Sąd Sierocy w Wasilkowie

Reference code
4/273/0
Border dates
1892-1915
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Akta ogólne 1909-1915, sygn. 1-3. Akta spraw 1892-1915, sygn. 4-49.

The history of the creator:

Sądy sieroce powstały na terenie Rosji w 1795 r. W obwodzie białostockim, który wszedł od 1807 r. w skład państwa rosyjskiego, organizacja sądownictwa opiekuńczego przejmowała wzory rosyjskie. Do reformy sądownictwa w 1864 r., sądy sieroce działały przy magistratach miejskich, zaś po reformie funkcjonowały przy sądach okręgowych. Sąd sierocy zajmował się sprawowaniem opieki nad majątkiem nieletnich sierot rodzin mieszczańskich, wdów kupców, mieszczan, rzemieślników cechowych i pospólstwa. Oprócz tego sądy te zajmowały się administracją majątków osób zesłanych na Sybir, zaginionych bez wieści, chorych umysłowo, głuchych, niemych, a także na polecenie Rządu Gubernialnego majątków obciążonych sekwestrem na rzecz państwa. W skład sądów sierocych wchodzili: przewodniczący – był nim głowa miejski lub inna osoba wybrana przez radę miejską i określona liczba członków wybieranych na zebraniu stanów (mieszczańskiego, kupieckiego i rzemieślniczego). Kadencja sądu trwała 3 lata

Border dates:

1892-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Vasilkovskîj Sirotskîj Sud

Languages:

Availability:

Total archival units:

49

Total archival units developed :

49

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak