C.K. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Reference code
14/8/0
Border dates
1850-1918
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

Sprawy administracyjne: dzienniki urzędowe Starostwa, zarządzenia w sprawach postępowania administracyjnego, wybory do władz państwowych i samorządowych, sprawozdania z sytuacji gospodarczej i politycznej z lat 1861-1918, sygn. 1-44; Sprawy uroczystości oficjalnych: obchody świąt i uroczystości z lat 1961-1900, sygn. 45-61; Sprawy osobowe urzędników: zarządzenia, odznaczenia, opinie z lat 1856-1912, sygn. 62-92; Sprawy wojskowe: zarządzenia, inwazja pruska z lat 1863-1915, sygn. 93-116; Sprawy szkolne i kościelne: zarządzenia i korespondencja z lat 1854-1912, sygn. 117-133, 133a; Sprawy sanitarne i weterynaryjne: zarządzenia i korespondencja z lat 1866-1918, sygn. 134-148; Sprawy emerytalne: zarządzenia i korespondencja z lat 1910-1914, sygn. 149-154; Sprawy rolne i leśne: zarządzenia i korespondencja, odwadnianie pól, klęski żywiołowe z lat 1864-1912, sygn. 155-160; Przemysł, handel, rzemiosło, komunikacja: zarządzenia i korespondencja z lat 1864-1912, sygn. 161-182; Sprawy budowlane: utrzymanie dróg, mostów i innych obiektów, regulacja Olzy z lat 1864-1914, sygn. 183-190; Sprawy policyjne: działalność Polaków, ruch robotniczy, działalność ks. Stojałowskiego, nadzór nad politycznie podejrzanymi, internowani powstańcy styczniowi, zakazane wydawnictwa i druki, przedstawienia teatralne, zebrania, zbiórki pieniężne z lat 1850-1912, sygn. 191-280, 192a-c, 228a, 238a, 271a; Sprawy gminne: zarządzenia i korespondencja z lat 1865-1912, sygn. 281-287; Sprawy finansowe i podatkowe: zarządzenia i korespondencja, zapomogi, fundacje z lat 1861-1912, sygn. 288-297; Związki i stowarzyszenia: zarządzenia i korespondencja z lat 1851-1912, sygn. 298-307.

The history of the creator:

Na terenie monarchii austro-węgierskiej, po zniesieniu poddaństwa w 1846 roku, zasady nowej organizacji państwowej i politycznej zostały wprowadzone rozporządzeniem cesarskim z dnia 26 czerwca 1849 roku (Reichs-Gesets-Blatt fur das Kaisertum Oesterreich Nr 295), a utworzone na jego podstawie urzędy rozpoczęły swoją działalność od dnia 1 stycznia 1850 roku. Powstały wówczas starostwa powiatowe (Bezirkshauptmannschaft) ze starostą powiatowym (Bezirkshauptmann) na czele, jako najniższe komórki organizacyjne politycznej administracji państwowej. Starostwa powiatowe zostały podporządkowane namiestnictwom, jako drugiej instancji administracji państwowej. Śląsk austriacki, złączony od roku 1783 administracyjnie z Morawami, został od roku 1850 oddzielony od Moraw i w Opawie powstało namiestnictwo (Statthalterei), a następnie w roku 1953 rząd krajowy (Landesregierung Troppau), z prezydentem na czele. Trzecią instancją było ministerstwo spraw wewnętrznych. Zakres działania starostów powiatowych był rozległy i rozciągał się na wszystkie sprawy publiczne, polityczne i skarbowe nie zastrzeżone innym urzędom. Z biegiem czasu zakres działania starostw powiatowych był rozszerzany i jeszcze ściślej precyzowany. Do pewnych reorganizacji administracji państwowej dochodziło w latach 1855 i 1868 i przetrwały w zasadzie w postaci nadanej im w roku 1868 do czasu upadku monarchii austro-węgierskiej. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Bałon, Cieszyn 1961]

Border dates:

1850-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K. Bezirkshauptmannschaft Teschen

Languages:

Availability:

Total archival units:

314

Total archival units developed :

314

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 20.03.1972, 0014-1