Akta gminy Bukowa w Sawinie

Reference code
36/31/0
Border dates
1900-1954
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1930-1954 (sygn. 1-4, 43-106); Finansowo-Budżetowy z lat 1921-1922, 1927-1954 (sygn. 5-16, 107-205); Gospodarki Gminnej z lat 1927-1939, 1944-1954 (sygn. 17-24, 206-236); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1900, 1904, 1925, 1939, 1941-1954 (sygn. 25-42, 237-304)

The history of the creator:

Zarząd Gminy Bukowa (Wielka), powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1870. Najprawdopodobniej ok. 1870 r. gmina Bukowa zmieniła swoją siedzibę na Sawin (po odebraniu praw miejskich Sawinowi). W 1954 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bukowej zostało zlikwidowane. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Sawin. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Bachus kol.; Borowa wieś; Bukowa Mała wieś, kol.; Bukowa Wielka wieś; Bukowski Las kol.; Chutcze wieś; Ciemniejów wieś; Holendernia kol.; Iłowa wieś, kol.; Kazimierówka folwark; Łowcza wieś, kol., folwark; Łukówek wieś, kol.; Łukówek Górny folwark; Majdan Serniawski wieś; Malinówka kol.; Moczuły kol.; Mszanna wieś, kol.; Nieborów kol.; Petryłów wieś; Piaski kol.; Piski kol.; Podpakule kol., folwark; Potoki kol.; Radzanów wieś; Rudka Łowiecka wieś; Rudnia wieś, kol.; Sawin osada; Serniawy wieś, kol.; Średni Łan kol.; Tomaszówka kol.; Wólka Petryłowska wieś.

Border dates:

1900-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1900-1900, 1904-1904, 1921-1922, 1925-1925, 1927-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

305

Total archival units developed :

305

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak