Akta gminy Przedbórz

Reference code
21/531/0
Border dates
1864-1944 [1947]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Tabele nadawcze sygn 1-2, księgi ludności sygn 3-6, 41, 91-93, zasiłki dla rodzin żołnierzy sygn 7, 53, 97, akta dot cudzoziemców sygn 8, akta dot urodzeń, małżeństw i zgonów sygn 10-11, 15-16, 98-99, 102, akta dot ubezpieczeń sygn 13, 36, 47, 51, akta dot. zapomóg 14, akta dot poborowych sygn 17, 22, 25, 37, akta dot spraw sądowych i karnych, aresztanci sygn 9, 18-19, 21, 26, 46, 59, 61, 68, leśnictwo sygn 23, 103, podatki i daniny sygn 27, 30, 64-67, 69-76, 78-87, 89, 96, statystyka sygn 29, akta urzędu gminy sygn 28, 42, akta dot. pożaru we wsi Zuzowy i Nosalewice sygn 31, 105, akta dot. dróg sygn 32, 49, lecznictwo sygn 12, 24, 33, 45, 104, wykroczenia sygn 34, szkolnictwo sygn 35, rolnictwo i handel sygn 38, 40, 48, 55, podatki sygn 39, 43, akta dot wyborów sygn 50, 58, 60, akta dot poszukiwań różnych osób i rzeczy sygn 52, kontyngenty sygn 54, ewidencja zwierząt i wozów sygn 56, 106, rejestry mieszkańców sygn 57, sprawozdania rachunkowe sygn 62-63, wykazy osób posiadających nieruchomości budowlane sygn 77, 90, akta dot. werbunku do Baudienstu sygn 94, księgi biercze sygn 95.

The history of the creator:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23.03.1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28.11.1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1864-1944 [1947]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

106

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak