Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections
Address:

ul. Hrubieszowska 69A

Zamość

22-400

Opening hours:

07:30 - 15:30 (monday)

07:30 - 16:30 (tuesday)

07:30 - 15:30 (wednesday)

07:30 - 15:30 (thursday)

07:30 - 15:30 (friday)

Phone number:
+48 84 639 23 35
Fax number:
+48 84 639 23 35
E-mail:
kancelaria@zamosc.ap.gov.pl
Website:
http://www.zamosc.ap.gov.pl

Tradycje archiwalne Zamościa, jak wszystko w mieście wielkiego kanclerza i hetmana, sięgają czasów Jana Zamoyskiego. Zamoyski nim został wielkim mężem stanu, politykiem, wodzem – był archiwistą. Jego pierwszą pracą po powrocie z opromienionych doktoratem studiów w Padwie było uporządkowanie archiwum koronnego. Konkretne efekty tamtej pracy pozostają nieznane. Jednak sumienna wiedza, jaką przyszły hetman posiadł o systemie prawnym i funkcjonowaniu Rzeczypospolitej, pożytkowana z wielkim powodzeniem w jego późniejszej karierze świadczy o umiejętności dokładnego studiowania wszelkich dokumentów archiwalnych.

 

Na przestrzeni ponad dwustu lat w pałacu ordynackim funkcjonowało archiwum rodzinne Zamoyskich. Własne archiwa prowadziły władze miejskie, Akademia Zamojska, Kapituła Kolegiaty. Nie znamy dokładnie ich organizacji. Zbiory wszystkich trzech w dużej części przetrwały jednak do naszych czasów, niestety, poza Zamościem. W Warszawie i Lublinie znalazły się akta Ordynacji Zamojskiej, w Lublinie archiwa władz miejskich okresu staropolskiego. Archiwalia Akademii, jako prywatnej szkoły znalazły się w zasobie archiwalnym ordynacji. W wyniku dziejowych okoliczności, akta do historii Zamojszczyzny, a zwłaszcza samego Zamościa znaleźć można także w archiwach Krakowa, Lwowa, Wrocławia, Przemyśla, Radomia, Moskwy, Petersburga, Kijowa, Mińska czy Wiednia.

Zinstytucjonalizowane dzieje archiwalne Zamościa są stosunkowo krótkie, ich początki sięgają wieku XX, gdy odgórnymi decyzjami powstała w Polsce sieć kilkudziesięciu archiwów państwowych. Jeszcze w okresie międzywojennym lokalne organizacje kulturalne widziały potrzebę utworzenia tzw. "Archiwum Zamojskiego" (inicjatywa Komitetu Redakcyjnego "Teki Zamojskiej", 1938 r.) dla gromadzenia dokumentacji historycznej z regionu. Ostatecznie Archiwum Państwowe w Zamościu powstało w sierpniu 1950 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku jako oddział powiatowy Archiwum Państwowego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Oświaty nr 19, poz. 253). Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) oddział przekształcono w Powiatowe Archiwum Państwowe w Zamościu, które do 1975 r. podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Lublinie. Organizatorem i pierwszym kierownikiem powołanego Archiwum był Hipolit Kozioł. W zasobie archiwum znalazły się m.in. akta Archiwum Miejskiego m. Zamościa (ok. 1820-1939). W 1951 r. archiwum objęło działaniem oprócz powiatu zamojskiego także powiat krasnostawski i biłgorajski, a 1952 r. tomaszowski. Zasięg terytorialny w tym kształcie, z wyjątkiem powiatu biłgorajskiego, który przeszedł do zakresu działania utworzonego w 1955 r. Powiatowego Archiwum Państwowego w Kraśniku, utrzymał się do końca 1975 r.

Placówka od początku borykała się z trudnościami lokalowymi. Przyznano jej dwa pomieszczenia o powierzchni 25 m kw. w domu prywatnym przy ul. Grodzkiej 11, dodając stopniowo kolejne pomieszczenia na magazyny. W 1967 r. w związku z pracami remontowymi budynku przy ul. Grodzkiej 11, Archiwum przeniesiono do kamienicy przy ul. Moranda 4 (Rynek Wodny), gdzie dysponowało 198 m kw.

Dotkliwy brak odpowiedniej powierzchni lokalowej stanowił poważną przeszkodę w gromadzeniu i udostępnianiu archiwaliów. Od chwili powstania troszczono się głównie o zabezpieczenie archiwaliów w terenie i ich gromadzenie. Prowadzono też prace związane z naukowym opracowaniem zasobu, udostępnianiem i popularyzacją zbiorów.

