Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/101/0 Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Bystrzycy Kłodzkiej 1945 - 1952 0 Unroll
Organizacja zakładu, protokoły zdawczo-odbiorcze, plany produkcji i zatrudnienia, plany finansowe, bilanse, sprawozdania rachunkowe, plany i sprawozdania GUS, racjonalizacja. Brak sygn.: 25 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 44
84/102/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Oddział Okręgowy w Kłodzku 1945 - 1950 0 Unroll
Brak sygn.: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 58
84/103/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Kłodzku 1961 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 18
84/104/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Ząbkowicach Śląskich 1960 - 1975 [1976] 0 Unroll
Number of units in the group: 39
84/105/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Bystrzycy Kłodzkiej 1957 - 1975 [1976] 0 Unroll
Number of units in the group: 19
84/106/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Nowej Rudzie 1957 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 23
84/107/0 Kłodzkie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze Przemysłu Terenowego w Kłodzku 1945 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 104
84/108/0 Powiatowe i Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Kłodzku 1945 - 1970 0 Unroll
Number of units in the group: 20
84/109/0 Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej 1949 - 1970 0 Unroll
Number of units in the group: 24
84/110/0 Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Nowej Rudzie 1954 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 15
84/111/0 Uzdrowisko w Lądku Zdroju powiat bystrzycki 1946 - 1955 [1966] 0 Unroll
Zgłoszenia rejestracyjne, regulaminy pracy, protokoły z narad, protokoły z posiedzeń kolektywu dyrekcyjnego, protokoły kontroli ze strony władz zwierzchnich, plany roczne, bilanse, analizy działalności uzdrowiska, Rada Zakładowa. Number of units in the group: 134
84/112/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Kłodzku 1947 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 21
84/113/0 Inspektorat Szkolny w Kłodzku 1945 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 93
84/114/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Ziębicach 1950 - 1989 [1990] 0 Unroll
Regulaminy, postanowienia wewnętrzne, rewizje pełne, rewizje i kontrole organów pozabankowych, instrukcje i wytyczne w zakresie metod i techniki pracy, roczne i kwartalne sprawozdania z wykonania planu kasowego, roczne sprawozdania finansowe Oddziału, protokoły narad pracowniczych, sprawozdania z załatwienia skarg i wniosków, ewidencja pieczęci i stempli wraz z odciskami, plany i sprawozdania roczne dotyczące kosztów osobowych, zatrudnienia i funduszu płac, informacje o sytuacji pieniężno-rynkowej, zestawienia statystyczne za okresy roczne, analiza działalności. Number of units in the group: 74
84/115/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ząbkowicach Śląskich 1960 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 466
84/116/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Bystrzycy Kłodzkiej 1947 - 1974 0 Unroll
Dokumentacja statystyczna dotycząca spisu rolnego, sprawozdania statystyczne dotyczące przemysłu, handlu detalicznego, zatrudnienia, czynów społecznych, obrotu towarowego, rolnictwa i skupu produktów rolnych, spisu powszechnego, meldunki o stanie zatrudnienia, metryki statystyczne miast i gmin według działów gospodarki narodowej, sprawozdania z ochrony zdrowia i opieki społecznej, sprawozdania jednostkowe z oświaty i wychowania, handlu i rzemiosła prywatnego, gospodarki mieszkaniowej, inwestycji i budownioctwa, działalności kin, świetlic i klubów, spisy zwierząt, powierzchni użytków i zasiewów - zestawienia powiatowe. Number of units in the group: 239
84/117/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kłodzku 1957 - 1975 0 Unroll
Sprawozdania statystyczne (jednostkowe i roczne)dotyczące stanu zatrudnienia, handlu i gastronomii, oświaty i kultury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, czynów społecznych, budownictwa, kapitalnych remontów, gospodarki wodnej, przemysłu i usług, transportu i łączności, rolnictwa, demografii; spis rolny. Number of units in the group: 369
84/118/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Dzierżoniowie 1950 - 1974 0 Unroll
Sprawpzdawczość statystyczna dotycząca: wykonania planu usług przemysłowych, rolnictwa, obrotu węglem, wykonania sprzedaży detalicznej, ruchu naturalnego ludnosci, remontów kapitalnych i bieżących, wykonania planu etatów i funduszu płac, , wykonania planu produkcji według wartości, zbytu produkcji towarowej, sprzedaży pozarynkowej, spływu produktów naftowych, czynów społecznych, zasobów lokalowych, zakładów taksówkarskich, szkolnictwa, oświaty, kultury, produkcji zwierzęcej i roślinnej, zakupu w zakładach gastronomicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, tabulogramy do sprawozdań. Brak sygn.: 1297a (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 2402
84/119/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie 1962 - 1974 0 Unroll
Rolnictwo -sprawozdania z użytkowania gruntów i stanu inwentarza żywego, sprawozdania z zatrudnienia i płac w rolnictwie, spisy powierzchni użytków i zasiewów, sprawozdania z obrotu nawozami sztucznymi i chemicznymi środkami ochrony roślin, spisy zwierząt gospodarskich, sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, tabulogramy z uboju zwierząt; demografia - stan ludności i zmiany miejsca zamieszkania, sprawozdania o ruchu naturalnym ludności, szacunek ludności, zgony według wieku i płci zmarłego; zasoby mieszkaniowe - bilanse jednostkowe zasóbów mieszkaniowych, dane statystyczne zasobów mieszkaniowych, sprawozdania o ubytkach zasobów mieszkaniowych; oświata - sprawozdania z zakresu działalności szkół podstawowych, sprawozdania jednostkowe w zakresie szkół zawodowych, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym, sprawozdania w zakresie stypendiów w szkołach ogólnoikształcących i zawodowych, sprawozdania w zakresie internatów przy szkołach ogólnokształcących i zawodowych, opracowania WUS - opieka nad dziećmi i młodzieżą, liczba wychowawczyń, sprawozdania z wczasów dla dzieci i młodzieży, roczne sprawozdania w zakresie bibliotek publicznych, sprawozdania z działalności sportowej;opieka zdrowotna - sprawozdania z działalności ośrodków zdrowia i przychodni, sprawozdania żłobka dzielnicowego i izby porodowej, sprawozdania z zakresu rehabilitacji inwalidów i domu pomocy społecznej, meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne; inne - sprawozdania z działalności zakładów gastronomicznych, sieci punktów sprzedaży detalicznej, sprawozdania z działalności usługowej, sprawozdania dotyczące notowania cen na targowiskach, sprawozdania o stanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawozdania z wykonania planu remontów bieżących, remontów kapitalnych, sprawozdania o stanie zieleni miejskiej, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdania z wykonania planu produkcji według wartości, sprawozdania ze wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania z dostaw produkcji eksportowej, sprawozdania ze zbytu produkcji przemysłowej, tabulogramy z przemysłu. Brak sygn.: 829d, 1244 b, 1244 c, 1244 d, 1244 e (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 1550
84/120/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Nowej Rudzie 1955 - 1974 0 Unroll
Sprawozdania jednostkowe z zatrudnienia - ruch zatrudnionych, wykonanie planu etatów, stan kadr, sprawozdania z rolnictwa, spisy zwierząt, powierzchni użytków i zasiewów, spisy drzew i krzewów owocowych, sprawozdania o wynikach produkcyjnych i finansowych w państwowych gospodarstwach rolnych, sprawozdania z działalnosci przemysłowej, zakładów przemysłu rolnego, spisy zasobów mieszkaniowych, sprawozdania jednostkowe z transportu i łączności, sprawozdania jednostkowe z przemysłu uspołecznionego, sprawozdania z handlu, zbytu i sprzedaży rynkowej, zestawienia gruntów dla poszczególnych gromad, spis rolny. Number of units in the group: 50
Showing 101 to 120 of 1,522 entries.