Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/561/0 Akta majątku Jeleniów XVIII - XX wiek 0 Unroll
Number of units in the group: 11
84/562/0 Urząd Górniczy w Wałbrzychu 1731 - 1945, 1954 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 33, Przes.: do zespołu nr 562 przesunięto 4 j.a., 0,03 mb, z lat 1835-1931 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 12, 25, 27, 38). Ze względu na ogólnikowy charakter posiadanego spisu roboczego (zewidencjonowanie na spisie wiązek, zamiast fizycznie występujących w zespole jednostek archiwalnych); spowodowało to konieczność przeprowadzenia prac ewidencyjnych, których celem jest sporządzenia miarodajnej ewidencji wymienionego zespołu. Podany w karcie zespołu rozmiar zespołu w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących, jest rozmiarem rzeczywistym ustalonym w toku przeprowadzonego skontrum. Number of units in the group: 2748
84/563/0 Urząd Budownictwa Miejskiego w Wałbrzychu 1879 - 1942 0 Unroll
Number of units in the group: 199
84/564/0 Urząd Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1929 - 1942 0 Unroll
Number of units in the group: 34
84/565/0 Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Dierig" w Bielawie 1905 - 1945 [1946] 0 Unroll
Number of units in the group: 123
84/566/0 Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie 1945 - 1995 [2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 15957
84/567/0 Akta gminy Sobięcin 1698 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Stosunek państwa do gmin, 1905-1934, sygn. 1-6, 2.Policja, 1870-1934, sygn. 7-114, 3.Finanse, 1726-1945, sygn. 115-137, 4.Militaria, 1895-1938, sygn. 138-142, 5.Więziennictwo i sądownictwo, 1829-1934, sygn. 143-149, 6.USC, sprawy ludnościowe, statystyka, 1855-1944, sygn. 150-185, 7.Mieszkańcy, 1874-1932, sygn. 186-202, 8.Urząd gminy, rada gminy, urzędnicy, biurowość, 1842-1944, sygn. 203-281, 9.Rachunkowość i kasa miejska, 1874-1943, sygn. 282-418, 10.Sprawy gruntowe, rolnictwo, leśnictwo, 1698-1944, sygn. 419-531, 11.Budownictwo, utrzymanie ulic, kanalizacja, gazownia, elektrownia, 1816-1944, sygn. 532-623, 12.Służba bezpieczeństwa, pożarnictwo, 1884-1935, sygn. 624-627, 13.Opieka społeczna, 1869-1936, sygn. 628-686, 14.Publiczna opieka zdrowotna, 1887-1934, sygn. 687-706, 15.Sprawy wyznaniowe, oświata, kultura, 1865-1939, sygn. 707-749, 16.Przemysł, handel, stosunki pracy, 1869-1945, sygn. 750-886, 17.Sprawy mieszkaniowe, 1922-1935, sygn. 887-891, 18.Ubezpieczenia, 1883-1933, 892-900, 19.Komunikacja, 1874-1944, sygn. 901-912, 20.Przedmieścia, Związek Miast, 1860-1934, sygn. 913-922. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 20, Przes.: do zespołu nr 567 przesunięto 4 j.a., 0,05 mb, z lat 1915-1942 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 154-157). Część nieopracowana: 4 j.a., 0,05 mb. Number of units in the group: 926
84/568/0 Miejska Rada Narodowa w Bielawie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 96
84/569/0 Urząd Miejski w Bielawie [1946] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 316
84/570/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dzierżoniowie 1945 - 1950 0 Unroll
Część opracowana: ZARZĄD MIEJSKI 1.Dział Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-7, zarządzenia Pełnomocnika Rządu, regulaminy, instrukcje, statuty, odpisy protokołów posiedzeń MRN, sprawozdania, 2.Dzał Administracyjny, 1945-1949, sygn. 8-15, wykazy miejscowości, ulic i mieszkańców, statuty, zarządzenia, okólniki, instrukcje, wysiedlenia Niemców, 3.Wydział Finansowy, 1947-1950, sygn. 16-34, budżety, sprawozdania rachunkowe, ksiega biercza podatku gruntowego, podatku od lokali, 4.Wydział Podatkowy, 1948-1949, sygn. 35-36, instrukcje, zarządzenia, okólniki, zestawienia rachunków, 5.Wydział Aprowizacji i Handlu, 1945-1948, sygn. 37-38, wykaz przedsiębiorstw handlowych i gastronomicznych, 6.Wydział Społeczno-Polityczny, 1946, sygn. 39-40, rejestr partii, stowarzyszeń, organizacji i związków, 7.Referat Opieki Społecznej, 1947-1948, sygn. 41, okólniki i zarządzenia, 8.Referat Odbudowy, 1948-1949, sygn. 42, zarządzenia, 9.Referat Nieruchomosci Miejskich, 1949, sygn. 43, uchwały, protokoły, korespondencja, 10.Referat Komunikacji, 1949, sygn. 44, korespondencja (+ sygn. 2a, 9a, 12a). MIEJSKA RADA NARODOWA 1.Wydział Ogólno-Administarcyjny, 1946-1950, sygn. 1-9, wykazy radnych, protokoły sesji rada, posiedzeń komisji, uchwały, zarzadzenia, okólniki, sprawozdania, 2.Wydział Finansowy, 1946-1950, sygn. 10-22, budżety, sprawozdania finansowe, księgi biercze podatku gruntowego, 3.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1949, sygn. 23, protokoły zdawczo-odbiorcze rzeźni, 4.Wydział Kultury, 1948-1949, sygn. 24, okólniki, korespondencja, 5.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1947-1949, sygn. 25-27, okólniki, kwestionariusze członków Sądu Obywatelskiego. Number of units in the group: 78
84/571/0 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 1945 - 1950 [1973] 0 Unroll
Część opracowana (sygn.: 1-209): Referat Ogólno-Organizacyjny (zarządzenia pełnomocnika rządu, okólniki, rozporządzenia władz nadrzędnych, podział administracyjny, zmiany nazw miejscowości, miesięczne raporty statystyczno-sytuacyjne), Referat Społeczno-Polityczny (okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, wykaz stowarzyszeń politycznych, klubów sportowych, stowarzyrzeń młodzieżowych z terenu powiatu, sprawy cudzoziemców, repatriacja ludności niemieckiej - wykazy Niemców), Referat Administracyjno-Prawny (okólniki, zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy obywatelstwa (nadanie, uznanie za obywatela polskiego), sprawy zmiany i ustalenia imion i nazwisk), Referat Ochrony przed pożarami (działalność Powiatowej Komendy Straży Pożarnej), Referat Osiedleńczy (okólniki, zarządzenia władz nadrzędnych, sprawozdawczość statystyczna z osiedlenia i chłonności miast i wsi, protokoły z zebrań Komisji Osadnictwa Rolnego), Referat Przemysłu (okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawozdawczość statystyczna, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, sprawozdania z działalnosci Komisji Cennikowej, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia), Referat Handlu i Aprowizacji (okólniki, zarządzenia władz nadrzędnych, staystyka, sprawozdawczość, protokoły posiedzeń Komisji Społecznej), Powiatowy Referat Świadczeń Rzeczowych (sprawozdania z działalności referatu), Referat Opieki Społecznej (ewidencja zakładów opieki, nadzór nad ich działalnością, sprawozdania z działalności referatu, opieka nad dorosłymi, matką i dzieckiem, protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych inspekcji, sprawozdawczość bużetowa, sprawozdania z akcji Pomocy Zimowej), Referat Odbudowy (okólniki, zarządzenia władz nadrzędnych, szkody wojenne (statystyka i sprawozdawczość), plany i sprawozdania inwestycyjne, ewidencja nieruchomości państwowych, sprawy dotyczące grobownictwa wojennego, wodociągi i kanalizacja, sprawozdawczość statystyczna), Referat Pomiarów (okólniki, zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły i sprawozdania polustracyjne, inwentacyzacja punktów triangulacyjnych, sprawy dotyczące zmian nazw miejscowości, granic państwa, powiatu, gromad, pomiary powiatu i poszczególnych osiedli, , protokoły regulacji gruntów), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (okólniki, zarządzenia władz nadrzędnych, raporty sytuacyjne, sprawy dotyczące regulacji wsi i ustalenia granic, protokoły zdzwczo-odbiorcze, korespondencja w sprawie zagospodarowania majątków państwowych). 03 lipca 2018 rok - korekta ewidencji; w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia zawartości znajdujących się w zespole wiązek aktowych zawierających dokumentację (fizyczne jednostki aktowe), posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, traktując je jako samodzielne jednostki ewidencyjne; wraz z tym rozmiar zespołu zwiększył się o 29 j.a.. Number of units in the group: 402
84/572/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie 1950 - 1973 0 Unroll
Część opracowana: 1.Wydział Organizacyjny, 1950-1959, sygn. 1-41, 45-49, 61, 78, 87, 88, 95, protokoły z sesji, posiedzeń prezydium, komisji, uchwały, sprawozdania MRN, sprawy organizacyjne MRN, plany pracy prezydium MRN, zarządzenia i okólniki prezydium MRN, krytyka prasowa. 2.Referat Rolny, 1952-1956, sygn. 42-44, spis rolny, księga Funduszu Ziemi. 3.Wydział Finansowo-Ksiegowy, 1950-1959, sygn. 50-60, 62-77, 79-86, 89, 92-94, budżety, sprawozdania finansowe, księgi wymiarowe świadczeń, karty dochodów i rozchodów, plany ekonomiczno-finansowe. 4.Referat Gospodarki Komunalnej i Finansowej, 1955-1956, sygn. 90-91, sprawozdawczość. Number of units in the group: 251
84/573/0 Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego - Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa Kłodzko 1945 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 462
84/574/0 Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych w Kłodzku - aktotwórca polski 1945 - 1991 [2011] 0 Unroll
zespół nr 84/316 - aktotwórca niemiecki. 03 lipca 2018 rok - korekta ewidencji; w przypadku jednostek o sygnaturze: 614, 615, 616, 617, w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia ich zawartości, traktując zawartą w nich dokumentacje, posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, jako samodzielne jednostki ewidencyjne; wraz z tym 16+41+50+80=187opisów(j.a.), 187 j.a. - 4 j.a. = 183 j.a. (wartość o którą zwiększył się rozmiar zespołu). Number of units in the group: 2753
84/575/0 Akta gminy Wałbrzych - Stary Zdrój 1747 - 1929 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 24, Przes.: do zespołu nr 575 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1879-1909 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 117). Number of units in the group: 546
84/576/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostroszowicach powiat dzierżoniowski 1955 - 1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 24
84/577/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuszynie powiat dzierżoniowski 1967 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/578/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie 1967 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 13
84/579/0 Urząd Gminy w Dzierżoniowie [1972] 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 196
84/580/0 Gminna Rada Narodowa w Dzierżoniowie 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 49
Showing 561 to 580 of 1,521 entries.