Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/541/0 Akta gminy Rusinowa 1742 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Stosunki gminy z państwem, 1894-1938, sygn. 1-13, 2.Policja, 1885-1945, sygn. 14-46, 3.Finanse, 1880-1944, sygn. 47-86, 4.Militaria, 1927-1944, sygn. 87-89, 5.Sądownictwo, 1893-1937, sygn. 90-94, 6.Urząd gminy, rada gminy, urzędnicy, biurowość, 1879-1944, sygn. 95-117, 7.Rachunkowość i kasowość miejska, 1913-1943, sygn. 118-139, 8.Sprawy gruntowe, leśnictwo, rolnictwo, 1742-1944, sygn. 140-272 (sprawy gruntowe, uwłaszczeniowe, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka rybna, sprawy osiedleńcze), 9.Budownictwo, utrzymanie ulic, kanalizacja, gazownia, elektrownia, wodociągi, 1851-1945, sygn. 273-346, 10.Puliczna słuzba bezpieczeństwa, 1855-1945, sygn. 347-353, 11.Opieka społeczna, 1871-1945, sygn. 354-398, 12.Publiczna służba zdrowia, 1886-1945, sygn. 399-412, 13.Gminy wyznaniowe, kultura, 1844-1944, sygn. 413-455, 14.Przemysł, handel, stosunki pracy, 1870-1945, sygn. 456-515, 15.USC, sprawy ludnościowe, 1912-1944, sygn. 516-523, 16.Ubezpieczenia, 1885-1941, sygn. 524-534, 17.Związek gmin, włączenie gminy do miasta Wałbrzycha, 1904-1933, sygn. 535-542. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 21, Przes.: do zespołu nr 541 przesunięto 2 j.a., 0,02 mb, z lat 1915-1932 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 120, 121). Number of units in the group: 547
84/542/0 Akta gminy Wałbrzych Główny 1559 - 1934 0 Unroll
Część opracowana: 1.Obszar gminy, 1885-1930, sygn. 1-3 (zmiany w podziale administracyjnym), 2.Ludność, 1873-1933, sygn. 4-9 (ruch ludności, stosunki demograficzne), 3.Wybory, 1869-1930, sygn. 10-26 (organizacja i wyniki wyborów do najwyższych organów), 4.Sprawy organizacyjne Zarzadu Gminnego, 1868-1929, sygn. 27-65 (sejmik powiatowy, wybory do organów gminnych, ich działalność, sprawy organizacyjne), 5.Statystyka gminna, 1882-1933, sygn. 66-101 (statystyka zawodowa, ludnościowa, przedsiębiorstw, przemysł, rolnictwo, szkolnictwo), 6.Sprawy finansowe, 1748-1934, sygn. 102-238 (zobowiązania finansowe, plany, podatki), 7.Gospodarka gminna, 1800-1934, sygn. 239-284 (rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, rzemiosło, przemysł, górnictwo), 8.Komunikacja, 1875-1933, sygn. 285-317 (kolej, drogi i mosty, transport), 9.Gospodarka komunalna, 1833-1934, sygn. 318-460 (gospodarka lokalowa, budownictwo mieszkaniowe, wodociągi i kanalizacja), 10.Sprawy własnościowe, 1599-1934, sygn. 461-498 (sprawy katastralne, księgi ławnicze, sprawy uwłaszczeniowe), 11.Szkolnictwo, 1751-1933, sygn. 499-580 (szkoły obu wyznań, zarządzenia, organizacja, finanse, sprawy personalne), 12.Kultura, 1887-1934, sygn. 581-591 (biblioteki, prasa, jubileusze), 13.Sprawy kościelne, 1893-1923, sygn. 592-595 (organizacja parafialna, cmentarze), 14.Ochrona zdrowia, 1871-1934, sygn. 596-641 (epidemie, lecznictwo, frofilaktyka, apteki), 15.Opieka społeczna, 1732-1931, sygn. 642-713, 16.Stowarzyszenia, 1900-1930, sygn. 714-736 (stowarzyszenia społeczne i zawodowe), 17.Sprawy robotnicze, 1910-1930, sygn. 737-750, 18.Sprawy policyjne, 1892-1928, sygn. 751-755, 19.Sprawy sądowe, 1894-1930, sygn. 756-773 (ustalenie ojcowstwa, zgony, organizacja sądownictwa), 20.Bezpieczeństwo przeciwpozarowe, 1884-1934, sygn. 774-795 (organizacja), 21.Sprawy innych urzędów, 1879-1930, sygn. 796-799 (łączność, Urząd Stanu Cywilnego), 22.Aneks, 1651-1934, sygn. 800-977 (akta stanowią uzupełnienie dokumentacji ujętej w dziale: 4, 6-11, 13-16, 18, 19). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 22, Przes.: do zespołu nr 542 przesunięto 12 j.a., 0,20 mb, z lat 1892-1934 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 127-138). Część nieopracowana: 12 j.a., 0,20 mb. Number of units in the group: 989
84/543/0 Akta gminy Wałbrzych Podgórze 1738 - 1934 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólnopaństwowe, 1848-1928, sygn. 1-14, 2.Sprawy samorządowe, 1862-1934, sygn. 15-47, 3.Statystyka, 1816-1934, sygn. 48-71, 4.Sprawy ogólnogospodarcze. 1819-1934, sygn. 72-87, 5.Gospodarka komunalna, 1833-1934, sygn. 88-121, 6.Sprawy finansowe gminy, 1831-1934, sygn. 122-182, 7.Sprawy gruntowe i własnościowe, 1802-1892, sygn. 183-198, 8.Sądownictwo i sprawy sądowe, 1738-1934, sygn. 199-265, 9.Bezpieczeństwo przezciwpożarowe, 1836-1934, sygn. 266-272, 10.Sprawy policyjne, 1827-1934, sygn. 273-287, 11.Sprawy wojenno-wojskowe, 1883-1934, sygn. 288-291, 12.Ochrona zdrowia, 1867-1933, sygn. 292-299, 13.Opieka społeczna, 1852-1934, sygn. 300-343, 14.Oświata i szkolnictwo, 1866-1934, sygn. 344-348, 15.Sport i turystyka, 1898-1932, sygn. 349-350, 16.Organizacje, związki, stowarzyszenia, 1914-1934, sygn. 351-357, 17.Anhang, sygn. 358. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 23, Przes.: do zespołu nr 543 przesunięto 8 j.a., 0,20 mb, z lat 1898-1934 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 201-208). Część nieopracowana: 8 j.a., 0,20 mb. Number of units in the group: 366
84/544/0 Akta miasta Strzegomia 1818 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Biuro - administracja ogólna, 1870-1945, sygn. 1-152 (ustrój władz państwowych, ustrój i organizacja władz terytorialnych, nadzór państwa nad samorządem, wybory do Reichstagu i sejmu prowincji, wybory deputowanych miejskich, włączenie gmin do miasta, personalia ogólne, sądownictwo SS i policji, sprawozdawczość, planowanie i statystyka, sprawy pracownicze - w tym płace, tumulty wewnętrzne, organizacja i administracja magistratu, opieka nad ciężko poszkodowanymi w czasie wojny, przenoszenie urzędów do Strzegomia), 2.Biuro - sprawy samorzadowe, 1818-1945, sygn. 153-268 (deputacje, komisje, deputowani miejscy, wybory deputowanych, stowarzyszenia i organizacje, więzienie, odznaczenia, poczta, drukarnia, biblioteka miejska, dzienniki urzędowe, gazeta strzegomska, służba informacyjna, wybitni strzegomianie, muzeum, herb miasta, archiwum, kronika 700-lecia Strzegomia, nazewnictwo ulic, Kasa chorych, szpitale, spisy ludności, apteki, listy przysięgłych, koncesje handlowe, prasa, iżba rzemieślnicza, rolna i handlowa, handel uliczny, targi, jarmarki, sądy, przemysłowe, kupieckie, ubezpieczenia), 3.Biuro - opieka społeczna, 1820-1945, sygn. 269-346 (przepisy i zarządzenia, statystyka, pomoc dla bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, opieka nad weteranami, pomoc zimowa, ochotnicza służba pracy, pomoc dla wielodzietnych rodzin, dotacje państwowe, fundacje, domy opieki dla starców i dzieci, choroby weneryczne, gruźlica i jej zwalczanie, sprawy sanitarne, lekarze powiatowi, komisje zdrowia, popularyzacja higieny, instytut anatomii, renty), 4.Biuro - sprawy kasowe i finansowe, 1888-1945, sygn. 347-390 (przepisy dla kasy miejskiej i przedsiębiorstw miejskich, sprzedaż gruntów i budynków, przepisy dotyczące spraw finansowych, pożyczki na budownictwo mieszkaniowe, na budowę szkoły, budowę ulic i dróg, rozbudowę rzeźni i inne cele komunalne, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, budżety, sprawy hipoteczne), 5.Biuro - sprawy budowlane, 1852-1944, sygn. 391-1399 (przepisy i zarządzenia, korespondencja, niezrealizowane plany budowlane, normy, spisy firm, statystyka dotycząca wzrostu płac, przepisy zabraniające niszczenia szyldów reklamowych i tablic, pomniki, kamienie pamiątkowe, wywóz śmieci, budownictwo mieszkaniowe, budowa i utrzymanie dróg i ulic, regulacja rzek, zabezpieczenie przed powodzią, budowa i utrzymanie placów sportowych, kąpielisk, łaźni, praca dla bezrobotnych, kanalizacja miejska, akta gruntowe poszczególnych posesji ułożone alfabetycznie według ulic, personel policji budowlanej, statystyka, wykazy udzielonych zezwoleń budowlanych, regulacja ruchu w mieście, teatr, sala zebrań), 6.Biuro - majątek miejski, 1844-1945, sygn. 1400-1529 (akta dotyczące poszczególnych posesji z podaniem ulicy i numeru, szkoły, ratusz, dom dziecka, rzeźnia, łaźnia, cmentarz, plac zabaw, kupno, sprzedaż, dzierżawa gruntów miejskich, drogi, łąki, pastwiska, kataster, dzierżawa terenów łowieckich, koszary, osadnictwo w mieście, administracja majątkiem miejskim, sprawy kwaterunkowe, spisy mieszkań), 7.Biuro - Szkoły, kościoły, kultura, 1821-1945, sygn. 1530-1689 (szkoły średnie - sprawy organizacyjne, administracja, nauczyciele, wychowanie fizyczne uczniów, jubileusze szkolne, przejęcie szkół prywatnych przez miasto, szkoły publiczne, nauczyciele, dane liczbowe dotyczące uczniów, wychowanie fizyczne, nauka gospodarstwa domowego, sprawy lokalowe, dotacje państwowe i samorządowe dla szkół, szkoły zawodowe - kupieckie, przemysłowe, , obowiązek uczęszczania do szkół młodzieży żeńskiej, stowarzyszenia i związki zawodowe, kulturalne i polityczne (Bund Deutscher Osten, H.J. Ostmarkenverein), sprawy kościelne, duchowni, kultura: muzyka, koncerty, chór, orkiestra, cmentarze, opieka nad grobami, ubezpieczenia, ochrona przyrody, promenada, pomniki), 9.Biuro - Zarząd policji, 1935-1945, sygn. 1690-1710 (Niemiecki Front Pracy (DAF), szkoły policyjne, umundurowanie, sądownictwo SS i policji, formacje SA, Wermacht, pozwolenie na broń, szkolenie psów dla policji i wojska, Wehrbezirkskommando). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 13, Przes.: do zespołu nr 544 przesunięto 13 j.a., 0,60 mb, z lat 1846-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 37, 44, 45, 142-146, 148-150, 308, 311). Część nieopracowana: -13 j.a., 0,60 mb, -33 j.a., 1,30 mb - dokumentacja przekazana przez Urząd Stanu Cywilnego w Strzegomiu (Nab. nr 1753), -1 j.a., 0,02 mb - dokumentacja techniczna, destrukt; dar Pana Krzysztofa Sadowskiego (ul. Gronowska 9, 58-150 Strzegom), nab. nr 2200, 2015 r. (przyjęto na stan Oddziału zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole z posiedzenia Zespołu Zakupu Materiałów Archiwalnych przy Dyrektorze Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013 roku; wpływ do Oddziału: 30 styczeń 2015 rok (OK.512.1.2015)). Number of units in the group: 1757
84/545/0 Akta miasta Wałbrzycha 1654 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólnopaństwowe, 1812-1931, sygn. 1-37 (sprawy ustrojowe, głosowanie i wybory do organów centralnych w państwie), 2.Władze prowincji i powiatu, 1798-1936, sygn. 38-72, 3.Inne władze i instytucje, 1787-1945, sygn. 73-89, 4.Sądownictwo i sprawy sądowe, 1748-1944, sygn. 90-163, 5.Sprawy bezpieczeństwa, 1738-1939, sygn. 164-241 (sprawy przeciwpożarowe, policja, ochrona porządku i bezpieczeństwa), 6.Sprawy wojenno-wojskowe, 1714-1923, sygn. 242-384, 7.Obszar miasta, 1767-1936, sygn. 385-417, 8.Ludność, 1747-1925, sygn. 418-442, 9.Status miasta, 1719-1943, sygn. 443-489 (nazwa, godło, pieczęcie, przywileje, statuty, regulaminy, ustrój, udział w zgromadzeniach nielokalnych i w związkach), 10.Sprawy organizacyjno-administracyjne władz miejskich, 1741-1945, stgn. 490-1011 (władze zwierzchnie, zarządzenia i przepisy, sprawozdawczość i statystyka, rada miejska, magistrat, ratusz i inne lokale urzedowe, registratura, archiwum), 11.Sprawy finansowe miasta, 1727-1945, sygn. 1012-1490 (sprawy pieniężne, przepisy finansowe, budżety, sprawozdania kasy miejskiej i kas porządkowych, rewizje budżetowe, podatki, daniny, ubezpieczenie, fundacje, legaty, depozyty, sprawy bankowe, kapitały, zobowiązania finansowe), 12.Sprawy gospodarcze, 1711-1944, sygn. 1491-1907 (rolnictwo, lesnictwo, rzemiosło i cechy, górnictwo i przemysł, handel, gastronomia, ceny, miary, komunikacja, łączność, programy gospodarcze i ich realizacja), 13.Gospodarka komunalna, 1750-1944, sygn. 1908-2137 (gospodarka lokalowa, budownictwo, kamieniołom miejski, budowa i naprawa dróg, ulice i place, komunikacja miejska, utrzymanie czystosci, kanalizacja i wodociągi, cmentarz, ogród zoologiczny i tereny zielone), 14.Sprawy gruntowe i własnościowe, 1749-1941, sygn. 2138-2216, 15.Opieka społeczna, 1804-1945, sygn. 2217-2441 (opieka z tytułu ubóstwa, opieka nad osobami dotkniętymi skutkami wojny, opieka nad więżniami, kasa chorych, kasy pogrzebowe, kasy opieki nad wdowami, kasy samopomocy dla górników), 16.Ochrona zdrowia, 1748-1944, sygn. 2442-2489, 17.Szkolnictwo, 1804-1944, sygn. 2490-2745, 18.Sport i turystyka, 1892-1945, sygn. 2746-2801 (opieka nad młodzieżą, sport i turystyka), 19.Kultura i sztuka, 1806-1945, sygn. 2802-2965 (ogólne sprawy kulturalno-oświatowe, uroczystości regionalne i państwowe, pomniki, kamienie pamiątkowe, muzealnictwo, życie muzyczne, teatr, film, radio, życie literackie, sprawy wydawnicze, sprawy biblioteczne, prasa), 20.Sprawy wyznaniowe, 1654-1933, sygn. 2966-2997 (ogólne sprawy wyznaniowe, sprawy kościoła katolickiego, kościoła ewangelickiego, gminy wyznaniowej żydowskiej), 21.Organizacje, związki, stowarzyszenia, 1813-1945, sygn. 2998-3182 (sprawy ogólne, organizacje i związki polityczne, towarzystwa kulturalne i naukowe, towarzystwa i organizacje społeczne i dobroczynne, organizacje gospodarcze i stowarzyszenia branżowe i zawodowe, sprawy robotnicze), 22.Aneks, 1894-1934, sygn. 3183-3195. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 12, Przes.: do zespołu nr 545 przesunięto 58 j.a., 0,60 mb, z lat 1848-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 15, 16, 38, 42, 43, 63, 64, 76-79, 165-167, 189, 191-200, 209-219, 221-225, 227, 233-247, 318). Number of units in the group: 3259
84/546/0 Zarząd Dóbr Wałbrzych Podzamcze 1876 - 1928 0 Unroll
1.Wybory do organów centralnych w państwie, 1881-1921, sygn. 1-3, 2.Sądownictwo, 1912, sygn. 4, 3.Sprawy wojskowe, 1900-1917, sygn. 5-6, 4.Ogólne zarządzenia Zarządu Dóbr, 1911-1926, sygn. 7-9, 5.Statystyka, 1876-1928, sygn. 10-12, 6.Sprawy komunalne, 1910-1919, sygn. 13, 7.Rolnictwo, 1910-1920, sygn. 14-15, 8.Podatki, 1908-1921, sygn. 16-18. Number of units in the group: 18
84/547/0 Zarząd Policji Wałbrzych Główny 1872 - 1934 0 Unroll
1.Sprawy okręgu administracyjnego, 1928-1933, sygn. 1-2, 2.Sprawy organizacyjno-administracyjne, 1884-1934, sygn. 3-22, 3.Sprawy urzędnicze, 1903-1934, sygn. 23-33, 4.Sprawy gminne, 1909-1929, sygn. 34-36, 5.Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, 1881-1934, sygn. 37-43, 6.Sprawy innych organów, 1908-1928, sygn. 44-46, 7.Wybory, 1882-1933, sygn. 47-50, 8.Sprawy polityczne, 1891-1933, sygn. 51-67, 9.Stowarzyszenia, 1911-1933, sygn. 68-79, 10.Sprawy robotnicze, 1880-1934, sygn. 80-100, 11.Statystyka, 1900-1929, sygn. 101-103, 12.Naturalizacja i kontrola ruchu ludności, 1881-1934, sygn. 104-132, 13.Opieka nad młodzieżą, 1900-1928, sygn. 133-139, 14.Opieka społeczna, 1906-1933, sygn. 140-151, 15.Ochrona zdrowia, 1894-1933, sygn. 152-169, 16.Sprawy teatru i szkolnictwa, 1902-1929, sygn. 170-174, 17.Sprawy kościelne, 1908-1928, sygn. 175-179, 18.Sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 1887-1934, sygn. 180-192, 19.Sprawy wodno-kanalizacyjne, 1897-1933, sygn. 193-196, 20.Sprawy kwaterunkowe, 1899-1929, sygn. 197-199, 21.Nadzór nad rachunkowością i podatkami, 1910-1933, sygn. 200-204, 22.Nadzór nad rzemiosłem, przemysłem, handlem, górnictwem, 1872-1934, sygn, 205-265, 23.Komunikacja i transport, 1877-1934, sygn. 266-279, 24.Sprawy policyjne, 1875-1934, sygn. 280-409, 25.Aneks, 1910-1927, sygn. 410-419. Number of units in the group: 419
84/548/0 Zarząd Policji Wałbrzych Podzamcze 1767 - 1933 0 Unroll
1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1868-1925, sygn. 1-11, 2.Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, 1881-1910, 12-14, 3.Sprawy policyjne, 1869-1930, sygn. 15-22, 4.Sprawy polityczne, 1859-1928, sygn. 23-25, 5.Naturalizacja i kontrola ruchu ludności, 1896-1921, sygn. 26-29, 6.Podatki, 1861-1933, sygn. 30-31, 7.Nadzór nad działalnoscią gospodarczą, 1767-1928, sygn. 32-49, 8.Sprawy kultury, 1910-1922, sygn. 50-51, 9.Ochrona zdrowia, 1910-1921, sygn. 52-53. Number of units in the group: 53
84/549/0 Zarząd Policji Zamek w Wałbrzychu 1867 - 1917 0 Unroll
1.Wybory do centralnych organów państwa, 1890-1911, sygn. 1-3, 2.Sprawy organizacyjne i administracyjne, 1867-1909, sygn. 4-12 (sprawy okręgu dworskiego, personel, instrukcje i zarządzenia, statystyka), 3.Handel i gastronomia, 1867-1913, sygn. 13-20, 4.Gospodarka komunalna, 1869-1898, sygn. 21-23, 5.Sprawy weterynaryjne, 1867-1910, sygn. 24-27, 6.Sprawy szkolne i kościelne, 1868-1910, sygn. 28-30, 7.Ochrona zdrowia i opieka społeczna, 1873-1910, sygn. 31-34, 8.Sprawy robotnicze, 1869-1899, sygn. 35-38, 9.Sądownictwo, 1868-1909, sygn. 39-41, 10.Sprawy policyjne, 1867-1917, sygn. 42-65. Number of units in the group: 65
84/550/0 Akta majątku Chałupki 1607 - 1878 0 Unroll
1.Sprawy parlamentu krajowego, 1825-1827, sygn. 1, 2.Zarządzenia, 1746-1867, sygn. 2-14, 3.Sprawy personalne, 1788-1860, sygn. 15-28, 4.Korespondencja, 1797-1921, sygn. 29-88, 5.Sprawy dóbr, 1728-1900, sygn. 89-118, 6.Sprawy gruntowe, 1830-1888, sygn. 119-146, 7.Dzierżawy i czynsze, 1748-1879, sygn. 147-158, 8.Sprawy pańszczyzny, 1781-1835, sygn. 159-163, 9.Uwłaszczenia, 1824-1893, sygn. 164-173, 10.Urbarze, 1769-1800, sygn. 174-176, 11.Sprawy spadkowe, 1750-1857, sygn. 177-192, 12.Sprawy gospodarcze, rynkowe, budownictwa i drogowe, 1784-1886, sygn. 193-248, 13.Sprawy finansowe, 1717-1892, sygn. 249-318, 14.Sprawy Urzędu Rentowego, 1772-1868, sygn. 319-354, 15.Sprawy hipoteczne, 1808-1849, sygn. 355-356, 16.Sprawy policyjne, 1804-1849, sygn. 357-381, 17.Sprawy sądowe (procesowe), 1750-1878, sygn. 382-444, 18.Sprawy wojenne, 1806-1815, sygn. 445-454, 19.Sprawy szkolne i kościelne, 1740-1876, sygn. 455-466, 20.Opieka zdrowotna, 1803-1825, sygn. 467-469, 21.Opieka, kuratela, 1607-1829, sygn. 470-473, 22.Stowarzyszenia i związki, 1799-1871, sygn. 474-479, 23.Miscellanea, 1814-1825, sygn. 480-481, 24.Aneks (genealogia, korespondencja, akta sądu w Grodkowie), 1813-1833, sygn. 482-488. Number of units in the group: 488
84/551/0 Akta miasta Lądka 1600 - 1944 0 Unroll
1.Zarządzanie miastem, 1600-1823, sygn. 1-4 (przywileje miejskie, sprawy administracyjne), 2.Sprawy finansowe, 1625-1750, sygn. 5-11 (rachunki i inwentarze miejskie, wpływy i wydatki, skrypty dłużne), 3.Sądownictwo, 1605-1837, sygn. 12-19 (sprawy kupna i sprzedaży, sprawy spadkowe, kryminalne, katowskie i hyclowskie), 4.Rzemiosło, 1613-1727, sygn. 20-24 (przywileje rzemieślników, sprawy cechowe, browarnictwo, sprawy piekarzy, kąpielowych, młymarzy, aptekarzy), 5.Kościół, szpitale, szkoły, 1657-1736, sygn. 25-26 (sprawy kościelne, szkolne, szpitalne, ciepłe źródło koło Lądka), 6.Akta wsi i majatków podmiejskich, 1623-1852, sygn. 27-31 (akta miejscowości podmiejskich, urbarze), 7.Militaria, 1658-1849, sygn. 32-33 (zakwaterowanie i wyżywienie, sprawy bractwa strzeleckiego), 8.Sprawy kościelne i szkolne, 1657-1736, sygn. 34, 9.Sprawy lecznictwa zdrojowego, 1662-1944, sygn. 35-108 (listy kuracjuszy, 1877-1944, sygn. 43-92, sprawy finansowe, 1865-1917, sygn. 42). Number of units in the group: 108
84/552/0 Akta miasta Radkowa 1322 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: I.Dokumentacja papierowa i pergaminowa, 86 j.a., lata: 1322-1777. II.Akta: 1.Ustrój i administracja miasta, 1578-1739, sygn. 1-14 (potwierdzenia przywilejów, zmiany w radzie, statystyka ludnościowa), 2.Księgi miejskie, 1571-1913, sygn. 15-24 (księgi kupna, sądowe, sierot), 3.Protokoły rady miejskiej, 1638-1926, sygn. 25-36, 4.Akta dotyczące zebrań rady miejskiej, 1809-1863, sygn. 37-91 (protokoły z posiedzeń radnych magistratu), 5.Sprawy finansowe miasta, 1569-1879, sygn. 92-165 (księgi wpływów i wydatków, rachunki miejskie), 6.Gospodarka i finanse, 1624-1801, sygn. 166-184 (sprawy kupna, sprzedaży, dzierżaw miasta, długi, kontrybucje, jarmarki), 7.Kontrola gospodarki finansowej miasta, 1749-1879, sygn. 185-209 (kontrola rachunków i kasy miejskiej), 8.Przemysł i cechy, 1581-1765, sygn. 210-226 (sprawy młynarskie, przedzalnictwa, statuty piekarzy, ślusarzy, kowali, szewców, krawców, sukienników, kuśnierzy), 9.Rzemiosło i cechy, 1776-1945, sygn. 227-273 (akta sukienników i kuśnierzy), 10.Piwowarstwo, 1627-1731, sygn. 274-275 (postanowienie o browarnictwie i wyszynku), 11.Sądownictwo, 1607-1707, sygn. 276-281 (sprawy tumultu, kata, rakarni), 12.Szpitalnictwo, 1610, sygn. 282 (zatrudnienie lekarza), 13.Budownictwo, 1730, sygn. 282 (uszkodzenia murów miejskich), 14.Kościoły i szkolnictwo, 1571-1725, sygn. 283-301 (prośby miasta i mieszczan o zachowanie wyznania luterskiego (luterańskiego), sekwestrowanie domów protestantom, instalacja dzwonników i członków rady kościelnej oraz proboszczy i nauczycieli, skargi na proboszczów, nauczycieli), 15.Sprawy własnościowe obywateli Radkowa, 1550-1842, sygn. 302-305 (poszczególne osoby i działki gruntowe). Cześć nieopracowana: 2 j.a., 0,05 mb (nabytek nr 1755) - przekazujący: Cezary Kościewicz, ul. Majkowskiego 4/4, 80-321 Gdańsk Oliwa. Rekompensata za przechowanie i uratowanie przed zniszczeniem. MIKROFILMY (pismo AP Wrocław z dnia 12 listopada 2007 roku (nasz znak: OK-042-2/07)): Dokumentacja papierowa i pergaminowa, 86 j.a.; miejsce przechowywania mikrofilmów: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław numer mikrofilmu: T-70163, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 21 maj 1322 rok, sygnatura dokumentu: 1, numer mikrofilmu: T-70164, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 17 marzec 1328 rok, sygnatura dokumentu: 2, numer mikrofilmu: T-70165, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 18 marzec 1408 rok, sygnatura dokumentu: 3, numer mikrofilmu: T-70166, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 24 luty 1409 rok, sygnatura dokumentu: 4, numer mikrofilmu: T-70167, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 10 październik 1409 rok, sygnatura dokumentu: 5, numer mikrofilmu: T-70168, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 30 lipiec 1411 rok, sygnatura dokumentu: 6, numer mikrofilmu: T-70169, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 1431 rok, sygnatura dokumentu: 7, numer mikrofilmu: T-70170, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 luty 1439 rok, sygnatura dokumentu: 8, numer mikrofilmu: T-70171, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 20 wrzesień 1452 rok, sygnatura dokumentu: 9, numer mikrofilmu: T-70172, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 17 sierpień 1475 rok, sygnatura dokumentu: 10, numer mikrofilmu: T-70173, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 4 maj 1483 rok, sygnatura dokumentu: 11, numer mikrofilmu: T-70174, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 16 wrzesień 1494 rok, sygnatura dokumentu: 12, numer mikrofilmu: T-70175, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 10 październik 1507 rok, sygnatura dokumentu: 13, numer mikrofilmu: T-70176, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 19 maj 1513 rok, sygnatura dokumentu: 14, numer mikrofilmu: T-70177, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 20 marzec 1515 rok, sygnatura dokumentu: 15, numer mikrofilmu: T-70178, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 6 wrzesień 1515 rok, sygnatura dokumentu: 16, numer mikrofilmu: T-70179, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 20 grudzień 1515 rok, sygnatura dokumentu: 17, numer mikrofilmu: T-70180, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 18 marzec 1525 rok, sygnatura dokumentu: 18, numer mikrofilmu: T-70181, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 20 marzec 1515 rok, sygnatura dokumentu: 19, numer mikrofilmu: T-70182, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 19 grudzień 1532 rok, sygnatura dokumentu: 20, numer mikrofilmu: T-70183, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 19 grudzień 1532 rok, sygnatura dokumentu: 21, numer mikrofilmu: T-70184, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 11 styczeń 1543 rok, sygnatura dokumentu: 22, numer mikrofilmu: T-70185, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 25 styczeń 1547 rok, sygnatura dokumentu: 23, numer mikrofilmu: T-70186, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 26 marzec 1561 rok, sygnatura dokumentu: 24, numer mikrofilmu: T-70187, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 13 czerwiec 1562 rok, sygnatura dokumentu: 25, numer mikrofilmu: T-70188, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 maj 1563 rok, sygnatura dokumentu: 26, numer mikrofilmu: T-70189, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 maj 1563 rok, sygnatura dokumentu: 27, numer mikrofilmu: T-70190, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 maj 1563 rok, sygnatura dokumentu: 28, numer mikrofilmu: T-70191, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 11 listopad 1564 rok, sygnatura dokumentu: 29, numer mikrofilmu: T-70192, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 17 lipiec 1565 rok, sygnatura dokumentu: 30, numer mikrofilmu: T-70193, liczba klatek: 5, data wystawienia dokumentu: 1 styczeń 1566 rok, sygnatura dokumentu: 31, numer mikrofilmu: T-70194, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 kwiecień 1567 rok, sygnatura dokumentu: 32, numer mikrofilmu: T-70195, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 1 sierpień 1572 rok, sygnatura dokumentu: 33, numer mikrofilmu: T-70196, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 13 listopad 1572 rok, sygnatura dokumentu: 34, numer mikrofilmu: T-70197, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 19 listopad 1574 rok, sygnatura dokumentu: 35, numer mikrofilmu: T-70198, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 23 maj 1576 rok, sygnatura dokumentu: 36, numer mikrofilmu: T-70199, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 30 kwiecień 1577 rok, sygnatura dokumentu: 37, numer mikrofilmu: T-70200, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 17 październik 1578 rok, sygnatura dokumentu: 38, numer mikrofilmu: T-70201, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 16 marzec 1579 rok, sygnatura dokumentu: 39, numer mikrofilmu: T-70202, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 28 kwiecień 1582 rok, sygnatura dokumentu: 40, numer mikrofilmu: T-70203, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 21 sierpień 1584 rok, sygnatura dokumentu: 41, numer mikrofilmu: T-70204, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 czerwiec 1587 rok, sygnatura dokumentu: 42, numer mikrofilmu: T-70205, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 29 lipiec 1587 rok, sygnatura dokumentu: 43, numer mikrofilmu: T-70206, liczba klatek: 6, data wystawienia dokumentu: 28 październik 1588 rok, sygnatura dokumentu: 44, numer mikrofilmu: T-70207, liczba klatek: 13, data wystawienia dokumentu: 1 sierpień 1591 rok, sygnatura dokumentu: 45, numer mikrofilmu: T-70208, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 2 wrzesień 1593 rok, sygnatura dokumentu: 46, numer mikrofilmu: T-70209, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 15 kwiecień 1594 rok, sygnatura dokumentu: 47, numer mikrofilmu: T-70210, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 3 kwiecień 1595 rok, sygnatura dokumentu: 48, numer mikrofilmu: T-70211, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 11 kwiecień 1595 rok, sygnatura dokumentu: 49, numer mikrofilmu: T-70212, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 19 kwiecień 1595 rok, sygnatura dokumentu: 50, numer mikrofilmu: T-70213, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 1 marzec 1596 rok, sygnatura dokumentu: 51, numer mikrofilmu: T-70214, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 7 maj 1596 rok, sygnatura dokumentu: 52, numer mikrofilmu: T-70215, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 12 październik 1596 rok, sygnatura dokumentu: 53, numer mikrofilmu: T-70216, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 23 listopad 1597 rok, sygnatura dokumentu: 54, numer mikrofilmu: T-70217, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 5 keiecień 1599 rok, sygnatura dokumentu: 55, numer mikrofilmu: T-70218, liczba klatek: 7, data wystawienia dokumentu: 4 maj 1599 rok, sygnatura dokumentu: 56, numer mikrofilmu: T-70219, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 22 marzec 1600 rok, sygnatura dokumentu: 57, numer mikrofilmu: T-70220, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 26 maj 1600 rok, sygnatura dokumentu: 58, numer mikrofilmu: T-70221, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 29 marzec 1601 rok, sygnatura dokumentu: 59, numer mikrofilmu: T-70222, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 21 marzec 1604 rok, sygnatura dokumentu: 60, numer mikrofilmu: T-70223, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 25 marzec 1604 rok, sygnatura dokumentu: 61, numer mikrofilmu: T-70224, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 19 marzec 1605 rok, sygnatura dokumentu: 62, numer mikrofilmu: T-70225, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 4 kwiecień 1605 rok, sygnatura dokumentu: 63, numer mikrofilmu: T-70226, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 16 kwiecień 1605 rok, sygnatura dokumentu: 64, numer mikrofilmu: T-70227, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 20 maj 1605 rok, sygnatura dokumentu: 65, numer mikrofilmu: T-70228, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 20 maj 1605 rok, sygnatura dokumentu: 66, numer mikrofilmu: T-70229, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 23 październik 1605 rok, sygnatura dokumentu: 67, numer mikrofilmu: T-70230, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 6 marzec 1606 rok, sygnatura dokumentu: 68, numer mikrofilmu: T-70231, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 18 marzec 1607 rok, sygnatura dokumentu: 69, numer mikrofilmu: T-70232, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 17 marzec 1609 rok, sygnatura dokumentu: 70, numer mikrofilmu: T-70233, liczba klatek: 4, data wystawienia dokumentu: 6 czerwiec 1612 rok, sygnatura dokumentu: 71, numer mikrofilmu: T-70234, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 22 czerwiec 1613 rok, sygnatura dokumentu: 72, numer mikrofilmu: T-70235, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 28 wrzesień 1616 rok, sygnatura dokumentu: 73, numer mikrofilmu: T-70236, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 8 listopad 1635 rok, sygnatura dokumentu: 74, numer mikrofilmu: T-70237, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 1 kwiecień 1647 rok, sygnatura dokumentu: 75, numer mikrofilmu: T-70238, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 30 wrzesień 1648 rok, sygnatura dokumentu: 76, numer mikrofilmu: T-70239, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 24 marzec 1649 rok, sygnatura dokumentu: 77, numer mikrofilmu: T-70240, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 25 czerwiec 1650 rok, sygnatura dokumentu: 78, numer mikrofilmu: T-70241, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 1 maj 1656 rok, sygnatura dokumentu: 79, numer mikrofilmu: T-70242, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 22 listopad 1657 rok, sygnatura dokumentu: 80, numer mikrofilmu: T-70243, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 4 kwiecień 1658 rok, sygnatura dokumentu: 81, numer mikrofilmu: T-70244, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 12 luty 1659 rok, sygnatura dokumentu: 82, numer mikrofilmu: T-70245, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 3 kwiecień 1659 rok, sygnatura dokumentu: 83, numer mikrofilmu: T-70246, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 8 kwiecień 1660 rok, sygnatura dokumentu: 84, numer mikrofilmu: T-70247, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 1 grudzień 1660 rok, sygnatura dokumentu: 85, numer mikrofilmu: T-70248, liczba klatek: 3, data wystawienia dokumentu: 31 październik 1777 rok, sygnatura dokumentu: 86. Number of units in the group: 393
84/553/0 Akta miasta Srebrnej Góry 1574 - 1851 0 Unroll
1.Przywileje miejskie, 1676-1736, syg. 1-2, 2.Ustrój i administracja, 1612-1807, sygn. 3-9 (wybór radnych i notariuszy, sprawy sporne, zakładanie oświetlenia miejskiego), 3.Gospodarka i finanse, 1610-1824, sygn. 10-27 (sprawy łąk i pastwisk, rachunki miejskie, akcyza i cła), 4.Sądownictwo, 1615-1717, sygn. 28-30 (sprawy majątkowe i zabójstwa), 5.Militaria, 1780-1800, sygn. 31-33 (stosunki miasta z komendantem twierdzy), 6.Cechy i rzemiosło, 1601-1851, sygn. 34-39 (skarga podatkowa rzeźników, poszerzenie przywileju browarskiego, utworzenie cechu szewców, protest przeciwko wprowadzeniu wina), 7.Górnictwo, 1574-1722, sygn. 40-50 (skargi na łamiących porządek górniczy, kontrakty kupna kopalni, przywileje górnicze, raport o kopalni złota, koszty budowlane kopalń), 8.Kościoły i szkoły, 1602-1840, sygn. 51-78 (wybory księży i rajców kościelnych, rachunki kościelne, wykazy ewangelików i katolików, spory, skargi na rektorów szkolnych, sprawy szkolne, inwentarze, frekwencja, pobory), 9.Medicinalia, sygn. 1672-1735, sygn. 79-80 (sprawy łaźni miejskiej, skarga na zakaz praktyki medycznej). Number of units in the group: 80
84/554/0 Akta miasta Złotego Stoku 1549 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: I.Dokumentacja papierowa i pergaminowa, 46 j.a., lata: 1549-1800. II.Akta: 1.Księgi miejskie, protokoły, registratura, kroniki, 1549-1945, sygn. 1-6 (księga miejska, księga protokołow rady miejskiej, dokumenty i przywileje, kroniki, materiały do historii miasta), 2.Sprawy obywatelstwa, nadania, 1804-1870, sygn. 7-8 (nadania obywatelstwa miejskiego), 3.Budownictwo, 1893-1927, sygn. 9-13 (kanalizacja, użytkowanie wody bogatej w arsen, zakładanie wodociągów), 4.Sprawy gruntowe i hipoteczne, 1823-1941, sygn. 14-20 (akta hipoteczne urzędu skarbowego, domu sierot, szpitala, fundacji, zakup kopalni arsenu), 5.Dziennik miejski, legaty i testamenty,1842-1902, sygn. 21-24 (założenie gazety miejskiej, dwa legaty testament). 1.Cech piekarski, 1717-1901, sygn. 1-3 (świadectwa urodzenia, czeladnicze), 2.Cech rzeźniczy, 1594-1936, sygn. 4-21 (korespondencja w sprawach cechowych, księga protokołów zebrań cechowych, świadectwa czeladnicze, protokoły egzamizacyjne). Część nieopracowana: -nab. nr 2143, 2013 r.: 1 j.a., 0,01 mb (akta z lat 1760-1926). Materiały archiwalne zabezpieczone w czasie prac remontowych prowadzonych na terenie poewangelickiego kościoła św. Krzysztofa w Złotym Stoku. Decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 roku w/w dokumentację włączono jako dopływ do zespołu nr 84/554: Akta miasta Złotego Stoku. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 18, Przes.: do zespołu nr 554 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1943 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 7). Number of units in the group: 96
84/555/0 Superintendentura w Kłodzku 1831 - 1936 0 Unroll
Akta gmin i parafii ewangelickich, sprawy ogólno-organizacyjne i administracyjno-gospodarcze, sprawy dotyczące duchowieństwa, sprawy synodalne, sprawy opieki i wychowania dzieci, statystyka, obyczajowość i wychowanie religijne, sprawy diaspory: 1.Parafie superintendentury kłodzkiej, 1876-1936, sygn. 1-31 (akta poszczególnych gmin ewangelickich i szkoły przykościelnej), 2.Administracja, 1831-1936, sygn. 32-46 (zarządzenia i rozporządzenia, dziennik superintendentury, księgi magazynowe i sprawozdania, sprawozdawczość parafialna, wydobycie kruszcu, Miesięcznik Diecezjalny), 3.Finanse, 1876-1933, sygn. 47-69 (kasa synodalna, przychody i rozchody, układy handlowe, rachunki kościelne, przymusowe opłaty kościelne), 4.Sprawy personalne, 1879-1922, sygn. 70-75 (mienne spisy pastorów gmin ewangelickich, zespołów rad kościelnych, urlopy, zastępstwa pastorów, sprawy dyscyplinarne), 5.Synod i Konwent, 1856-1919, sygn. 76-87 (wyjaśnienia synodu, układy handlowe konwentu, pisma synodu i konwentu), 6.Duszpasterstwo i opieka społeczna, 1874-1924, sygn. 88-97, 103-104 (obyczajowość, wychowanie religijne, nauka religii w szkołach i koszty z tym związane, tabele statystyczne, wykazy zawartych małżeństw, misje jubileuszowe, wychowanie religijne, małżeństwa mieszane wyznaniowo), 7.Wizytacje, 1874, sygn. 98-99 (generalne wizytacje kościelne), 8.Kolekty, 1878-1930, sygn. 100-102 (kolekty diecezjalne, kościelne i domowe), 9.Diaspora, 1882-1933, sygn. 105-109 (sprawy gmin wyznaniowych). Number of units in the group: 109
84/556/0 Parafia Ewangelicka w Nowej Rudzie 1750 - 1940 0 Unroll
Number of units in the group: 115
84/557/0 Parafia Ewangelicka w Ziębicach 1742 - 1850 0 Unroll
Number of units in the group: 9
84/558/0 Akta miasta Ziębic 1518 - 1945 0 Unroll
Dawny numer zespołu - Archiwum Państwowe Wrocław, nr zespołu: 1241, Cechy miasta Ziębic, 1543-1942, 61 j.a., 1,00 mb., scalenie - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław, 14 październik 2004 rok. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 16, Przes.: do zespołu nr 558 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1943 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 313). Przes. nr 107, 2010 r. - 1 j.a. wydzielona w toku opracowania zespołu nr 84/558 (Akta miasta Ziębic), w wyniku systematyzacji akt - przynależna do zespołu nr 84/138 (Superintendentura Świdnica-Dzierżoniów) ; zatwierdzono na posiedzeniu KM AP Wrocław w dniu 25.03. 2010 roku Zawartość zespołu: I.DOKUMENTY, 1595-1837, sygn. 1-39. II.AKTA 1.Historia miasta, 1818-1924 (1318-1902), sygn. 1-2, 2.Sprawy organizacyjno-administracyjne władz miejskich, 1662-1944, sygn. 3-23, 3.Repertoria, 1809-1920, sygn. 24-33, 4.Finanse, 1518-1945, sygn. 34-180, 5.Cechy, rzemiosło, gospodarka, 1601-1931, sygn. 181-253, 6.Gospodarka komunalna, 1814-1944, sygn. 254-293, 7.Umowy cywilno-prawne, sprawy gruntowe i własnościowe, 1727-1940, sygn. 294-301, 8.Ludność, opieka społeczna, urząd stanu cywilnego, 1654-1944, sygn. 302-359, 9.Szkolnictwo,1907-1939, sygn. 360-364, 10.Sport, festyny, turystyka, 1882-1913,1932-1938, sygn. 365-366, 11.Kultura i sztuka, 1938-1941, sygn. 367, 12.Sprawy wyznaniowe,1793-1921, sygn. 368-381, 13.Organizacje, związki, stowarzyszenia, 1936-1941, sygn. 382-383, 14.Sprawy bezpieczeństwa, straży pożarnej, 1865-1944, sygn. 384-421, 15.Zarząd Policji, 1896-1944, sygn. 422-428. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2010 r. Number of units in the group: 467
84/559/0 Akta gminy Grodziszcze 1764 - 1788 0 Unroll
Number of units in the group: 11
84/560/0 Akta miasta Ząbkowic Śląskich 1641 - 1938 0 Unroll
Zawartość zespołu: I.DOKUMENTY, 1641-1808, sygn. 1-17. II.AKTA 1.Historia miasta, 1844-1919, sygn. 1-4, 2.Sprawy organizacyjno-administracyjne władz miejskich (zarządzenia, przepisy), 1809-1918, sygn. 5-10, 3.Wykazy mieszkańców, II połowa XVIII wieku - I połowa XIX wieku, sygn. 11-14, 4.Szkolnictwo, 1851-1895, sygn. 15-17, 5.Szpitale i fundacje, 1844-1923, sygn. 18-21, 6.Komunikacja, 1855-1921, sygn. 22, 7.Organizacje, związki, stowarzyszenia, 1841-1923, sygn. 23-45, 8.Cechy, 1753-1930, sygn. 46-69, 9.Finanse, 1871, 1938, sygn. 70-71. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2010 r. Number of units in the group: 88
Showing 541 to 560 of 1,521 entries.