Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/21/0 Akta gminy Unierzyż z siedzibą w Strzegowie powiat mławski 1911-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: księga uchwał gromady Unierzyż z lat 1911-1939 oraz lista podatku gruntowego. Dział ogólno-organizacyjny: postanowienia Rady Wojennej Frontu i rozporządzenia Komendanta Wojennego z 1945 r., podział terytorialny i charakterystyka gminy z 1946 r., kwestionariusze gromadzkie, kwestionariusze strat wojennych i wykazy osób zamordowanych przez Niemców, protokoły posiedzeń rady z lat 1945-1950, zarządu gminnego z lat 1945-1949, sprawozdania z działalności rady i prezydium, inspekcje gminy, sprawy majątku gminy oraz mienia opuszczonego i porzuconego przedsiębiorstwa gminne. Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe i podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych. Dział gospodarki gminnej: akta rolnictwa, w tym plany produkcji i przeciętne zbiory, podział gospodarstw, spis przedsiębiorstw przemysłowych, klasyfikacja gruntów i elektryfikacja wsi. Dział administracyjny: akta ewidencji i kontroli ruchu ludności, w tym wykaz rodzin wojskowych poległych i zamordowanych podczas wojny,. Referat ogólno-administracyjny: sprawy organizacyjne i zestawienie podziału administracyjnego powiatu Mława, protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawy osobowe i personalne członków rady i pracowników gminy, sprawy kontroli. Referat finansowy: budżety, sprawozdania i zestawienia budżetowe. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: sprawy planów gospodarczych i inwestycyjnych, ewidencja i kontrola ruchu ludności oraz domowe książki meldunkowe. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich Number of units in the group: 170
76/22/0 Akta gminy Stupsk powiat mławski 1930-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: sprawy sądowe, odbywania kary w areszcie gminnym, rejestr poszukiwanych i dowodów osobistych. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy osobowe członków rady i pracowników gminy, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1949-1950, odszkodowania wojenne, organizacje i stowarzyszenia – ZMP, Liga Morska, Komitet Odbudowy Warszawy. Dział finansowo – budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-budżetowe, sprawy klasyfikacji gruntów i podatków. Dział gospodarki gminnej: rolnictwo, w tym plany sytuacyjne gospodarstw, drogi i place publiczne. Dział administracji społecznej: sprawy oświaty, kultury i sztuki oraz zdrowia publicznego i opieki społecznej, akta GKOS z lat 1945-1949. Dział administracyjny: akta NSP w tym protokoły zebrań, ewidencja ludności oraz bezpieczeństwo publiczne. Akta gminnej Rady Narodowej: ewidencja członków rady i organów gminnych, sołtysów i pracowników gminnych, protokoły posiedzeń rady i prezydium oraz komisji. Referat ogólno-administracyjny: wybory do rad narodowych w 1954 r., sprawy osobowe pracowników, protokoły sesji rady z 1951 r., akta komisji rady, akta sołtysów, skargi i zażalenia, majątek gminy. Referat finansowy: budżety z 1951 i 1953 r.. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: akta związków, stowarzyszeń i organizacji – ZNP, TPPR, Komitet Obrońców Pokoju, Liga Przyjaciół Żołnierza, Koło Gospodyń Wiejskich, akta odbudowy Warszawy z l. 1950-1954. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich dot. planowego skupu zbóż. Spis roboczy: księgi ludności i podatkowe, dokumenty ZMP, budżet na 1947 rok, wybory 1952 roku, akta karno-administracyjne budowlane i odbudowy. Number of units in the group: 132
76/23/0 Akta gminy Turza Mała powiat mławski 1931-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: akta w sprawie scalenia gruntów wsi Głużek. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy osobowe członków rady i pracowników gminy, protokoły zebrań zarządu, protokoły kontroli gminy z lat 1949-50, majątek gminy. Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania budżetowe, podatki oraz klasyfikacja gruntów. Dział gospodarki gminnej: sprawy świadczeń w naturze, szarwarki, rolnictwo, w tym opisy mienia opuszczonego, zestawienia gminne spisów rolnych, sprawozdanie wójta z 1948 roku. Dział administracyjny: NSP, wykaz grobów żołnierzy radzieckich, sprawozdania z ekshumacji zwłok. Akta Gminnej rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady i prezydium oraz komisji kontroli społecznej z 1949 r.. Referat ogólno-administracyjny: sprawy osobowe i personalne radnych i pracowników gminy, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, Plebiscyt Pokoju-sprawozdanie (1951r.). Referat finansowy: budżety, sprawy podatkowe i świadczeń rzeczowych. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich w sprawie akcji siewnej, weterynarii i hodowli, plany produkcyjne, statystyka rolna Number of units in the group: 97
76/24/0 Akta gminy Mława z siedzibą w Wieczfni powiat mławski 1932-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: rejestry mieszkańców z lat 1932-1939. Dział ogólno-organizacyjny: organizacja samorządu gminnego, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły zebrań zarządu gminnego z lat 1946-1947, majątek gminy i parcelacja majątków, statystyka ogólna gminy. Dział finansowo-budżetowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw, budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe, ankieta klasyfikacji gruntów. Dział gospodarki gminnej: sprawy dróg, oświaty rolniczej, świadczeń rzeczowych, przemysłu i handlu oraz dane statystyczne z 1949 roku. Dział administracyjny: akta szkód wojennych (sygn. 72), ewidencja i kontrola ruchu ludności, NSP, opieka społeczna oraz sprawy wojskowe. Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, księga uchwał rady. Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium oraz komisji, podział gminy na gromady, sprawy osobowe pracowników gminy, protokoły zebrań sołtysów, kontrola wewnętrzna, ewidencja ludności, statystyka z 1953 r., skargi i zażalenia. Referat finansowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw z lat 1951-53, budżety gminy, akta subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (1952r.). Referat rolny: majątek gminy i sprawy przejęcia przez gminę majątków ziemskich, rejestr obowiązkowych dostaw. Urząd Stanu Cywilnego: akta zbiorcze. 25 Number of units in the group: 162
76/25/0 Akta gminy Kosiny z siedzibą w Wiśniewie powiat mławski 1935-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: plan gruntów i rejestr pomiarowy scalonej wsi Kosiny Bartosowe z 1935 roku, rozkład i pobór podatków. Dział ogólno-organizacyjny: akta dot. Głosowania Ludowego z 1946 r., sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, kontrola i inspekcja gminy, mienie gminy, wykaz zniszczeń wojennych w gminie. Dział finansowo-budżetowy: budżety. Dział gospodarki gminnej: kwestionariusze gromad z 1949 r. (sygn. 28), sprawy rolne w tym szkody wojenne i klęski żywiołowe w rolnictwie, parcelacja majątków z wykazami nabywców działek, statystyka rolna, przesiedlenia do Prus Wschodnich, akcja żniwna i ochrona roślin, klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu rzemiosła i handlu. Dział administracji społecznej: oświata dorosłych – dzienniki lekcyjne, opieka społeczna. Dział administracyjny: akta dot. NSP, wojskowe, straty w ludziach poniesione podczas wojny i okupacji i rejestracja szkód wojennych w budownictwie, spis ludności z 1946 roku. Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły rady, prezydium i komisji i księga protokołów zebrań sołtysów. Referat ogólno-administracyjny : protokoły rady, prezydium i komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności tychże, sprawy osobowe radnych i pracowników, protokoły narad i odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły inspekcji gminy z 1953 r., odpisy sprawozdań statystycznych z 1954 r., akta Komitetu Obrońców Pokoju, skargi i zażalenia z lat 1951-1954. Referat finansowy: budżet na lata 1951-52, wykazy gospodarstw. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata dorosłych, statystyka w tym metryki statystyczne gromad, książki meldunkowe. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich, wykazy gospodarstw rolnych, kontraktacja i obowiązkowe dostawy, akta Komisji Rolnej. Spis roboczy: budżet na rok 1946, księgi budżetowe. Number of units in the group: 145
76/26/0 Akta gminy Zieluń powiat mławski 1945-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny: spis strat wojennych w gminie (sygn. 1), podział administracyjny gminy, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły posiedzeń zarządu gminnego, uchwały zarządu, protokoły rady i prezydium, inspekcja gminy, kwestionariusze zniszczeń wojennych (sygn. 24), charakterystyka gromad. Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe. Dział gospodarki gminnej: wykaz strat wojennych na drogach i mostach (sygn. 43), sprawy rolnictwa, w tym spisy rolne, opisy majątków, zalesienia, statystyka gminy w podziale na gromady z 1949 r. (sygn. 49), klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu i handlu. Dział administracji społecznej: akta oświaty, kultury i sztuki w tym karty rejestracyjne świetlic, protokoły i spr. Komisji Sanitarnej, wykaz statystyczno-gospodarczy gminy z 1947 r. (sygn. 56). Dział administracyjny: kartoteka gromad (sygn. 57), wykazy gospodarstw do NSP, rejestr cudzoziemców, ewidencja ludności i domowe książki meldunkowe, sprawy inwalidów wojennych i ich rodzin, spisy poborowych, stan zagospodarowania gminy z 1945 roku (sygn. 81). Referat ogólno-administracyjny: protokoły rady z 1952 r., prezydium z lat 1952-1953, komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, sprawy osobowe radnych i pracowników, akta sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły Komitetu Frontu Narodowego, TPP-R, akta referat karno-administracyjnego z 1953 r. Referat finansowy: budżety z lat 1951-52, akta finansowo-budżetowe. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata dorosłych-dzienniki lekcyjne, statystyka ludności gminy (sygn. 124). Referat wojskowy: organizacja pracy referatu, ewidencja poborowych i odroczenia, Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich i zespołu gminnego, spisy rolne z lat 1951 i 1952 oraz zagospodarowanie ugorów i odłogów. Spis roboczy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1946-1947, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych za rok 1946-1947. Number of units in the group: 148
76/27/0 Akta gminy Niechłonin powiat mławski 1925-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1945 roku: sprawy organizacyjne gmin, w tym wyborcze, statystyka produkcji rolnej, pozwolenia budowlane, sprawy szkolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, dróg, podatkowe, przeciwpożarowe, akta oszczędnościowo – pożyczkowe (Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa), ubezpieczenia społeczne i wzajemne, sprawy wojskowe i ewidencji ludności, akta rejestracji przedsiębiorstw w l. 1942-44. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły sesji rady z l. 1949-1950, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, elektryfikacji i wodociągów, wykaz imienny obywateli radzieckich zamieszkałych w gminie z 1949 roku. Dział finansowo-budżetowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, akta podatków,. Dział gospodarki gminnej: księgi szarwarków i świadczeń w naturze, statystyka dot. rolnictwa, sprawy przesiedleńcze, wykazy przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych Dział administracyjny: charakterystyka gminy z 1946 r. (sygn.77), budowlane i odbudowy-pozwolenia i szkice sytuacyjne. Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium z l. 1951- 1953, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe, zebrania sołtysów. Referat finansowy: budżety i preliminarze budżetowe oraz dowody budżetowe. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: wymiar i wykonanie świadczeń w naturze. Referat rolny: spisy rolne. Number of units in the group: 117
76/28/0 Akta gminy Iłowo powiat mławski 1945-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny: charakterystyka gminy z 1949 r. (sygn. 1), protokoły sesji rady gminy z l. 1946-1948, protokoły zebrań komisji, komitetów i aktywu gminnego z l. 1946-1950, protokoły zebrań sołtysów z 1950 r., wykazy strat rzeczowych w gminie (sygn. 13), wykazy nieruchomości i opisy gospodarstw poniemieckich oraz protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości przekazanych gminie przez Urząd Likwidacyjny. Dział finansowo-budżetowy: budżety i księgi budżetowe, sprawy podatkowe, klasyfikacja gruntów gromad i zestawienia klasyfikacyjne gruntów wg gromad. Dział gospodarki gminnej: sprawy rolne związane z parcelacją oraz przydziału gospodarstw poniemieckich. Dział administracyjny: sprawy przesiedleńcze i repatriacji, spis Niemców, akta dot. rehabilitacji-protokoły zeznań, ewidencja i rejestry wojskowe. Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady z l. 1952-1954, protokoły posiedzeń prezydium z l. 1953-1954, protokoły i akta komisji rady, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, protokoły sołtysów oraz zebrań i narad, akta wyborów z 1952 roku, protokoły kół ZMP w gromadach oraz skargi i zażalenia. Referat finansowy: budżety za 1951-1952 rok. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: statystyka dot. pomocy społecznej, rejestry mieszkańców, świadczenia w naturze i szarwarki, protokoły zebrań i sprawozdania z akcji. Referat rolny: protokoły zebrań i odpraw w sprawach rolnych, wykazy gospodarstw, sprawy kontraktacji i obowiązkowych dostaw, wykaz przeciętnych zbiorów, klasyfikacja gruntów oraz protokoły zabezpieczenia nieruchomości poniemieckich. Number of units in the group: 132
76/29/0 Akta miasta Mławy 1912-1954 0 Unroll
Referat ogólny: uchwały, postanowienia, okólniki i zarządzenia rady miejskiej, zarządu, burmistrza i komisji, zbrodnie niemieckie - wykaz poległych, statystyka, regulamin wewnętrzny ZM z 1945 r., sprawy osobowe radnych i pracowników miejskich. Referat finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, sprawy podatkowe, księgi finansowe, sprawozdania rachunkowe z 1947 roku. Referat administracji ogólnej: akta Biura Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności w Mławie, w tym rejestry osób przybywających i opuszczających miasto, domowe książki meldunkowe, statystyka ludności miasta, sprawy personalne i szkolenia osób prowadzących meldunki, szczegółowe protokoły majątków pożydowskich i opuszczonych z 1946 r. (sygn. 185), sprawy sądowe dotyczące nieruchomości i mieszkań, przydział lokali dla urzędów, instytucji oraz zakładów i przedsiębiorstw, statystyka produkcji rolnej, ceny wolnorynkowe, piekarnie miejskie, akta w sprawie świadczeń rzeczowych. Referat społeczny: sprawy bezpieczeństwa publicznego, opieki nad rodzinami ofiar wojny, opieka nad młodzieżą, sprawy pożarowe i powodziowe,, akta w sprawie Tygodnia Walki z Analfabetyzmem. Referat spraw technicznych: remont szkół powszechnych, w tym sprawozdanie o stanie budynków szkolnych z 1945 roku, utrzymanie dróg i mostów, zezwolenia na budowę z planami sytuacyjnymi, protokoły oględzin Komisji technicznej, , sprawy pomiarów miasta. Referat gospodarki majątkowej i przedsiębiorstw: roczne sprawozdania z działalności stolarni, sprawy wodociągów i kanalizacji, majątek Łomia – protokoły przejęcia i kontroli, sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw samorządu miejskiego z lat 1949-1950. Spis roboczy: księgi ludności miasta z lat 1900-1930, teczki korespondencji sprzed 1939 roku dotyczące: artykułów spożywczych, podatku stemplowego, statystyki zwierząt hodowlanych, rzeczy znalezionych, Komisji Budowlanej, ubezpieczenia pracowników miejskich, protokoły posiedzeń Komitetu Odbudowy m. Mławy z lat 1925-1937 (sygn. 260), sprawy warsztatów miejskich, hal targowych i sklepów przy Magistracie, komunikacji,, cen, opieki społecznej i bezrobocia, utrzymania parku i skweru oraz elektrowni miejskiej, dokumentacja Referatu Technicznego ZM zawierająca pozwolenia budowlane z projektami i planami sytuacyjnymi (sygn. 302-763), sprawy kasy miejskiej oraz likwidacji Magistratu Mławskiego z lat 1916-1918, budżet miasta na rok 1930/31, z okresu II WŚ pochodzi dokumentacja techniczna wodociągów w Mławie z roku 1945 (sygn. 292-293), akta od 1945 zawierają między innymi sprawy ogólno-administracyjne, bezpieczeństwa publicznego, okólniki i rozporządzenia władz, protokoły zestawienia strat wojennych, wykaz grobów żołnierzy sowieckich, budżet na rok 1945/46, księgi ewidencji ludności, ogłoszenia, orzeczenia sądowe w sprawach lokalowych, korespondencja dot. USC. Number of units in the group: 766
76/30/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Ciechanowie 1945-1948 0 Unroll
Protokoły zebrań Komitetów Folwarcznych, protokoły przejęcia majątków, wykazy majątków powiatowe i z poszczególnych gmin, program działania PKZ, wykaz jednostek podległych PUZ, spis branżowy przemysłu rolnego, spisy majątków porzuconych i poniemieckich oraz wykazy zniszczeń wojennych w gospodarce rolnej, orzeczenia PKZ w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich, wykazy majątków w powiecie objętych reformą rolną z 1945 r. (sygn. 8), sprawozdania z parcelacji w powiecie, sprawy klasyfikacji i scalenia gruntów, ewidencja nieruchomości ziemskich z 1946 r. (sygn. 22), akta majątków przeznaczonych na cele kultury rolnej resztówki i ich przekazywanie na rzecz ZSCH, lasy i zalesianie, akta nadania działek, zabezpieczenia mienia i meldunki z napadów (sygn. 39), sprawy personalne i gospodarcze majątków państwowych, sprawy osobowe pracowników PUZ i umowy dzierżawne. Number of units in the group: 53
76/31/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/32/0 vacat - Inspektorat Oświaty Rolniczej w Mławie - włączono do zespołu nr 14 Starostwo Powiatowe w Mławie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/33/0 vacat - Inspektorat Oświaty Rolniczej w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/34/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie [1949] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: dokumentacja o realizacji aktów normatywnych władz nadrzędnych, akta organów kolegialnych rady powiatowej i jej organów, materiały ze spotkań posłów i radnych ze społeczeństwem, postulaty i wnioski wyborców i radnych i ich realizacja, materiały dot. decentralizacji zadań i uprawnień organów powiatu, akta podziału administracyjnego, protokoły narad i konferencji kierownictwa i pracowników, plany i sprawozdania z działalności organów i wydziałów, sprawy członków organów kolegialnych ich wykazy i statysytyka, akta skarg i zażaleń, pogadanki i komunikaty radiowęzła, realizacja uchwał partyjnych głównie PZPR, kontrola własnej jednostki oraz jednostek podległych. Wydział Finansowy: budżety powiatu i sprawozdania z wykonania, sprawozdania statystyczne w sprawach podatkowych i innych należności finansowych, plany pracy wydziału, kontrole i inspekcje własnej jednostki i jednostek podległych i nadzorowanych, sprawozdawczość finansowa i bilanse, akta spraw o stwierdzenie zasiedzenia SP nieruchomości opuszcznych, akta spraw karno-skarbowych, akta spraw o zajęcie nieruchomości. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: plany gospodarcze i inwestycyjne powiatu oraz sprawozdania i analizy z realizacji, wytyczne i wskaźniki do planów, dokumentacja czynów społecznych częściowo łącznie z inwestycjami, lokalizacje ogólne i szczegółowe, akta organizacyjne komisji, w tym: protokoły posiedzeń kolegium, zespółów doraźnych, sprawy realizacji programów, uchwał, interpelacji i postulatów. Wydział Spraw Wewnętrznych: akta organizacyjne wydziału i narad roboczych, plany pracy i ich realizacja i sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne i własne w jednostkach podległych, sprawy obywatelskie, karno-administracyjne w tym akta spraw, sprawy wojskowe z zakresu poboru, skargi i wnioski ich ewidencja i analiza, przenoszenia cyganów na osiadły tryb życia, wyznaniowe i zgromadzeń. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plany gospodarcze powiatu w zakresie rolnictwa i jego wykonanie, plany pracy i budżet wydziału, inwestycje w rolnictwie i elektryfikacja wsi, kontrole zewnętrzne i jednostek podporządkowanych, sprawy spółdzielni produkcyjnych. Wydział Statystyki: dokumentacja spisów rolnych, sprawozdania opisowe i statystyczne powiatowe oraz jednostkowe, publikacje statystyczne jak rocznik powiatu i biuletyn informacyjny. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:plany gospodarcze powiatu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z wykonania, akta skarg, podań i odwołań i sprawozdania z załatwiania, dokumentacja z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu odnośnie przekazywania i przejmowania terenów pod budownictwo spółdzielcze i jednorodzinne, przekazywanie nieruchomości państwowych w wieczyste użytkowanie, wywłaszczanie nieruchomości pod budowę zakłądów przemysłowych, szkół, dróg i inne cele publiczne. Wydział Przemysłu i Handlu: programy i plany gospodarcze w zakresie usług, drobnej wytwórczości, handlu wewnętrznego i młynów, akta dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej, rozdzielniki masy towarowej i akta organizacyjne wydziału. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: akta skarg i wniosków, opracowania statystyczne dot.werbunku i pośrednictwa pracy, analiza działalności wydziału z pośrednictwa i zatrudnienia i sprawy organizacyjne wydziału. Wydział Budżetowo-Gospodarczy: akta dotyczące biurowości i składnicy akt prezydium, kontrole jednostek podległych w zakresie spraw admin-gospodarczych, sprawozdawczość budżetowa i analiza wykonania budżetu administracyjnego. Wydział Skupu: organizacja pracy wydziału, narady robocze, akta Powiatowego Zespołu Koordynacji Skupu i inne komisje, sprawy obowiązkowych dostaw, kontrola wydziału zewnętrzna i własna w jednostkach podległych. Wydział Komunikacji: realizacja wniosków i postulatów wyborczych i radnych, protokoły narad roboczych, organizacja wydziału, skargi i wnioski ich statystyka i sprawozdania opisowe z załatwiania, czyny społeczne drogowe. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły z posiedzeń komitetu, plany pracy i ich wykonanie, kontrola zewnętrzna, akta działalności w zakresie sportu i kultury fizycznej i turystyki w powiecie (klub sportowy, LZS, spartakiady i sztafety). Wydział Oświaty i Kultury: organizacja placówek oświatowo wychowawczych, szkoły dla pracujących, szkolnictwo spółdzielni produkcyjnych, narady i konferencje pracowników wydziału, kierowników szkół i nauczycieli, konferencji sierpniowych nauczycieli, problemowe plany pracy wydziału i sprawozdania z wykonania, sprawozdawczość statystyczna dotycząca oświaty i kultury, akta skarg i zażaleń, kontrole i wizytacje własne w jednostkach podległych, czyny społeczne, oświata dorosłych i likwidacja analfabetyzmu, teczki poszczególnych szkół, akta normatywne wydziału (okólniki), akta osobowe nauczycieli. W dziale kultury znajdują się materiały dotyczące stowarzyszeń kulturalnych, świtlic i klubów kultury oraz kina i biblioteki, upowszechniania twórczości artystycznej, obchody rocznicowe i konkursy kulturalne, ochrona zabytków, ochrona pomników walki i męczeństwa. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: realizacja wniosków i postulatów posłów i radnych, problemowe plany pracy wydziału i ich wykonanie, sprawozdania opisowe i statystyczne o ruchu budowlanym, załatwianie skarg i wniosków, akta skarg i zażaleń, współpraca i współdziałanie dot. planowania przestrzennego, opinie urbanistyczne i lokalizacje szczegółowe, sprawy nadzoru budowlanego, akta dotyczące porządkowania miasta i wsi powiatu, wyznaczania terenów dla budownictwa przemysłowego, pozwolenie budowlane indywidualne i państwowe wraz z załącznikami (plany sytuacyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa) Number of units in the group: 17250
76/35/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie [1924] 1950-1975 [1998] 0 Unroll
Wydział organizacyjno-prawny: zarządzenia prezydium i wydziału org.-prawnego, wybory do Sejmu i rad narodowych, protokoły sesji rady powiatowej, organizacji sesji i materiały, uchwały rady ich ewidencja i realizacja, wnioski i postulaty wyborców, interpelacje radnych i ich realizacja, akta komisji stałych i doraźnychrady: protokoły posiedzeń, plany pracy, wnioski i opinie, konwent i rada seniorów, zespoły radnych, protokoły posiedzeń prezydium rady i inne materiały związane z jego działalnością jak plany pracy, realizacja uchwał, wniosków i postanowień, sprawy organizacyjne prezydium i wydziałów, konferencje i narady członków organów kolegialnych, sprawy wydziału org.-prawnego (podział czynności), akta dotyczące działalności rad niższych stopni w tym analiza planów pracy i protokołów posiedzeń organów kolegialnych, podział administracyjny powiatu, ustalanie i zmiany nazw miejscowości, ulic i placów, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, ich analiza i sprawozdania, wydawnictwa i radiowęzły, wywiady i konferencje prasowe, akta dotyczące współpracy i współdziałania, kontrola zewnętrzna własnej jednostki oraz wykonywana w jednostkach podległych, ogólne zasady pracy i płac oraz sprawy kadrowe własne i gmin, materiały dotyczące zniszczeń nieruchomości w okresie wojennym. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu, ich projekty, wytyczne i wskaźniki do planów, analiza planów gospodarczych, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, kartoteki potrzeb i inwentaryzacje, elektryfikacja i telefonizacja powiatu, bilanse siły roboczej, problemowe opracowania monograficzne, straty w II WŚ (1959rok), opinie lokalizacyjne ogólne i szczegółowe, postulaty inwestycyjne i czyny społeczne ludności, sprawa konserewacji zamku ciechanowskiego i odbudowy basenu, dokumentacja organizacyjna PKPG w tym regulamin, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, komisje i zespoły. Wydział finansowy: budżety powiatu i sprawozdania z wykonania zbiorczego budżetu powiatu z załącznikami, sprawozdania inwestycyjne, dokumentacja kontroli wydziału, kontrole jednostek podległych. Wydział spraw wewnętrznych: plany pracy wydziału i sprawozdania z wykonania, statystyka, kontrole zewnętrzne, akta kolegium karno-administracyjnego (sprawy i ich rejestry), odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, stowarzyszenia, skargi i wnioski, wycinki prasowe o działalności wydziału, sprawy wojskowe i rozminowania powiatu, konsularne i cyganów, sprawy kancelarii tajnej. Wydział oświaty i kultury: zbiór aktów normatywnych własnych, organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania z wykonania, informacje o działalności własnej i jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna z zakresu szkolnictwa, organizacja i kontrola szkół i przedszkoli, inwestycje i kapitalne remonty-plany i sprawozdawczość, skargi oraz konferencje i narady. Wydział przemysłu i handlu: organy doradcze i komisje wydziału, narady i odprawy organizowane przez wydział, organizacja madzorowanych przedsiębiorstw handlowych i usługowych i lokalizacja sieci tychże, wieloletnie i roczne plany powiatu w zakresie przemysłu, handlu i usług oraz sprawozdawczość z wykonania, analizy, informacje i sprawozdawczość statystyczna w tym zakresie, skargi, wnioski, zażalenia i postulaty i ich analiza, kontrole zewnetrzne wydziału a także własne jednostek podlegałych i nadzorowanych, koncesjonowanie prywatnego handlu i usług. Wydział rolnictwa, lesnictwa i skupu: wieloletnie i roczne plany działalnośći powiatu w zakresie rolnictwa, lesnictwa i skupu oraz sprawozdania z ich wykonania, uchwały i zarządzenia różnych organów kolegialnych i ich realizacja, Powiatowa Komisja Łowiecka, interpelacje posłów i radnych i postulaty wyborcze, oświata rolnicza-teczki szkół, akta rolniczych spółdzielni produkcyjnych-plany i programy rozwoju, planowanie i sprawozdawczość inwestycyjna, elektryfikacja wsi, plany i programy rozwoju różnych działów, skargi, wnioski i zażalenia,, wystawy, pokazy i konkursy, kontrole zewnetrzne i własne jednostek podporządkowanych, postępowanie administracyjne w sprawie uwłaszczenia i przejęcia gospodarstw opuszczonych, sprzedaż własności PFZ, inwentaryzacja lasów, gospodarstwa ekonomicznie podupadłe,, obwody łowieckie, pomniki przyrody. Wydział budżetowo-gospodarczy: organizacja i zakres działania wydziału, planowanie i sprawozdawczość, w tym finansowa i statystyczna z zakresu działania administracji powiatowej, analizy wykonania budżetu, sprawy składnicy akt i normatywów kancelaryjnych. Wydział skupu: organizacja wydziału i ocena działalności jednostek podległych, zestawienia zbiorcze wymiaru obowiązkowych dostaw, sprawozdawczość z realizacji obowiązkowych dostaw,udzielanie ulg, postępowanie egzekucyjne, kontrola gromadzkich rad narodowych w zakresie skupu. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: przepisy prawne i akty normatywne władz nadrzędnych i własne, komisje problemowe PKKFiT, protokoły posiedzeń oraz narad i konferencji, sprawy organizacyjne, plany działalności i sprawozdania w tym zakresie, kontrola zewnętrzna komitetu oraz kontrla i nadzór jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna, czyny społeczne, skargi, wnioski i postulaty, propaganda kultury fizycznej i turystyki, odznaka sprawności fizycznej, obiekty i urządzenia sportowe-budownictwo i ewidencja, zagospodarowanie turystyczne powiatu, dokumentacja spartakiad, zawodów i imprez sportowych, sport szkolny, organizacja ośrodków sportowych, powszechność wychowania fizycznego i sportowego. Wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: organizacja wydziału i sprawy osobowe, sprawozdania statystyczne, plany działania w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i sprawozdania z wykonania, skargi i zażalenia, dokumentacja miejskich przedsiębiorstw komunalnych Ciechanowa,w tym bilanse, dokumentacja budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych, plany techniczno-ekonomiczne. Wydział gospodarki wodnej i ochrony powietrza: sprawy organizacyjne oraz plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, sprawy spółek wodnych, dokumentacja techniczna wodno-prawna Cukrowni w Glinojecku oraz dokumentacja rejonów w Mławie, Żurominie, Pułtusku, w tym dokumentacja różnych inwestycji z dziedziny gospodarki wodnej. Wydział komunikacji: organizacja, plany i sprawozdania, kontrola gospodarki samochodowej w jednostkach uspołecznionych. Number of units in the group: 19478
76/36/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/37/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/38/0 vacat - Akta gminy Baranowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/39/0 vacat - Akta gminy Chojnowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/40/0 vacat - Akta gminy Dzierzgowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku, w 2007 roku ponownie przejęty do Oddziału w Mławie pod numerem zespołu 1229 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 21 to 40 of 1,341 entries.