Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
83/102/0 Konfraternia Kupiecka w Jeleniej Górze 1658 - 1939 0 Unroll
1. Cła, podatki i pożyczki, 1658-1877, sygn. 1-132 2. Sprawy organizacyjne, 1754-1885, sygn. 133-197 3. Protokoły i sprawozdania, 1717-1818, sygn. 198-217 4. Handel płótnem, 1754-1855, sygn. 218-244 5. Produkcja płócien i sprawy cechowe, 1677-1850, sygn. 245-328 6. Sprawy ciężarów na rzecz wojska, 1754-1820, sygn. 329-353 7. Sprawy finansowe, 1658-1936, sygn. 354-468 8. Korespondencja i dzienniki podawcze, 1743-1939, sygn. 469-522 9. Handel zbożem, 1760-1812, sygn. 523-549 10. Matrykuły i sprawy osobowe, 1754-1885, sygn. 550-581 Number of units in the group: 584
83/103/0 Konfraternia Kupiecka w Kamiennej Górze 1658 - 1850 0 Unroll
1. Stan organizacyjny i rozwój handlu, 1658-1837, sygn. 1-105 2. Sprawy cła i akcyzy, 1713-1836, sygn. 106-112 3. Sprawy pocztowe, 1743-1837, sygn. 113-114 4. Sprawy kościelne, 1782-1809, sygn. 115-116 5. Sprawy monetarne, 1763-1827, sygn. 117 6. Sprawy policyjne, 1758-1834, sygn. 118-130 7. Stosunki z administracją miejską, 1747-1850, sygn. 131-141 8. Miscellanea, 1741-1837, sygn. 142-159 9. Sprawy finansowe, 1720-1842, sygn. 160-170 10. Repertoria akt, 1801, sygn. 171-173 Number of units in the group: 173
83/104/0 Akta majątku Karpniki 1762 - 1935 0 Unroll
1. Sprawy administracyjno-gospodarcze, 1762-1921, sygn. 1-15 2. Korespondencja osobista i rodzinna, 1839-1920, sygn. 16-25 3. Pamiętniki i dzienniki osobiste, 1806-1868, sygn. 26-30, 58 4. Działalność publiczna właścicieli majątku, 1827-1884, sygn. 31-36 5. Miscellanea, 1809-1884, 1930, sygn. 37-57 Number of units in the group: 58
83/105/0 Akta majątku Küstera w Łomnicy [1626 - 1835] 1835 - 1926 0 Unroll
1. Organizacja kancelarii, ewidencja i historia archiwum, 1626-1835, sygn. 1-2 2. Akta dotyczące tytułów prawnych, 1631-1926, sygn. 3-51 3. Akta administracyjno-gospodarcze majątku, 1739-1902, sygn. 52-385 4. Akta administracyjno-gospodarcze dóbr posiadanych innym tytułem, 1821-1849, sygn. 386-399 5. Dokumenty i akta osobiste oraz rodzinne, 1767-1867, sygn. 400-409 6. Akta i dokumenty dotyczące działalności i funkcji publicznych oraz praw zwierzchnich, 1740-1893, sygn. 410-416 Number of units in the group: 416
83/106/0 Akta majątku hrabiego Matuschki z Miłkowa 1656 - 1929 0 Unroll
1. Inwentarz archiwum, 1872-1883, sygn. 1 2. Tytuły prawne i tytuły własności, 1656-1875, sygn. 2-22 3. Tytuły posiadania i użytkowania, 1733-1870, sygn. 23-42 4. Akta procesowe dotyczące dóbr, 1657, 1761-1902, sygn. 43-91 5. Listy dłużne, 1723-1855, sygn. 92 6. Opieka połączona z zarządem majątkiem, 1773-1794, 1848, sygn. 93-94 7. Sprawy graniczne i akta gruntowe gospodarstw chłopskich, 1701-1875, sygn. 95-752 8. Inne akta o charakterze prawno-majątkowym, 1722-1929, sygn. 753-807 9. Ogólne akta administracji majątku, 1685-1916, sygn. 808-828 10. Korespondencja gospodarcza, 1660-1929, sygn. 829-898 11. Gospodarka rolna, leśna, rybna, mleczno-hodowlana i inna, 1755-1880, 1882-1883, 1889, 1893, 1898, 1907 sygn. 899-962 12. Przedsiębiorstwa rolne i przemysłowe, 1769, 1780-1926, sygn. 963-975, 1189 13. Akta budowlane, 1730-1863, 1871-1876, 1912-1918, 1923, sygn. 976-984 14. Księgi i dowody kasowe, 1746-1862, 1864-1872, 1874-1879, sygn. 985-1126 15. Inne akta administracji majątku, 1750-1888, 1920-1927, ok. 1930, sygn. 1127-1158 16. Akta opiekuńcze, 1820-1831, 1840-1847, 1872-1927, sygn. 1159-1178 17. Dokumentacja wykonywania funkcji publicznych, 1802-1804, 1926, sygn. 1179-1180 18. Akta dot. wykonywania praw zwierzchnich w stosunku do poddanych, 1838-1862, sygn. 1181-1184 19. Dokumentacja działalności politycznej, społecznej, charytatywnej i innej, 1806-1812, sygn. 1185 20. Akta różne, ok. 1750-1851, 1909-1910, sygn. 1186-1188 Number of units in the group: 1189
83/107/0 Archiwum książąt Reussów w Staniszowie 1650 - 1945 59 Unroll
1. Organizacja, zawartość i historia archiwum, 1760-1941, sygn. 1-5 2. Akta dotyczące tytułów prawnych: tytuły własności, 1680-1944, sygn. 6-14 3. Akta dotyczące tytułów prawnych: tytuły posiadania i użytkowania,1759-1816, sygn. 15-16 4. Akta dotyczące tytułów prawnych: akta procesowe dotyczące dóbr, 1764-1941, sygn. 17-21 5. Akta dotyczące tytułów prawnych: listy dłużne, 1767-1829, sygn. 22-25 6. Akta dotyczące tytułów prawnych: zarząd majątkiem, 1794-1810, 1841-1848, sygn. 26-28 7. Akta dotyczące tytułów prawnych: różne, 1728-1941, sygn. 29-40 8. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: dobra posiadane tytułem własności, 1728-1944, sygn. 41-48 9. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: policyjne, wojskowe, polityczne, poddanych, szkół, kościoła i inne, 1746-1941, sygn. 47-103 10. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: gospodarstwo rolne, leśne, rybne i inne, 1771-1937, sygn. 104-115 11. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: przedsiębiorstwa rolne i przemysłowe, 1771-1853, 1904-1923, 1933-1939, sygn. 116-149 12. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: księgi i dowody kasowe, 1746-1944, sygn. 150-210 13. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: akta zamku, 1834-1935, sygn. 211-214 14. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: pozostałe, 1764-1824, sygn. 215 15. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: dobra posiadane innym tytułem, 1880-1942, sygn. 216-244 16. Akta osobiste i rodzinne: generalia (genealogia, dokumenty rodowe), 1668-1943, sygn. 245-255 17. Akta osobiste i rodzinne: akta poszczególnych osób, akta USC, 1782-1784, 1842-1843, sygn. 256-257 18. Akta osobiste i rodzinne: korespondencja, 1650-1945, sygn. 258-348 19. Akta osobiste i rodzinne: pamiętniki i dzienniki, 1777-1779, 1796, 1820, 1828, 1836-1853, 1862-1909, 1913, 1918, 1926-1929, 1931-1932, 1934-1935, sygn. 349-413 20. Akta dotyczące działalności publicznej: dotyczące wykonywania praw zwierzchnich do poddanych, 1728-1941, sygn. 414-472 21. Akta dotyczące działalności publicznej: dotyczące działalności politycznej, społecznej i charytatywnej, 1807-1943, sygn. 473-505 22. Akta dotyczące działalności publicznej: dotyczące życia naukowego, literackiego itp., 1896-1900, 1871-1931, sygn. 506-508 23. Albumy fotograficzne, 1855-1903, sygn. 509-518 Number of units in the group: 518
83/108/0 Akta majątku hrabiego Bresslera ze Starej Kamienicy 1773 - 1904 0 Unroll
1. Tabele i sprawozdania statystyczne, 1783-1824, sygn. 1-20 2. Księgi i akta finansowe, 1780-1877, sygn. 21-98 3. Księgi gospodarcze, 1810-1828, sygn. 99-124 4. Akta poszczególnych majątków, 1773-1888, sygn. 125-321 5. Luźne dokumenty dotyczące spraw majątkowych, 1850-1904, sygn. 322 Number of units in the group: 322