W wyniku reformy administracji państwowej Zamość podniesiony został do rangi miasta wojewódzkiego. Do nowego podziału dostosowano sieć archiwalną. Na podstawie zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 21 stycznia 1976 na bazie Archiwum Powiatowego powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Objęło ono działalnością teren województwa zamojskiego. Z chwilą utworzenia WAP zwiększyła się obsada personalna z trzech do ośmiu pracowników. W 1983 r. na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych Wojewódzkie Archiwum Państwowe przekształcono w Archiwum Państwowe w Zamościu.

W związku z wprowadzeniem nowej struktury administracyjnej państwa zarządzeniem nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 1998 r. Archiwum Państwowe w Zamościu objęło zasięgiem dotychczasowy obszar działania obejmujący miasto Zamość, powiaty biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski oraz gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka z pow. krasnostawskiego oraz gminy: Wysokie i Zakrzew z pow. lubelskiego.

Z uwagi na brak miejsca i złe warunki przechowywania akt archiwum nie mogło w pełni realizować nałożonych ustawą zadań. W wyniku długoletnich starań decyzją Prezydenta Miasta Zamościa z 14 kwietnia 2000 r. Archiwum otrzymało w trwały zarząd część budynku biurowego przy ul. Hrubieszowskiej 69A.

Po dokonaniu prac remontowych i modernizacyjnych od 12 lipca 2001 r., stał się on nową siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu. Archiwum posiada 595 m kw. powierzchni magazynowej, z której większość wyposażona jest w nowoczesne regały kompaktowe mogące pomieścić ok. 2,3 tys. mb. akt. Na koniec 2018 r. zasób Archiwum tworzyło 1336 zespołów archiwalnych, w których skład wchodziło 274 375 jednostek archiwalnych (2478,32 mb.). Najstarszy, pergaminowy dokument w zbiorach Archiwum pochodzi z roku 1457.

 

Poniżej CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH obowiązujący w Archiwum Państwowym w Zamościu

(Zarządzenie Nr 4 Dyrektora AP Zamość z dnia 21 maja 2018 roku)

USŁUGI REPROGRAFICZNE

Uwagi:

- przy reprodukowaniu nie dokonuje się retuszu obrazu, nie usuwa się plam, zarysowań, przebarwień itp.

- kopie cyfrowe wykonuje się i wydaje w formacie JPG. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość wykonania kopii w formacie bezstratnym TIFF

KSEROKOPIE (materiały od 1801 roku):

Czarno-biała z oryginału:

- do formatu A4: 3 zł/stronę

- do formatu A3: 6 zł/stronę

Kolorowa z oryginału:

- do formatu A4: 5 zł/stronę

- do formatu A3: 10 zł/stronę

KOPIE CYFROWE (SKANY):

Wykonanie kopii cyfrowej z materiałów archiwalnych na potrzeby Użytkownika – do formatu A3:

- do rozdzielczości 150 dpi: 6 zł/stronę

- o rozdzielczości od 151 do 300 dpi: 12 zł/stronę

- o rozdzielczości powyżej 300 dpi: 20 zł/stronę

Kopia cyfrowa z materiału posiadanego przez Archiwum w wersji cyfrowej – 1 plik graficzny:

- format JPG: 2 zł/sztuka

- format TIFF: 4 zł/sztuka

Wydruk w odcieniach szarości kopii cyfrowej:

- format A4: 3 zł/sztuka

- format A3: 4 zł/sztuka

Wydruk barwny kopii cyfrowej:

- format A4: 4 zł/sztuka

- format A3: 6 zł/sztuka

Ryczałt za nośnik CD-R/RW lub DVD-R/RW: 2 zł/sztuka

Opłata za przesłanie pocztą elektroniczną plików powyżej każdych rozpoczętych 8 MB: 2 zł

Samodzielna reprografia przez Użytkownika: za każdą rozpoczętą godzinę 30 zł

USŁUGI Z ZAKRESU INFORMACJI ARCHIWALNEJ

- wyszukiwanie dokumentów lub informacji, kwerendy – za każde rozpoczęte pół godziny (30 minut) poszukiwań: 20 zł – materiały archiwalne w języku polskim; 25 zł – materiały archiwalne w języku polskim i obcym lub wyłącznie w języku obcym

- odpis (wypis) z druku lub maszynopisu, z oryginału w języku polskim, za każdą rozpoczętą stronę (standard 1800 znaków): 30 zł

- odpis (wypis) z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis), z oryginału w języku polskim, za każdą rozpoczętą stronę (standard 1800 znaków): 50 zł

- odpis (wypis) z druku lub maszynopisu, z oryginału w części lub całości języku obcym, za każdą rozpoczętą stronę (standard 1800 znaków): 40 zł

- odpis (wypis) z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis), z oryginału w części lub całości w języku obcym, za każdą rozpoczętą stronę (standard 1800 znaków): 60 zł

- udostępnienie raportu z bazy danych lub innych pomocy archiwalnych (inwentarze, spisy) w postaci elektronicznej: w formie statycznej – wydruk A4 3 zł/stronę; w formie elektronicznej 3 zł/MB

DOKUMENTACJA OSOBOWO-PŁACOWA O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA

- kopia świadectwa pracy: 17 zł/dokument

- kopia innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia: 4 zł/dokument

- kopia kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo listy płac: 4 zł/karta lub strona listy

- odpis świadectwa pracy: 35 zł/rozpoczęta strona

- odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia: 8 zł/rozpoczęta strona

- odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie listy płac: 4 zł za każdą pozycję zestawienia (kartę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku)

The size of the resource (m.b.):

2478.32

Number of monographs in the library:

4415

Warehouse area (m2):

595.0

Shelves capacity (m.b.):

2850.0

Number of continuous publications in the library:

925

Number of places in the scientific studio:

10

angle-left XVI tom "Archiwariusza Zamojskiego"
Archiwariusz Zamojski 2018
Pod koniec grudnia 2018 r. ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych XVI tom rocznika "Archiwariusz Zamojski". Działalność Archiwum Państwowego w Zamościu w 2018 r. skoncentrowała się wokół celebrowania obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego powodu okładkę „Archiwariusza” zdobi identyfikacja wizualna Programu Wieloletniego „Niepodległa”. W roczniku znajdą Państwo m. in. artykuły poświęcone tematyce niepodległościowej. Zbigniew Stankiewicz napisał tekst o poborze do Legionów w okresie 1915–1917, opierając się na materiałach źródłowych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Barbara Typek omówiła życiorys poety, dziennikarza i żołnierza Wojska Polskiego rodem z Zamojszczyzny, Bronisława Przyłuskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego powstała w Putnowicach Górnych, w powiecie hrubieszowskim, Szkoła Przemysłu Ludowego, którą założył artysta – malarz Paweł Gajewski, o czym napisała Elżbieta Gnyp. Z walką o niepodległość od XIX w. związana była postać Waleriana Łukasińskiego, więźnia twierdzy zamojskiej. Nowe światło na tą postać rzuciła Ewelina Nawrocka w oparciu o zapisy pamiętników i relacje współwięźniów. Natomiast nad wznowieniem wydania „Zamojszczyzny” dra Zygmunta Klukowskiego – kronikarza regionu z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz lat okupacji niemieckiej – pochyliła się Barbara Hirsz. Wśród innych tematów odnajdą Państwo pracę Zbigniewa Stankiewicza dotycząca charakterystyki garnizonu Twierdzy Zamość w okresie staropolskim. Janusz Panasiewicz przedstawił dzieje Wygonów hrubieszowskich, natomiast Agnieszka Szykuła-Żygawska wyszukała informacje o niemieckich kolonistach w oparciu o osiemnastowieczne akta metrykalne parafii katedralnej w Zamościu oraz księgi notariuszy z AP Zamość. Nowe wiadomości dotyczące lokalizacji i funkcjonowania szubienicy w Zamościu w okresie XVIII i XIX w. przedstawił Jakub Żygawski. Ponadto zamieszczono recenzje wybranych nowych pozycji literackich dotyczących Zamojszczyzny, które znalazły się w zasobie bibliotecznym Archiwum oraz kalendarium ważniejszych wydarzeń z 2018 roku. Radość ze świętowania niepodległości przyćmiła wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Kowalczyka (1930–2018), urodzonego w Goraju historyka sztuki i architektury, wybitnego znawcy Zamościa i regionu. Jednomyślnie zdecydowaliśmy się poświęcić Jemu tom XVI „Archiwariusza Zamojskiego”. Na początku czasopisma, Profesora Jerzego Kowalczyka ciepło wspomniał Jego przyjaciel, prof. Bonawentura Maciej Pawlicki z Krakowa. Na łamach „Archiwariusza” wspomnieliśmy również naszego zmarłego Kolegę, mecenasa Tadeusza Pizonia (1959–2018). "Archiwariusz Zamojski" t. XVI: 2018 można od 14 stycznia nabyć w kancelarii Archiwum Państwowego w Zamościu, w cenie 20,00 zł. Istnieje również możliwość zamówienia czasopisma drogą mailową.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus