Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1741/0 Akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i podległych jej komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 września 2005 roku 2005-2005 0 Unroll
Rejestracja okregowych list kandydatów na posłów i senatorów, Protokóły głosowania w obwodach, na okręgowe listy, protokóły posiedzeń komisji, Number of units in the group: 89
62/1742/0 Akta komisji do przeprowadzenia Referendum Ogólnopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Siedlcach 2003-2003 0 Unroll
Protokóły głosowania w obwodach, protokóły posiedzeń obwodowych komisji ds. referendum, zbiorcze protokóły z wynikami głosowania, nadzór Komisarza Wyborczego w Siedlcach, preliminarz budżetowy, informacje statystyczne. Number of units in the group: 21
62/1743/0 Poczta Polska Telegraf i Telefon Dyrekcja Wojewódzka w Siedlcach 1966-1991 0 Unroll
nab. 3792/08 - 35j.a. 0,60 mb (z Telekomunikacji) , 3793/08- 41 j.a. 0,40 mb, 3936/09 - 10 j.a 0,10 mb (z Poczty Polskiej) Number of units in the group: 95
62/1744/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie 1954-1975 [1997] 0 Unroll
nab. 3796/2008 plany pracy, sprawozdania rejestr pozwoleń na budowę 1965-1981, sygn.1-33, nab. 3980/09 z UM-G Żelechów 31 j.a. Wydział Gospodarki Komunalnej - oddawanie działek Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste 1964-1972 [1997], pomiary tachometryczne kanału Bielińskiego 1954-1970, Projekt techniczny chłodni przy rzeźni miejskiej 1949, sprawozdania pokontrolne 1962, sygn.34-64, nab. 4292/2011- 49 j.a. 0,60 mb wywłaszczenia pod cmentarz wojenny, kanał sanitarny, dworzec PKS, szkoły- ZSZ, SzP, bloki- Senatorska, Nadwodna, Kościuszki, bazę PZDL i PZGS, stację obsługi samochodów, piekarnię w Woli Rębkowskiej, protokóły kontroli niższych instancji (gromadzkie rady i urzędy gmin), 1966-1975, sygn.65-113,nab. 2009 r. projekt chłodni przy rzeźni miejskiej, obiekt kanał Bielińskiego, sprawozdania pokontrolne 1954-1970, sygn.114-131, nab. 4412/2011 - 2 j.a. 0,03 mb rejestr uchwał i wniosków Prezydium 1965-1973, sygn.132-133, nab. 5501/2018- 60 j.a. rejestr uchwał, sprawozdania statystyczne, ekshumacje zwłok, lokalizacje ogólne, lokalizacje inwestycji, ewidencja terenów nierolniczych, parcelacja gruntów folwarku w Sulbinach Górnych, przejmowanie terenów, sprzedaż działek, umowy dzierżawne, scalanie działek, wywłaszczenie nieruchomości na terenie miasta Garwolin1965-1973, sygn.134-193, nab. 5714/2020- 3 j.a. przejęcie mienia na Skarb Państwa 1957-1973, sygn.194-196 Number of units in the group: 196
62/1745/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Nowomińskiego 1864-1903 0 Unroll
nab. 3808/08 (6 j.a. ) tabele likwidacyjne wsi Niedziałka, Barcząca, Anielew, Arynów, Chrosna, Królewiec, sygn.1-6 nab. 4765/2013 - tabele likwidacyjne 11 ja. 0,07 mb. Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Chrząszczówka, Cielechowizna, Dłużka, Janów, Jezioro, Osiny, Wiciejów, Wola Siennicka, Zakole 1864, sygn.7-17, wyłączenie z majątku Kałuszyn serwitutów, sygn. 18 Number of units in the group: 18
62/1746/0 Gimnazjum Żeńskie Towarzystwa Szkoły Średniej w Łukowie 1917-1939 [1943] 0 Unroll
Arkusze ocen z lat 1917-1939 sygn.1-15, protokoły egzaminów maturalnych 1928-1938 sygn. 16-18, teczki kandydatów 1937-1939 [1943] sygn. 19-23, akta uczniów i nauczycieli 1928- 1938 sygn. 24 Number of units in the group: 24
62/1747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osiecku powiat Otwock 1963-1972 0 Unroll
Komisja Mandatowa- plany pracy komisji, protokóły z posiedzeń komisji 1970-1971, sygn.1, Program rozwoju gromady 1964-1966, 1969-1972, sygn. 2, Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1966-1968,1970-1971, sygn. 3-5, Materiały do opracowania planu gospodarczego 1963-1964, sygn. 6, Sprawozdania finansowe- bilanse, sprawozdania o dochodach/wydatkach budżetowych 1969-1972, sygn. 7-10 Number of units in the group: 10
62/1748/0 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach 1975-1994 0 Unroll
nab. 3841/08- 123 j.a. 1,20 mb, nab.4222/10 (26 j.a. 0,30 mb), nab.4821/2014 - 43 j.a. 0,45 mb (spis poz. 150-192), nab. 5354/2017 (32 ja. 0,30 mb spis poz.193-224), spis 5/2019- 48 j.a. - zarządzenia dyrektora, posiedzenia zgromadzenia wspólników, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, regulamin, wykazy etatów, raporty, ewidencja inwestycji 1975-1994, sygn.225-272 Number of units in the group: 272
62/1749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobolewie powiat Garwolin [1942] 1962-1972 [1973] 0 Unroll
nab. 3854/08 (19 j.a.), 1 j.a. dokumentacja scalenia wsi Kaleń 1942-1967, 4 j.a. rejestry gruntów wsi Wólka Ostrożeńska, Chotynia, (8 j.a.) skorowidze właścicieli Chotynia, Przełęg, Kaleń, Kownacica, Sobolew Osada, mapy gruntowe Kaleń, Kownacica, Sobolew, Kobusy, Ostrożeń (6 j.a. - 17 map), nab. 4969/2104 - 3 ja. 0,05 mb nadzór nad stowarzyszeniami (w tym szczatkowe akta PGRN w Gończycach) Number of units in the group: 22
62/1750/0 Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Siedlcach 1975-1982 [1983] 0 Unroll
Number of units in the group: 36
62/1751/0 Izba Skarbowa w Siedlcach 1983-1998 0 Unroll
nab. 3859/08 (557 j.a. 5,30 mb), nab. 4385/2011 - 1 ja. 0,01 mb Number of units in the group: 558
62/1752/0 Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim 1957-1994 0 Unroll
nab. 3862/08 - 102 j.a. 2,10 mb, nab. 4178/10 - 207 j.a. 2mb Number of units in the group: 309
62/1753/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goźlinie powiat Garwolin 1886-1937 577 Unroll
Księga urodzeń 1892-1906 sygn.1, księga małżeństw 1886-1912 sygn.2, akta zbiorowe do księgi urodzeń z 1903 roku [1954] sygn.3, akta małżeństw (unikat) 1912-1925, sygn.4, akta małżeństw (unikat) 1925-1937, sygn.5, akta zgonów (unikat) 1890-1924, sygn.6, akta zbiorowe do aktów małżeństw, 1919,1927,1928 [1958,1966,1976] sygn.7 Number of units in the group: 7
62/1754/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach 1940-1945 0 Unroll
Akta spraw rok 1940 - 566 j.a., rok 1941 - 571 j.a., rok 1942 - 592 j.a. , rok 1943 - 448 j.a. rok 1944 - 259 j.a Number of units in the group: 4515
62/1755/0 Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej 1999-2005 [2006] 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Walnych Zgromadzeń, Kapituły Generalnej 1999-2004 sygn.1-2, Uchwały i decyzje, zarządzenia Kapituły i Walnego Zgromadzenia 1999-2004 sygn. 3-4, Wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego 2000-2005 [2006] sygn. 5, Statut i zakres obowiązków członków Kapituły 1999-2002 sygn. 6, Sprawy członkowskie 1999-2004 sygn. 7, Korespondencja 1999-2004 sygn. 8-9, Działalność statutowa, turnieje 1999-2004 sygn. 10-15, Sprawy gospodarcze 2001-2005 sygn. 16, Poradniki, katalogi wyrobów dla rycerstwa b.d. Sygn. 17. Number of units in the group: 17
62/1756/0 Akta stanu cywilnego Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Żarnówce 1907-1914 0 Unroll
Księgi unikatów: urodzeń 1907, 1908 sygn. 1,4, małżeństw 1907, 1908 sygn. 2,5, zgonów 1907, 1908 sygn. 3, 6 księgi duplikatów urodzeń, małżeństw, zgonów 1909-1914 (z 1912 roku dwie księgi I-V, V-XII) sygn. 7-13 Number of units in the group: 13
62/1757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okuniewie powiat Wołomin 1964 - 1964 0 Unroll
Protokóły posiedzeń PGRN 1964 Number of units in the group: 0
62/1758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poświętnem powiat Wołomin 1965 - 1970 0 Unroll
nab. 3894/09 - 2 j.a. Protokóły posiedzeń PGRN 1965-1969, 1969-1970 Number of units in the group: 2
62/1759/0 Zbiór Franciszka Chojeckiego dotyczący wsi szlacheckiej Borki-Kosiorki 1726 - 1872 0 Unroll
Zespół ma układ chronologiczny. Zespół składa się głównie z polubownych umów darowizn, zamiany gruntów zawieranych w rodzinie lub między sąsiadami z lat 1726, 1746, 1756, 1832, 1855, 1868 (w kopii z 1872r) dla nieruchomości położonych w Borkach- Kosiorkach sygn. 1-3, 7, 11-12, dwóch skryptów dłużnych z 1808, 1822 roku sygn. 4, 6, zaświadczenia wójta gminy w sprawie zarekwirowanego konia z 1812 roku sygn.5, trzech zaświadczeń w sprawie zapomogi ze skarbu publicznego dla byłego porucznika wojsk polskich z 1835, 1836, 1842 roku sygn. 8-10. Number of units in the group: 12
62/1760/0 Sąd Grodzki w Żelechowie 1940-1945 0 Unroll
nab. 3900/09 - 95 j.a. Spis nr 16 (bez poz. 43) akta spraw C, Co 1940-1945, nab. 4228/10 - 1 j.a. 0,02 mb Rep. Km 1940-1942 Number of units in the group: 96
Showing 1,741 to 1,760 of 1,973 entries.