Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
64/63/0 Akta notariusza Leonarda Rembiszewskiego w Grajewie 1902-1914 0 Unroll
akta notarialne, repertoria z lat 1906-1907, 1909-1910, 1914, skorowidze z lat 1910-1912, księga pism wychodzących (1910) Number of units in the group: 26
64/64/0 Akta notariusza Romana Jelnickiego w Grajewie 1910-1914 0 Unroll
akta notarialne z lat 1910-1913, repertorium z 1911 roku, skorowidze z lat 1910-1914 Number of units in the group: 9
64/65/0 Sąd Grodzki w Szczuczynie 1767-1938 0 Unroll
Dokumenty i wykazy hipoteczne dór ziemskich, akta hipoteczne nieruchomości miejskich (m. Grajewo, Rajgród, Szczuczyn), inwentarz dóbr szczuczyńskich (1810-1811), korespondencja wydziału hipotecznego przy Sądzie Pokoju, skorowidz osób, którym zakazano zbywania nieruchomości (1891-1910), akta opiekuńcze, odpisy aktów notarialnych (1878-1911) Number of units in the group: 252
64/66/0 Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Okręgu Mazurskiego w Ełku 1955-1961 0 Unroll
korespondencja, zarządzenia, okólniki, protokoły, bilanse i sprawozdania finansowe, statuty Number of units in the group: 16
64/67/0 Spółdzielnie rzemieślniczo-usługowe - zbiór szczątków zespołów 1952-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 0
64/67/1 Spółdzielnia Inwalidów "Pokój" w Grajewie 1952-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 0
64/67/2 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Grajewie 1955-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 0
64/67/3 Spółdzielnia Inwalidów im. M. Kajki w Ełku 1958-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 0
64/68/0 Akta miasta Olecka [1938-1942]1945-1950 0 Unroll
Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, mrn, pmrn, komisji, kontrola, sprawozdania z działalności, majątek i przedsiębiorstwa miejskie), Dział Finansowo-Budżetowy (sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy podatków), Dział Gospodarki Miejskiej (drogi), Dział Administarcji Społecznej (klasyfikacja gruntów), Dział Administracyjny (zarządzenia, wybory do sejmu, sprawozdania, ewidencja ludności), Narodowy Spis Powszechny, administracja niemiecka: budżety miasta z lat 1938-1942 Number of units in the group: 109
64/69/0 Spóldzielnia Pracy Krawieckiej w Grajewie 1957-1962 0 Unroll
Akta organizacyjne (statut, rejestr członków, protokoły walnych zebrań), korespondencja z okresu likwidacji, sprawozdania z wykonania planu, plany finansowe, bilanse Number of units in the group: 13
64/70/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1958 0 Unroll
protokoły głosowania, protokoły posiedzeń, spisy wyborców Number of units in the group: 3
64/71/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Ełku 1958 0 Unroll
protokoły i obwieszczenia o wynikach, karty wyborcze, spisy wyborców Number of units in the group: 5
64/72/0 Gminna Rada Narodowa Jabłońskie powiat Gołdap 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, komisji, zebrania sołtysów, kontrole, majątek gminy), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo,statystyka rolna), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy, kontrola, sprawozdania z działalności, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, ewidencja ludności), Referat Budżetowo-Finansowy (preliminarze), Referat Rolny (osadnictwo, zagospodarowanie odłogów, statystyka) Number of units in the group: 71
64/73/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grajewie 1951-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 9
64/74/0 Zarząd Miejski w Gołdapi 1946-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, mrn, statut organizacyjny, kontrole, sprawozdawczość), Referat Finansowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Referat Techniczny (wykazy mienia, remonty i odbudowa budynków i przedsiębiorstw miejskich), Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku (kontrola działalności i sprawozdania) Number of units in the group: 27
64/75/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Grajewie (1947-1949) 1950-1975 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975) - 708 j.a., Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951-1975) - 162 j.a., Wydział Finansowy (1950-1975) - 815 j.a., Wydział Oświaty (1950-1974) - 77 j.a., Wydział Kultury (1961-1974) - 41 j.a., Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1972-1974) - 3 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych (1950-1974) - 72 j.a., Wydział Skupu (1957) - 3 j.a., Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1954-1957) - 6 j.a., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1949-1957) - 57 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1952-1953) - 2 j.a., Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1950-1974) - 18 j.a., Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1965-1974) - 21 j.a., Wydział Komunikacji i Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych (1951-1957) - 54 j.a., Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1947-1961) - 308 j.a. Number of units in the group: 2238
64/77/0 Akta notariusza Heinricha Tomuschata w Olecku 1885-1903 0 Unroll
akta notarialne Number of units in the group: 14
64/78/0 Księgi metrykalne zborów ewangelickich 1738-1944 0 Unroll
zbór w Wieliczkach powiat Olecko: księgi chrztów, konfirmacji, zaślubin i zgonów (1738-1850, 1916-1944) sygn. 1-7, zbór w Cichym powiat Olecko: (1800-1887) sygn. 8-11, zbór w Mieruniszkach powiat Olecko: księga ślubów (1877-1906) sygn. 12, zbór w Szarejkach powiat Olecko: księgi chrztów i zgonów (1831-1914) sygn. 13-16, zbór w Świętajnie powiat Olecko: księga zgonów (1800-1839) sygn. 17, zbór w Baniach Mazurskich powiat Gołdap /do 1945 roku powiat Węgorzewo/: księgi chrztów, ślubów i zgonów (1819-1888) sygn. 18-20 Number of units in the group: 20
64/79/0 Starostwo Powiatowe Szczuczyńskie w Grajewie 1921-1939 0 Unroll
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: akta scalania gruntów (sygn. 1-35), sprawy zniesienia służebności leśnych i pastwiskowych (sygn. 36-42), parcelacja gruntów (sygn. 43) Number of units in the group: 43
64/80/0 Zarząd Miejski w Ełku 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności rzeźni miejskiej; Referat Finansowo-Budżetowy: budżet administracyjny, budżet przedsiębiorstw miejskich, roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 46
Showing 61 to 80 of 509 entries.