Powiatowy Urząd Ziemski w Krasnymstawie

Reference code
36/29/0
Border dates
1944-1947[1950]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

rejestry pomiarowe majątków oraz akta i korespondencja dotycząca parcelacji majątków z lat 1944-1947[1950] (sygn. 1-29)

The history of the creator:

Powiatowy Urząd Ziemski w Krasnymstawie utworzony został w 1944 r. (zarządzeniem kierownika resortu Rolnictwa i Reform Rolnych o powołaniu do życia i organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich i w oparciu o dekret Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r., Dz. U. RP z 1944 r. Nr 2, poz. 4). Zakończył swoją działalność w 1947 r., kiedy został włączony z całą administracją i agendami do Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Sprawy weterynaryjne PUZ w Krasnymstawie przejął Referat Weterynarii, sprawy organizacyjne i osobowe Referat Ogólno-Organizacyjny, sprawy budżetowe i rachunkowo-kasowe oraz gospodarcze Referat Budżetowo-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Siedziba urzędu mieściła się w Krasnymstawie. Status prawny – jednostka administracji państwowej Urzędy te były I instancją orzekającą w sprawach przebudowy ustroju rolnego w zakresie przekazanych mu przez prawo kompetencji przy udziale powiatowych komisji ziemskich. Na czele powiatowego urzędu ziemskiego stał powiatowy komisarz ziemski, podlegający bezpośrednio kierownikowi wojewódzkiego urzędu ziemskiego. W zależności od rozmiaru prac w powiecie miał on przydzielony personel fachowy w postaci podkomisarzy ziemskich a także personel kancelaryjny. Zarządzenie nr 1 Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Lublinie z 22 sierpnia 1944 r. w sprawie organizacji pracy w urzędach ziemskich określało siedziby oraz tok pracy urzędu. Wśród 15 ówczesnych miast powiatowych województwa lubelskiego również Krasnystaw został siedzibą powiatowego urzędu ziemskiego. Powiatowe urzędy ziemskie dzieliły się na wydziały: 1). Administracyjny; 2). Rolnictwa; 3). Leśnictwa; 4). Urządzeń Rolnych; 5). Techniczno-Pomiarowy; 6). Wodno-Melioracyjny; 7). Finansowy; 8). Prawny; 9) Weterynaryjny. Zasadnicze funkcje powiatowego urzędu ziemskiego pełnił kierownik urzędu, czyli komisarz ziemski, do którego obowiązków należało m. in. załatwianie spraw spornych dotyczących przydziału gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, prowadzenie spraw regulacyjnych uzupełniających Referat Rolnictwa, spraw scaleniowych, kierowanie gospodarką w Państwowych Ośrodkach Kultury Rolnej w powiecie oraz ogólny nadzór nad prowadzeniem pracy biurowej przez pracowników kancelaryjnych. Podkomisarz ziemski załatwiał wszystkie sprawy podczas nieobecności komisarza ziemskiego, ponadto prowadził sprawy komisyjnego szacunku opuszczonych budynków na terenie powiatu. Sekretarz powiatowego urzędu ziemskiego m. in. prowadził kancelarię ogólną, załatwiał korespondencję bieżącą, przygotowywał plan prac scaleniowych, prowadził sprawy dotyczące wydziałów: Administracji, Rolnego, Urządzeń Rolnych i Finansowego.

Border dates:

1944-1947[1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1947, 1944-1947, 1950-1950, 1950-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

29

Total archival units developed :

29

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak