Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach

Reference code
21/318/0
Border dates
1944-1947
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Administracyjny z lat 1945-1946: protokóły zjazdów komisarzy ziemskich, sprawozdania z działalności WUZ i powiatowych urzędów ziemskich. Wydział Urządzeń Rolnych z lat 1944-1946: sprawy parcelacji w poszczególnych powiatach, wykazy gospodarstw poniemieckich, scalanie gruntów poszczególnych wsi, wykazy lasów prywatnych. Wydział Techniczno- Pomiarowy z lat 1945-1946 sprawozdania z prac parcelacyjnych i scaleniowych. Wydział Wodno- Melioracyjny z lat 1945-1947: inspekcje urzędów i władz wodnych I instancji, programy robót, opracowania i zatwierdzenia projektów, zaopatrzenie osiedli w wodę, sprawy powodziowe. Wydział Funduszu Ziemii z lat 1945-1947: księgi główne i inwentarze poszczególnych majątków, sprawozdania z kontroli majątków, sprawozdania z obrotu naturaliami i inwentarzem żywym, wykazy obszarów zasianych. Wydział Prawny z lat 1945-1946: opinie prawne, sprawy uregulowania tytułów własności rozparcelowanych majątków, zażalenia. Wydział Weterynarii z lat 1944-1947: przepisy i zarządzenia, protokóły z konferencji lekarzy, dzienniki czynności powiatowych lekarzy weterynarii, spisy zwierząt gospodarskich, budowle lecznic dla zwierząt, zwalczanie zaraźliwych chorób.

The history of the creator:

Wojewódzki Urząd Ziemski został zorganizowany w 1944 r. w Sandomierzu na mocy dekretu PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r., a następnie w styczniu 1945 został przeniesiony do Kielc. Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego należała opieka nad rolnictwem i przeprowadzaniem reformy rolnej. Opierając się na dekrecie z dnia 12 sierpnia 1946 roku, wojewoda kielecki wydał w dniu 29 marca 1947 roku zarządzenie, na mocy którego sprawy administracji rolnictwa o reform rolnych Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Kielcach powierzone zostały Wydziałowi Urządzeń Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego, sprawy weterynaryjne Wydziałowi Weterynarii, sprawy organizacyje budżetowe i gospodarcze wydziałowi ogólnemu UWK. Likwidacja urzędu nastapiła przed 8 lutego 1947 roku W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1944-1947

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

634

Total archival units developed :

634

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

brak sygn. 558