83/109/0 Kopalnia Rudy Żelaza "Wolność" w Kowarach 1855 - 1944 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne i administracyjne, 1927-1931, 1934-1943, sygn. 1-14 2. Sprawy dotyczące robotników kopalni, 1904, 1913, 1927, 1934-1944, sygn. 15-43 3. Sprawy podatkowe, 1900-1901, 1934-1942, sygn. 44-46 4. Sprawy produkcyjne kopalni, 1855-1943, sygn. 47-77 Number of units in the group: 77
83/110/0 Spółka Akcyjna C. G. Gütler Fabryka Filców Technicznych w Kowarach 1863 - 1945 0 Unroll
1. Sprawozdania, 1908-1944, sygn. 1-30 2. Zarządzenia i korespondencja własna, 1904-1945, sygn. 31-72 3. Sprawy o charakterze prawnym, 1863-1939, sygn. 73-82 4. Sprawy budowlane fabryki, sygn. 1891-1931, sygn. 83-89 5. Sprawy dotyczące robotników, 1904-1945, sygn. 90-109 6. Sprawy finansowe, 1894-1942, sygn. 110-172 7. Korespondencja z firmami krajowymi, 1895-1945, sygn. 173-225 8. Korespondencja z firmami zagranicznymi, 1901-1945, sygn. 226-280 Number of units in the group: 280
83/111/0 Mechaniczne Zakłady Lniarskie S.A. Mysłakowice 1844 - 1945 0 Unroll
1. Władze Przedsiębiorstwa: zarządzenia i okólniki, 1912-1945, sygn. 1-27 2. Władze Przedsiębiorstwa: rada nadzorcza, zgromadzenie ogólne i inne, 1904-1944, sygn. 28-38 3. Władze Przedsiębiorstwa: sprawozdania, 1876-1943, sygn. 39-43 4. Akta Zarządu: regulaminy, 1932-1942, sygn. 44 5. Akta Zarządu: akta o charakterze historycznym, 1922, 1934-1943, sygn. 45-48 6. Akta Zarządu: Rada Przyboczna i Rada Powiernicza, 193-1944, sygn. 49-54 7. Akta Zarządu: sprawozdania opisowe, 1925-1944, sygn. 55-61 8. Akta Zarządu: sprawy prawno-majątkowe, 1872-1945, sygn. 62-91 9. Akta Zarządu: korespondencja z dyrekcją, 1851-1867, 1905-1945, sygn. 92-110 10. Akta Zarządu: korespondencja z Kamerą Handlową, 1905-1945, sygn. 111-119 11. Akta Zarządu: umowy handlowe, 1936, 1943, sygn. 120-122 12. Akta Zarządu: korespondencja z władzami państwowymi i samorządowymi, 1923-1940, sygn. 123-125 13. Akta produkcji: kalkulacje, 1896-1940, sygn. 126-145 14. Akta produkcji: warunki i sposoby produkcji, 1930-1945, sygn. 146-168 15. Akta produkcji: urządzenia techniczne, 1845-1851, 1858-1944, sygn. 169-227 16. Akta produkcji: statystyka, 1880, 1905-1945, sygn. 228-256 17. Akta produkcji: produkcja na cele wojenne, 1936-1945, sygn. 257-270 18. Akta produkcji: szkolenie pracowników, 1930-1943, sygn. 271-297 19. Zaopatrzenie i zbyt: listy dostawców i odbiorców, 1928-1936, 1942-1945, sygn. 298-300 20. Zaopatrzenie i zbyt: cenniki, 1870-1945, sygn. 301-324 21. Zaopatrzenie i zbyt: korespondencja z odbiorcami krajowymi, 1853-1856, 1925-1945, sygn. 325-346 22. Zaopatrzenie i zbyt: korespondencja z odbiorcami zagranicznymi, 1924-1944, sygn. 347-363 23. Księgowość i finanse: plany kont, 1930-1938, 1940-1942, sygn. 364-371 24. Księgowość i finanse: księgi finansowe, 1886, 1902-1945, sygn. 372-414 25. Księgowość i finanse: bilanse, 1844-1845, 1848-1944, sygn. 415-592 26. Księgowość i finanse: płace pracowników, 1911-1914, 1918-1942, 1944, sygn. 593-606, 729 27. Księgowość i finanse: sprawy podatkowe, 1845-1880, 1917-1944, sygn. 607-622 28. Księgowość i finanse: korespondencja finansowa, 1873-1879, 1894-1935, 1939-1944, sygn. 623-632 29. Akta socjalno-bytowe: sprawy socjalno-bytowe pracowników, 1899-1908, 1914-1918, 1920-1944, sygn. 633-671 30. Akta socjalno-bytowe: Kasa Chorych, 1879-1945, sygn. 672-702 31. Akta socjalno-bytowe: Kasa Oszczędnościowa, 1874-1889 1892-1897, 1902-1923, 1926-1933, 1936-1939, sygn. 703-728 32. Dopływ - księgowośc i finanse, 1932-1945, sygn. 1/1-1/31 33. Kenkarten, 1940-1945, sygn. 1/32-1/33 Number of units in the group: 761
83/112/0 Przedsiębiorstwo Wyrobów Lnianych S.A. Kamienna Góra 1924 - 1944 0 Unroll
1. Sprawy administracyjne, 1937-1944, sygn. 1-5 2. Sprawy techniczne, 1929-1942, 1944, sygn. 6-8 3. Sprawy finansowe, 1924-1939, 1942-1944, sygn. 9-37 4. Sprawy dotyczące produkcji, 1937, 1939-1941, sygn. 38-45 Number of units in the group: 45
83/113/0 Pruska Biblioteka Państwowa Oddział w Jeleniej Górze [1908 - 1943] 1944 - 1945 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne, 1932-1945, sygn. 1-4 2. Korespondencja w sprawach nabytków zasobu bibliotecznego, 1933-1945, sygn. 5-31 3. Rękopisy i wydawnictwa urzędowe, 1917-1945, sygn. 32-53 4. Katalogi antykwaryczne, 1908-1931, sygn. 54-60 Number of units in the group: 60
83/114/0 Karkonoskie Regionalne Towarzystwo Śpiewacze w Jeleniej Górze 1908 - 1932 0 Unroll
W każdej teczce znajdują się: korespondencja, programy, zaproszenia, wycinki prasowe, druki ulotne, rachunki, spisy członków. Number of units in the group: 21
83/115/0 Towarzystwo Karkonoskie w Jeleniej Górze [1542 - 1879] 1880 - 1945 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne, 1880-1945, sygn. 1-52, 151-152, 154-155 i 161 2. Sprawy turystyki, budowy schronisk i dróg górskich, 1884-1942, sygn. 53-70, 147-149, 153 i 159 3. Sprawy muzeum, 1906-1939, sygn. 71-89 4. Zbiory Towarzystwa: edykty, pamiętniki, kroniki, zapiski itp., 1542-1944, sygn. 90-146, 150-151, 156-158 i 160 Number of units in the group: 161
83/116/0 Katolicka gmina wyznaniowa w Łomnicy 1690 - 1945 0 Unroll
1. Rachunki kościelne, 1690-1848, sygn. 1-127 2. Akta dotyczące zapowiedzi i zawarcia związków małżeńskich, 1860, sygn. 128 3. Protokoły posiedzeń rady kościelnej, 1810-1890, sygn. 129 4. Ogłoszenia kościelne, 1930-1945, sygn. 130 Number of units in the group: 130
83/117/0 Ewangelicka gmina wyznaniowa w Starej Kamienicy 1741 - 1940 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne, 1942-1919, sygn. 1-9 2. Sprawy liturgiczne, 1744-1932, sygn. 10-16 3. Sprawy podatkowe, 1843-1932, sygn. 17-21 4. Sprawy finansowe, 1741-1940, sygn. 22-105 4. Sprawy metrykalne, 1744-1929, sygn. 106-144 5. Sprawy dot. pochodzenie aryjskiego, 1933-1934, sygn. 146 6. Sprawy szkolne, 1759-1930, sygn. 145, 147-230 i 237 7. Sprawy prawno-sądowe i osobowe, 1838-1930, sygn. 231-236 Number of units in the group: 236
83/118/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Jeleniej Górze 1709 - 1947 0 Unroll
1. Księgi chrztów, 1709-1922, sygn. 1-54 2. Księgi konfirmacji, 1820-1947, sygn. 55-58 3. Księgi ślubów, 1709-1911, sygn. 59-98, 164 4. Księgi zgonów, 1759-1944, sygn. 99-163 Number of units in the group: 164
83/119/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Siedlęcinie 1748 - 1946 0 Unroll
1. Siedlęcin - Księgi chrztów, 1748-1873, usgn. 1-13 2. Siedlęcin - Księgi ślubów, 1766-1914, sygn. 14-17 3. Siedlęcin - Księgi zgonów, 1749-1930, sygn. 18-26 4. Strzyżowiec - Księgi chrztów, ślubów i zgonów, 1787-1945, sygn. 27-32 5. Wrzeszczyn - Księgi chrztów, ślubów i zgonów, 1787-1946, sygn. 33-36 Number of units in the group: 36
83/120/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Sobieszowie 1742 - 1943 0 Unroll
1. Księgi chrztów, 1742-1916, sygn. 1-10 2. Księgi zgonów, 1785-1943, sygn. 11-14 3. Księgi konfirmacji, 1822-1902, sygn. 15 Number of units in the group: 15
83/121/0 Kolekcja I – zbiór szczątków różnych zespołów niemieckich 1597 - 1946 [1957 - 1962] 0 Unroll
83/121/1, Sąd Miejski w Gryfowie Śląskim [Stadt-Gericht zu Greiffenberg], 1752-1849, 6 j.a. = 0,20 mb 83/121/2, Sąd Krajowy w Jeleniej Górze [Landgericht Hirschberg], 1837-1941, 9 j.a. = 0,12 mb 83/121/3, Przywileje dla miejscowości Sobota, powiat lwówecki, 1684-1695, 2 j.a. 83/121/4, Akta gminy Mojesz [Gemeinde Nieder Mois], 1742-1821, 4 j.a. = 0,16 mb 83/121/5, Księgi metrykalne ewangelickiej gminy we Lwówku Śląskim [Evangelische Kirchenbücher Löwenberg], 1815-1848, 2 j.a. = 0,15 mb 83/121/6, Akta doktora Moritza Elsnera – posła powiatu jeleniogórskiego do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie, 1832-1887, 3 j.a. = 0,03 mb 83/121/7, Zbiór akt Gerharta Hauptmanna z Jagniątkowa [Gerhart Hauptmann Archiv aus Agnetendorf], 1921-1946 [1957-1962], 15 j.a. = 0,15 mb 83/121/8, Zbiór Joachima Zimmermanna – pisarza ze Szklarskiej Poręby [Joachim Zimmermann Archiv aus Schreiberhau], 1739-1942, 13 j.a. = 0,15 mb 83/121/9, Urbarz Fideikomisowy majątku Rotenhanów z Bukowca, 1864, 1 j.a. = 0,01 mb 83/121/10, Dokumenty rodziny Teichmann z Jowiszowa [Akten Familie Teichmann aus Klein Hennersdorf], 1700-1879, 15 j.a. = 0,20 mb 83/121/11, Starostwo Powiatowe w Bolkowie [Landratsamt Bolkenhain], 1840-1876, 4 j.a. = 0,12 mb 83/121/12, Kronika Biedrzychowic [Chronik von Friedersdorf bei Greiffenberg] za lata 1281-1824, 1824, 1 j.a. = 0,01 mb 83/121/13, Akta gminy Gajówka [Gemeinde Halne], 1749-1823, 1 j.a. = 0,08 mb 83/121/14, Akta gminy Płoszczyna [Gemeinde Flachenseiffen], 1729-1809, 1 j.a. = 0,07 mb 83/121/15, Akta gminy Skarbków [Gemeinde Röhrsdorf Gräflich], 1907-1938, 5 j.a. = 0,15 mb 83/121/16, Akta gminy Włodzice Małe [Gemeinde Wenig Walditz], 1806-1858, 1 j.a. = 0,06 mb 83/121/17, Akta gminy Wojciechów [Gemeinde Ullersdorf-Liebenthal], 1597-1845, 2 j.a. = 0,13 mb 83/121/18, Księga gruntowa szkoły w Bartnikach [Grundbuch der Schule zu Cunzendorf unterm Walde], 1811-1892, 1 j.a. = 0,02 mb 83/121/19, Fabryka Papieru Friedricha Erfurta w Strupicach [Firma Friedrich Erfurt, Straupitz "Papierfabrik"], 1923-1933, 5 j.a. = 0,02 mb 83/121/20, Rachunkowa księga kościelna wsi Raciborowice [Rechnung Kirchenbuch Hartmannsdorf], 1650-1720, 1 j.a. = 0,05 mb 83/121/21, Księgi rachunkowe kościoła ewangelickiego w Staniszowie [Rechnungbücher Evangelischegemeinde Stonsdorf], 1696-1756, 2 j.a. = 0,09 mb 83/121/22, Księgi metrykalne kościoła ewangelickiego w Radomicach [Kirchbücher Evangelischekirche Wünschendorf], 1765-1913, 2 j.a. = 0,12 mb 83/121/23, Akta uzdrowiska Świeradów Zdrój [Amts Bad Flinsberg], 1936, 2 j.a. = 0,02 mb 83/121/24, Księga duplikatów chrztów z ewangelickiego kościoła w miejscowości Wernersdorf Kreis Bolkenhain (ob. Dobrocierz powiat Kamienna Góra), 1821-1840, 1 j.a. = 0,03 mb Number of units in the group: 98
Showing 101 to 120 of 839 entries.