 1957-1961 30 j.a. 0,23 mb, spis 3 sprawy Ns 1956-1961 - 480 j.a. 1,65 mb, spis 4 pomoce 1952-1961 - 15 j.a 0,45 mb, nab. 4660/2013 ogółem 682 ja. 2,70 mb, ( w tym- spis nr 1 - 617 ja. 2,10 mb sprawy I Ns z lat 1954-1962, spis nr 2 - 61 ja. 0,50 mb sprawy IC z lat 1955-1962, spis nr 4 pomoce kanc. Rep. Ns cz. I i II, Rep. C 1962, skor. K 1962), nab. 4814/2014 - 368 ja. 1,90 mb spis nr 1/2014 sprawy Ns 325 ja.1,30 mb, spis nr 2 - sprawy IC - 34 ja. 0,35 mb, spis nr 3 sprawy Co - 4 ja. 0,04 mb, spis 4 pomoce Rep. Ns 1963 T. I, II, Rep. C 1963, Skor. Kp 1963, Rep. Kp 1963 Number of units in the group: 6533
62/1676/0 Sąd Pokoju w Jakubowie 1920-1921 [1926] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1919-1921[1926] sygnatura 1-35 Akta posiada też AP Otwock zesp. 475 Number of units in the group: 35
62/1677/0 Sąd Pokoju w Mrozach 1920-1922 [1923] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych 1920-1922 [1923] sygnatury 1-6 / Akta posiada też AP Otwock zesp. 450/ Number of units in the group: 6
62/1678/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1956-1974 0 Unroll
1. Protokóły kontroli księgozbioru i sprzętu 1956-1974, 2. Sprawozdania opisowe 1957-1973, 3. Wnioski i zalecenia 1958-1969 4. Plany pracy 1958-1973, 5. Konkurs związany z obchodami Dnia Ksiażki 1959-1974, 6. Dowody ubytków 1958-1969 7. Kontrola i inspekcja 1959-1974, 8. Tematyka konferencji rejonowych 1967-1972, 9. Sprawozdania z kontroli bibliotek szkolnych 1972-1974, nab. 4046/09 - 2 ja. Plan pracy na lata 1967-1973, sprawozdanie z działalności za lata 1965-1974 Number of units in the group: 11
62/1679/0 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Siedlcach 1975-1990 0 Unroll
Organizacja, przydział czynności 1975-1984 (3 j.a), Sprawozdania GUS 1975-1980 (1 j.a.), Sprawozdania wydziałów 1975-1983 Plan pracy 1975-1983, Konkurs związany z obchodami Dni Książki 1975-1979, Sprawozdania z kontroli bibliotek szk. 1975-1982 Protokóły kontroli księgozbioru 1975-1978, Sprawozdania opisowe 1976-1983, Projekt sieci szkół 10-latek 1977, Protokóły kontroli 1977-1981, Działalność merytoryczna 1978-1980, Sekcja Bibliotekarska ZNP 1978-1979, Organizacja bibliotek pedagogicznych w Łukowie, Węgrowie, Mińsku, Sokołowie, Garwolinie 1975-1982 (5 j.a.), nab. 4334/11 - 16 j.a 0,20 mb Number of units in the group: 36
62/1680/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" Ogólnopolski Komitet Założycielski w Warszawie 1981 0 Unroll
Zjazdy Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” 1981 sygn. 1-10, Sprawy organizacyjne i protokóły posiedzeń Prezydium 1981 sygn.11-12, Krajowa Komisja Rewizyjna 1981 sygn. 13, sekcja branżowa pszczelarzy 1981 sygn. 14, rejestracja związku 1981 sygn. 15-16, sprawy organizacyjne Biura Prezydialnego 1981 sygn. 17, teczki tematyczne – współpraca z różnymi instytucjami 1981 sygn. 18-25, dzienniki korespondencyjne i korespondencja 1981 sygn. 26-33, wojewódzkie komitety założycielskie (układ alfabetyczny) 1981 sygn. 34-77, informacja i propaganda 1981 sygn. 78-84, 97-101, rozliczenia, sprawy finansowe 1981 sygn. 85-88, akta osobowe 1981 sygn. 89-96, wizytówki, wykazy adresów 1981 sygn. 102-105, notatki, brudnopisy 1981 sygn. 106-107, fotografie legitymacyjne 1981 sygn. 108, taśmy dalekopisowe 1981 sygn. 109 Number of units in the group: 109
Showing 1,661 to 1,680 of 1,973 entries.