Zbiór dokumentów pergaminowych

Reference code
1/1/0
Border dates
1155-1939
Number of series
0
Number of scans
3491

Content:

Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, weszłe do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn.

The history of the creator:

Rozmaici wystawcy dokumentów pergaminowych sprawiają, że nie można wyróżnić jednego aktotwórcy. Byli nimi królowie i książęta polscy, władcy innych krajów europejskich (Cesarstwo Rzymskie, królestwa Czech, Węgier, Szwecji Danii itd.), instytucje kościelne (Kuria rzymska, kościoły, klasztory), kancelarie sądów ziemskich i grodzkich, kancelarie miejskie, a także osoby prywatne.

Border dates:

1155-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

8892

Total archival units developed :

8892

Total archival units without records:

0

Total current materials

100.0

Total current materials developed

100.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Other aids Nie indeks chronologiczny
Book inventory approved Tak

zespół zmikrofilmowany wybiórczo-ponad 4000 j.a, liczne dokumenty pochodzace z Archiwum Koronnego Krakowskiego, archiwów klasztornych w: Bibl. Czartoryskich, Bibl. Jagiellońskiej, Bibl. PAU, AP w Krakowie, AP w Poznaniu, Bibl. PAN w Kórniku,