Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/721/0 Posterunek Policji Państwowej w Huszlewie 1940-1942 0 Unroll
Protokóły odpraw szeregowych Policji powiatu siedleckiego, sprawozdania z wykazami statystycznymi wypadków, fonogramy i okólniki 1940-1942 sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
62/722/0 vacat - Akta wyborcze Urzędu Miejskiego w Łukowie - nie odnaleziono w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/723/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Serokomli powiat Łuków 1954-1972 0 Unroll
Wybory do Sejmu i rad narodowych 1961-1968 sygn. 1-4, protokoły z sesji rady 1954-1966 sygn. 5-18, protokoły komisji 1955-1972 sygn. 19-58, działalność organów kolegialnych 1964-1969 sygn. 59-64, komitet FJN i komitety wiejskie 1957-1968 sygn. 65-68, Komitet Gromadzki PZPR 1969 sygn. 69, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1967 sygn. 70-84, plany pracy prezydium, rady i komisji oraz sprawozdania z ich działalności 1955-1963 sygn. 85-88, zebrania wiejskie, sołtysi 1958-1972 sygn. 89-107, plany gospodarcze i sprawozdania 1966-1967 sygn. 108-109, spis powszechny 1960 sygn. 110, sprawozdawczość i statystyka 1965 sygn. 111, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1961, 1963-1969 sygn. 112-120, sprawy sądowe z 1965/1966 1965-1966 sygn. 121, kultura fizyczna i turystyka 1971 sygn. 122, znaki geodezyjne, sprawy ogólno-administracyjne 1964 sygn. 123, protokoły z pokazów rolniczych 1971-1972 sygn. 124, nab. 4114/10 - 28 j.a. 0,20 mb, nab.4680/2013 - 5 ja. 0,10 mb ewidencja gruntów 1963-1972 Number of units in the group: 157
62/724/0 Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Piechur" w Żelechowie 1948-1979 0 Unroll
Zespół nie systematyzowany: Bilanse 1950-1978 - 48 j.a., Plany techniczno-ekonomiczne 1951-1978 - 52 j.a., Kontrole 1951-1978 - 25 j.a., Sprawozdania 1951-1978 - 76 j.a., protokóły narad 1951-1954- 2 j.a.Protokóły posiedzeń zarządu i rady 1951-1978 - 26 j.a., Uchwały zarządu 1951-1978 - 21 j.a., Walne Zgromadzenie 1950-1976 - 37 j.a. , rejestr członków i deklaracje przystąpienia 1948-1963 - 3 j.a. , Zarządzenia wewnętrzne 1972-1977 - 2 j.a., likwidacja spółdzielni 1978-1979 -1 j.a., akta prawne 1953-1975 - 1 j.a., statut 1952-1 j.a, organizacja produkcji 1968- 1 j.a. protokóły zdawczo-odbiorcze Zarządu 1978 - 1 j.a. Komisja Rewizyjna 1970-1973- 2 ja.., przejęcia i współpraca z innymi zakładami- 1967-1974 - 6 j.a. Number of units in the group: 305
62/725/0 Więzienie w Siedlcach - akta osobowe Stefana Fidy 1932-1937 0 Unroll
akta osobowe strażnika więzienia w Siedlcach Stefana Fidy Number of units in the group: 2
62/726/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Garwolinie [1960] 1963-1974 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 30.12. 1987 Janusz Kuligowski (układ akt chronologiczny) Spisy powszechne, rolne 1963-1974 (28 j.a) Sprawozdawczość statystyczna, gospodarcza i społeczna (karty statystyczne, metryki statystyczne) 1960-1974 (11 j.a.) Publikacje statystyczne (sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1963-1974 (18 j.a.) Number of units in the group: 57
62/727/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Mińsku Mazowieckim [1945] 1962-1974 0 Unroll
Karta A z 30.12. 1987 Janusz Kuligowski Sprawy organizacyjne 1963-1971, 1973, 1974 (40 j.a.) Statystyka gospodarcza 1963-1974 (181 j.a) Opracowania zbiorcze i tabulogramy statystyki gospodarczej i społecznej 1963-1968, 1970-1974 (17j.a.) Publikacje statystyczne 1973-1974 (28 j.a.) Wydział Statystyki PPRN w Mińsku 1945-1963 (130 j.a.) sygn. 373-502 Number of units in the group: 502
62/728/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Sokołowie Podlaskim [1950-1961] 1962-1974 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 15.01.2004r W. Więch- Tchórzewska Organizacja i funkcjonowanie PIS w Sokołowie 1958-1973 sygn. 1-10, Wykazy zatrudnionych 1968-1974 sygn. 11-12,materiały statystyczne w układzie chronologicznym 1950-1974 sygn. 13-241 Number of units in the group: 241
62/729/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Adamowie powiat Łuków 1955-1972 0 Unroll
1. Wybory do Sejmu i rad narodowych , ewid. postulatów i wniosków 1961-1969r. Sygn 1-3, 2. Protokóły sesji GRN 1955-1972 syg. 4-17. 3.Komisje GRN : mienia gromadzkiego, kultury i spraw socjalnych , mandatowa 1968-1972r. sygn 18-23, 4. Protokóły posiedzeń prezydium GRN, plany pracy 1958-1972 sygn. 24-35, 5. Zebrania wiejskie, sołtysi, protokóły1957-1972r. Sygn 36-43. 6. Sprawy organizacyjne biura GRN 1961-1968 sygn. 44-46. 7. Programy rozwoju gromady , plany gospodarcze, sprawozdania 1964-1972 sygn. 47-54; 8. Narodowy spis powszechny 1970r. Sygn. 55, 9. Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1972r. sygn 56-61, 10. Sprawy pracownicze 1967 r. sygn 62, 10. Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1971-1972 sygn 63-64. 11. Sprawy melioracji, spis właścicieli i gruntów , rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny gromady 1968-1972r. Sygn 65-67, 12. Ludowy Klub Sportowy "Sokół "Adamów 1966 sygn 68, 13. Liceum Ogólnokształcące w Adamowie 1972 r. sygn 69, 14. Ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry mieszkańców wg nazw ulic 1960-1975 r. sygn. 70-83. Number of units in the group: 83
62/730/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Gułowskiej powiat Łuków 1958-1972 0 Unroll
1. Protokóły sesji GRN 1962-1972r. sygn. 1-4; 2. Komisja Planowania Gospodarczego , Budżetu i Finansów -prot. Posiedzeń 1965-1969r. sygn. 5; 3. Dzialalność organów kolegialnych GRN(działalność zespołu partyjnego radnych , realizacja postulatów , wykazy osób, które zostały zamordowane na terenie gromady w okresie okupacji ) 1967 -1969r. sygn. 6-9; 4. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, organizacja organów GRN 1965-1972r. sygn 10-12; 5. Sprawozdawczość -prace spisowe , zestawienia zbiorcze wieku ludności , zasobów mieszkaniowych , nieruchomości 1970r. sygn.13; 6.Plan gospodarczy gromady 1972r. sygn 14.;7.kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1972 sygn 15-20; 8.zebrania wiejskie, wybory sołtysów, wybory do sejmu 1958-1972r. sygn 21-31; 9.Sprawy pracownicze -wykaz pracowników biura GRN 1964r. Sygn. 32; 10; książka meldunkowa mieszkańców gromady 1968r. sygn. 33; 11.sprawy archiwum zakładowego 1972r., sygn. 34 ; 12. Sprawy sądowe 1966r. sygn 35 . Number of units in the group: 35
62/731/0 Archiwum Państwowe w Siedlcach 1950-1975 0 Unroll
Układ akt chronologiczno- rzeczowy: Organizacja jednostki własnej (0002) 1950 , 1951, 1955, 1956 , 1957, 1958, 1959 , 1961 , 1962 , 1963 sygn. 1, 3, 19, 30, 37, 42, 51, 64, 69, 79, Narady pracownicze i odprawy kierowników (0023) 1955, 1956 , 1959sygn. 20, 31, 52, Inne zjazdy i konferencje organizowane przez archiwa ( 0029) 1954 , 1955 sygn. 16, 21, Plany i sprawozdania roczne własnej jednostki (0120) 1951, 1952 , 1953, 1954, 1955, 1956, 1958 , 1959 , 1960 , 1961, 1962 , 1963, 1964 , 1966 sygn. 4, 7, 13, 17, 22, 32, 43, 54, 58, 65, 70, 80, 87, 100, Plany perspektywiczne i wieloletnie własnej jednostki 1959 , 1964 , 1965 sygn. 53, 88, 98, 99, Normatywy kancelaryjne ( 050) 1952, 1953, 1955, 1957 , 1958 , 1960 , 1962 sygn. 8, 9, 12, 23, 39, 44, 60, 71, Zbiór normatywów jednostki własnej 1953 sygn.11, Kontrola zewnętrzna (091) 1951 , 1963 , 1964, 1965 sygn. 5, 81, 89, 90, Metody i programy szkolenia (142) 1955 sygn. 24, Dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, inwestycji i kapitalnych remontów. (210) 1955 , 1960 , 1962, 1963-1965, 1965 sygn. 25, 59, 73, 82, 91, Wnioski i zezwolenia na brakowanie (403) 1953 sygn. 15, Materiały informacyjne o zakładach pracy ( 410) 1955 sygn. 26, Normatywy kancelaryjne zakładów pracy 1962 , 1963 , 1965 sygn. 74, 83, 92, Ewidencja archiwów zakładowych ( 411) 1955, 1956 , 1958 , 1959 , 1962, 1965 sygn. 27, 33, 45, 56, 75, 93, Przejmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych (51) 1955 , 1956 sygn. 28, 34, Nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów oraz przekazywanie osobom prywatnym 1965 sygn. 94, Scalanie i rozmieszczanie zasobu (54) 1954 , 1960, 1962 , 1963 sygn. 18, 61, 76, 84, Instrukcje metodyczne (601) 1952, 1953, 1956, 1957 , 1958 , 1959, 1960 , 1961, 1965 sygn. 10, 14, 35, 40, 46, 57, 62, 66, 95, Kartoteki zasobu (611) 1956 sygn. 36, Ewidencja własnego zasobu archiwalnego 1962 sygn. 77, Referaty, protokóły oraz opinie 1958 sygn. 47, Programy, scenariusze, materiały propagandowe i księgi pamiatkowe 1958 , 1961sygn. 49, 67, Inne formy popularyzacji (86) 1955 , 1957, 1958 , 1961 , 1963 sygn. 29, 41, 50, 68, 86, Kwerendy dla krajowych instytucji naukowych 1958, 1962 , 1963 , 1965 sygn. 48, 78, 85, 96, Kwerendy dla instytucji zagranicznych 1965 sygn. 97, Sprawy osobowe, ewidencja osobowa 1950-1976, 1959 , 1962 sygn. 2, 55, 72, inwentarz uzupełniony w 2009r. Number of units in the group: 188
62/732/0 Inspektorat Szkolny w Łukowie 1938-1963 0 Unroll
Akta organizacyjne szkół powszechnych w układzie alfabetycznym wg gmin 1938-1962 (91j.a- miasto Łuków, Stoczek, Łukowski, gminy Celiny, Gołabki, Gułów, Jarczew, gm. Łuków, Łysobyki, Mysłów, Prawda, Radoryż, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan, Wojcieszków), książka protokołów Zarządu Ogniska ZNP w Adamowie 1929-1944 sygn.92, sieć szkolna i organizacja szkół 1944-1950 sygn. 93-95, narady pracowników pedagogicznych 1945-1961 sygn. 96-109, w 2008r dopisano sygn. 110-127 - akta szkół z lat 1938-1963 Number of units in the group: 125
62/733/0 vacat - Narodowy Spis Powszechny - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/734/0 Akta gminy Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki 1922-1946 0 Unroll
księga protokółów posiedzeń 1922-1928, księga wizytacyjna urzędu 1927-1942, księga protokółów Komisji Budowlanej 1928-1931 księgi uchwał rady 1928-1930, 1930-1933, 1934-1937, 1938-1946 (4 j.a. ) księga protokółów zarządu 1934-1936 Number of units in the group: 8
62/735/0 Plany folwarków guberni siedleckiej 1826-1924 0 Unroll
Układ alfabetyczny wg nazw dóbr i folwarków: Albinów, Andropol, Bachorza, Bejdy, Bezwola, Biała Podlaska, Białobrzegi, Bojmie, Bojanówka, Bruss, Brześce, Brzuza, Budy, Celbuda, Charlejów, Chlewiska, Chmielnik, Chotycze, Cichostów, Cierpięta, Cieszkowizna, Cyryn, Czachy, Czepielin, Czerniejew, Czortówka, Czyszków, Dąbrówka Wyłazy, D.-Niwka, D.-wieś, Dąbrowa Nowa, Długie Wszebory, Dmochy Reczki, Drupia, Dubica, Duplewice, Dwórzec, Dybów Fiukówka, Golice, Gołobórz, Gozd, Górki, G.-Borze, Gózd, Grala- Dąbrowizna, Grala, Grochów, Lipniak, Grodzisk, Gródek, Gułów, Helenów, Hołubla, Horostyta, Huszlew, Iganie, Jamniki, Jarnice, Jastrzębie Konty, Jeziory, Józefy, Kamieniec, Kamionna, Karlusin, Karskie, Liszki, Kiełpiniec, Klimczyce, Kobylany, Kodeń, Kołodziąż, komorówka, Korzeniów, Kossów, Kossów L, Kossów Ruski, Koszewnica, Kościeniewice, Kotuń, Kożuchówka, Krasówka, Krasuse Zembry, Krynica, Krześlin, Kulczyn, Las Mokobodzki, Lipniak, Liszki, Lubiczyn, Liwiec rzeka, Łagodziec, Ławki, Łazów, Łochów, Łuków miasto, Łuzki, Majdan, Marianów, Mężenin, Mokobody, Mołomotki, Mołożewo, Mordy, Mysłów, Niecieplin, Nosów, Nowawieś, Olszyc, Ozorów, Osiny, Patków Ruski, Pióry Pytki, Pióry Wielkie, Polubicze, Ponurzyca, Popławy, Poznań, prandocin, Prostyń, Proszew, Pruszyn, Przegaliny, Przewłoka, Przytoczno, Radoryż Kościelny, Radzików W, Romanów, Rossosz, Ryki, Sabnie, Sarnów, Sekuła, Sentki, Seroczyn, Sewerynówka, Sitnik, Skarzyn, Skolimów Wojnów, Skrzeszew, Sobienie Biskupie, Sobieska, Sobolew, Sokołów miasto, Stanisławów, Stanisławów Stawiny, Starawieś, Stoczek (węgr), Stok Lacki, Suchodół, Suchożebry, Suleje, Sycyna, Swaty, Śniadków Dolny, Toporów, Tosie, Trojanów, Tulniki, Turzystwo, Wagram, Wesoła, Węgrów miasto, Wieliczna, Wilczkowice Górne, Wiśniew (siedl), Włodawa, Wodynie, Wola Kisielska, wola Suchożbrska, Wola Wereszczyńska, Worsy, Wrzosów, wyszków, Zabiele, Zahorów, Zalesie, Zawadówka, Zawady, Zawiesiuchy, Zawitały, Zbuczyn, Zimnowoda, Złotki, Zofiówka, Żabokliki, Żelechów, Żeliszew, Żelków, Żuki, Żuków, Drupie, Gózd, Lipniak, Głoskowo, Jarnice, Krzesk, Olszyc, Sionna, Purzec. Number of units in the group: 294
62/736/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wodyniach powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy 1958-1965 sygn. 1-2, protokoły sesji rady 1955-1972 sygn. 3-14, protokoły posiedzeń prezydium 1955- 1972 sygn. 15-23, plany gospodarcze 1964-1966 sygn. 24-25, budżet 1966 sygn. 26, protokóły kontroli 1960-1963 sygn. 27, sprawozdawczość i statystyka 1968 sygn. 28, organizacja urzędu 1963, 1966 sygn.29-30 (zawartość na podstawie karty A sporzadzonej przez M. Niedziółka 12.03.2002) Number of units in the group: 30
62/737/0 Liceum Pedagogiczne w Siedlcach 1937-1969 0 Unroll
Akta Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 1937 sygn. 1, Arkusze kandydatów do Liceum Pedagogicznego, katalogi okresowe i główne 1937-1940 sygn. 2-14, Protokół posiedzenia rady pedagogicznej z 28.06. 1940 sygn. 15, Regulamin matury w 1940 r sygn. 16, Spis absolwentów LP z lat 1945-1956 sygn. 17, Księga absolwentów 1957-1969 sygn. 18, Katalogi główne i okresowe Gimnazjum Ogólnokształcącego, Kursu Pedagogicznego, egzaminy maturalne stacjonarne i eksternistyczne przed Komisją Rejonową 1944- 1969 sygn. 19-49, 53-60, Lista personelu pedagogicznego 1954-1955 sygn. 50, Sprawozdania z pracy pedagogicznej 1959 sygn. 51, Protokół Rady Pedagogicznej 1960-1961 sygn. 52, Egzaminy maturalne 1950- 1968 sygn. 61- 122, Akta Komisji Rejonowej (powołanej dla podnoszenia kwalifikacji nauczycieli) 1945-1959 sygn. 123- 135, Akta osobowe nauczycieli 1945-1961 sygn. 136-157, Sprawy ZUS 1944-1950 sygn. 158, Budżet 1955 sygn. 159, Dokumenty eksternów 1957-1959 sygn. 160-166, Podania o wydanie duplikatów świadectw 1964-1967 sygn. 167 Number of units in the group: 167
62/738/0 Studium Nauczycielskie w Siedlcach 1962-1970 0 Unroll
księgi immatrykulacyjne SN i ZSN 1962-1968 (1970) sygn. 1-5, Dokumenty absolwentów (karty przebiegu studiów) Studium Nauczycielskiego 1962-1970 (36 ja.) sygn. 6-41 , Dokumenty absolwentów Zaocznego Studium Nauczycielskiego 1963-1970 sygn. 42-71 (30 j.a.), nieodebrane dokumenty, świadectwa dojrzałości 1964-1970 sygn. 72-74, 79 , Karty przebiegu studiów SN i ZSN (niekompletne) 1963-1970 sygn. 75-78. Number of units in the group: 79
62/739/0 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Koło Siedleckie 1930-1939 0 Unroll
1.Księga Główna Siedleckiego Koła TNSW 1931 (IV) -1939 (IV) sygn.1 2.Księga Główna Siedleckiego Koła TNSW 1939 (IV- VII) sygn. 2 3. Korespondencja, rachunki Koła Siedleckiego TNSW 1930-1939 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/740/0 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział w Siedlcach 1908-1915 0 Unroll
1. Kwitariusz (liczący 444 wpłaty) wpłat członkowskich, za prenumeratę pism, za wynajem lokali od 18 listopada 1908 do stycznia 1915 sygn. 1 2. Rachunek w Banku dla Handlu Przemysłu w Warszawie Oddział w Siedlcach - książeczka wpłat - wypłat z konta Oddziału Siedleckiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (3 wypłaty marzec - sierpień 1914r) Number of units in the group: 2
62/741/0 Plany scaleniowe wsi powiatu siedleckiego 1913-1966 0 Unroll
Najwcześniejsze zachowane plany pochodzą z 1913r (sygn. 16 Brodki gm. Wodynie). Większość scaleń przeprowadzono w latach trzydziestych, kontynuowano w okresie wojny i po wojnie. Ostatnie zachowane mapy pochodzą z 1964 (sygn. 310 Starawieś) i 1966r (Czuryły sygn.50 ) Plany klasyfikacyjne gruntów, pierworysy obszarów scalania, pierworysy podziału wspólnot, odrysy, szkice parcelowanych majątków w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości z powiatów siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łukowskiego wykonane na płótnie, kartonie, papierze w skali 1:4000, 1:8000, 1;2000, 1;5000, z lat 1913- 1966 sygn. 1-390. Number of units in the group: 390
62/742/0 Mapy i szkice wsi gromady Maciejowice powiat garwoliński 1964-1969 0 Unroll
Mapa zasadnicza wsi POLIK 1964 (1 j.a.) skala 1:5000 Mapa zasadnicza wsi PRZEWÓZ 1964 (1 j.a) skala 1:5000 Mapy wsi Maciejowice nr 1 do 12. Odpisy map nr 1-12; 1968 (24 j.a.) skala 1:2000 Szkic orientacyjny wsi Maciejowice (działki 17-22, 28-39) 1969 (1 j.a.) skala 1:500 Mapa sytuacyjna wsi Maciejowice 1969 (1 j.a.) skala 1:500 Number of units in the group: 31
62/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach powiat Sokołów Podlaski 1955-1958 0 Unroll
1. Protokóły z sesji gromadzkiej rady narodowej 1955-1958 sygn. 1-4 2. Protokóły z posiedzeń Prezydium 1956 sygn. 5 3. Posiedzenia Prezydium 1955 sygn. 6 Number of units in the group: 6
62/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łazowie powiat Sokołów Podlaski 1959-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1959 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sterdyni powiat Sokołów Podlaski 1959-1972 0 Unroll
Prokóły z sesji GRN 1959-1972 sygn. 1-14, Protokóły posiedzeń Komisji 1964-1972 sygn. 15-37, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1959-1972 sygn. 38-52, protokóły z sesji i posiedzeń PGRN 1972 sygn. 53, (inwentaryzacja dopływu: ) protokóły z zebrań wiejskich, wybory sołtysów 1971 sygn. 54-55, organizacja urzędu 1971 sygn. 56 sprawozdania1968 sygn. 57, kontrole 1970, 1972 sygn. 58-59 Number of units in the group: 59
62/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rządzy powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1955-1959 sygn. 1-2, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1957 sygn. 3, plany urządzenia gospodarstwa leśnego 1959 sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki 1951-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1955-1957, 1966-1970 sygn. 1-2, protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 3-18, protokoły komisji 1960-1972 sygn. 19-35, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 36-51, zebrania wiejskie 1961-1971 sygn. 52-53, analizy i oceny skarg i wniosków – sprawozdania 1971-1972 sygn. 54-55, kontrole 1960-1972 sygn. 56-62 Zawartość na podstawie karty z 7.03.2002 M. Niedziółka) Number of units in the group: 62
62/748/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ładzyniu - błędnie wpisany, zespół ten jest pod Nr 573 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1954-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1961-1972 sygn. 1-6, protokoły sesji rady 1954-1955, 1957-1972 sygn. 2-24, komisje 1955-1972 sygn. 25-52, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 53-69, zebrania wiejskie 1955-1968, 1971 sygn. 70-71, plan gospodarczy gromady 1964-1971 sygn. 72, normatywy kancelaryjne 1971 sygn. 73, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1965, 1967-1972 sygn. 74-77, budżety 1966, 1968-1972 sygn. 78-85, sprawozdania 1968-1970, 1972 sygn. 86-88, podział administracyjny 1971 sygn. 89, rejestry gruntów 1970-1972 sygn. 90-92, nab. 4463/2012 przekazywanie terenów, dzierżawy wieczyste 1968-1972 - 1 j.a. Number of units in the group: 93
62/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienku koło Dobrego powiat Mińsk Mazowiecki 1958-1972 0 Unroll
Protokoły posiedzeń prezydium 1958-1959, 1962, 1964-1965, 1970, 1972 sygn. 1-2, 5-7, 10, 12, protokoły z sesji rady 1958-1965, 1969-1970 sygn. 3-4, 13-19, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1966-1969, 1971 sygn. –89, 11, sesje i sprawy organizacyjne rady 1966-1969, 1971-1972 sygn. 20, 21, 23, 24, protokoły komisji 1958-1961, 1966-1969, 1971-1972 sygn. 25-42, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1968-1970 sygn. 43, narady sołtysów 1958-1960 sygn. 44, zebrania wiejskie 1961-1964, 1967, 1971-1972 sygn. 45-47, 49,ewidencja sołtysów 1971 sygn. 48, podział administracyjny – wykaz urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 1971 sygn. 50, planowanie budżetu 1971 sygn. 51, plan gospodarczy 1971-1972 sygn. 52, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1965, 1971-1972 sygn. 53-54 Number of units in the group: 54
62/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Iwowem powiat Mińsk Mazowiecki 1968-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1968-1972 sygn. 1-6, protokoły komisji 1969-1972 sygn. 7-11, protokoły z posiedzeń prezydium 1968-1972 sygn. 12-17, zebrania wiejskie 1969-1970 sygn. 18-19, plany gospodarcze 1968-1972 sygn. 20-21, protokoły kontroli 1969-1972 sygn. 22-26, podział administracyjny 1971 sygn. 27, dopływ: 2612/ 1999.07.30: (7 j.a.) Protokóły komisji 1969-1972 sygn. 28 , budżet i plany budżetowe 1969-1972 sygn. 29-34 Number of units in the group: 34
62/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sołkach powiat Mińsk Mazowiecki 1956-1968 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1968 sygn. 1, Protokóły posiedzeń komisji 1967-1968 sygn. 2-4, Protokoły posiedzeń prezydium 1968 sygn. 5, plany gospodarcze 1967 sygn. 6, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1967 sygn. 7, protokoły z posiedzeń Sesji GRN 1958-1967, sygn.8-17, komisje protokoły 1958-1966 sygn.18-33, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1966 sygn.34-40, zalecenia pokontrolne 1958-1967 sygn.41-46, budżet 1956-1967 sygn. 46-58, zarząd mieniem 1964 sygn.59, podatki i opłaty 1957-1967sygn. 61-75 Number of units in the group: 75
62/753/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1952-1971 0 Unroll
Protokóły sesji MRN 1953- 1971 sygn. 1-17, Komisje stałe MRN 1961- 1970 sygn. 18-70 : 18-27 K. Finansów i Budżetu, 28-35 K. Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 36-42 K. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej , 43-49 K. Rolna i zaopatrzenia Ludności, 50-55 K. Oświaty i Kultury, 56-64 K. Zdrowia I Zatrudnienia i Opieki Społecznej, 65-67 K. Mandatowa, 68-70 Komisje stałe RN, Miejskie Koło Pomocy Społecznej 1961- 1964 sygn. 71-72, Protokóły posiedzeń PMRN 1952- 1971 sygn. 73- 100, Sprawy organizacyjne PMRN 1954- 1971 sygn. 109- 119, Plany Pracy PMRN 1956- 1971 sygn. 120- 124, Plany gospodarcze 1968- 1969 sygn. 125-126, Sprawozdania 1969- 1970 sygn. 127-128, kontrole 1956- 1969 sygn. 129-134, statystyka osobowa, przydziały etatów 1959- 1967 sygn. 135-140, Podział administracyjny [zmiana nazwy ulicy] 1969 sygn. 141, Komitety blokowe - działalność 1953- 1966 sygn. 142- 149, Programy radiowęzła lokalnego 1963- 1967 sygn. 150- 153, Protokóły z sesji 1970 sygn. 154, Protokóły Komisji Oświaty i Kultury 1961 sygn.155 Number of units in the group: 155
62/754/0 Sąd Pokoju w Łukowie 1915-1918 [1919] 0 Unroll
Repertorium C 1915-1918 sygn.1 Skorowidz 1915-1918 [1919]sygn.2 Number of units in the group: 4
62/755/0 Akta związane z dobrami sarnowskimi 1619-1874 0 Unroll
Spisy 1804 sygn.1 (1j.a), Dokumenty do dóbr Sarnów 1721 – 1802 sygn. 2-13 (12j.a), Dokumenty do dóbr Szczygły 1619 - 1800 sygn. 14-84 (71j.a), Dokumenty do dóbr Świderki 1675 - 1761 sygn. 85-99 (15 j.a), Dokumenty rozgraniczeń do dóbr klucza sarnowskiego 1629 – 1797sygn. 100 – 101 (1j.a.), Akta Ponikwickich 1842 – 1874 sygn. 102 (1 j.a), Varia 1726 sygn. 103 (1 j.a) Number of units in the group: 103
62/756/0 Komisje wyborcze do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rad narodowych z powiatów Sokołów Podlaski i Węgrów z dnia 16 kwietnia 1961 i 1 czerwca 1969 roku 1961-1969 0 Unroll
I. Wybory do Sejmu i rad narodowych z 1961 roku sygn. 1-4 Protokóły z wyborow w okręgach wyborczych utworzonych dla Miejskiej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim, Obwieszczenie o wynikach wyborów z tej komisji, Protokóły głosowania w komisjach obwodowych, karty do głowania w okręgu nr 20 obwód 1,2,3, 4 do MRN i PRN, WRN II. Wybory do Sejmu i rad narodowych z 1969 roku sygn. 5-12 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokołowie sygn. 5-7, Protokóły z wyborów gromadzkich rad powiatu sokołowskiego sygn. 8, Protokóły z wyborów radnych Wojewódzkiej Rady sygn. 9, Zgłoszenia list GRN Grębków- Ostrówek (powiat węgrowski) sygn. 10, Zgłoszenia list GRN Prostyń- Wyszków (powiatu węgrowski) sygn.11, Protokóły głosowania w komisjach obwodowych powiatu węgrowskiego sygn.12 Number of units in the group: 12
62/757/0 vacat - Akta wyborcze miasta i gminy Żelechów - akta przesunięte do zespołów nr 1208, 1310, 1352 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/758/0 Hipoteka w Łukowie (1647-1822) 1822-1946 [2001] 0 Unroll
Generalia i pomoce kancelaryjne 1.Rejestr spraw i ksiąg przech. w arch. Hip. w Łukowie [1821]1829-1946[1950] sygn. 1, dzienniki, repertoria, kartoteka właścicieli sygn. 1442-1444, 1734-1738, 1756-1784, 2.Księgi dóbr ziemskich hipoteki „wojewódzkiej”[1802]1822-1946 [2001]syg.2-611, 845, 1445-1629, Księgi w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości z terenu powiatu łukowskiego , w większości pokrywające się narastająco z numerami hipotecznymi nadanymi w archiwum hipotecznym., 3.Księgi „Hipoteki powiatowej’ 1829-1946 [1990] sygn 612-1196, 1469, 1485, 1533, 1541, 1552-1554, 1568, 1598, 1600, 1609-1611, 1615-1617, 1622-1642, 1740-1755, Księgi w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości , w tym miasta Adamów, Kock, Stoczek Łukowski , Łuków z parcelacji maj. Starostwo-Wójtostwo Łuków. W obrębie jednej miejscowości układ wg nr hip. kolejnych –narastająco., 4. Hipoteka „miejska” 1822-1946 [2000] sygn.904-964, 1197-1441, 1643-1733, 1739 Układ ksiąg wg nr hipotecznych nieruchomości miejskich narastająco –rejestr do tych ksiąg zamieszczono pod sygn, arch. 1., Przes. 59/07 Dzienniki Wydz. Hipotecznego Sądu Pokoju 1876-1897, 1888 sygn. 1442-1443, nab. 4895/2014 oprawione razem fragmenty dokumentów do ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich Number of units in the group: 1785
62/759/0 Hipoteka w Mińsku Mazowieckim 1820-2001 0 Unroll
Księgi ziemskie (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości dóbr) [ 1808 ] 1820 – 1974 sygn. 1-907 , Tabele likwidacyjne 1864- 1895 sygn. 908-925, Akta parcelacyjne 1946 1947 sygn. 927 - 965 , Repertoria i skorowidze Dh 1946 – 1947 sygn. 966-970 , Księgi nieruchomości miejskich m. Mińska 1832 – 1946 sygn. 971 - 1575 , Księgi nieruchomości miejskich m. Kałuszyna 1826 - 1946 [1967] sygn. 1576 - 1896, Księgi repertoriów, akty stanu cywilnego, akty notarialne zatwierdzane przez Wydział Hipoteczny w Mińsku, rejestry pism, dzienniki korespondencyjne 1820 – 1946 sygn. 1897- 1965, Księgi nieruchomości wiejskich (układ alfabetyczny A-Ż) [1808 ] 1825 - 1947 [2001] sygn. 1966 - 5583, Księgi nieruchomości wiejskich c.d (litery A-Ż) 1897-1963 sygn. 5584-6241, Księgi nieruchmosci wiejskich (c.d. uzupełniania C- R) sygn. 6242-6312, nab. 2297/96.04.16 dla 33 j.a. nab. 2897/2001 - 388 j.a 15 mb (hipoteka miejscowości podwarszawskich- spis zdawczo-odbiorczy), nab. 4020/09 (107 ja. 0,75 mb) ks. Kol. Miłosna, Willa Wola Grzybowska, Krubki, Kałuszyn, Kolonia Wyględówka, ks. DH Krubki 718-845 (z lukami) Number of units in the group: 6840
62/760/0 Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy niezależnej 1978-1990 [1993] 0 Unroll
A. Seria I. Zbiór Ireny Wardawy: I. Pisma, których redakcje lub wydawca miały siedzibę się w Siedlcach:Odnowa sygn. 1-5, Dodatki do pisma „Odnowa” sygn. 292-294, Głos niezależnych sygn. 6-9, Serwis bieżący NSZZ Solidarność Oddz. W Siedlcach sygn. 10-36, Nasz czas sygn. 37-54, Metrum sygn. 55-57, Informator sygn. 58, Biuletyn Porozumienia Centrum w Siedlcach sygn. 59, Policjant sygn. 60-61, NOS sygn. 62, „Z kosą” sygn. 63, Serwis Informacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Siedlcach sygn. 64-74, Wiadomości Podlaskie sygn. 75-77, Ulotki, gazetki, materiały nie tworzące serii wydawniczych powielane w Siedlcach sygn. 78-79, II. Pisma wydawane w Regionie Mazowsze , Wiadomości dnia sygn. 80-128, Informator bieżący sygn. 129-140, Niezależność sygn.141-212, Monitor sygn. 213-214, Gazeta Niecodzienna sygn. 215-219, Solidarność. Tygodnik Mazowsze sygn. 220-223, Słowo sygn. 224, Słówko (dodatek do nr 16 Słowa) sygn. 296, Tu i teraz sygn. 225, Wiadomości Biuletyn NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze sygn. 226, Informacja „Solidarności” sygn. 227-228, Wola. Sygn. 229, KOS sygn. 230-242, Głos wolny. Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” sygn. 243-248, Kurier Mazowsza sygn. 249-250, Ulotki, materiały powielane nie tworzące serii wydawniczych wydawane w Regionie Mazowsze, Biała Podlaska sygn. 251, III. Ulotki Zarządu Wojewódzkiego ZSMS w Siedlcach i materiały innych organizacji młodzieżowych sygn. 252, IV. Plakaty 253- 275, V. Ogłoszenia Komisji NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich oraz przy Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru sygn. 276- 284, 290, VI. Ulotki sygn. 285- 289, VII. Opaska białoczerwona sygn. 291Dodatki do pisma „Odnowa” sygn. 292-294, Robotnik sygn. 295, Słówko sygn. 296, Solidarność Ziemi Kutnowskiej sygn. 297, VIII. Teczka aktowa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich oraz przy Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru sygn. 298, cz. II. ABC 1981 sygn.299, A capella 1987 sygn.300, Agencja informacyjna 1983-1984 sygn. 301-309, Alternatywa 1988 sygn. 310-311, Amnesty international 1986 sygn. 312, Baza 1984-1986 sygn. 313-316, Bez pardonu 1989 sygn. 317, Biuletyny informacyjne (stoczni gdańskiej, KOR, dolnośląski, kolejarzy, Instytutu badań Jądrowych, Łódzki, Miński, NAI, MKZ Region Śr-wsch, NZS, Zjazdowy) 1980-1990 sygn. 318-378, Bratnia pomoc 1988 sygn. 379-380, CDN 1982-1988 sygn. 381- 422, CIA 1988 sygn. 423-433, druk 1982 sygn. 434, Gazeta (różne wydawnictwa) 1981- 1989 sygn. 435- 505, Głos MKZ Warszawa 1983 sygn. 506, Głos Niezależnych 1981 [1993] sygn. 507-513, Głos parafialny Wrocław 1988 sygn. 514, Głos Solidarności 1988 sygn. 515-517, Głos wolny 1981 sygn. 518-529, Głos Ursusa 1981 sygn. 530, Głos Wolnego Hutnika 1985, 1988 sygn. 531-532, Gotowość S 1986 sygn. 533, Grizzly 1987-1989 sygn. 534-538, Gryps 1986 sygn. 539, Hutnicy, Hutnik 1982-1986 sygn. 540-544, Informacja NSZZ Solidarność 1987-1988 sygn. 545-547, Informator KZ NSZZ 1980 sygn. 548-549, Informator Region Mazowsze 1980 Sygn. 550-551, Informator ZCHN 1989 sygn. 552, Informator NZS 1981 sygn. 553-556, Informator Solidarność 1981-1984 sygn. 557-575, Jaruzela 1982 sygn. 576, Jedność 1980-1981 sygn. 577-582, Jednością silni 1989 sygn. 583, Jesteśmy 1988 sygn. 584, Kat 1986 sygn. 585, Kierunki 1982 sygn. 586-588, Komunikaty (różne) 1981-1988 sygn. 590-596, KOS 1982-1989 sygn. 598-673, Kronika wydarzeń 1981 sygn. 674, KSS KOR what`s what sygn. 675, Ku światłu 1981 sygn. 676, Kurier (akademicki, Mazowsza) 1986-1988 sygn. 677-681, Magazyn aktualności 1986 sygn. 682, Metrum i Serwis Informacyjny 1983-1988 sygn. 683-730, Miś 1986-1988 sygn. 731-749, Monitor 1981 sygn. 750-751, Mors 1983 sygn. 752, Myśl Niepodległa 1987 sygn. 753- 754, N 1981 sygn. 755, Naprzeciw 1985 sygn. 756, na przód 1989 sygn. 757-759, Nasz czas Gdańsk 1983 sygn. 760, Nasz czas Siedlce 1989-1990 sygn. 761- 777, Nasza gmina Mrozy 1990 sygn. 778, Nasze słowa 1990 sygn. 779, Nasze wiadomości 1987 sygn. 780, Niepodległość 1982-1988 sygn. 781-786, Nierzeczywistość 1981 -1983 sygn. 787-795, Niezależni Ludowcy 1982 sygn. 796, NOS 1989-1990 sygn. 797-811, Nota 1986-1988 sygn. 812-815, NTO 1980- 1981 sygn. 816-826, Obieg bez cenzury 1989 sygn. 827, Obóz 1982 sygn. 828, Obserwator 1981 -1988 sygn. 829-833, Odnowa 1981 sygn. 834-845, Okienko 1987-1988 sygn. 846-847, Orientacja na prawo 1990 sygn. 848, Osa 1982 sygn. 849, Paragraf 1986, 1989 sygn. 850-851, Pismo chrześcijańsko-liberalne 1984 sygn. 852, Podziemny Informator Katowicki 1989 sygn. 853, Polonia Restituta 1988 sygn. 854-855, Polska Jutro 1984 sygn. 856, Polska Niepodległa 1988 sygn. 857-858, Post Factum 1981 sygn. 859, Praca, płaca, BHP. Pismo PPS sygn. 860, Praworządność 1984 sygn. 861, Promieniści 1987-1988 sygn. 862-864, Pro Vide 1989 sygn. 865, Przeglądy (różne) 1982-1985 sygn. 866-871, Przegląd wiadomości agencyjnych 1985-1989 sygn. 872-1004, Przedświt Łódz 1986 sygn.105, Przyszłość Polski 1983 sygn.1006-1007, Replika nr 45/1986 sygn. 1008, RIS 1986 sygn. 1009-1010, RMD 1985 sygn.1011, robotnik 1980-1981 sygn. 1012-1016, Robotnik 1983-1990 sygn. 1017-1040, Robotnik mazowiecki 1988 sygn.1041, Młody robotnik 1981 sygn.1042, Rozwaga i solidarność 1988 sygn.1043, Rzeczpospolita Polska 1987 sygn.1044, Samoobrona Polska 1981 sygn.1045, Samoorganizacja 1989 sygn.1046, Samorządna Rzeczpospolita 1985-1989 sygn.1047-1069, Samorządność. Gazeta Dębska 1990 sygn.1070, sektor 1984,1986 sygn. 1071-1072, Serwis bieżący Oddz. Siedlce 1981 sygn. 1073-1096, Serwis Informacyjny OKP Siedlce 18/1981sygn.1097, Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ "S" przy WLKS Mostostal w Siedlcach 1981 sygn. 1098, Serwis Informacyjny Biura Krajowego Gdańsk 1981 sygn. 1099-1102, Serwis Informacyjny BI Wrocław 1981 sygn. 1103-1121, ulotka (kopia listu KC KPZR) Wrocław 1981 sygn. 1122, ulotka oświadczenie intelektualistów polskich 1981 sygn.1123, Słowo Warszawa 1982-1984 sygn. 1124-1128, Słowo podziemne 1983 sygn. 1129-1131, Służba Informacyjna studentów 1982 sygn1132, serwis Informacyjny SKN 1986-1988 sygn. 1133-1138, Solidarność. Gdańsk 1981-1988 sygn. 1139-1165, Solidarność. Stocznia im. Komuny Paryskiej 1981 sygn.1166, Solidarność Dolnośląska 1980-1990 sygn. 1167-1205, Solidarność. Głos wolnego taksówkarza 1988 sygn.1206-1207, Informator Biuletyn Informacyjny Region Środkowo-Wschodni 1981-1985 sygn. 1208-1224, solidarność. Głos Śląsko-dąbrowski 1986 sygn.1225, solidarność Krośnieńska 1981 sygn.1226, Solidarność Narodu 1983-1984 sygn. 1227-1234, Solidarność Nauczycielska 1983-1986 sygn. 1235-1243, Solidarność Podbeskidzie 1988 sygn.1244, Solidarność WSR-P Siedlce 1980-1981 sygn. 1245-1246, Sektor 1984-1986 sygn. 1247-1250, Solidarność Jastrzębie 1981 sygn.1251, Solidarność Międzyzakładowa 1981 sygn. 1252-1254, Solidarność Radia i Telewizji 1988 sygn1255, Solidarność rolników 1983-1984 sygn. 1256-1259, Solidarność Walcząca (Jastrzębie Rybnik, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Kraków) 1983-1990 sygn. 1260-1299, 1315, Wolna Polska 1988 sygn. 1300, Wybór 1988 sygn. 1301, ulotka w rocznicę zbrodni w Katyniu sygn.1302, Solidarność (różne wydawnictwa) sygn. sygn.1303-1311, 1316-1317, Spectator 1983 sygn.1312, spotkania sygn. 1313, RIS sygn.1314, Sprawa 1987-1989 sygn. 1318-1331, Sumienie 1981-1985, sygn. 1332-1336, Syrenka 1982 sygn. 1337, Szaniec 1989 sygn. 1338, Szept Ludu 1988-89 sygn. 1338-1340, Szkoła 1987 sygn.1341, Świt 1985 sygn.1342, Tygodnik BIPS 1981 sygn. 1343-1350, Tygodnik wojenny 1982 -1985 sygn. 1351-1367, Tu i teraz 1983-1987 sygn. 1368-1378, Unia 1988 sygn.1379, Vacat 1986 sygn. 1381, Vade Mecum 1989-1990 sygn. 1382-1383, Walka 1989 sygn.1384, Warianty sygn. 1385, Węzeł sygn. 1386, Wiadomości 1983- 1989 sygn. 1388-1478, Wiadomości bieżące 1987-1989 sygn. 1479-1485, Wiadomości Podlaskie 1982-1985 sygn. 1486-1529, ZMW Wici sygn. 1530-1531, Bez cenzury sygn. 1532-1548, Bez dyktatu sygn. 1549, Biuletyn Dolnośląskiego Okręgu Zw. Zaw. Pracowników Rolnictwa Wrocław sygn.1550, BIPS sygn. 1551-1552, Forum Solidarność sygn. 1553-1555, Gry i gierki sygn.1556, Horyzont sygn. 1557-1561, Kierunki 1562-1565, Informator bydgoski sygn1566, Metrum sygn1567-1568, Odnowa 1981 sygn. 1569-1573, Serwis bieżący Siedlce 1981 sygn. 1574-1610, Zbiór A. Andrzejewskiej sygn. 1611-1639, Zbiór P. Maksymiuka sygn. 1640-1728, Rola 1981 sygn.1729-1730, Samorządność. Gazeta Dębska sygn.1731, Struktura sygn.1732, Niezależność sygn. 1733-1734, Wiadomości dnia sygn. 1735-1797, Wiadomości sygn. 1798-1830 Serie nieopracowane (serie II, III, IV, V, VI razem ponad 420 j.a, 0,30 mb ): II. mecenasa Andrzeja Stachowskiego ok. 120 j.a 0,10 mb, III. Andrzeja Krypy 41 j.a. 0,01 mb 1976-1981, IV. Tadeusza Paciorka 9 j.a. 0,01 mb 1980-1982, V. Janusza Sprzęczaka ok. 175 j.a 0,05 mb 1979-1981, nab. 4330/2011 (20 j.a 0,01 mb), nab. 4367/2011 (8 j.a. 0,17 mb) Serwis bieżący, Odnowa, Niezależność, Rozwaga i Solidarność, Wiadomości Dnia, Robotnik, Głos Wolny, Solidarność Gdańsk, 4421/2011 - 30 j.a. 0,02 mb (dar J. Głowackiego), nab. 5160/2016 24 ja. 0,01 mbdar J. Dolegi Number of units in the group: 2277
62/761/0 vacat - Wybory do rad narodowych w Łukowie - akta przesunięte do zespołu 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/762/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Sobieniach Jeziorach z wyborów do rad narodowych z dnia 19 kwietnia 1988 - akta przesunięte do zespołu 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/763/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Siedlcach [1956-1975] 1976-1990 0 Unroll
Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych przez GS "SCh' 1982-1990 sygn. 1-65 Kontrole oddziałów rejonowych WZGS "SCh" 1974-1989 sygn. 66-82 Plany i sprawozdania z działalności lustracyjnej 1981- 1989 sygn. 83-85 Sygn. 86-89 Materiały przekazane przez GS "SCh" w Parysowie: Kronika GS ( 160 stron) opracowana w 1983r przez H. Frelek Księga pamiątkowa GS Parysów ( stron 58) t. 1 1956-1970 Księga pamiątkowa GS Parysów ( stron 58) t. 2. 1971- 1981 Księga 30- lecia działalności GS Parysów ( stron 25) 1956- 1986 Number of units in the group: 89
62/764/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Sterdyni z wyborów do rad narodowych z dnia 19 kwietnia 1988 - akta przesunięte do zespołu nr 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/765/0 Akta miasta Mińsk Mazowiecki 1918-1950 [1952] 0 Unroll
Księga protokółów rady miejskiej 1937-1939 sygn. 1, Księga protokółów magistratu 1918-1922 sygn. 2, Sprawozdanie Zarządu za 1934-1939 sygn. 3, Budżety 1936/37, 1937/38 sygn. 4-5, Sprawozdania rachunkowe 1929, 1931, 1936, 1938 sygn. 6-10, Budowa wodociągu 1937-1938 sygn. 11, Księga protokółów magistratu, rady 1939-1942 sygn. 12, Księga wydatków przedsiębiorstw miejskich 1941/42 sygn. 13, Księga protokółów rady 1947-1949 sygn. 14-17, Księga protokółów Prezydium 1944-1949 sygn. 18-21, Księga inwentarzowa [wydatków] Zarządu Miejskiego 1948, 1950 sygn. 22-23 dopływ: 3401/05.04.27 rejestr kar nakładanych przez burmistrza 1938-1939 Spis nr 3 poz. 30, Księga różnych sum pozabudżetowych 1938-1939 Spis nr 3 poz. 31, sprawozdanie finansowe 1932-33 (spis nr 1 poz. 117), rejestr karny 1938-1939 (spis 3 poz. 30), księga sum różnych 1938-1939 (spis 3 poz.31), nab. 4342/2011 dziennik księgowy 1949 bez pieczęci i opisu, nab. 4389/2011 akta osobowe 1931-1952 - 510 j..a 2,85 mb, przes.125/2016, nab. 5379/2017 sprawy personalne- oferty na posady biurowe 1930 Number of units in the group: 539
62/766/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mińsku Mazowieckim [1946]1950-1987[1987] 0 Unroll
Protokóły z sesji 1951-1973 sygn. 1-36, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1955-1973 sygn. 37-74, Ewidencja uchwał MRN, postanowień Prezydium 1955-1973 [1977] sygn. 75-76, Protokóły posiedzeń Komisji 1954- 1973 sygn. 77- 108, Komitety obwodowe - wybory, posiedzenia 1973 sygn. 109-110, Zarządzenia wewnętrzne 1969-1972 sygn. 111, Plan pracy Referatu ds. Handlu, zaopatrzenie ludności 1969-1972 sygn. 112-113, Spis rolny 1971 sygn. 114, Wykaz nieruchomości 1972 sygn. 115, Obchody 550 lecia miasta 1969-1971 sygn. 116-120, Front Jedności Narodu- wybory 1966-1973 sygn. 121, Materiały organizacyjne sesji, regulamin Komisji rady, plany pracy MRN, komisji rady 1969- 1971 sygn. 122-133, Program rozwoju gospodarczego 1967-1967 sygn. 134, inwestycje, remonty 1968-1969 sygn. 135-137, Księga inwentarzowa obiektów miejskich 1950 sygn. 138, Księga mandatowa PMRN 1953 sygn. 139, Dziennik Główna Prezydium MRN 1952 sygn. 140, nab. 4344/2011 księga kasowa 1951, dopływ 3399/05.04.27 spis nr 3 poz. 1-29, spis nr 2 poz. 32, nab. 4322/2011 - 2 j.a. Wydawanie decyzji o przydziale lokali 1974, nab. 5335/2017 - 7 j.a 0,10 mb ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nab. 5375/2017 - 8 j.a 0,05 mb., nab. 5577/2018 (z/od: Archiwum Państwowe w Warszawie; rozmiar: 89 j.a. ) Number of units in the group: 280
62/767/0 Urząd Miejski w Mińsku Mazowieckim [1952-1972] 1973-1990 [1995] 0 Unroll
Ewidencja postulatów i wniosków zgłoszonych w kampaniach wyborczych 1976-1977, 1984-1988 sygn. 1-4, Posiedzenia Komisji (wybory ławników i członków Kolegium ds. Wykroczeń) 1976 sygn. 5, Realizacja postanowień Prezydium 1974-1975 sygn. 6, Narady pracowników 1976, 1985-1988 sygn. 7-12, Organizacja Urzędu: Regulaminy, Statuty, upoważnienia Naczelnika 1973- 1980 sygn. 13- 22, Uchwały Rady Państwa (w sprawie stanowisk kierowniczych) 1983 sygn. 23, Uchwały Miejskiej Rady Narodowej z rejestrem 1974- 1986 sygn. 24-28, 147, Zarządzenia i decyzje Naczelnika 1976-1989 sygn. 29-48, 146, Realizacja zarządzeń Wojewody 1979-1986 sygn. 49-51, Plany pracy jednostki własnej, plany działania 1976-1989 sygn. 52-85, Sprawozdania z realizacji planów gospodarczych i planów pracy 1974- 1990 sygn. 86- 105, 148, Notatki prasowe 1980-1981 sygn. 106, Tezy do kontroli 1984-1985 sygn. 107, Kontrole i inspekcje ( w tym kontrola NIK) 1974-1989 sygn. 108-134, 149-151, Sprawozdania statystyczne o pracownikach, przydziały etatów 1983-1986, 1989 sygn. 135-137, Programy szkoleń 1987 sygn. 138-139, Plany społeczno- gospodarcze i sprawozdania z realizacji 1975-1989 sygn. 140-145, Interpelacje radnych 1975 sygn. 152, przes. 107/2014 Wydział Geodezji 1972-1990 sygn. 153-205 (podziały nieruchomości, rozgraniczenia), nab. 3397/05.04.27 spis nr 1 (144 j.a.), nab. 4321/2011 - 47 j.a. 0,60 mb (Przydziały mieszkań i lokali, regulaminy, organizacja Zarządu Gospodarki Terenami), nab. 4343/2011 - spis nr 6 Zarząd Gospodarki Terenami 155 ja. 3,10 mb, spis nr 8 - 180 j.a 3,90 mb wywłaszczenia, użytkowanie wieczyste, koncesje, nab. 4391/2011 - Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Pracy - 3 ja. 0,05 mb, MZE-AS - 16 ja. 0,40 mb., nab. 4555/2012 - 5 ja. 0,07 mb, nab. 4685/2013 2 ja. 0,02 mb uwłaszczenie gruntów osoby ze wsi Strachówka, operat techn. Wsi Szlędaki, nab. 4794/2013- 52 ja. 1,25 mb polityka lokalowa, opinie i decyzje lokalizacyjne, nadzór budowlany, użytkowanie wieczyste, wywłaszczenia pod budownictwo spółdzielcze, plany realizacyjne, inwestycje, nab. 4819/2014- 356 ja. 3,25 mb- działalność gospodarcza Wydział Komunikacji, nab.5334/2017 - 664 ja. 3,60 mb Wydział Handlu ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nab. 5376/2017 - 100 ja. 1,30 mb, nab. 5425/2018 -1442 j.a. 7,60 mb koperty dowodowe, nab. 5515/2018 koperty dowodowe spis poz. 4029-4742. Number of units in the group: 4742
62/768/0 Komisje wyborcze z miasta i gminy Mińsk Mazowiecki z wyborów do rad narodowych, Sejmu i Senatu, referendum i do samorządu 1984-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 7
62/769/0 Akta gminy Jakubów powiat Mińsk Mazowiecki 1919-1954 0 Unroll
nab. 1739/1990 protokóły z sesji 1947-1953, prokóły z posiedzeń prezydium 1952-1954 , (9 j.a.) nab. 3186/03 - 17 ja. 0,90 mb ksiega protokółów 1919-1924, uzupełniająca 1949-1951, kontrola rezerwistów 1883-1913, ksiega uchwał 1928-1929, ks. Biercza podatku 1945, odpisy dokumentów do księgi ludności stałej (Moczydło), księgi ludności stałej 11 j.a Number of units in the group: 26
62/770/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jakubowie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Działalność organów kolegialnych 1964-1970 s.1-5, Protokóły sesji 1955-1972 s.6-34, Protokóły komisji 1961-1968 s.35-44, Protokóły prezydium 1955-1971 s.45-72, Zebrania wiejskie 1964-1970 s.73-79, Plany gospodarcze 1964-1967 s.80-91, Sprawy pracownicze 1964 s.99, Kontrole 1956-1970 s.100-113, Sprawy organizacyjne i ogólno-administracyjne 1964-1970 s.114-125, Urządzenia komunalne 1964 s.126, Gospodarka komunalna 1964,1968 s.127-128, Komitet Frontu Jedności Narodu 1969-1970 s.129-131, Komitet Budowy Szkoły 1959-1961 s.132, Społeczna komisja Pojednawcza 1968-1972 s.133-134, Wybory ławników 1964 s.135, nab. 4003/09 - 4 ja. mienie gromadzkie 1971, Budżet 1972, sprawozdania budżetowe 1971-1972 Number of units in the group: 139
62/771/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach dotyczący powiatu Mińsk Mazowiecki 1951-1972 0 Unroll
Plan miasta Mińsk Mazowiecki - ujęcie sekcyjne, brak dat, 26 j.a, sygn. 1-25, 29, Mapy przedmiotowe, 1951-1972, 181 j.a., sygn. 26-28, 30-41, 43-122, 204-210, 217—234, 236-288, 280, 284-294, 296, 298-301; Szkice pomocnicze, 1963-1966, 94 j.a., sygn. 42, 123-203, 211-216, 235, 281 - 283, 295, Mapy powiatu mińskiego – tematyczne, 1956-1971, 23 j.a., sygn. 302-324. Number of units in the group: 324
62/772/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Siedlcach 1982-1989 0 Unroll
Rada Wojewódzka PRON- protokóły posiedzeń, składy osobowe, materiały 1982-1989 sygn. 1-56, Rady Rej. PRON w Siedlcach, Garwolinie, Łukowie, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Mińsku Mazowieckim 1982-1989 sygn. 57-68 i 113, Rady Miejskie i Miejsko-Gminne PRON w Garwolinie, Łukowie, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Pilawie, Żelechowie 1982-1989 sygn. 69-82, Rady Gminne PRON w Bielanach, Borowiu, Kosowie Lackim, Łaskarzewie, Łukowie, Garwolinie, Maciejowicach, Miastkowie Kościelnym, Mińsku Mazowieckim, Sabniach, Sobieniach Jeziorach, Sobolewie, Sokołowie, Sterdyni, Suchożebrach , Trojanowie, Węgrowie, Wildze, Parysowie 1982-1989 sygn. 83-112, Ogniwa podstawowe PRON –zakłady pracy, organizacje społeczne, informacje i materiały ze zjazdów, spotkań 1982-1989 sygn 114-121 Number of units in the group: 121
62/773/0 Akta gminy Podłęż powiat Garwolin 1889-1954 0 Unroll
Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej 1950-1954 sygn.1, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1950-1954 sygn.2, Budżet 1950 sygn.3, Budżet 1953 sygn. 4, Budżet 1954 sygn. 5, nab. 4009/09 rejestr osadzonych w areszcie 1889-1898 Number of units in the group: 6
62/774/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korczewie powiat Łosice 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1969-1972, sygn. 1-3, protokoły z posiedzeń prezydium 1969-1972 sygn. 4-6, nab. 5622/2018 - 30 ja. 0,32 z scalenie z zesp. 38/124/0 z AP w Lublinie O/ Radzyń, przepisy ogólne 1966-1967, sygn.7-8, protokóły z sesji GRN 1958-1967, sygn.9-18, uchwały GRN 1962-1965, sygn. 19-21, zebrania wiejskie 1961-1962, sygn.22-23, plany gospodarcze 1964, sygn.24, kontrole i zarządzenia 1965-1966, sygn.25-26, budżet 1955-1961, sygn.27-33,sprawozdania 1960-1963, sygn.34-36 Number of units in the group: 36
62/775/0 vacat - Wybory do rad narodowych i referendum w gminie Korczew - akta przesunięte do zespołu nr 1354 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/776/0 Gminna Rada Narodowa w Miedznej 1973-1990 0 Unroll
1.Wybory 1988-1990 (7 j.a.), 2. Protokóły z sesji i posiedzeń komisji rady narodowej 1973-1990 (41 j.a.), 3. Realizacja wniosków komisji 1983-1989 (3 j.a.), 4. Protokóły z posiedzeń prezydium GRN 1973-1990 (7 j.a.), 5. Plany pracy 1980 - 1990 (10 j.a..) (Zawartość na podstawie karty A z 18.01. 1996 Dariusz Dobrowolski) Number of units in the group: 68
62/777/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzylesiu powiat Węgrów 1958-1968 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1958-1968 sygn. 1-2, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1968 sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
62/778/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Węgrowie 1962-1975 0 Unroll
Alfabetyczny układ rejestrów zmian pomiarowych gruntów wg miejscowości 1962-1975 sygn. 1-116 Number of units in the group: 116
62/779/0 Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Zarząd Wojewódzki w Siedlcach 1975-1985 0 Unroll
I Wojewódzki Zjazd Związku Inwalidów 1977 sygn.1, II i III Zjazd ZIW 1981, 1985 sygn.2, Protokóły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego 1975-1980, 1976-1979, 1980-1985 sygn. 3-5, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1982-1985 sygn. 6, Dokumentacja oddziałów (Łuków, Siedlce, Garwolin, Sokołów, Mińsk M, Węgrów) ZIW 1976-1985 sygn. 7-12, Sprawozdania statystyczne 1976-1985 sygn. 13-15, bilanse 1975-1985 sygn. 16-18 Number of units in the group: 18
62/780/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Siedlcach [1951-1976] 1977-1991 0 Unroll
Protokóły ze zjazdów delegatów 1974-1987 sygn.1-14, Protokóły posiedzeń Rady WZRSP 1977-1990 sygn.15-25, Protokóły posiedzeń Zarządu WZRSP 1977-1988 sygn.26-40, Komisje Rady WZRSP 1978-1987 sygn.41-45 , Akta organizacyjno- prawne : statuty regulaminy 1951-1991 sygn. 46-232, Protokóły i uchwały Walnych Zgromadzeń 1979-1988 sygn.233-484, Plany roczne gospodarczo-finansowe RSP 1979-1988 sygn.485-855, Sprawozdania ze stanu gospodarczo-finansowego 1975- 1987 sygn.856-1304, Bilanse, analizy gospodarcze 1977-1987 sygn.1305-1323, Protokóły kontroli i zarządzenia pokontrolne 1977-1991 sygn.1324-1443 Number of units in the group: 1443
Showing 721 to 780 of 1,973 entries.