Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/1/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie 1945-1950 0 Unroll
Akta Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Ciechanowie zostały w poważnym stopniu zdekompletowane i duża część cennego materiału uległa zniszczeniu. Dlatego zachowano wiele jednostek akt kat. B jako materiał zastępczy. Najcenniejszy materiał stanowią protokoly posiedzeń Prezydium oraz Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego i protokoły posiedzen gminnych rad narodowych i ich prezydiów. Jest to jednak materiał niekompletny. Brak jest protokołów posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej z lat 1945 i 1950, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego zachowały się tylko z roku 1950. Ciekawy materiał stanowią również sprawozdania miesięczne Powiatowej Rady Narodowej oraz zachowane w małej ilości sprawozdania sytuacyjne obrazujące działalność organów administracji państwowej, jak również sytuację polityczna, gospodarczą, społeczną i kulturalną powiatu. Zachowały się również w niewielkiej ilości protokoły i sprawozdania komisji działającej przy Powiatowej Radzie Narodowej, a w szczególności Powiatowej i Gminnych Komisji Kontroli Społecznej, Społecznej Komisji Kontroli Cen oraz w minimalnych ilościach Komisji Oświatowej, Odbudowy, Notowań Cen, Dyscyplinarnej i Usprawnienia Zaopatrzenia. W małej ilości zachowały się również protokoły kontroli Wydziału Powiatowego oraz protokoły kontroli GRN przeprowadzone przez Inspektora Samorządu Gminnego, obrazujące między innymi osiągnięcia i braki w pracy organów samorządowych. Dane statystyczne dotyczące poszczególnych dziedzin życia gospodarczego w powiecie, stanu ludności, powierzchni itp. zawarte są w sprawozdaniach statystycznych. Zachowały się również protokoły z wyborów wójtów, sołtysów, protokoły zebrań i konferencji z wójtami i sołtysami oraz akta dotyczące organizacji samorządu gminnego. Lecz również i tego rodzaju materiał zachował się w znikomych rozmiarach. Z akt o charakterze finansowym, które stanowią dość liczną grupę akt w zespole zachowano budżety Powiatowego Związku Samorządwego oraz budżety poszczególnych gmin, sprawozdania z ich wykonania oraz księgi dochodów i wydatków budżetowych ze względu na fakt, iż sprawozdania z wykonania budżetu zachowały się w małej ilości. Należy nadmienić, iż brak jest budżetów gminnych z lat 1948-1949, a sprawozdania rachunkowe zachowały się tylko z lat 1945-1946. Zachowano również materiały dotyczące realizacji oraz wymiaru podatku gruntowego. Z innych materiałów na uwagę zasługują również akta dotyczące przedsiębiorstw i majątku Powiatowego Związku Samorządowego oraz akta dotyczące uruchomienia cukrowni w Ciechanowie. Ciekawy materiał stanowią również sprawy osobowe pracowników samorządowych oraz wykazy członków Powiatowej oraz Gminnych Rad Narodowych zawierające dane personalne członków tj. wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie społeczne, przynależność partyjną itp. Number of units in the group: 251
76/2/0 Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 1945-1950 [1952] 0 Unroll
organizacja starostwa, podział administracyjny powiatu, lustracje zewnętrzne, protokoły zjazdów starostów woj. warszawskiego i zebrań pracowników, sprawozdania z działalności, statystyka powiatu, sprawy osobowe pracowników, informacje w sprawach politycznych, sprawozdania sytuacyjne, meldunki o napadach, sprawy stowarzyszeń i związków oraz zebrań, wieców i zjazdów, dokumentacja poszczególnych związków zawodowych działających na terenie powiatu, sprawy przesieńcze i współpraca z PUR, spisy ludności, nadzór nad USC i sprawy obywatelstwa, sprawy przemysłu i handlu, w tym rejestracja, wykazy, sprawozdawczość i statystyka z tego zakresu, spisy mienia opuszczonego i porzuconego, sprawy rzemiosła, sprawozdawczość z zakresu aprowizacji i handlu, opisy przedsiębiorstw, sprawy obowiązkowych dostaw, informacje dotyczące rozminowania powiatu ciechanowskiego, akta dotyczące nadzoru budowlanego, protokoły Powiatowej Komisji Odbudowy, planowanie odbudowy miast i wsi, sprawozdawczość i statystyka budowlana, zezwolenia na budowę i grobownictwo wojenne, sprawy kultury i sztuki, ochrony zabytków, sprawozdawczość i statystyka dot. świetlic i szkół artystycznych, dokumentacja strat i szkód wojennych, w tym wykazy, zestawienia i statystyka, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, sprawy przebudowy ustroju rolnego, w tym parcelacji, sprawy wiejskiej służby porządkowej, obywatelska polskiego, w tym rehabilitacji, zarząd mienia państwowego, sprawy wyjazdów zagranicznych, pomoc społeczna, grobownictwo wojenne, sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem wojska, również Armii Czerwonej, sprawy porządkowe i bezpieczeństwa, referendum i wybory. Number of units in the group: 452
76/3/0 Akta gminy Bartołdy powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy: akta z zakresu organizacji gminy, dokumentacja szkód wojennych, protokoły i materiały posiedzeń rady gminnej i komisji, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, mienia poniemieckiego i opuszczonego, budżety gminy i sprawozdania finansowe, oświata, kultura i sztuka, sprawy z zakresu opieki społecznej, weterynarii, rzemiosła i handlu, ewidencja ludności, w tym rejestry mieszkańców poszczególnych wsi, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoł sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, sprawy władz gromadzkich i sołtysów, akta związku Samopomocy Chłopskiej, sprawy sądowe i karno-administracyjne, budżety i finanse gminy, oświata i walka z analfabetyzmem, rolnictwo i spisy rolne, sprawy budowlane i odbudowy powojennej, ORMO i Komitet Obrońców Pokoju. Number of units in the group: 220
76/4/0 Akta gminy Gołymin powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy: protokoły zarządu i rady gminnej, sprawy osobowe członków i pracowników, budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, charakterystyka gminy. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium oraz komisji rady, budżety, sprawy samorządu gromadzkiego i sołtysów. Number of units in the group: 93
76/5/0 Akta gminy Grudusk powiat ciechanowski 1938-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne gminy i gromad, charakterystyka i dane statystyczne o gminie, protokoły ZG, protokoły rady gminnej, prezydium i komisji, sprawy kontroli gminy, majątku gminnego oraz przedsiębiorstw i zakładów własnych, szkody wojenne, akta Związku Samopomocy Chłopskiej i ZMP, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, podatki i daniny gminne, sprawy rolnictwa, w tym kwestionariusze i dane statystyczne gromad, sprawy przemysłu i handlu, księgi kontroli ruchu ludności, akta dotyczące bezpieczeństwa i wojskowe. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoł posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawozdawczość statystyczna, w tym metryka stat. Gminy, związki zawodowe, ZMP i PCK, sprawy rolnictwa, budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną Number of units in the group: 189
76/6/0 Akta gminy Nużewo powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne i osobowe gminy, protokoły posiedzeń zarządu gminy, rady gminnej jej komisji i prezydium, zebrań sołtysów, akta kontroli, Ligi Morskiej i odbudowy Warszawy, dane statystyczne gminy i gromad, statystyka strat wojennych (osobowe), budżet gminy i roczne sprawozdanie rachunkowe, sprawy dochodów gminnych, akta z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego, sprawy wojskowe i poborowych, budowlane i odbudowy, w tym pozwolenia na budowę i szkice sytuacyjne, aprowizacja i przydział darów UNRRA, zasiłki dla rodzin wojskowych Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy osobowe pracowników, obsługi rady gminy i jej organów, protokoły zebrań i sesji tychże, akta władz gromadzkich i sołtysów, sprawozdania statystyczne i metryka statystyczna gminy z 1953 r., kontrola ruchu ludności i książki meldunkowe, budżety i sprawozdania finansowe, zwalczanie analfabetyzmu, rolnictwo i elektryfikacja wsi Number of units in the group: 251
76/7/0 Akta gminy Ojrzeń powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne i osobowe członków samorządu gminnego, protokoły sesji rady, i zebrań sołtysów, budżety gminne i sprawozdania z wykonania, podatki i daniny, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna i klasyfikacja gruntów, opieka społeczna i pomoc dla powodzian. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawy gromad i sołtysów, podział administracyjny, budżet, akta oświaty i walki z analfabetyzmem, sprawy rolne w tym samokształcenia w Uniwersytecie Wiedzy Rolniczej Number of units in the group: 139
76/8/0 Akta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie powiat ciechanowski 1945-1954 [1958] 0 Unroll
Zarząd Gminny: kwestionariusze poszczególnych gromad, sprawy organizacyjne gminy i osobowe członków organów i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, w tym protokoły zarządu, rady, prezydium i komisji oraz sołtysów, charakterystyka gminy z 1950 r., budżety i sprawozdania rachunkowe, akta w sprawach drogowych, oświatowo-kulturalnych, rolnictwa oraz przemysłu i handlu, wykaz strat wojennych na terenie gminy, ewidencja i kontrola ruchu ludności i ksiązki meldunkowe, budowlane i odbudowy w tym wykaz zniszczonych gospodarstw oraz kwestionariusz o stanie zniszczeń wojennych i odbudowie życia gospodarczego, sprawy zdrowia publicznego i sanitarno-pofrządkowe, aprowizacji i walki z drożyzną, sądowe i karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji oraz zebrań gromadzkich, sprawy kontroli gminy oraz bezpieczeństwa publicznego, w tym spisy grobów wojennych oraz usuwanie min i niewypałów, sprawozdawczość statystyczna, skargi i zażalenia, budżety, sprawy rolnictwa w tym współzawodnictwo w rolnictwie i protokoły zespołu gminnego Number of units in the group: 338
76/9/0 Akta gminy Opinogóra powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne w tym sprawozdania z działalności, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, w tym protokoły ZG i rady, kontrole i lustracje, protokoły ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich oraz wykazy i listy osób zamordowanych i więzionych w obozach karnych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy finansowe w tym wymiany marek niemieckich na złotówki, podatki i daniny, sprawy ludności, w tym cudzoziemców, wojskowe, budowlane i odbudowy, w tym pozwolenia i plany, sprawy aprowizacji, przemysłu i handlu, księgi finansowe Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne prezydium oraz osobowe, sesje rady, posiedzenia prezydium i komisji oraz ebrania gromadzkie, kontrole, sprawozdania statystyczne, materiały do podziału administracyjnego na gromady, akta wyborów do Sejmu, organizacyjne FJN, TPPR, budżet i finanse, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna. Number of units in the group: 188
76/10/0 Akta gminy Regimin powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne z charakterystyką gminy i kwestionariuszami gromad, zebrania i urzędowanie organów samorządowych w tym protokoły ZG, rady gminne, prezydium i komisji oraz sołtysów, kontrola wewnętrzna, statystyka gminy z 1949 r., wykaz strat ludzkich podczas II WŚ, sprawy gospodarcze, oświaty i rolnictwa ze statystyką rolna jako też przemysłu handlu i usług, sprawy dotyczące ewidencji ludności i NSP z roku 1950, bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym miesi ęczna sprawozdawczość o sytuacji politycznej, bezpieczeństwa i gospodarki gminy jak również wykaz cywilnych ofiar wojny i grobów i ogólnie szkód wojennych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawozdania sytuacyjne gminy z la.1950-1951, protokoły sesji rady, posiedzeń komisji i prezydium, sprawy sołtysów, ewidencji ludności i meldunkowe, akta dotyczące akcji sanitarno-porządkowej, pomocy społecznej, budownictwa i odbudowy oraz rolnictwa w tym statystka rolna, odbudowa Warszawy. Number of units in the group: 156
76/11/0 Akta gminy Sońsk powiat ciechanowski 1841-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny-okres zaborów: informacje o cenach na artykuły i usługi, akta z zakresu kontroli i ewidencji ruchu ludności, meldunkowych i paszportowych, osób pozostających pod ścisłym nadzorem policji, cudzoziemców, utrzymanie dróg i mostów, kontroli osób posiadających pozwolenie na broń, informacje statystyczne gminy, ubezpieczenia budynków, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, wykazy spisowych chrześcijan i inne sprawy związane z poborem do wojska, ściąganie opłat skarbowych i sądowych oraz składek ubezpieczeniowych, księga meldunków Straży Ziemskiej, rozporządzenia władz zwierzchnich, akta dotyczące uprawiających żebractwo, dowody przychodów i rozchodowe gminy, sprawy dotyczące wójtów i niższych urzędników, akta kościołów i składek kościelnych, imienne spisy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, współdziałanie z Komisarzem ds. Włościańskich, sprawy sądu gminnego w tym wybory i skargi na niego, akta osób skazanych sądownie i dostarczanie ich do więzienia, poszukiwanie osób i zakazywanie wyjazdu do Sesarstwa, ściąganie opłat i podatków, kary za nauszanie przepisów, informacje i sprawozdania, sprawy chorych i kosztów leczenia oraz opieki społecznej, chorób i epidemii i szczepień ochronnych, akta w sprawie emerytów i rencistów, zebrania gminne, wybory do różnych organów gminnych, sądów i ławników, szkoły elementarne, sprawy zakładów przemysłowych i handlowych, zakwaterowanie wojsk i urzędników Straży Żiemskiej i wypłata mieszkańom ekwiwalentu za kwatery, akta dotyczące wypadków i innych zdarzeń, składki na różne cele społeczne i dobroczynne, okólniki i rozporządzenia, drukowane postanowienia władz dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, umowy i kontrakty zawierane przez mieszkańców w urzędzie, regulacja hipotek nieruchomości, aukcje i licytacje, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, księgi i akta finansowe gminy. Zarząd Gminny - 1945-1950: sprawy organizacyjne, rozkazy komendanta wojennego mista Ciechanowa i powiatu z 1945 r., ustalenie listy kandydatów do rady gminy przez kom.porozumiewawczą w 1945 r., doniesienia o napadzie na UG, statystyka gminy i gromad, protokoły zebrań organów samorządowych, kontrola wewnętrzna, majatek gminy i gromad, statystyka różnych działów, zdrowie publiczne z wykazem inwalidów wojennych, straty osobowe w II WŚ, akta rolnictwa, przemysłu i handlu, charakterystka gminy z 1949 r., ewidencja ludności i NSP z 1950 r., wykazy strat wojennych osobowych i materialnych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne i personalne gminy, statystyka gminy z 1952 r., posiedzenia rady, prezydium i komisji stałych, protokoły wyborów i zebrań sołtysów, akta kontroli i inspekcji gminy, sprawy rolne i obowiązkowych dostaw. Number of units in the group: 575
76/12/0 Akta gminy Krasne powiat ciechanowski 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: protokoły zebrań organów samorządowych - rady, ZG, komisji i prezydium, kontrola wewnętrzna gminy, akta dotyczące strat osobowych i materialnych poniesionych przez gminę podczas II WŚ, budżety gminy, sprawozdania z jego wykonania, podatki i inne daniny, statystyka rolna i wykaz statystyczny gminy, przemysł i handel, szkolnictwo gminne w tym protjekty organizacyjne szkół, wykaz szkół i kwestionariusze ich rozbudowy,. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne i osobowe gminy, dokumentacja urzędowania ciał samorządowych gminy - rady, prezydium i komisji oraz zebrań gromadzkich, akta z zakresu oświaty, kultury i sztuki, zdrowia, przemysłu i handlu oraz rolnictwa z zagadnienim spółdzielni produkcyjnych. Number of units in the group: 137
76/13/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie 1945-1950 0 Unroll
1. Powiatowa Rada Narodowa: przepisy, zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji i działania rad narodowych szczebla powiatowego i gminnego, sprawy organizacyjne i personalne rad, protokoły posaiedzeń rady i prezydium oraz sprawozdania z ich działalności, akta Komisji Kontroli Społecznej-posiedzenia, kontrole i sprawozdania z działalności, odpisy protokołów terenowych rad narodowych i zatwierdzanie ich uchwał, sprawy podatkowe, oświaty i kultury, rolnictwa, leśnictwa i hodowli, akta dotyczące reformy rolnej, majątków poniemieckich i opuszczonych, przemysłu i handlu, sprawy społeczno-polityczne oraz zmian terytorialnych powiatu, sprawy komunikacji, sanitarne i zdrowotne wraz z opieką społeczną, dotyczące powojennej odbudowy powiatu i stolicy państwa oraz sprawy osobowe i personalne pracowników biur rad narodowych. 2. Wydział Powiatowy: okólniki i zarządzenia własne i władz nadrzędnych, organizacja i posiedzenia wydziału powiatowego, akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, statystyka powiatu. W referacie nadzoru nad gminami występują akta z zakresu organizacji samorządu gminnego, budżety miasta Mława i gmin wiejskich wraz z rocznymi sprawozdaniami rachunkowymi, protokoły kontroli i inspekcji gmin. W referacie finansowo-rachunkowym znajdują się budżety Powiatowego Związku Samorządowego i sprawozdania rachunkowe. W referacie gospodarki komunalnej występują plany gospodarcze i finansowe przedsiębiorstw i zakładów samorządowych oraz sprawozdania z ich działalności. W referacie pożarnictwa jest dokumentacja działalności ochotniczych straży pożarnych. Number of units in the group: 497
76/14/0 Starostwo Powiatowe w Mławie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
organizacja wewnętrzna Starostwa i powiatowych organów samorządowych, zarządzenia własne i okólniki, akta dotyczące podziału administracyjnego powiatu oraz zjazdów i konferencji starostów i wójtów, kontrola zewnętrzna, sprawozdania sytuacyjne do zagadnień politycznych, gospodarczych i akcji przesiedleńczej, sprawy cudzoziemców i mniejszości narodowych, materiały z zakresu strat i zniszczeń wojennych, w tym ankiety z gmin oraz kwestionariusze indywidualne szkód wojennych, sprawy dotyczące zmian terytorialnych powiatu łącznie z charakterystykami gmin, sprawy obywatelstwa i konsularne, protokoły i orzeczenia z rozpraw karno-administracyjnych, rejestry spraw i sprawozdania z tego zakresu, spisy i wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ewidencja i kontrola przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego, dokumentacja zakładów drobnego przemysłu (młyny, olejarnie, mleczarnie, piekarnie), Komisja Notowania Cen - protokoły posiedzeń i sprawozdania, akta zakładów opiekuńczych, adry UNRRA, opieka nad poszkodowanymi podczas wojny i ich rodzianami, z zakresu zdrowia akta szpitali i ośrodków zdrowia, chorób zakaźnych, Powiatowa Komisja Odbudowy - protokoły i sprawozdania. Number of units in the group: 463
76/15/0 Akta gminy Rozwozin z siedzibą w Lubowidzu powiat mławski 1834-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny sprzed 1945 roku: księgi uchwał ZG z lat 1921-1939, budżety i sprawozdania z wykonania z l. 1930-1940, akta wymiaru i poboru podatków, sprawy wyborów do Sejmu w 1919 roku oraz rady gminnej w 1933 r., księgi i rejestry ludności z dokumentami do tychże oraz rejestry i akta dotyczące poborowych. Zarząd Gminny lat 1945-1950: sprawy organizacyjne i personalne zarządu i protokoły posiedzeń ZG z lat 1946-1949, kontrola zewnętrzna gminy, statystyka gminna, zniszczenia wojenne i ich odbudowa, sprawy rolnictwa, w tym statystyka rolna, akta przemysłu i handlu zawierają wykazy i spisy przedsiębiorstw i zakładów, materiały dotyczące głosowania ludowego" w 1946 r., ewidencji ludności, akta NSP w 1950 r., akta aprowizacji i walki z drożyzną oraz świadczeń rzeczowych, opisy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych. protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, w teczce tajnej korespondencji (s.218) znajdują się meldunki o napadach, sprawozdania sytuacyjne i ankieta ekonomiczno-gospodarcza gminy, budżety gminy z lat 1946-1951. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoły rady prezydium i komisji z l. 1951-1954 i sprawozdania z ich działalności, akta podziału administracyjnego gminy, protokoły Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju (1951r.), i Gminnego Komitetu Frontu Narodowego (1952r.), protokoły zebrań gromadzkich, kontrola i inspekcja gminy, akta skarg i zażaleń, sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, w tym dzienniki lekcyjne kursów nauczania początkowego, sprawozdania dotyczące dróg i placów publicznych i księgi biercze szarwarków, sprawy budownictwa, przedsiębiorstw gminnych i inwestycji oraz rozdziału materiałów budowlanych, dane statystyczne gminy z lat 1951-1952 Number of units in the group: 2363
76/16/0 Akta gminy Dąbrowa z siedzibą w Kowalewku powiat mławski 1938-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny: zarządzenia i okólniki powiatu, charakterystyka gminy z 1946 r., sprawy osobowe pracowników, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy z lat1949-1950, sprawy sołtysów, kontrole wewnętrzne, majątek gminy, w tym straty wojenne, nieruchomości opuszczone. Dział finansowo-budżetowy: budżety na lata 1945-1950 i sprawozdania rachunkowe,wymiar i pobór podatków, w teczce pt. „dochody obce” jest wykaz osób wysiedlonychw czasie okupacji (sygn.42). Dział gospodarki gminnej: sprawy drogowe, księgi biercze szarwarków oraz wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, sprawy obowiązkowych dostaw, aktadotyczące parcelacji powojennej. Dział administracji społecznej: sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, spispoległych i pomordowanych podczas wojny, sprawy obywateli radzieckichpoległych oraz zamieszkałych w gminie. Dział administracyjny: spis ludności z 1946 r., NSP w 1950 roku-ogólne zestawienia, sprawy rolnictwa i świadczeń rzeczowych, wojskowe i ewidencjiludności, w tym imienne listy osób podlegających rejestracji do celów wojskowych,imienna lista oficerów, dokumenty metrykalne poborowych, spisy młodzieży dlapotrzeb organizacji :Służba Polsce”. Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady z lat 1945-1951, komisji oświatowej z lat 1948-51 oraz protokoły zebrań sołtysów z 1950 r. II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Referat ogólno-administracyjny: zarządzenia i uchwały powiatu dotyczące gmin,protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, plany pracy rady, prezydium i komisji,sprawozdania z działalności rady i jej organów, statystyka gminy z 1951 r., podział administracyjny, sprawy osobowe pracowników, radnych i sołtysów, rejestr spraw karnych za niewykonanie obowiązkowych dostaw, skargi i zażalenia, protokoły z zebrań kół ZSL, Narodowy Plebiscyt Pokoju. Referat finansowy: budżety z lat 1951-1954, sprawy podatkowe. Referat socjalno-kulturalny: sprawy oświaty, zdrowia i akcji sanitarnej, teczka dotycząca świat i obchodów np. 1 Maja, dożynki, urodziny tow. Bieruta, sprawy dróg i szarwarków. Referat wojskowy: spisy młodzieży dla potrzeb organizacji „SP”. Referat rolny: akta instruktora rolnego, ankieta klasyfikacji gruntów, plany produkcyjne i inwestycyjne w zakresie rolnictwa, akcja siewna i ochrona roślin, sprawy gospodarstw opuszczonych i zaniedbanych. Number of units in the group: 210
76/17/0 Akta gminy Zielona z siedzibą w Kuczborku powiat mławski 1936-1954 0 Unroll
Akta do 1939 roku: materiały do budżetu gminy na rok 1937. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy organizacyjne, w tym sprawozdanie z lustracji i charakterystyka gminy, sprawy personalne radnych i pracowników gminnych, protokoły rady z 1949 r., odpisy protokołów prezydium z 1948 r oraz gminna komisja kontroli społecznej z lat 1947-1950, szkody wojenne, majątki poniemieckie, lista zamordowanych przez Niemców. Dział finansowo-budżetowy: budżety i sprawy podatkowe. Dział gospodarki gminnej: sprawa parcelacji majątków, opis gminy. Dział administracji społecznej: akta organizacji – PCK, TPŻ, sprawozdanie Gminnego Komitetu Opieki Społecznej. Dział administracyjny: wybory, POP, NSP, repatriacja, sprawy wojskowe. III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawy sołtysów, skargi i zażalenia, zobowiązania gromad do czynu „lipcowego” 1952 r. Referat finansowy: materiały do budżetów, wymiar podatków i karty wynagrodzeń. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata – dzienniki lekcyjne kursów nauki początkowej. Referat wojskowy: akta organizacyjne referatu, sprawy poboru. Referat rolny: protokoły klasyfikacji gruntów, projekty planów, sprawy zespołu rolnego, wykazy plantatorów. Spis roboczy: przepisy, zarządzenia i polecenia władz, ewidencja ludności, aprowizacja, finanse i podatki gminne, sprawy sądowe i karno-administracyjne, zdrowie i opieka społeczna. Number of units in the group: 119
76/18/0 Akta gminy Ratowo z siedzibą w Radzanowie powiat mławski 1932-1954 0 Unroll
Akta do 1939 roku: budżety na rok 1938 i 1939, roczne sprawozdanie rachunkowe, oraz plan sytuacyjny szkoły w Radzanowie. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły rady gminnej z lat 1945-1949, sprawy kontroli, teczki związku zawodowego oraz Komitetu Obrońców Pokoju. Dział finansowo-budżetowy: budżety i sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1949. Dział gospodarki gminnej: dane statystyczne gromad, statystyka rolna.Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady, sprawy organizacyjne, podział administracyjny i utworzenie gromad, protokoły zebrań gromadzkich i okolicznościowych, skargi i zażalenia z lat 1953-54. Referat finansowy: budżety na lata 1953-54 i protokoły kontroli referatu. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: książki meldunkowe poszczególnych wsi, księgi świadczeń w naturze na różne cele publiczne. Referat rolny: zestawienia powierzchni użytków oraz opisy i wykazy gospodarstw, rejestry obowiązkowych dostaw. Spis roboczy: protokoły gminnej rady z 1953 r. i trzy księgi ludności Number of units in the group: 67
76/19/0 Akta gminy Mostowo z siedzibą w Szreńsku powiat mławski 1887-1954 0 Unroll
Akta do 1939 roku: księgi ludności i rejestry mieszkańców, skorowidze do rejestru, akta podatkowe. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły rady i zarządu gminnego, sprawy majątku samorządowego. Dział gospodarki gminnej: wykaz nieruchomości rolnych. Dział administracyjny: wykazy członków rady gminy, akta TPPR z 1950 roku. Referat ogólno-administracyjny: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, uchwały i kontrola ich wykonania, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, podział administracyjny i tworzenie gromad w 1954 r., sprawy sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły zebrań Komitetu Frontu Narodowego, opisy gromad gminy Szreńsk. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: propaganda (sygn.134) zawierająca pogadanki i komunikat radiowęzła lokalnego oraz akta Komisji Propagandowej, sprawy GS „SCH” oraz księgi szarwarku. Referat rolny: przejmowanie gruntów przez gminę do zagospodarowania. Number of units in the group: 140
76/20/0 Akta gminy Dębsk z siedzibą w Szydłowie powiat mławski 1927-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: protokoły rady gminnej z lat 1927-1937. Dział ogólno-organizacyjny: zarządzenia i przepis dot. organizacji, charakterystyka gminy z 1946 r., ewidencji i sprawy osobowe członków rady, zarządu i pracowników gminy, protokoły rady gminnej z lat 1945-1949, akta kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, majątek gminy i gromad oraz przedsiębiorstwa (rzeźnia, wodociąg, młyny, cegielnia). Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-budżetowe, ankiety klasyfikacji gruntów poszczególnych wsi, podatki. Dział administracji społecznej: projekt budynku szkoły w Piegłowie, opieka społeczna osiedlanie ludności. Dział administracyjny: NSP, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga obowiązkowych dostaw. Referat ogólno-administracyjny: wybory 1952 i 1954 r., podział administracyjny gminy, protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawy karno-administracyjne i sądowe listy subskrypcyjne Pożyczki Narodowej. Referat finansowy: budżety z lat 1951-54 i księgi finansowe. Referat spraw socjalno-kulturalnych: akta majątku gminy i gromad. Referat rolny: rejestry obowiązkowych dostaw mleka. Number of units in the group: 113
76/21/0 Akta gminy Unierzyż z siedzibą w Strzegowie powiat mławski 1911-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: księga uchwał gromady Unierzyż z lat 1911-1939 oraz lista podatku gruntowego. Dział ogólno-organizacyjny: postanowienia Rady Wojennej Frontu i rozporządzenia Komendanta Wojennego z 1945 r., podział terytorialny i charakterystyka gminy z 1946 r., kwestionariusze gromadzkie, kwestionariusze strat wojennych i wykazy osób zamordowanych przez Niemców, protokoły posiedzeń rady z lat 1945-1950, zarządu gminnego z lat 1945-1949, sprawozdania z działalności rady i prezydium, inspekcje gminy, sprawy majątku gminy oraz mienia opuszczonego i porzuconego przedsiębiorstwa gminne. Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe i podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych. Dział gospodarki gminnej: akta rolnictwa, w tym plany produkcji i przeciętne zbiory, podział gospodarstw, spis przedsiębiorstw przemysłowych, klasyfikacja gruntów i elektryfikacja wsi. Dział administracyjny: akta ewidencji i kontroli ruchu ludności, w tym wykaz rodzin wojskowych poległych i zamordowanych podczas wojny,. Referat ogólno-administracyjny: sprawy organizacyjne i zestawienie podziału administracyjnego powiatu Mława, protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, sprawy osobowe i personalne członków rady i pracowników gminy, sprawy kontroli. Referat finansowy: budżety, sprawozdania i zestawienia budżetowe. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: sprawy planów gospodarczych i inwestycyjnych, ewidencja i kontrola ruchu ludności oraz domowe książki meldunkowe. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich Number of units in the group: 170
76/22/0 Akta gminy Stupsk powiat mławski 1930-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: sprawy sądowe, odbywania kary w areszcie gminnym, rejestr poszukiwanych i dowodów osobistych. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy osobowe członków rady i pracowników gminy, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1949-1950, odszkodowania wojenne, organizacje i stowarzyszenia – ZMP, Liga Morska, Komitet Odbudowy Warszawy. Dział finansowo – budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-budżetowe, sprawy klasyfikacji gruntów i podatków. Dział gospodarki gminnej: rolnictwo, w tym plany sytuacyjne gospodarstw, drogi i place publiczne. Dział administracji społecznej: sprawy oświaty, kultury i sztuki oraz zdrowia publicznego i opieki społecznej, akta GKOS z lat 1945-1949. Dział administracyjny: akta NSP w tym protokoły zebrań, ewidencja ludności oraz bezpieczeństwo publiczne. Akta gminnej Rady Narodowej: ewidencja członków rady i organów gminnych, sołtysów i pracowników gminnych, protokoły posiedzeń rady i prezydium oraz komisji. Referat ogólno-administracyjny: wybory do rad narodowych w 1954 r., sprawy osobowe pracowników, protokoły sesji rady z 1951 r., akta komisji rady, akta sołtysów, skargi i zażalenia, majątek gminy. Referat finansowy: budżety z 1951 i 1953 r.. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: akta związków, stowarzyszeń i organizacji – ZNP, TPPR, Komitet Obrońców Pokoju, Liga Przyjaciół Żołnierza, Koło Gospodyń Wiejskich, akta odbudowy Warszawy z l. 1950-1954. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich dot. planowego skupu zbóż. Spis roboczy: księgi ludności i podatkowe, dokumenty ZMP, budżet na 1947 rok, wybory 1952 roku, akta karno-administracyjne budowlane i odbudowy. Number of units in the group: 132
76/23/0 Akta gminy Turza Mała powiat mławski 1931-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: akta w sprawie scalenia gruntów wsi Głużek. Dział ogólno-organizacyjny: sprawy osobowe członków rady i pracowników gminy, protokoły zebrań zarządu, protokoły kontroli gminy z lat 1949-50, majątek gminy. Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania budżetowe, podatki oraz klasyfikacja gruntów. Dział gospodarki gminnej: sprawy świadczeń w naturze, szarwarki, rolnictwo, w tym opisy mienia opuszczonego, zestawienia gminne spisów rolnych, sprawozdanie wójta z 1948 roku. Dział administracyjny: NSP, wykaz grobów żołnierzy radzieckich, sprawozdania z ekshumacji zwłok. Akta Gminnej rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady i prezydium oraz komisji kontroli społecznej z 1949 r.. Referat ogólno-administracyjny: sprawy osobowe i personalne radnych i pracowników gminy, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, Plebiscyt Pokoju-sprawozdanie (1951r.). Referat finansowy: budżety, sprawy podatkowe i świadczeń rzeczowych. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich w sprawie akcji siewnej, weterynarii i hodowli, plany produkcyjne, statystyka rolna Number of units in the group: 97
76/24/0 Akta gminy Mława z siedzibą w Wieczfni powiat mławski 1932-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: rejestry mieszkańców z lat 1932-1939. Dział ogólno-organizacyjny: organizacja samorządu gminnego, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły zebrań zarządu gminnego z lat 1946-1947, majątek gminy i parcelacja majątków, statystyka ogólna gminy. Dział finansowo-budżetowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw, budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe, ankieta klasyfikacji gruntów. Dział gospodarki gminnej: sprawy dróg, oświaty rolniczej, świadczeń rzeczowych, przemysłu i handlu oraz dane statystyczne z 1949 roku. Dział administracyjny: akta szkód wojennych (sygn. 72), ewidencja i kontrola ruchu ludności, NSP, opieka społeczna oraz sprawy wojskowe. Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, księga uchwał rady. Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium oraz komisji, podział gminy na gromady, sprawy osobowe pracowników gminy, protokoły zebrań sołtysów, kontrola wewnętrzna, ewidencja ludności, statystyka z 1953 r., skargi i zażalenia. Referat finansowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw z lat 1951-53, budżety gminy, akta subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (1952r.). Referat rolny: majątek gminy i sprawy przejęcia przez gminę majątków ziemskich, rejestr obowiązkowych dostaw. Urząd Stanu Cywilnego: akta zbiorcze. 25 Number of units in the group: 162
76/25/0 Akta gminy Kosiny z siedzibą w Wiśniewie powiat mławski 1935-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: plan gruntów i rejestr pomiarowy scalonej wsi Kosiny Bartosowe z 1935 roku, rozkład i pobór podatków. Dział ogólno-organizacyjny: akta dot. Głosowania Ludowego z 1946 r., sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, kontrola i inspekcja gminy, mienie gminy, wykaz zniszczeń wojennych w gminie. Dział finansowo-budżetowy: budżety. Dział gospodarki gminnej: kwestionariusze gromad z 1949 r. (sygn. 28), sprawy rolne w tym szkody wojenne i klęski żywiołowe w rolnictwie, parcelacja majątków z wykazami nabywców działek, statystyka rolna, przesiedlenia do Prus Wschodnich, akcja żniwna i ochrona roślin, klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu rzemiosła i handlu. Dział administracji społecznej: oświata dorosłych – dzienniki lekcyjne, opieka społeczna. Dział administracyjny: akta dot. NSP, wojskowe, straty w ludziach poniesione podczas wojny i okupacji i rejestracja szkód wojennych w budownictwie, spis ludności z 1946 roku. Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły rady, prezydium i komisji i księga protokołów zebrań sołtysów. Referat ogólno-administracyjny : protokoły rady, prezydium i komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności tychże, sprawy osobowe radnych i pracowników, protokoły narad i odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły inspekcji gminy z 1953 r., odpisy sprawozdań statystycznych z 1954 r., akta Komitetu Obrońców Pokoju, skargi i zażalenia z lat 1951-1954. Referat finansowy: budżet na lata 1951-52, wykazy gospodarstw. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata dorosłych, statystyka w tym metryki statystyczne gromad, książki meldunkowe. Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich, wykazy gospodarstw rolnych, kontraktacja i obowiązkowe dostawy, akta Komisji Rolnej. Spis roboczy: budżet na rok 1946, księgi budżetowe. Number of units in the group: 145
76/26/0 Akta gminy Zieluń powiat mławski 1945-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny: spis strat wojennych w gminie (sygn. 1), podział administracyjny gminy, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły posiedzeń zarządu gminnego, uchwały zarządu, protokoły rady i prezydium, inspekcja gminy, kwestionariusze zniszczeń wojennych (sygn. 24), charakterystyka gromad. Dział finansowo-budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe. Dział gospodarki gminnej: wykaz strat wojennych na drogach i mostach (sygn. 43), sprawy rolnictwa, w tym spisy rolne, opisy majątków, zalesienia, statystyka gminy w podziale na gromady z 1949 r. (sygn. 49), klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu i handlu. Dział administracji społecznej: akta oświaty, kultury i sztuki w tym karty rejestracyjne świetlic, protokoły i spr. Komisji Sanitarnej, wykaz statystyczno-gospodarczy gminy z 1947 r. (sygn. 56). Dział administracyjny: kartoteka gromad (sygn. 57), wykazy gospodarstw do NSP, rejestr cudzoziemców, ewidencja ludności i domowe książki meldunkowe, sprawy inwalidów wojennych i ich rodzin, spisy poborowych, stan zagospodarowania gminy z 1945 roku (sygn. 81). Referat ogólno-administracyjny: protokoły rady z 1952 r., prezydium z lat 1952-1953, komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności rady i jej organów, sprawy osobowe radnych i pracowników, akta sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły Komitetu Frontu Narodowego, TPP-R, akta referat karno-administracyjnego z 1953 r. Referat finansowy: budżety z lat 1951-52, akta finansowo-budżetowe. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: oświata dorosłych-dzienniki lekcyjne, statystyka ludności gminy (sygn. 124). Referat wojskowy: organizacja pracy referatu, ewidencja poborowych i odroczenia, Referat rolny: protokoły zebrań gromadzkich i zespołu gminnego, spisy rolne z lat 1951 i 1952 oraz zagospodarowanie ugorów i odłogów. Spis roboczy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1946-1947, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych za rok 1946-1947. Number of units in the group: 148
76/27/0 Akta gminy Niechłonin powiat mławski 1925-1954 0 Unroll
Akta sprzed 1945 roku: sprawy organizacyjne gmin, w tym wyborcze, statystyka produkcji rolnej, pozwolenia budowlane, sprawy szkolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, dróg, podatkowe, przeciwpożarowe, akta oszczędnościowo – pożyczkowe (Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa), ubezpieczenia społeczne i wzajemne, sprawy wojskowe i ewidencji ludności, akta rejestracji przedsiębiorstw w l. 1942-44. Dział ogólno-organizacyjny: protokoły sesji rady z l. 1949-1950, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, elektryfikacji i wodociągów, wykaz imienny obywateli radzieckich zamieszkałych w gminie z 1949 roku. Dział finansowo-budżetowy: budżety gminy i sprawozdania rachunkowe, akta podatków,. Dział gospodarki gminnej: księgi szarwarków i świadczeń w naturze, statystyka dot. rolnictwa, sprawy przesiedleńcze, wykazy przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych Dział administracyjny: charakterystyka gminy z 1946 r. (sygn.77), budowlane i odbudowy-pozwolenia i szkice sytuacyjne. Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium z l. 1951- 1953, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe, zebrania sołtysów. Referat finansowy: budżety i preliminarze budżetowe oraz dowody budżetowe. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: wymiar i wykonanie świadczeń w naturze. Referat rolny: spisy rolne. Number of units in the group: 117
76/28/0 Akta gminy Iłowo powiat mławski 1945-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny: charakterystyka gminy z 1949 r. (sygn. 1), protokoły sesji rady gminy z l. 1946-1948, protokoły zebrań komisji, komitetów i aktywu gminnego z l. 1946-1950, protokoły zebrań sołtysów z 1950 r., wykazy strat rzeczowych w gminie (sygn. 13), wykazy nieruchomości i opisy gospodarstw poniemieckich oraz protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości przekazanych gminie przez Urząd Likwidacyjny. Dział finansowo-budżetowy: budżety i księgi budżetowe, sprawy podatkowe, klasyfikacja gruntów gromad i zestawienia klasyfikacyjne gruntów wg gromad. Dział gospodarki gminnej: sprawy rolne związane z parcelacją oraz przydziału gospodarstw poniemieckich. Dział administracyjny: sprawy przesiedleńcze i repatriacji, spis Niemców, akta dot. rehabilitacji-protokoły zeznań, ewidencja i rejestry wojskowe. Referat ogólno-administracyjny: protokoły sesji rady z l. 1952-1954, protokoły posiedzeń prezydium z l. 1953-1954, protokoły i akta komisji rady, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, protokoły sołtysów oraz zebrań i narad, akta wyborów z 1952 roku, protokoły kół ZMP w gromadach oraz skargi i zażalenia. Referat finansowy: budżety za 1951-1952 rok. Referat spraw socjalnych i kulturalnych: statystyka dot. pomocy społecznej, rejestry mieszkańców, świadczenia w naturze i szarwarki, protokoły zebrań i sprawozdania z akcji. Referat rolny: protokoły zebrań i odpraw w sprawach rolnych, wykazy gospodarstw, sprawy kontraktacji i obowiązkowych dostaw, wykaz przeciętnych zbiorów, klasyfikacja gruntów oraz protokoły zabezpieczenia nieruchomości poniemieckich. Number of units in the group: 132
76/29/0 Akta miasta Mławy 1912-1954 0 Unroll
Referat ogólny: uchwały, postanowienia, okólniki i zarządzenia rady miejskiej, zarządu, burmistrza i komisji, zbrodnie niemieckie - wykaz poległych, statystyka, regulamin wewnętrzny ZM z 1945 r., sprawy osobowe radnych i pracowników miejskich. Referat finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, sprawy podatkowe, księgi finansowe, sprawozdania rachunkowe z 1947 roku. Referat administracji ogólnej: akta Biura Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności w Mławie, w tym rejestry osób przybywających i opuszczających miasto, domowe książki meldunkowe, statystyka ludności miasta, sprawy personalne i szkolenia osób prowadzących meldunki, szczegółowe protokoły majątków pożydowskich i opuszczonych z 1946 r. (sygn. 185), sprawy sądowe dotyczące nieruchomości i mieszkań, przydział lokali dla urzędów, instytucji oraz zakładów i przedsiębiorstw, statystyka produkcji rolnej, ceny wolnorynkowe, piekarnie miejskie, akta w sprawie świadczeń rzeczowych. Referat społeczny: sprawy bezpieczeństwa publicznego, opieki nad rodzinami ofiar wojny, opieka nad młodzieżą, sprawy pożarowe i powodziowe,, akta w sprawie Tygodnia Walki z Analfabetyzmem. Referat spraw technicznych: remont szkół powszechnych, w tym sprawozdanie o stanie budynków szkolnych z 1945 roku, utrzymanie dróg i mostów, zezwolenia na budowę z planami sytuacyjnymi, protokoły oględzin Komisji technicznej, , sprawy pomiarów miasta. Referat gospodarki majątkowej i przedsiębiorstw: roczne sprawozdania z działalności stolarni, sprawy wodociągów i kanalizacji, majątek Łomia – protokoły przejęcia i kontroli, sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw samorządu miejskiego z lat 1949-1950. Spis roboczy: księgi ludności miasta z lat 1900-1930, teczki korespondencji sprzed 1939 roku dotyczące: artykułów spożywczych, podatku stemplowego, statystyki zwierząt hodowlanych, rzeczy znalezionych, Komisji Budowlanej, ubezpieczenia pracowników miejskich, protokoły posiedzeń Komitetu Odbudowy m. Mławy z lat 1925-1937 (sygn. 260), sprawy warsztatów miejskich, hal targowych i sklepów przy Magistracie, komunikacji,, cen, opieki społecznej i bezrobocia, utrzymania parku i skweru oraz elektrowni miejskiej, dokumentacja Referatu Technicznego ZM zawierająca pozwolenia budowlane z projektami i planami sytuacyjnymi (sygn. 302-763), sprawy kasy miejskiej oraz likwidacji Magistratu Mławskiego z lat 1916-1918, budżet miasta na rok 1930/31, z okresu II WŚ pochodzi dokumentacja techniczna wodociągów w Mławie z roku 1945 (sygn. 292-293), akta od 1945 zawierają między innymi sprawy ogólno-administracyjne, bezpieczeństwa publicznego, okólniki i rozporządzenia władz, protokoły zestawienia strat wojennych, wykaz grobów żołnierzy sowieckich, budżet na rok 1945/46, księgi ewidencji ludności, ogłoszenia, orzeczenia sądowe w sprawach lokalowych, korespondencja dot. USC. Number of units in the group: 766
76/30/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Ciechanowie 1945-1948 0 Unroll
Protokoły zebrań Komitetów Folwarcznych, protokoły przejęcia majątków, wykazy majątków powiatowe i z poszczególnych gmin, program działania PKZ, wykaz jednostek podległych PUZ, spis branżowy przemysłu rolnego, spisy majątków porzuconych i poniemieckich oraz wykazy zniszczeń wojennych w gospodarce rolnej, orzeczenia PKZ w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich, wykazy majątków w powiecie objętych reformą rolną z 1945 r. (sygn. 8), sprawozdania z parcelacji w powiecie, sprawy klasyfikacji i scalenia gruntów, ewidencja nieruchomości ziemskich z 1946 r. (sygn. 22), akta majątków przeznaczonych na cele kultury rolnej resztówki i ich przekazywanie na rzecz ZSCH, lasy i zalesianie, akta nadania działek, zabezpieczenia mienia i meldunki z napadów (sygn. 39), sprawy personalne i gospodarcze majątków państwowych, sprawy osobowe pracowników PUZ i umowy dzierżawne. Number of units in the group: 53
76/31/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/32/0 vacat - Inspektorat Oświaty Rolniczej w Mławie - włączono do zespołu nr 14 Starostwo Powiatowe w Mławie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/33/0 vacat - Inspektorat Oświaty Rolniczej w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/34/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie [1949] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: dokumentacja o realizacji aktów normatywnych władz nadrzędnych, akta organów kolegialnych rady powiatowej i jej organów, materiały ze spotkań posłów i radnych ze społeczeństwem, postulaty i wnioski wyborców i radnych i ich realizacja, materiały dot. decentralizacji zadań i uprawnień organów powiatu, akta podziału administracyjnego, protokoły narad i konferencji kierownictwa i pracowników, plany i sprawozdania z działalności organów i wydziałów, sprawy członków organów kolegialnych ich wykazy i statysytyka, akta skarg i zażaleń, pogadanki i komunikaty radiowęzła, realizacja uchwał partyjnych głównie PZPR, kontrola własnej jednostki oraz jednostek podległych. Wydział Finansowy: budżety powiatu i sprawozdania z wykonania, sprawozdania statystyczne w sprawach podatkowych i innych należności finansowych, plany pracy wydziału, kontrole i inspekcje własnej jednostki i jednostek podległych i nadzorowanych, sprawozdawczość finansowa i bilanse, akta spraw o stwierdzenie zasiedzenia SP nieruchomości opuszcznych, akta spraw karno-skarbowych, akta spraw o zajęcie nieruchomości. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: plany gospodarcze i inwestycyjne powiatu oraz sprawozdania i analizy z realizacji, wytyczne i wskaźniki do planów, dokumentacja czynów społecznych częściowo łącznie z inwestycjami, lokalizacje ogólne i szczegółowe, akta organizacyjne komisji, w tym: protokoły posiedzeń kolegium, zespółów doraźnych, sprawy realizacji programów, uchwał, interpelacji i postulatów. Wydział Spraw Wewnętrznych: akta organizacyjne wydziału i narad roboczych, plany pracy i ich realizacja i sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne i własne w jednostkach podległych, sprawy obywatelskie, karno-administracyjne w tym akta spraw, sprawy wojskowe z zakresu poboru, skargi i wnioski ich ewidencja i analiza, przenoszenia cyganów na osiadły tryb życia, wyznaniowe i zgromadzeń. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plany gospodarcze powiatu w zakresie rolnictwa i jego wykonanie, plany pracy i budżet wydziału, inwestycje w rolnictwie i elektryfikacja wsi, kontrole zewnętrzne i jednostek podporządkowanych, sprawy spółdzielni produkcyjnych. Wydział Statystyki: dokumentacja spisów rolnych, sprawozdania opisowe i statystyczne powiatowe oraz jednostkowe, publikacje statystyczne jak rocznik powiatu i biuletyn informacyjny. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:plany gospodarcze powiatu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z wykonania, akta skarg, podań i odwołań i sprawozdania z załatwiania, dokumentacja z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu odnośnie przekazywania i przejmowania terenów pod budownictwo spółdzielcze i jednorodzinne, przekazywanie nieruchomości państwowych w wieczyste użytkowanie, wywłaszczanie nieruchomości pod budowę zakłądów przemysłowych, szkół, dróg i inne cele publiczne. Wydział Przemysłu i Handlu: programy i plany gospodarcze w zakresie usług, drobnej wytwórczości, handlu wewnętrznego i młynów, akta dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej, rozdzielniki masy towarowej i akta organizacyjne wydziału. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: akta skarg i wniosków, opracowania statystyczne dot.werbunku i pośrednictwa pracy, analiza działalności wydziału z pośrednictwa i zatrudnienia i sprawy organizacyjne wydziału. Wydział Budżetowo-Gospodarczy: akta dotyczące biurowości i składnicy akt prezydium, kontrole jednostek podległych w zakresie spraw admin-gospodarczych, sprawozdawczość budżetowa i analiza wykonania budżetu administracyjnego. Wydział Skupu: organizacja pracy wydziału, narady robocze, akta Powiatowego Zespołu Koordynacji Skupu i inne komisje, sprawy obowiązkowych dostaw, kontrola wydziału zewnętrzna i własna w jednostkach podległych. Wydział Komunikacji: realizacja wniosków i postulatów wyborczych i radnych, protokoły narad roboczych, organizacja wydziału, skargi i wnioski ich statystyka i sprawozdania opisowe z załatwiania, czyny społeczne drogowe. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły z posiedzeń komitetu, plany pracy i ich wykonanie, kontrola zewnętrzna, akta działalności w zakresie sportu i kultury fizycznej i turystyki w powiecie (klub sportowy, LZS, spartakiady i sztafety). Wydział Oświaty i Kultury: organizacja placówek oświatowo wychowawczych, szkoły dla pracujących, szkolnictwo spółdzielni produkcyjnych, narady i konferencje pracowników wydziału, kierowników szkół i nauczycieli, konferencji sierpniowych nauczycieli, problemowe plany pracy wydziału i sprawozdania z wykonania, sprawozdawczość statystyczna dotycząca oświaty i kultury, akta skarg i zażaleń, kontrole i wizytacje własne w jednostkach podległych, czyny społeczne, oświata dorosłych i likwidacja analfabetyzmu, teczki poszczególnych szkół, akta normatywne wydziału (okólniki), akta osobowe nauczycieli. W dziale kultury znajdują się materiały dotyczące stowarzyszeń kulturalnych, świtlic i klubów kultury oraz kina i biblioteki, upowszechniania twórczości artystycznej, obchody rocznicowe i konkursy kulturalne, ochrona zabytków, ochrona pomników walki i męczeństwa. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: realizacja wniosków i postulatów posłów i radnych, problemowe plany pracy wydziału i ich wykonanie, sprawozdania opisowe i statystyczne o ruchu budowlanym, załatwianie skarg i wniosków, akta skarg i zażaleń, współpraca i współdziałanie dot. planowania przestrzennego, opinie urbanistyczne i lokalizacje szczegółowe, sprawy nadzoru budowlanego, akta dotyczące porządkowania miasta i wsi powiatu, wyznaczania terenów dla budownictwa przemysłowego, pozwolenie budowlane indywidualne i państwowe wraz z załącznikami (plany sytuacyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa) Number of units in the group: 17250
76/35/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie [1924] 1950-1975 [1998] 0 Unroll
Wydział organizacyjno-prawny: zarządzenia prezydium i wydziału org.-prawnego, wybory do Sejmu i rad narodowych, protokoły sesji rady powiatowej, organizacji sesji i materiały, uchwały rady ich ewidencja i realizacja, wnioski i postulaty wyborców, interpelacje radnych i ich realizacja, akta komisji stałych i doraźnychrady: protokoły posiedzeń, plany pracy, wnioski i opinie, konwent i rada seniorów, zespoły radnych, protokoły posiedzeń prezydium rady i inne materiały związane z jego działalnością jak plany pracy, realizacja uchwał, wniosków i postanowień, sprawy organizacyjne prezydium i wydziałów, konferencje i narady członków organów kolegialnych, sprawy wydziału org.-prawnego (podział czynności), akta dotyczące działalności rad niższych stopni w tym analiza planów pracy i protokołów posiedzeń organów kolegialnych, podział administracyjny powiatu, ustalanie i zmiany nazw miejscowości, ulic i placów, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, ich analiza i sprawozdania, wydawnictwa i radiowęzły, wywiady i konferencje prasowe, akta dotyczące współpracy i współdziałania, kontrola zewnętrzna własnej jednostki oraz wykonywana w jednostkach podległych, ogólne zasady pracy i płac oraz sprawy kadrowe własne i gmin, materiały dotyczące zniszczeń nieruchomości w okresie wojennym. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: wieloletnie i roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu, ich projekty, wytyczne i wskaźniki do planów, analiza planów gospodarczych, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, kartoteki potrzeb i inwentaryzacje, elektryfikacja i telefonizacja powiatu, bilanse siły roboczej, problemowe opracowania monograficzne, straty w II WŚ (1959rok), opinie lokalizacyjne ogólne i szczegółowe, postulaty inwestycyjne i czyny społeczne ludności, sprawa konserewacji zamku ciechanowskiego i odbudowy basenu, dokumentacja organizacyjna PKPG w tym regulamin, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, komisje i zespoły. Wydział finansowy: budżety powiatu i sprawozdania z wykonania zbiorczego budżetu powiatu z załącznikami, sprawozdania inwestycyjne, dokumentacja kontroli wydziału, kontrole jednostek podległych. Wydział spraw wewnętrznych: plany pracy wydziału i sprawozdania z wykonania, statystyka, kontrole zewnętrzne, akta kolegium karno-administracyjnego (sprawy i ich rejestry), odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, stowarzyszenia, skargi i wnioski, wycinki prasowe o działalności wydziału, sprawy wojskowe i rozminowania powiatu, konsularne i cyganów, sprawy kancelarii tajnej. Wydział oświaty i kultury: zbiór aktów normatywnych własnych, organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania z wykonania, informacje o działalności własnej i jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna z zakresu szkolnictwa, organizacja i kontrola szkół i przedszkoli, inwestycje i kapitalne remonty-plany i sprawozdawczość, skargi oraz konferencje i narady. Wydział przemysłu i handlu: organy doradcze i komisje wydziału, narady i odprawy organizowane przez wydział, organizacja madzorowanych przedsiębiorstw handlowych i usługowych i lokalizacja sieci tychże, wieloletnie i roczne plany powiatu w zakresie przemysłu, handlu i usług oraz sprawozdawczość z wykonania, analizy, informacje i sprawozdawczość statystyczna w tym zakresie, skargi, wnioski, zażalenia i postulaty i ich analiza, kontrole zewnetrzne wydziału a także własne jednostek podlegałych i nadzorowanych, koncesjonowanie prywatnego handlu i usług. Wydział rolnictwa, lesnictwa i skupu: wieloletnie i roczne plany działalnośći powiatu w zakresie rolnictwa, lesnictwa i skupu oraz sprawozdania z ich wykonania, uchwały i zarządzenia różnych organów kolegialnych i ich realizacja, Powiatowa Komisja Łowiecka, interpelacje posłów i radnych i postulaty wyborcze, oświata rolnicza-teczki szkół, akta rolniczych spółdzielni produkcyjnych-plany i programy rozwoju, planowanie i sprawozdawczość inwestycyjna, elektryfikacja wsi, plany i programy rozwoju różnych działów, skargi, wnioski i zażalenia,, wystawy, pokazy i konkursy, kontrole zewnetrzne i własne jednostek podporządkowanych, postępowanie administracyjne w sprawie uwłaszczenia i przejęcia gospodarstw opuszczonych, sprzedaż własności PFZ, inwentaryzacja lasów, gospodarstwa ekonomicznie podupadłe,, obwody łowieckie, pomniki przyrody. Wydział budżetowo-gospodarczy: organizacja i zakres działania wydziału, planowanie i sprawozdawczość, w tym finansowa i statystyczna z zakresu działania administracji powiatowej, analizy wykonania budżetu, sprawy składnicy akt i normatywów kancelaryjnych. Wydział skupu: organizacja wydziału i ocena działalności jednostek podległych, zestawienia zbiorcze wymiaru obowiązkowych dostaw, sprawozdawczość z realizacji obowiązkowych dostaw,udzielanie ulg, postępowanie egzekucyjne, kontrola gromadzkich rad narodowych w zakresie skupu. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: przepisy prawne i akty normatywne władz nadrzędnych i własne, komisje problemowe PKKFiT, protokoły posiedzeń oraz narad i konferencji, sprawy organizacyjne, plany działalności i sprawozdania w tym zakresie, kontrola zewnętrzna komitetu oraz kontrla i nadzór jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna, czyny społeczne, skargi, wnioski i postulaty, propaganda kultury fizycznej i turystyki, odznaka sprawności fizycznej, obiekty i urządzenia sportowe-budownictwo i ewidencja, zagospodarowanie turystyczne powiatu, dokumentacja spartakiad, zawodów i imprez sportowych, sport szkolny, organizacja ośrodków sportowych, powszechność wychowania fizycznego i sportowego. Wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: organizacja wydziału i sprawy osobowe, sprawozdania statystyczne, plany działania w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i sprawozdania z wykonania, skargi i zażalenia, dokumentacja miejskich przedsiębiorstw komunalnych Ciechanowa,w tym bilanse, dokumentacja budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych, plany techniczno-ekonomiczne. Wydział gospodarki wodnej i ochrony powietrza: sprawy organizacyjne oraz plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, sprawy spółek wodnych, dokumentacja techniczna wodno-prawna Cukrowni w Glinojecku oraz dokumentacja rejonów w Mławie, Żurominie, Pułtusku, w tym dokumentacja różnych inwestycji z dziedziny gospodarki wodnej. Wydział komunikacji: organizacja, plany i sprawozdania, kontrola gospodarki samochodowej w jednostkach uspołecznionych. Number of units in the group: 19478
76/36/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/37/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/38/0 vacat - Akta gminy Baranowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/39/0 vacat - Akta gminy Chojnowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/40/0 vacat - Akta gminy Dzierzgowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku, w 2007 roku ponownie przejęty do Oddziału w Mławie pod numerem zespołu 1229 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/41/0 vacat - Akta gminy Duczymin powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/42/0 vacat - Akta gminy Jednorożec powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/43/0 vacat - Akta gminy Karwacz powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/44/0 vacat - Akta gminy Krzynowłoga Mała powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/45/0 vacat - Akta gminy Krzynowłoga Wielka powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/46/0 vacat - Akta gminy Zaręby powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/47/0 vacat - Akta miasta Chorzele powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/48/0 vacat - Urząd Skarbowy w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/49/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Mławie - włączono do zespołu nr 29 Akta miasta Mławy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/50/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Ciechanowie - włączono do zespołu nr 112 Akta miasta Ciechanowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/51/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/52/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Żurominie - włączono do zespołu nr 53 Akta miasta Żuromina 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/53/0 Akta miasta Żuromina 1924-1950 0 Unroll
Akta sprzed 1939 roku: księga i listy podatków państwowego i samorządowego oraz dowody do akt ślubnych z 1928 roku. Referat ogólno-administracyjny: sprawy organizacyjne i charakterystyka miasta, sprawy głosowania ludowego z 1946 r., sprawy osobowe radnych i pracowników miejskich, statuty i regulaminy ZM i MRN, struktura organizacyjna ZM i składy osobowe rady, prezydium i komisji z 1950 r., sprawy sądowe dot. majątku parafii rzymsko-katolickiej w Żurominie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, rolnictwo- akcja siewna, sprawy przesiedleńcze, statystyka rolna, wykaz osób powracających z robót w Niemczech, dane dotyczące osób wywiezionych do obozów i więzień podczas okupacji, ewidencja ludności i akta USC ( akta zbiorcze), sprawy wojskowe, w tym spisy podoficerów rezerwy i b. tajnych organizacji wojskowych, w stanie spoczynku oraz zawodowej służby czynnej, spisy do celów poborowych, akta dot. przemysłu i handlu ogólnie o także ankieta rzeźni miejskiej, sprawy weterynarii i hodowli ze spisami inwentarza, sprawy aprowizacji i walki z drożyzną, akta oświaty, kultury i sztuki, charakterystyka miasta, zdrowie publiczne i opieka społeczna.Referat finansowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry, księgi i sprawozdania podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych. Referat techniczny: sprawy drogowe i szarwarkowe. Spis roboczy: protokoły posiedzeń ZM z lat 1946-1949, prezydium MRN z lat 1946-1950 oraz księga protokołów Komisji Kontroli Społecznej z lat 1947-1950, budżet administracyjny z 1949 r., roczne sprawozdanie rachunkowe za 1946 r, plany finansowo-gospodarcze, wykazy nieruchomości do podatków, sprawy dowodów osobistych, sprawy budowlane i odbudowy i kilka projektów budowlanych. Number of units in the group: 283
76/54/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mławie 1826-1937 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy, sumariusz Number of units in the group: 169
76/55/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mławie 1839-1940 869 Unroll
akta urodzeń, małżeństw; zgonów, aneksy skorowidz Number of units in the group: 144
76/56/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Mławie 1828-1930 1362 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 124
76/57/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bogurzynie powiat mławski - przekazano do Oddziału w Działdowie w 1982 r., a w 1997 r. ponownie do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 655 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/58/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie powiat mławski - w 1982 r. przekazany do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. ponownie do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 632 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/59/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu powiat mławski - w 1982 r. przekazane do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęte do APW Oddział w Mławie pod nr zespołu 625 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/60/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzanowie powiat mławski - w 1982 r. przekazany do APW Oddział w Działdowie, w 1997 roku przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 637 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1 to 60 of 1,341 entries.