Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
82/1/0 Księstwo Brzeskie 1358 - 1890 0 Unroll
1. Sprawy dóbr i dochodów zarządu księstwa /1604-1865/ Sprawy lenne, domeny i regalia książęce, sprawy górnicze, regulacja granic, organizacja urzędu burgrabiego, sprawy administracyjno- gospodarcze majątków książęcych, sprawy leśne, urbarz. 2. Stany księstwa /1625-1809/ Protokoły ze zjazdu sejmików krajowych, powinności poddanych i ich skargi. 3. Sprawy zarządzania księstwem /1743-1748/ Protokoły starostw księstwa. 4. Ustrój prawno -sądowniczy /1742-1835/ Przepisy, opłaty, kryminalia. 5. Sprawy policyjne /1763-1814/ Wizytacje, sprawy personalne. 6. Sprawy skarbowe /1721-1848/ Podatki, dochody z majątków w pow. strzelińskim. 7. Sprawy wojskowe /1510-1740/ Słuzba rycerska, przeglądy, werbunek, wojna trzydziestoletnia, fortyfikacje, zaopatrzenie, przemarsze. 8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1536-1890/ Wykaz i dane szacunkowe co do osób stanu szlacheckiego i chłopów, rejestr łanów, kataster, szkody, drożyzna, statystyka rolna, sprawy cechowe, uprawa winnej latorośli, sprawa wikliny, sądownictwo, hodowla bydła, handel, przemysł. 9. Sprawy oświatowe i obyczajowe, kultura i sztuka /1543-1819/ Sprawy szkolne, stypendia, sztuka, cenzura obyczajowa, czary, drukarstwo. 10. Sprawy kościelne /XVw. - 1861/ Statystyka kościelna, sprawy kościoła ewangelickiego, konsystorz, obyczaje i zwyczaje kościelne, sprawy małżeństw, skargi, odstępcy, zamykanie kościołów, ucisk religijny, wychowanie młodzieży, podatek wojenny, opłaty kościelne, kościół katolicki, klasztory, fundacje dobroczynne. 11. Aneks /1358-1600/ Landbuch, rachunki. Number of units in the group: 486
82/2/0 Księstwo Brzesko-Legnicko-Wołowskie 1290 - 1820 0 Unroll
1. Dokumenty księstw brzeskiego, legnickiego i wołowskiego /1338-1830/ Książęta i ich rodziny, stosunek książąt do Korony Czeskiej, sprawy finansowe, stosunki graniczne z Królestwem Polskim, regalia, domeny, sprawy lenne, stany księstwa, ustrój administracyjno-sądowy, militaria. 2. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie brzeskim /1318-1820/ Przywileje, orzeczenia w sporach, kupno-sprzedaż, nadania i potwierdzenia posiadania dóbr, sprawy spadkowe. 3. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie legnickim /1320-1795/ Zawartość j.w. 4. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie wołowskim /1290-1778/ Zawartość j.w. Number of units in the group: 1192
82/3/0 Księstwo Głogowskie 1386 - 1870 0 Unroll
I. Dokumenty 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1397-1518/ Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdu, sprawy finansowe i graniczne księstwa, stosunek do sąsiadów. 2. Stany /1493-1523/ Spory i ich roztrzyganie, przywileje. 3. Zarządzanie księstwem /1495-1686/ Wybór starosty księstwa. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1413-1476/ Potwierdzenie kupna-sprzedaży majątków. 5. Skarbowość /1523/ Sprawa uiszczenia należności do kasy królewskiej. 6. Księstwo głogowskie /1386-1795/ Układ dokumentów wg poszczególnych miejscowości, a w ich obrębie chronologicznie. II. Akta 1. Książę i jego stosunek do podległego mu księstwa /1329-1870/ Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdu, reskrypty cesarskie, przywileje, fiskalia, sprawy graniczne (m.inn. z Polską), skargi, mennica i moneta, sprawy pocztowe, handel solny, regalia rolne, sprawy celne, piwowarstwo, wyszynk piwa, dopływ pieniędzy, gwałty wojska, domeny i urzędy domenowe, lenna, sprawy łaski. 2. Stany /1501-1808/ Sejmiki krajowe i powiatowe, spory między miastami i właścicielami majątków, podatki, przywileje stanowe, patenty i zarządzenia, urzędnicy, miasta, zadłużenia, poddani, Żydzi i Cyganie. 3. Zarządzanie księstwem /1546-1749/ Urzędnicy, sprawy starostów księstwa, zarządzenia, reskrypty, sprawozdania starosty księstwa i protokoły, sprawy lenne, depozyty, kancelaria księstwa, supliki. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1550-1789/ Sprawy organizacyjne, zarządzenia cesarskie i Wyższego Urzędu, procedura sądowa, sprawy opiekuńcze, hipoteka sądowa, sąd dworski, czudy, sad mański, sprawy cywilne,sprawy sporne. 5. Policja /1531-1747/ Statuty, sprawy leśne i łowieckie, policja sanitarna, lichwiarstwo, cenzura. 6. Skarbowość /1511-1740/ Sprawy podatkowe, akcyza, kontrybucje, sprawy rachunkowe i kasowe, pożyczki, zadłużenia księstwa. 7. Wojskowość /1550-1798/ Wojna trzydziestoletnia, powierzanie funkcji wojskowych, patenty, rekruci, musztra wojskowa, szkolenie, uzbrojenie, garnizon wojskowy w Głogowie, straże obywatelskie, sprawy personalne żołnierzy. 8. Kultura rolna i statystyka życia gospodarczego /1512-1840/ Matrykuły Głogowa i księstwa, wykazy majatków i wsi, oszacowanoa, spisy dóbr lennych, rolnictwo, rzemiosło, apteki i uzdrowiska, przemysł, rybołówstwo, handel, cło, budownictwo wodne i żegluga,drogi. 9. Sprawy obyczajowe i oświatowe /1587-1744/ Zawiadomienie o otwarciu akademii inżynieryjnej w Wiedniu, drukarstwo, fundacja dla studiującej młodzieży, procesy czarownic, znaleziska monet. 10. Sprawy kościelne i fundacje dobroczynne /1528-1811/ Statystyka, spisy majątków kościelnych, kościół ewangelicki i katolicki i ich wzajemne stosunki, sprawy związków małżeńskich, fundacje, jałmużny, kolekty, kolegiata w Głogowie, jezuici, podatki. 11. Aneks /1631-1715/ Number of units in the group: 837
82/4/0 Księstwo Karniowskie 1506 - 1868 0 Unroll
1. Prawa zwierzchnie i dochody panującego /1506-1740/ Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdownicze, przywileje, testamenty, fiskalia, sprawy graniczne, poczta, górnictwo, cła, domeny. 2. Stany /1561-1737/ Zzjazdy stanowe, Żydzi, sprawy pieniężne. 3. Zarządzanie księstwem /1548-1663/ Sprawy administracyjne, kancelaria, księgi urzędowe, urzędnicy. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1516-1657/ Prawo krajowe, sprawy sporne, przestępczość. 5. Policja /1637-1736/ Korespondencja w sprawach policyjnych, ordynacja apteczna. 6. Skarbowość /1544-1755/ Podatki, kontrybucje, pożyczki, akcyza, długi. 7. Wojskowość /1602-1740/ Przeglądy, zaopatrzenie wojsk, ekscesy, przemarzse. 8. Materiały statystyczno-sprawozdawcze /1690-1868/ Wykazy wsi i folwarków księstwa karniawskiego i bytomskiego, klęski żywiołowe. 9. Sprawy kościołów i fundacji /1562-1805/ Sprawy kościoła ewangelickiego, oświata, klasztory, fundacje, misje, sprawy finansowe, wizytacje.. Number of units in the group: 102
82/5/0 Księstwo Legnickie 1329 - 1818 0 Unroll
1. Książę i jego stosunek do podległego mu księstwa /1329-1818/ Sprawy lenne, przywileje, granice, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, handel solą, cła, przemysł, sprawy rodzin spokrewnionych, sprawy finansowe, majątki, nadania, zastawy, inwentarze majątkowe, czynsze. 2. Administracja /1621-1658/ Sprawy gruntowe. 3. Ustrój polityczno-sądowniczy /1478-1809/ Sąd dworski, zarządzenia, zatargi, przestępstwa, czary, skargi cywilne, prawo rycerskie, prawo mańskie. 4. Policja /1500-1740/ Zarządzenia dotyczace polowań, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, sprawy budowlane i drogowe, kontrola ruchu ludności, epidemie chorób, zwalczanie pasożytnictwa, ceny targowe 5. Skarbowość /1504-1740/ Budżet, podatki, kontrybucje, akcyzy, zadłużenia. 6. Wojskowość /1548-1740/ Wojna trzydziestoletnia, przeglądy, słuzba v armii szwedzkiej, ekscesy, umocnienia miejskie w Legnicy, zbrojenia. 7. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1418-1785/ Wykazy majątków, wykazy miast i wsi, urbarze, szkody, uprawa tytoniu, gospodarka rybna, handel, rzemiosło. 8. Oświata i kultura /1557-1810/ Sprawy szkolne (Akademia Rycerska w Legnicy), stypendia, odbudowa zamku w Legnicy, fundacje, muzyka i sztuka. 9. Sprawy kościelne /1378-1783/ Statystyka, sprawy kościoła ewangelickiego, sprawy konsystorza, cenzura kościelna, duchowieństwo, kościół katolicki, klasztor benedyktynek w Legnicy, kolegiata w Legnicy, jezuici, wizytacje. 10. Aneks /1400-1619/ Księgi ławnicze, księgi miejskie - Złotoryja. Number of units in the group: 499
82/6/0 Księstwo Nyskie 1360 - 1866 0 Unroll
I. Dokumenty /1435-1503/ - układ chronologiczny II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1548-1846/ Sprawy lenne i hołdownicze, sprawy dworu biskupiego, funkcje publiczne, sprawy finansowe, górnictwo, sprawy mennicze, pocztowe i celne, browarnictwo, majątki i domeny, urzędnicy, sprawy leśne, przemysł, nobilitacje. 2. Stany /1549-1832/ Zwoływanie przedstawicieli stanów, funkcje publiczne, zażalenia, wykazy dóbr stanu rycerskiego, miasta, poddani wiejscy, Żydzi, Cyganie 3. Zarządzanie księstwem /1472-1824/ Mianowanie urzędników różnych szczebli, spory kompetencyjne między rządem księstwa a starostą krajowym, archiwum, kancelaria,depozyty, protokoły starostwa powiatowego w Nysie, missiva, patenty,reskrypty, ordynacja księgowa. 4. Ustrój prawno-sadowniczy /1553-1848/ Prawo szlacheckie, sprawy jurysdykcji sądowej, statuty, urzędy, listy prawego pochodzenia, pełnomocnictwa, sprawy kryminalne, zatargi, pojedynki, mordy, czary, pasożytnictwo. 5. Policja /1550-1810/ Regulaminy policyjne, policja krajowa, sanitarna, przeciwpożarowa, przemysłowa i targowa, drogowa, sprawy cenzury. 6. Skarbowość /1577-1789/ Działalność poszczególnych urzędów rentowych, podatki, akcyzy, pożyczki, zadłużenia. 7. Wojskowość /1561-1778/ Werbunek, rekwizycje, przemarsze, ekscesy, przeglądy, system obronny, wojna trzydziestoletnia, zaopatrzenie, kwaterunki, służba rycerska, twierdza v Nysie, bractwo kurkowe. 8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1550-1748/ Wykazy majątków, urbarze, zagospodarowanie wolnych gospodarstw, owczarnie, szkody polowe, wykazy łanów, rzemiosło, przemysł papierniczy. 9. Sprawy obyczajowe, oświata /1515-1757/ Drukarstwo, przyroda, biblioteki, sztuka. 10. Sprawy kościelne /1415-1810/ Stanowiska kościelne, instrukcje dla duchownych, sprawy majątkowe, święta koscielne, sprawy małżeństw, wizytacje kościelne, protestanci, dwór biskupi, szkoły, szpitale, fundacje, stypendia, kolegiata w Nysie. 11. Aneks /1360-1778/ Kopiarze, księgi ziemskie, księga ławnicza. Number of units in the group: 724
82/7/0 Księstwo Oleśnickie 1320 - 1875 0 Unroll
I. Dokumenty /XVw./ - układ chronologiczny II. Akta 1. Korespondencja domu panującegow sprawach ogólnych księstwa i w sprawach rodzinnych /1324-1839/ Korespondencja, listy i sprawozdania dotyczące panujących książąt i ich rodzin, podróże, przepisy przywileje, sprawy graniczne, łowiectwo, rybołówstwo, hutnictwo, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, cła, domeny i regalia książęce, lenna, sprawy łaski. 2. Stany /1562-1849/ Zjazdy stanowe, miasta, poddani, Żydzi, Cyganie. 3. Sprawy zarządzania /1534-1856/ Ordynacje i statuty, urzędnicy,sprawy dotyczące domu brunszwickiego, registratura, kancelaria, księgi urzędowe, archiwum. 4. Sprawy prawno-ustrojowe, sądownictwo /1487-1842/ Prawo krajowe, sądownictwo książęce i ziemskie, organizacja sądów, sprawy cywilne, sprawy karne. 5. Sprawy policyjne /1551-1770/ Policja bezpieczeństwa, sanitarna, targowa i przemysłowe, budowlana, leśna, do spraw czeladzi, obyczajowa. 6. Skarbowość /1571-1797/ Sprawy podatkowe, cznsze, akcyzy, zadłużenia, roszczenia. 7. Wojskowość /1575-1788/ Przeglądy wojskowe, sprawy obronne, zaopatrzenie, wojna trzydziestoletnia, kwaterunki, pobór, przemarsze, podatki wojenne. 8. Rolnictwo, rzemiosło, przemysł, handel /1546-1862/ Handel, rzemiosło, lekarze, spisy wsi, spisy folwarków, majątki lenne, klęski żywiołowe, sprawy przeciwpożarowe, rejestry kopalni i młynów, urbarze, przemysł. 9. Sprawy kościelne /1594/ Spisy poddanych klasztoru trzebnickiego. 10. Aneks /1320-1769/ Kopiarz, sprawy własnościowe i procesowe. Number of units in the group: 1247
82/8/0 Księstwo Opolsko-Raciborskie 1303 - 1825 0 Unroll
I. Dokumenty 1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/ Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny. 2. Stany /1427/ Sprawy żydowskie. 3. Skarbowość /1454-1499/ Zadłużenia. 4. Militaria /1394/ Uwolnienie z niewoli. 5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/ Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym. 6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/ Zawartość j.w. II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/ Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze. 2. Stany /1558-1742/ Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana. 3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/ Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne, księgi ingrosacyjne. 4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/ Księgi skarg i wyroków. 5. Skarbowość /1620-1742/ Podatki, egzekucje, zastawy. 6. Wojskowość /1740-1779/ Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska. 7. Aneks /1532-1720/ Urbarze dóbr. Number of units in the group: 407
82/9/0 Księstwo Świdnicko-Jaworskie 1285 - 1836 0 Unroll
I. Dokumenty /XIII-XVw./ II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1366-1720/ Sprawy lenne, regalia książęce, przywileje, urzędowe protokoły fiskalne. 2. Stany /1504-1726/ Przywileje, kupno-sprzedaż majątków, spory między miastami, rycerstwem, przepisy, protokoły ze zjazdów, diariusze. 3. Zarządzanie księstwem /1308-1836/ Sprawy kancelaryjne i registraturalne, księgi hipoteczne, ziemskie, kupna-sprzedaży, protokołów, taksy, patenty, księgi ingrosacyjne. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1305-1742/ Księgi przesłuchań i protokoły sądu dworskiego. 5. Skarbowość /1637-1740/ Sprawy podatkowe i rachunkowe. 6. Wojskowość /1622-1729/ Sprawy wojenne, wojna 30-letnia, sprawy kontrreformacji. 7. Kultura rolna i statystyka /1495-1741/ Rejestry ziemskie, urbarze. 8. Aneks /1366-1852/ Rachunki, wyciągi z sejmików. Aneks: Dokumenty ks. Śląskiego Kazimierza i Bolka II Małego / 1363-1491/ - 3j. Number of units in the group: 300
82/10/0 Księstwo Wrocławskie 1261 - 1811 0 Unroll
I. Dokumenty /1281-1808/ - układ chronologiczny - zespół nr 1063 II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1261-1800/ Przywileje, stosunki z Polską, sprawy graniczne, mennica wrocławska i sprawy monetarne, poczta i jej działalność, sprawy celne, sprawy majątkowe, domeny, sprawy lenne oraz sprawy łaski. 2. Stany /1534-1783/ Urzędnicy, sejmik krajowy, rycerstwo, miasta, chłopi, Żydzi, Cyganie. 3. Zarządzanie księstwem /1317-1741/ Sprawy ogólno-administracyjne, personalne, patenty i reskrypty cesarskie. 4. Ustrój prawno-sadowniczy /1439-1739/ Zarządzenia i przepisy dotyczące postępowania sądowego, kancelaria sądowa, sądy krajowe i dworskie we Wrocławiu, Środzie Śląskiej i Namysłowie, prawo mańskie, sprawy kryminalne. 5. Policja /1554-1811/ Urzędnicy, sprawy graniczne, polowania, zarządzenia, utrzymanie porządku, zwalczanie żebractwa, policja przeciwpożarowa, drogowa, rzeczna, zdrowia, targowa, cenzura. 6. Skarbowość /1525-1743/ Urzędnicy, sprawy podatkowe, sprawy kasowe, subsydia, pożyczki. 7. Wojskowość /1489-1739/ Wojna trzydziestoletnia, odszkodowania wojenne, roszczenia, reklamacje, przeglądy, rekruci, inwalidzi wojenni, sprawy kryminalne, fortyfikacje, uzbrojenie i zaprowiantowanie, służba rycerska. 8. Kultura rolna i statystyka życia gospodarczego /1425-1737/ Statystyka rolna, sprawy handlowe, rzemiosło, handel, przemysł, rzeki, majątki. 9. Sprawy obyczajowe i oświecenia /1578-1775/ Rzeźbiarze, malarze, czary, aukcja książek. 10. Sprawy kościelne i fundacje dobroczynne /1572-1805/ Wizytacje, sprawy kościelne, różne zakłady dobroczynne, stypendia, zapomogi. 11. Aneks /1294-1538/ Kopiarze, rejestry majątkowe, podatki, długi. Number of units in the group: 864
82/11/0 Księstwo Ziębickie 1468 - 1882 0 Unroll
I. Dokumenty /1480-1492/ II. Akta 1. Książe i jego stosunek do podległych mu księstw /1492-1808/ Korespondencja i listy poszczególnych książąt, sprawy zastawu i podziału księstwa, hołdy, sprawy finansowe, graniczne, górnictwo, mennictwo, poczta, cła, domeny, zadłużenia, urbarze, sprawy lenne, sprawy łaski, zamek w Ziębicach. 2. Stany /1569-1742/ Przywileje stanowe, sejmiki księstwa, memoriały, sprawy sporne, sprawy żydowskie. 3. Zarządzanie księstwem /1560-1822/ Urząd starosty, urzędnicy, księgi protokołów, hipoteczne, sygnaturalne, inwentarze majątków i ich oszacowania, archiwum. 4. Ustrój prawno - sądowniczy /1570-1753/ Prawo krajowe, protokoły, sąd dworski, varia cywilne i karne. 5. Policja /1549-1740/ Sprawy aptek, choroby dziecięce, zatargi, ceny rynkowe, cenzura. 6. Skarbowość /1556-1740/ Sprawy podatkowe i rachunkowe. 7. Wojskowość /1565-1743/ Służba rycerska, bractwa kurkowe, wojna trzydziestoletnia. 8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1566-1727/ Spisy wsi i majątków, spisy członków stanów księstwa, rejestry łanów, urbarze. 9. Aneks /1468-XIXw./ Księga ławnicza Henrykowa, akta dotyczące majątków. Number of units in the group: 280
82/12/0 vacat - Księstwo Żagańskie - przekazany do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze 0 Unroll
Number of units in the group: 0
82/13/0 Hrabstwo Kłodzkie 1305 - 1943 0 Unroll
Dokumenty /1479-1798/ Ordynacja krajowa, przywileje stanu rycerskiego, nominacje, sprawy policyjne i wojskowe, sprawy majątkowe, dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym. I. Dokumenty dot. Hrabstwa lub jego części 1. Zarządzanie hrabstwem /1479-1696/ 2. Regalia minora /1626/ 3. Domeny /1483/ II. Stany /1618-1621/ III. Zarządzanie hrabstwem /1626-1715/ IV. Policja /1591-1596/ V. Militaria /1622/ VI. Poszczególne majątki /1345-1798/ Akta 1. Władanie hrabstwem, granice hrabstwa, sprawy lenne i dochodów panującego /1350-1854/ Władanie hrabstwem, hołdy, sprawy finansowe, dochodzenia i kary uczestników rebelii przeciw cesarzowi (1622-1634), wykopywanie skarbów i monet, stosunek do Śląska, Czech, Moraw i Polski. Spory graniczne, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, handel solą i tytoniem, wyrób prochu, sprawy leśne, cła, piwowarstwo, domeny, sprawy lenne, akty łaski, budynki publiczne. 2. Stany /1568-1741/ Rycerstwo (przywileje, sprawy majątkowe), urzędnicy miasta, wolni chłopi, poddani (przywileje, zwolnienia z poddaństwa, zbiegostwo, skargi, pańszczyzna), Żydzi. 3. Sprawy zarządzania hrabstwem /1520-1818/ Powoływanie starosty hrabstwa, urzędnicy, kancelaria, registratura, archiwum, rozporządzenia, reskrypty, patenty cesarskie, korespondencja, księgi protokołów, sprawozdania, reskrypty cesarskie, opiekuństwo, sprawy gruntowe i hipoteczne. 4. Sądownictwo /1543-1779/ Ustrój prawno - sądowniczy: reskrypty cesarskie i zarządzenia własne dotyczące postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych, sąd mański, ordynacja sądowa, opłaty sądowe, apelacje, obsady personalne sądów, sprawy apelacyjne, więziennictwo, sprawy kryminalne, morderstwa, otrucia, rabunki, poligamia, samobójstwa, varia cywilne. 5. Policja /1560-1745/ Żebractwo i włóczęgostwo, zakłócenie porządku i spokoju, policja przeciwpożarowa, drogowa, sanitarna, rzemieślnicza, targowa, łowiecka, obyczajowa, sprawy cenzury, kontrola ruchu ludności. 6. Finanse /1575-1741/ Urzędnicy podatkowi, kontrybucje, podatki, obligacje i pożyczki,sprawy rachunkowe, dochody, wydatki księstwa, katastry, akcyza, urząd rentowy. 7. Militaria /1600-1741/ Wojna 30-letnia, kontyngenty, szpitale wojskowe, przemarsze wojsk szwedzkich i brandenburskich, jeńcy, fortyfikacje,twierdza Kłodzka (budowa), zbrojownia. 8. Gospodarka i statystyka gospodarcza /1602-1850/ Dane statystyczne o hrabstwie, sprawy majątkowe, urbarze wsi, inwentarze, handel, przemysł, rzemiosło, pomiary. 9. Oświata, nauka, sztuka /1599-1824/ Szkolnictwo, biblioteki, księgi, alchemia, artyści, malarze, muzyka, poezja, teatr. 10. Sprawy kościelne i sprawy dobroczynnych fundacji /1305-1847/ Jurysdykcja kościelna, obsadzanie stanowisk (dekanaty) kościelnych, misje, fundacje, wizytacje kościelne, sprawy kasowe, praktyki religijne, dyspensy małżeńskie, kontrole rachunkowości, klasztor Minorytów v Kłodzku, joannici w Kłodzku. Aneks /1571-1894/ Urbarze, kurendy, tabele, księgi dochodów, miasto Duszniki, rzemiosło. Number of units in the group: 870
82/14/0 vacat - Margrabstwo Górnołużyckie - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
82/15/0 Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc 1319 - 1937 0 Unroll
1. Historia, statystyka, korespondencja /1396-1880/ Wiadomości historyczne, sprawy sejmików, rękopisy o treści historycznej, wykaz książąt i margrafów łużyckich, regulaminy dworskie, nobilitacje, sprawy ustrojowe, zamek w Budziszynie, statystyka (wykaz mężczyzn, miejscowości, majątków, gruntów i właścicieli, budynków miejskich), pomiary, sprawy graniczne, szacunki, przywileje stanów księstwa świdnicko- jaworskiego, czeska ordynacja krajowa. 2. Władanie Górnymi Łużycami /1635-1871/ Zmiany przynależności państwowej i zastaw Górnych Łużyc, hołdy, podział Łużyc, zastawy, dziedziczenie, uroczystości związane z domem książęcym i saskim domem królewskim, stosunki z Rejencją Legnicką. 3. Stosunki z ościennymi państwami i krajami /1546-1878/ Sprawy czesko-łużyckie, sprawy graniczne między Górnymi Łużycami w Saksonii i Prusach, współpraca obu części Łużyc, sprawy łużycko-sląskie, sprawy archiwalne. 4. Sprawy ustrojowe Margrabstwa Górnołużyckiego /1372-1883/ Ustrój krajowy: sprawy ustrojowe Górnych i Dolnych Łużyc, prawa, przywileje, spory, skargi wyznaniowe, przywileje dla miast i wsi ( w tym dla Związku Sześciu Miast), przywileje dla dominiów i majątków rycerskich, sprzedaż dóbr . 5. Stany /1533-1937/ Sprawy ogólne Stanów Krajowych, organizacja i działalność Sejmiku Prowincjonalnego, urzędy krajowe: ustrój stanowy, organizacja stanów, uchwały, protokoły z posiedzeń sejmików w Zgorzelcu, Dreźnie i Budziszynie, rejestry osób ze stanu szlacheckiego w księstwie zgorzeleckim i powiatach lubańskim i żytowskim, zawiadomienia o sejmikach, koresopondencja, sprawozdania, projekty spraw wnoszonych pod obrady, urzędnicy, urząd opieki nad sierotami, namiestnicy klasztorni, sekretariat ds. podatkowych, namiestnicy królewscy, starostowie, margrabstwa. 6. Wojskowość /1550-1883/ Powinności na rzecz wojska, sprawy obronne, uzbrojenie, wojna trzydziestoletnia, przemarsze, kwaterunki, zaopatrzenie, inwazja szwedzka Karola XII, rekrutacja, szpitale wojskowe. 7. Krajowa Kasa Kryminalna /1753-1840/ Koszty i opłaty dochodzeń, transport więźniów i ich zaopatrzenie. 8. Sprawy podatkowe /1582-1699/ System podatkowy, kontrybucje. 9. Fundacje /1750-1887/ Administracja funduszami dla biednych, fundacje na rzecz opieki społecznej. 10. Archiwum Krajowe /1605-1838/ Wykazy i repertoria archiwalne, zabezpieczenie i opracowanie zbiorów. 11. Sprawy ogólne /1498-1816/ Ustanowienie orderu, parenty, spory graniczne, przywileje, sprawy religijne, opieka nad czeskimi emigrantami, sprawy lenne, sprzedaż majątków, sprawy sądowe, sejmiki krajowe, rejestry szlachty, nobilitacje, nadawania tytułów, sądownictwo kościelne, klasztor w Marienthal, obsada parafii, poddani i ich powinności, sprawy monetarne, cła, akcyzy, podatki, kontrybucja szwedzka, zakaz wywozu broni w czasie wojny z Francją, poczta, epidemie, klasztor w Joachimstein ( fundacje, obsada, spory) . 12. Sejmy krajowe /1509-1926/ Sejm generalny i sejmiki prowincjonalne: zwołanie sejmików, korespondencja i sprawozdania. 13. Aneks /1549-1856/ Sprawy procesowe, spis wsi i miast Saksoni i ziem inkorporowanych, sprawy handlowe i podatkowe, konwencja w sprawie podziału Margrabstwa Górnych Łużyc, główna matrykuła rycerstwa śląskiego i górnołużyckiego. Number of units in the group: 2503
82/16/0 Stowarzyszenie Szlachty Niemieckiej - Oddział Śląski we Wrocławiu [1601-1748] 1871 - 1944 0 Unroll
Materiały o charakterze ogólnym /1910-1944/ Sprawy wielkiej własności, korespondencja w sprawie ustalenia przynależności do rodów szlacheckich, badania genealogiczne, tablice i informacje genealogiczne, domy książęce, herby, drzewa genealogiczne. Akta poszczególnych rodzin szlacheckich ( w układzie alfabetycznym) /1871-1944/ Number of units in the group: 752
82/19/0 vacat - Akta miasta Dusznik, pow.kłodzki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
82/20/0 Akta miasta Dzierżoniowa 1331 - 1942 0 Unroll
I. Dokumenty. /1417-1735/ Przywileje książęce, alienacje dóbr, zadłużenia mieszczan, sprawy rzemiosła i handlu. II. Akta. 1. Zarządzenia, sprawy organizacyjne, statystyka. /1578-1918/ Kroniki, wybory do Rady Miejskiej, rejestry, statystyka budynków i zawodowa. 2. Rada i kamera miejska. /1623-1941/ Organizacja, ustrój, personel: protokoły rady miejskiej i kolegium magistrackiego, wprowadzenie ustawy miejskiej z 1808 r., rachunkowość miejska, generalia dotyczące przekazania magistratowi administracji policyjnej, sprawy ratusza. 3. Administracja i dzierżawa dóbr miejskich. /1653-1890/ Sprawy uwłaszczenia ludności, przemysł wiejski, pobyt legionu polskiego na Dolnym Śląsku w 1807 r. 4. Przedsiębiorstwa przemysłowe, cła, opłaty miejskie. /1665-1890/ Cła i opłaty z tytułu dzierżawy różnych miejskich przedsiębiorstw. 5. Leśnictwo, myśliwstwo, sprawy graniczne. /1748-1879/ Sprawy leśne, kłusownictwo. 6. Budownictwo miejskie. /1743-1906/ Budżet, budowa ratusza, drogi, mosty, studnie, policja budowlana. 7. Sprawy policyjne. /1589-1938/ Bezpieczeństwo w mieście, prokuratura, miary, wagi, utrzymanie dróg i mostów, zakład ubezpieczeń od ognia. 8. Handel, rzemiosło, przemysł. /1613-1937/ Przemysł tekstylny, metalowy, skórzany, pończoszniczy, Izba Handlowa, lombard, rzeźnia, cechy rzemieślnicze i korporacje, kwestia żydowska. 9. Browarnictwo i gorzelnictwo. /1527-1895/ Produkcja piwa i wódki, dzierżawa miejskiego urbarza browarniczego, zezwolenia na wyszynk. 10. Kościoły i szkoły, szpitale i opieka społeczna. /1555-1942/ Ustawodawstwo, personalia, inwestycje, statystyka. 11. Sądownictwo. /1648-1919/ Protokoły sądowe. 12. Wojskowość. /1741-1889/ Kontrybucje wojenne z lat 1759-1763, materiały do dziejów miasta (głównie z okresu wojen napoleońskich). 13. Podatki i opłaty na rzecz miasta. /1741-1941/ Ustawodawstwo podatkowe, podatki, cła akcyzy. 14. Policja krajowa. /1612-1934/ Więziennictwo, wyroki śmierci od 1667 r., wykazy polskich i rosyjskich zbiegów z lat 1843-1856, zakłady opieki społecznej i pracy, materiały do Wiosny Ludów, cenzura, utworzenie Muzeum w Dzierżoniowie. 15. Sprawy władzy suwerennej. /1420-1887/ Hołdy, zjazdy, zarządzenia władz państwowych. 16. Aneks. /1610-1935/ Number of units in the group: 1740
82/21/0 Akta miasta Kłodzka 1324 - 1945 0 Unroll
I. Dokumenty. /1328-1926/ Przywileje, alienacje dóbr poręczenia, czynsze kościelne, zwolnienia od opłat celnych, skrypty dłużne, sprawy górnicze, zamki, sprawy cechowe, ugody, instrukcje poselskie, urbarze, powinności, testamenty, inwentarze, Żydzi, listy prawego pochodzenia, sprawy wojskowe i policyjne, szpitale, szkolnictwo, sądownictwo, sprawy konserwatorskie i archeologiczne./1328 - 1926/ II. Akta. 1. Sprawy organizacyjne, ustawodawstwo. /1324-1939/ Statystyka, kancelaria i registratura: protokoły i uchwały rady miejskiej, zjazdy miast śląskich i pruskich, wybory do Rady Miejskiej, sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy, kroniki miejskie, statystyki o stanie miasta, sprawozdania administracyjne i prasowe, sprawy robotnicze i strajki w l. 1898-1923, instrukcje kancelaryjne, registratura i archiwum miejskie. 2. Posiadłości ziemskie, leśnictwo, rybołówstwo, posesje miejskie. /1477 - 1938/ Dzierżawy majątkowe, sprzedaże działek gruntowych, procesy majątkowe, sprawy graniczne, sprawy leśne, spisy domów. 3. Sprawy budowlane. /1676 - 1932/ Zarządzenia budowlane, działalność deputacji budowlanej, inwestycje budowlane, budownictwo komunalne i państwowe, plan zabudowy miasta z 1776 r. 4. Sprawy wodne, pożary. /1565 - 1938/ Utrzymanie kanalizacji, rzek, rowów, mostów i dróg, kataster rzeczny, młyny, pożary i ubezpieczenia od ognia. 5. Budowa dróg i komunikacja. /1627 - 1937/ Budowa oraz naprawa dróg i ulic, zakładanie zieleńców, oświetlanie ulic, komunikacja, telegraf, poczta, kolej. 6. Przedsiębiorstwa miejskie. /1647 - 1931/ Gazownia, wodociągi, elektrownia, cegielnia, rzeźnia, browar miejski i słodownia. 7. Rolnictwo, ogrodnictwo, górnictwo, handel. /1742 - 1943/ Wysiew zbóż i roślin przemysłowych, uprawa ziemniaków, ogrodnictwo i sadownictwo, górnictwo węglowe, handel wewnętrzny i zagraniczny, izby handlowe, sąd kupiecki, jarmarki i targi, ceny zbóż artykułów spozywczych, dzierźawy stoisk, miary i wagi. 8. Rzemiosło. /1496 - 1936/ Przywileje cechowe, instrukcje rzemieślnicze, ustawy, sądy, katastry, izby przemysłowe, uwłaszczenie rzemiosła, sprawy poszczególnych rzemiosł i cechów. 9. Fabryki i zakłady przemysłowe. /1742 - 1936/ Fabryki, praedsiębiorstwa, towarzystwa akcyjne, postęp techniczny, sprawy robotnicze, związki zawodowe, związki pracodawców, kasy chorych, ubezpieczenia. 10. Opieka społeczna. /1742 - 1940/ Spisy podopiecznych, fundusze szpitala i miasta na cele charytatywne, legaty, dotacje, stypendia. 11. Szpitale i służba zdrowia. /1414 - 1944/ Dobra szpitalne, budowa szpitali, protokoły zarządu, fundacje, policja i komisja sanitarna, administracja, walka z epidemiami i chorobami zwierząt, szczepienia ochronne, ochrona sanitarna żywności. 12. Finanse i podatki. /1621 - 1942/ Zarządzenia finansowe, sprawy kamery miejskiej, pożyczki i długi miejskie, loteria, lombardy, podatki komunalne i państwowe, kasy ( opieki społecznej, szpitala, szkół). 13. Szkolnictwo i sprawy młodzieżowe. /1649 - 1938/ Opieka nad młodzieżą, deputacja szkolna, rady szkolne, wyższe zakłady naukowe, szkoły średnie, zawodowe, budownictwo i utrzymanie szkół. 14. Sprawy kościelne i wyznaniowe. /1338 - 1944/ Konsystorz ewangelicki, stosunek władz miejskich do kościołów, budownictwo i remonty kościołów, sprawy dekanatu w Kłodzku, jubileusze kościelne, kongregacja duchownych, sprawy cmentarzy, personalne. 15. Instytucje kulturalno-oświatowe. /1575 - 1945/ Dzierżawy i przebudowa teatru miejskiego, kina, zezwolenia na imprezy kulturalne, udział Kłodzka w budowie pomników we Wrocławiu i w Kłodzku, Miejski Urząd Prasowy, biblioteki, muzeum, kroniki miejskie. 16. Organizacje i związki. /1848 - 1938/ Organizacje polityczne, robotnicze, gospodarcze, rzemieślnicze, handlowe, młodzieżowe, sportowe, kombatanckie. 17. Sprawy personalne. /1650 - 1945/ Instrukcje i wykazy personalne Rady Miejskiej i Magistratu, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, szkół, policji, wynagrodzenia. 18. Sprawy policyjne. /1560 - 1945/ Sprawy organizacyjne żandarmerii i policji, policja, przemysłowa, drogowa i powiatowa, graniczna i budowlana, sprawy meldunkowe, więzienia, sprawy Żydów, obcokrajowców, spisy ludności, sprawy robotników obcych (w tym polskich) w okresie hitlerowskim. 19. Sądownictwo. /1712 - 1928/ Sąd miejski, sprawy Magistratu z mieszkańcami, Sąd Rozjemczy, sprawy kryminalne, Sąd Ławniczy, testamenty. 20. Sprawy wojskowe i wojenne. /1564-1943/ Garnizon kłodzki, budowa twierdzy i fortyfikacji miejskich, ciężary i szkody wojenne, kwaterunki, zaopatrzenie. 21. Urząd stanu cywilnego. /1811 - 1938/ Organizacja i administracja urzędu stanu cywilnego, rejestry metrykalne i wojskowe. 22. Uzupełnienia. /1751-1930/ Listy prawego urodzenia, listy ukończenia nauki rzemiosła, archiwum Magistratu, sprawy rachunkowo-kasowe. 23. Aneks. /1406-1880/ Skargi i zażalenia, sprawy kościelne i klasztorne (kolegium jezuitów), akta cechowe, akta gruntowe, testamenty, intercyzy, sprawy majątkowe. Repertorium akt dot. rozbudowy miasta, sprawy rzemieślnicze, zarządzenia Stanów Prowincjonalnych dla Dolnego Śląska, Hrabstwa Kłodzkiego i Górnych Łużyc. Zarząd Policji Budowlanej: akta i plany budynków z obszaru Starego Miasta Kłodzka. - 731 j.a. Number of units in the group: 7925
82/22/0 vacat - Akta miasta Lubania - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu (obecnie Oddział w Bolesławcu) 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1 to 20 of 2,863 entries.