Kasa Stefczyka w Leśmierzu

Reference code
52/226/0
Border dates
1925-1941
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Kasa Stefczyka w Leśmierzu 1925-1941 sygn. 1-14 Protokóły Rady Nadzorczej, sprawozdania, księgi wkładów, udziały i pożyczki dziennik główna W trakcie skontrum w 2005 r. dokonano przesunięcia sygn. 11 do zespołu nr 224 (Kasa Stefczyka w Grabowie) 1938-1935 sygn. 15-17Księga udziałów i pożyczek Kasy Stefczyka w Leśmierzu, bilans Kasy, Akta dowodowe

The history of the creator:

W XIXw. oprócz banków państwowych, samorządowych i prywatnych oraz Towarzystw Kredytowych kształtował się system drobnego kredytu. Były to spółdzielnie kredytowe i kasy oszczędności. Kasy oszczędności działały jako instytucje państwowe . Na ziemiach polskich działały spółdzielnie typu Schultzego Delitsch oraz Raiffeirena, zwane Kasami Stefczyka. Kasy Stefczyka działały na terenie wsi. Kasa Stefczyka w Leśmierzu została założona 16.04. 1928 r. co wynika ze sprawozdania o stanie i rozwoju Kas Stefczyka na terenie powiatu łęczyckiego, łódzkiego i brzezińskiego na dzień 1 grudnia 1932 r. Siedzibą kasy był Leśmierz gm. Leśmierz. Brak dokładnej lokalizacji w pierwszych latach działalności. Statut Kasy Stefczyka w Leśmierzu został zarejestrowany 14 sierpnia 1928 r. pod numerem 347 w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Działalność Kasy Stefczyka rozciągała się na gminę Leśmierz. Kasa od 1929 r. była członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych. Celem Spółdzielni w Leśmierzu było podniesienie dobrobytu swych członków oraz współdziałanie w ich rozwoju kulturalnym. Głównym zadaniem kasy było przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych, wydawanie książeczek wkładu imiennych, udzielanie pożyczek, wydawanie przekazów, czeków, dokonywanie wypłat i wpłat. Ponadto Kasa Stefczyka zajmowała się kupnem i sprzedażą na rachunek własny lub osób trzecich papierów procentowych, odbierała również wpłaty na rachunek osób trzecich, inkasowała weksle.Wg statutu sprawami spółdzielni kierowali: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Zarząd składał się z 3 członków, wybranych na 3 lata poprzez Radę Nadzorczą z pośród członków spółdzielni, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Przewodniczącym Zarządu Kasy Stefczyka w Leśmierzu był Jan Basiewicz. Posiedzenia Zarządu odbywały się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz na tydzień, w czasie z góry wyznaczonym. Zarząd reprezentował spółdzielnię w sądzie i poza sądem bez osobnych pełnomocnictw oraz prowadził wszystkie sprawy spółdzielni. Rada Nadzorcza składała się z 3 członków i 3 zastępców, wybranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie z pośród członków spódzielni w głosowaniu tajnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływał przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na miesiąc Rada Nadzorcza czuwała nad prowadzeniem przez Zarząd interesów spółdzielni, informowała o biegu spraw spółdzielni i czuwała nad tym, by interesy były prowadzone zgodnie z ustawami, statutem, regulaminem i uchwałami Walnych Zgromadzeń. Walne Zgromadzenia zwyczajne zwoływane były przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca kwietnia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należało: wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, decydowanie o pociąganiu ich do odpowiedzialności sądowej i wybór pełnomocników do prowadzenia przeciwko nim procesów, zatwierdzanie bilansów i sprawozdań rocznych. Brak dokumentów potwierdzających kiedy kasa uległa likwidacji.

Border dates:

1925-1941

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 16 j.a.
Book inventory approved Tak 16 j.a.