Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gródku powiat Białystok

Reference code
4/388/0
Border dates
1958-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1960-1971, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958-1972, sygn. 14-20; Protokoły zebrań wiejskich, 1958-1972, sygn. 21-22; Kontrola zewnętrzna, 1963-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze, 1972, sygn. 24; Budżet gromady, 1964-1971, sygn. 25-32.

The history of the creator:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju- gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, było organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN była władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN zaś jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności na wsi w wyniku ruchów migracyjnych w kraju od 1957r. następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. Ostatnia korekta, która weszła w życie w 1972 roku. Faktycznie stworzyła warunki do pełnej likwidacji gromad.

Border dates:

1958-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1958-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

32

Total archival units developed :

32

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 32