Kasa Stefczyka w Grabowie

Reference code
52/224/0
Border dates
1938-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Kasa Stefczyka w Grabowie 1938-1951 sygn. 1 do sygn. 15 Zarządzenia własne, protokóły, sprawozdania, plan finansowy, bilans kasy

The history of the creator:

W XIXw. oprócz banków państwowych, samorządowych i prywatnych oraz Towarzystw Kredytowych kształtował się system drobnego kredytu. Były to spółdzielnie kredytowe i kasy oszczędności. Kasy oszczędności działały jako instytucje państwowe . Na ziemiach polskich działały spółdzielnie typu Schultzego Delitsch oraz Raiffeirena, zwane Kasami Stefczyka. Kasy Stefczyka działały na terenie wsi. W 1930 r. została założona Kasa Stefczyka w Grabowie co wynika ze sprawozdania o stanie i rozwoju Kas Stefczyka na terenie powiatu łęczyckiego, łódzkiego i brzezińskiego na dzień 1 grudnia 1932 r. Brak dokumentów potwierdzających o pierwszym okresie jej działalności. Siedzibą kasy był Grabów gm. Grabów. Brak dokładnej lokalizacji w pierwszych latach działalności. W trakcie okupacji w 1940 r. nauczyciel Niemiec (brak nazwiska) dokonał rabunku tłumacząc , że likwiduje majątek. Kasa Stefczyka w Grabowie została zawieszona w czynnościach 30.06.1940 r. Dopiero 14 kwietnia 1946 r. na walnym zgromadzeniu w lokalu miejscowej Szkoły Powszechnej w Grabowie, podjeto decyzję o wznowieniu działalności Kasy Stefczyka w Grabowie. Walne Zgromadzenie w 1949 r. obradowało w budynku Gminnej Rady Narodowej w Grabowie. W 1950 r. Kasa zmieniła swoją siedzibę -funkcjonowała w mieszkaniu przejętym na rzecz biura po Feliksie Barańskim. Obowiazującym statutem Kasy Stefczyka w Grabowie był statut z 1945 r. Celem Spółdzielni w Grabowie było podniesienie dobrobytu swych członków oraz współdziałanie w ich rozwoju kulturalnym. Głównym zadaniem kasy było przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych, wydawanie książeczek wkładu imiennych, udzielanie pożyczek, wydawanie przekazów, czeków, dokonywanie wypłat i wpłat. Ponadto Kasa Stefczyka zajmowała się kupnem i sprzedażą na rachunek własny lub osób trzecich papierów procentowych, odbierała również wpłaty na rachunek osób trzecich, inkasowała weksle.Wg statutu z 1945 r. sprawami spółdzielni kierowali: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Zarząd składał się z 3 członków, wybranych na 3 lata poprzez Radę Nadzorczą z pośród członków spółdzielni, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Posiedzenia Zarządu odbywały się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz na tydzień, w czasie z góry wyznaczonym. Zarząd reprezentował spółdzielnię w sądzie i poza sądem bez osobnych pełnomocnictw oraz prowadził wszystkie sprawy spółdzielni. Rada Nadzorcza składała się z 3 członków i 3 zastępców, wybranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie z pośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływał przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na miesiąc Rada Nadzorcza czuwała nad prowadzeniem przez Zarząd interesów spółdzielni, informowała o biegu spraw spółdzielni i czuwała nad tym, by interesy były prowadzone zgodnie z ustawami, statutem, regulaminem i uchwałami Walnych Zgromadzeń. Walne zgromadzenia zwyczajne zwoływane były przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca kwietnia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należło: wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, decydowanie o pociąganiu ich do odpowiedzialności sądowej i wybór pełnomocników do prowadzenia przeciwko nim procesów, zatwierdzanie bilansów i sprawozdań rocznych. Kasa Stefczyka w Grabowie funkcjonowała do 1951 r.

Border dates:

1938-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

15

Total archival units developed :

15

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 15 j.a.
Book inventory approved Tak 15 j.a.