Akta gminy Sworzyce

Reference code
21/535/0
Border dates
1889-1945 [1950]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dział Ogólno Organizacyjny1899-1939(1940, 1950) sygn 1-37 Uchwały protokoly sprawy organizacyjne statystyka sprawy osobowe zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych majątek gmin i gromad Dzial Finansowo Budżetowy 1921-1922,1924-1925,1927-1939 sygn 38-166 budżety sprawozdania rachunkowe dzienniki główna i kasowe sumy przechodnie podatki książka kasowa swiadczenia drogowe Bank Rolny ubezpieczenia rzeczowe listy płac księgi dłużników i dochodów rozkład podatków dochody gminy kontrola podatków rejestr podatkowy księga biercza dochody obce Dzial Gospodarki Gminnej 1932-1938 sygn 167-184 drogi i mosty rolnictwo weterynaria i hodwola przemysł handel i rzemiosło Dzial Administracji Spolecznej 1932-1939 sygn 185-205 szkolnictwo Dozór szkolny zdrowotność opieka spoleczna powodzianie bezrobocie oświata Dzial Administarcyjny 1915-1939,(1940-1943,1949) sygn 206-253 właściciele akta stanu cywilnego kontrola meldunkowa dowody osobiste ewidencja ludności kontrola urzedników administracji gminnej bezpieczeństwo publiczne mobilizacja wojsko komunikacja pozwolenia budowlane rejestr budowlany akta sądowe służba listonoszy wytyczne obchodu świąt narodowych pożycznki pisma w sprawie urzędów rozjemczych Dzial Finansowo Budżetowy 1940-1945 sygn 254-293 budżety roczne sprawozdania rachunkowe księga kontowa dla sum pozabudżetowych książki kasowe dziennik główna księga biercza rejestry podatków i świadczeń w naturze ewidencja skladek ubezpieczeniowych od budynków Dzial Gospodarki Gminnej 1940-11943 sygn 294-297 drogi i place rejestr danin od mieszkańców ksiązki wytwórczości rolniczej Dzial Administracji Społecznej 1940-1944 sygn 298-303 opieka społeczna akta stanu cywilnego ewidencja i kontrola ruchu ludności

The history of the creator:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23.03.1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28.11.1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Border dates:

1889-1945 [1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

305

Total archival units developed :

305

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak