Akta miasta Hrubieszowa

Reference code
36/28/0
Border dates
1864-1950[1951]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Akta magistratu Hrubieszowa, 1864-1914, sygn. (1-6); 2. Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939): sprawy organizacyjne z lat 1927-1939[-1947] (sygn. 7-11); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1918-1939 (sygn. 12-59, 197, 204, 206); sprawy gospodarcze z lat 1924-1926, 1930-1934 (sygn. 60-62); 3. Okres okupacji niemieckiej (1939-1944): sprawy organizacyjne z lat 1940-1943 (sygn. 63-66); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1940-1944[-1950] (sygn. 67-88, 198, 199, 202-203, 208); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1940-1944 (sygn. 89-91); 4. Okres powojenny (1944-1950): sprawy organizacyjne z lat 1944-1950 (sygn. 92-100); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1944-1950[1951] (sygn. 108-131, 205, 207-208 ); sprawy gospodarcze z lat 1944-1949 (sygn. 132-137, 209-212); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1944-1950 (sygn. 138-149); 5. Księgi ludności miasta Hrubieszowa z lat [1876-]1900-1915, 1923, 1937 (sygn. 150-196); 6. Sprawy personalne pracowników Zarządu Miejskiego z lat 1948-1949 (sygn. 200); zbiór dowodów stwierdzających tożsamość osób z lat 1920-1918 (sygn. 201);

The history of the creator:

W 1400 r. Hrubieszów otrzymał prawa miejskie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. działalność samorządu regulował dekret Naczelnika Państwa o samorządzie miejskim dla ziem byłego zaboru rosyjskiego z 4 lutego 1919 r., uzupełniony i rozszerzony ustawą z 23 marca 1933 r. W związku z ustawą z marca 1950 r., zniesione zostały organy samorządu terytorialnego, terenowe organy administracji rządowej zespolonej i nie zespolonej. Kompetencje zniesionych organów przejęły rady narodowe, które uległy reorganizacji. Polegała ona na zniesieniu organu kierującego pracą rady na sesjach oraz pracą komisji, który zgodnie ze swoimi funkcjami, nosił do 1950 r. nazwę prezydium. Ustawa marcowa powołała organ wykonawczo-zarządzający rady narodowej, nadając mu również nazwę prezydium. Siedziba władz znajdowała się w Hrubieszowie. Status prawny – administracja ogólna. Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa oraz ustawy z 1933 r. gmina miejska była samorządową jednostką terytorialną i osobą publicznoprawną (jej rozporządzenia obowiązywały na obszarze podległym na równi z rozporządzeniami władz państwowych). Zakres jej działania był podwójny: własny (obejmował m. in. zarządzanie majątkiem miejskim, przedsiębiorstwami, utrzymanie miejskich dróg, mostów komunikacji, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, aprowizacji, handlu i przemysłu, sprawy porządku i bezpieczeństwa, kulturalne, oświatowe, zdrowotne) i poruczony (ustalały ustawy i rozporządzenia władz państwowych). Wykonywaniem tych zadań zajmowała się rada miejska i magistrat, od 1933 r. zwany zarządem miejskim. Do kompetencji rady miejskiej, organu uchwałodawczego i kontrolującego, należało uchwalanie budżetu, decyzje o sprawach majątkowych, podatkowych, rozbudowy miasta, a także kontrola wykonywania czynności z przez zarząd miejski. Rada miejska pochodziła z wyborów. Do pomocy radzie miejskiej powoływane były spośród członków rady komisje stałe i doraźne. Magistrat, organ zarządzający i wykonawczy gminy miejskiej, składał się z burmistrza i jego zastępcy oraz 3 ławników, wybieranych przez radę miejską. Magistrat (zarząd miejski) wykonywał wszelkie uchwały rady, przygotowywał preliminarze budżetowe i przedkładał je radzie do zaakceptowania. W okresie okupacji hitlerowskiej działalność administracji regulowało rozporządzenie okupanta o odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 26 października 1939 r. Rozporządzenie z 28 listopada 1939 r. dotyczyło gmin polskich, utrzymano stanowisko burmistrza, jako kierownika urzędu. Po 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały miejskie rady narodowe (art. 2.1.) organem wykonawczym był zarząd miejski składający się z burmistrza i jego zastępcy oraz 3-6 członków, wybieranych przez radę miejską. Miejska Rada Narodowa w Hrubieszowie ukonstytuowała się 8 sierpnia 1944 r.

Border dates:

1864-1950[1951]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1864-1914, 1918-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

212

Total archival units developed :

212

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.11

Total current materials developed

4.11

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak