Powiatowy Urząd Ziemski w Chełmie

Reference code
36/7/0
Border dates
1944-1947[1950]
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

działy: administracja z lat 1944-1947 (sygn. 1-21); sprawy prawne z lat 1946-1947 (sygn. 22); finanse z lat 1945-1946 (sygn. 23-28); urządzenia rolne z lat 1944-1947 (sygn. 29-44); rolnictwo z lat 1945-1947 (sygn. 45-47); fundusz Ziemi z lat 1944-1947 (sygn. 48-50); oświata rolnicza - charakterystyki ośrodków rolnych z lat 1944-1947[-1950] (sygn. 51-58); komisje ziemskie – powiatowa i gminne z lat 1946-1947 (sygn. 59); korespondencja z lat 1944-1947 (sygn. 60-62); sprawozdawczość i statystyka z lat 1945-1947 (sygn. 63-64)

The history of the creator:

Powiatowe urzędy ziemskie utworzone zostały zarządzeniem kierownika resortu Rolnictwa i Reform Rolnych o powołaniu do życia i organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich i w oparciu o dekret Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. Powiatowy Urząd Ziemski w Chełmie funkcjonował do 20 sierpnia 1947 r., kiedy został włączony z całą administracją i agendami do Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego w Chełmie. Sprawy weterynaryjne PUZ w Chełmie przejął Referat Weterynarii, sprawy organizacyjne i osobowe Referat Ogólno-Organizacyjny, sprawy budżetowe i rachunkowo-kasowe oraz gospodarcze Referat Budżetowo-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Chełmie Siedziba Powiatowego Urzędu Ziemskiego mieściła się w Chełmie. Status prawny - samorząd gospodarczy - urzędy powiatowe były I instancją orzekającą w sprawach przebudowy ustroju rolnego w zakresie przekazanych mu przez prawo kompetencji przy udziale powiatowych komisji ziemskich. Na czele powiatowego urzędu ziemskiego stał powiatowy komisarz ziemski, podlegający bezpośrednio kierownikowi wojewódzkiego urzędu ziemskiego. W zależności od rozmiaru prac w powiecie miał on przydzielony personel fachowy w postaci podkomisarzy ziemskich a także personel kancelaryjny. Zarządzenie nr 1 Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Lublinie z 22 sierpnia 1944 r. w sprawie organizacji pracy w urzędach ziemskich określało siedziby oraz tok pracy urzędu. Wśród 15 ówczesnych miast powiatowych województwa lubelskiego również Chełm został siedzibą powiatowego urzędu ziemskiego. Powiatowe urzędy ziemskie dzieliły się na wydziały: 1). Administracyjny; 2). Rolnictwa; 3). Leśnictwa; 4). Urządzeń Rolnych; 5). Techniczno-Pomiarowy; 6). Wodno-Melioracyjny; 7). Finansowy; 8). Prawny; 9) Weterynaryjny. Zasadnicze funkcje powiatowego urzędu ziemskiego pełnił kierownik urzędu, czyli komisarz ziemski, do którego obowiązków należało m. in. załatwianie spraw spornych dotyczących przydziału gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, prowadzenie spraw regulacyjnych uzupełniających Referat Rolnictwa, spraw scaleniowych, kierowanie gospodarką w państwowych ośrodkach kultury rolnej w powiecie oraz ogólny nadzór nad prowadzeniem pracy biurowej przez pracowników kancelaryjnych. Podkomisarz ziemski załatwiał wszystkie sprawy podczas nieobecności komisarza ziemskiego, ponadto prowadził sprawy komisyjnego szacunku opuszczonych budynków na terenie powiatu. Sekretarz powiatowego urzędu ziemskiego m. in. prowadził kancelarię ogólną, załatwiał korespondencję bieżącą, przygotowywał plan prac scaleniowych, prowadził sprawy dotyczące wydziałów: Administracji, Rolnego, Urządzeń Rolnych i Finansowego.

Border dates:

1944-1947[1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

107

Total archival units developed :

64

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 64
Working list Tak 43