Akta gminy Gowarczów

Reference code
21/525/0
Border dates
[1845] 1864-1944 [1948]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

księga zapisu uczniów zgromadzenia kołodziejskiego i stolarskiego w mieście Gowarczowie sygn 1, księgi ludności sygn 2-5, 12-26, 93, 113, 115-118, 120, księgi do zapisywania wyroków sądowych sygn 6, 8, fragment tabeli likwidacyjnej sygn 7, księgi uchwał sygn 9-11, 60-63, akta stanu cywilnego sygn 27-28, 119, ubezpieczenia od ognia sygn 29-42, 68-69, budżety sygn 70- 75, korespondencja z CK Komendą Obwodową w Końskich sygn 43-44, akta urzędu gminy sygn 45, rekwizycja sygn 46, utrzymanie dróg sygn 47, 79, szkolnictwo sygn 48, 80-82, straż ogniowa sygn 49, statystyka sygn 50 -51, 55-56, akta dotyczące pracowników urzędu gminy sygn 52-54, spisy majątków sygn 57, akta dot stowarzyszeń sygn 58, akta dot rolnictwa sygn 59, przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe sygn 64, pożyczka państwowa sygn 66, akta dot podatków i darowizn 65, 67, rejestry podatkowe sygn 76-78, lecznictwo, epidemie sygn 83-85, akta dot zwierząt, chorób zwierzęcych i rzeźni sygn 86, akta o jeńcach, rekrutach, weteranach, zapomogach dla rodzin rezerwistów sygn 87-90, aprowizacja sygn 91, ceny sygn 92, akta dot wydawania zaświadczeń sygn 94 klasyfikacja i mobilizacja koni sygn 95, 97, wydawanie paszportów sygn 96, prenumarata pism sygn 98, akta dot ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych, bezrobocia, zapomóg sygn 99-100, budżety sygn 101-102 sprawozdania rachunkowe sygn 103, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe sygn 104, 107, podatki sygn 105,-106, 108-112, 121-125, wykazy wysiedlonych z Warszawy sygn 114.

The history of the creator:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23.03.1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28.11.1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

[1845] 1864-1944 [1948]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

125

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak