Starostwo Powiatowe w Bielsku

Reference code
13/2/0
Number of series
16
Number of scans
0

Content:

1. Akta prezydialne: wskazówki w sprawie zachowania się władz lokalnych w wypadku strajków, rozruchów robotniczych, z 1911 r. sygn. 1 2. Zarządzenia, okólniki, z lat 1850-1918, sygn. 2-41,35a 3. Sprawy organizacyjne i osobowe: sprawozdanie tygodniowe starosty, organizacja urzędów okręgowych, pełnomocnictwa, mianowania, odznaczenia, wykazy urzędników starostwa, sprawozdania roczne, statystyka z 1888, budowa pomnika Franciszka Józefa, nadania obywatelstwa austriackiego, z lat [1849]1850-1918, sygn. 42-83 4. Sprawy wojskowe: sprawy poborowych, poszukiwania, zwolnienia, reklamacje, ogłoszenia komisji poborowych, raporty posterunków żandarmerii, świąteczna pomoc dla walczących żołnierzy, z lat 1875-1917, sygn. 84-103, 95a 5. Sprawy wyznaniowe i szkolne: szkoły gminne, budowy i utrzymanie, uposażenie nauczycieli, opłaty szkolne, programy, spisy dzieci, sprawy finansowe, statut, sprawozdania roczne szkół, kursy, sprawy kościelne i wyznaniowe, budowy, remonty i utrzymania kościołów, wybory do Komitetów Kościelnych, z lat [1815-1849]1850-1918[1919-1924], sygn. 104-206, 152a 6. Sprawy sanitarne i weterynaryjne: akty normatywne, zwalczanie epidemii, personel lekarski, raporty chorobowe i szpitalne, opieka społeczna, sprawozdania. sanitarne, statystyka zachorowań, medyczne kursy uzupełniające, z lat [1831-1849]1850-1918, sygn. 207-316, 284a 7. Sprawy rolne i leśne: polowania, szkody leśne, klasyfikacja gruntów, spisy domów i właścicieli gospodarstw, kupna, dzierżawy, sprawozdania komisarza leśnego, pożary lasów, z lat 1855-1918, sygn. 317-373, 364a 8. Sprawy przemysłu i handlu: opis przywileju z 1482 r., koncesje, rozbudowa przemysłu i warsztatów, wybory do Sądu Przemysłowego, statuty stowarzyszeń handlowych, sprawy cechów, wypadki przy pracy, ubezpieczenia, komisje kontroli cen, regulaminy pracy, z lat 1851-1918[1919-1922], sygn. 374-581, 478a 9. Sprawy budowlane, wodne, drogowe: sprawozdania ze stanu budownictwa w powiecie bielskim, wykaz budynków szkolnych, warunki mieszkaniowe robotników, elektryfikacja, utrzymanie mostów, regulacja rzek, konserwacja dróg i budowy, protokoły posiedzeń wydziału dróg okręgowych, z lat 1851-1917, sygn. 582-741, 717a-c 10. Sprawy policyjne: sprawy bezpieczeństwa, nadzór nad zebraniami i widowiskami, rejestracje stowarzyszeń, sprawy paszportowe, wykaz posterunków żandarmerii i ich liczebność, stowarzyszenia i organizacje na terenie powiatu, zebrania, statystyka zebrań, walka o język polski, wykaz ilości członków stowarzyszeń, zawiadomienia o zebraniach, m.in. o zebraniu strajkujących górników, z lat [1808]1851-1918[1922], sygn. 742-870 11. Sprawy wyborcze, ewidencja ludności: wybory do Rady Państwa, wybory do Sejmu, wybory gminne, sprawozdania ruchu, ludności, spis ludności w 1890 r. w gminach powiatu bialskiego, arkusze spisowe do obliczania ludności i najważniejszych zwierząt użytkowych domowych wg. stanu 31 XII 1900 r., spis miejscowości i domów, z lat 1850-1918[1919-1922], sygn. 871-1052 12. Sprawy finansowe: sprawy podatkowe, opodatkowanie na utrzymanie szkół, podatek konsumpcyjny, wykazy i ściąganie zaległych opłat i podatków, zestawienia dochodów i wydatków gminy, pobór podatków, wymiana bilonu na banknoty, z lat 1869-1919[1920-1922], sygn. 1053-1065 13. Sprawy administracyjne i społeczne: wykazy urodzeń z 1868 r., dane statystyczne dotyczące małżeństw, zgonów dzieci, przyznania tytułów szlacheckich, ceny czasopism, sprawozdania Kasy Oszczędności w Opawie, statystyka rolna i ceny produktów rolnych, klęski żywiołowe, żądanie prowadzenia korespondencji w języku polskim, spisy gmin, kościołów, właścicieli większych obszarów leśnych, zabytków, czasopism, z lat 1869-1899, sygn. 1066-1099, 1069a, 1069b, 1069c, 1069d 14. Dzienniki korespondencyjne, indeksy, z lat 1850-1912, sygn. 1100-1197

The history of the creator:

W związku z zakończeniem działalności urzędów powiatowych w roku 1868 i ponowną reorganizacją administracji państwowej na Śląsku, w skład którego wchodził okręg bielski, przywrócono dawne starostwa /Bezirkshauptmannschaft/. Starostwo bielskie było władzą administracyjną pierwszej instancji, podlegało bezpośrednio Rządowi Krajowemu w Opawie. Należały do niego wszystkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem tych, które były zastrzeżone dla rządu krajowego oraz nadzór nad sprawami poruczonymi gminom. Na czele starostwa stał osobiście odpowiedzialny za całą jego działalność i kierujący tą działalnością mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych - Starosta, któremu podporządkowane były również urzędy podatkowe. Zakres działania starostwa obejmował: sprawy wojskowe, wyznaniowe, szkolne, sanitarne, weterynaryjne, rolnictwa i lasów, łowieckie, przemysłu, handlu i rzemiosła, aprowizacyjne, budowlane, drogowe i wodne, policyjne oraz ubezpieczeń społecznych i chorobowych. Ta struktura organizacyjna starostwa oraz zakres jego działania przetrwały upadek monarchii austriackiej i burzliwy okres 1918-1919. W dniu 30.10.1918 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową Księstwa Cieszyńskiego do wolnej i zjednoczonej Polski. W dniu 02.11.1918 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego uznała Rząd Polski w Warszawie za swą władzę zwierzchnią oraz uregulowała stosunki prawne względem mieszkańców i dotychczasowych władz. Pozostały w mocy wszystkie dotychczasowe ustawy państwowe i krajowe, a organizacja szkolnictwa i sądownictwa pozostała niezmieniona. Zatrzymana została również dotychczasowa organizacja administracji państwowej i samorządu, a wszystkie urzędy, władze powiatowe i gminne miały podlegać Radzie Narodowej w Cieszynie i wykonywać swe czynności według dotychczasowych przepisów. Poza zmianami osobowymi i zmianą języka urzędowego innych zmian nie wprowadzono. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Zofia Rączka, Bielsko-Biała, 1959]

Border dates:

[1784-1849] 1850-1918 [1919-1924]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1784-1849, 1850-1918, 1919-1924.

Former name:

Foreign language name:

Bezirkshauptmannschaft in Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

1210

Total archival units developed :

1210

Total archival units without records:

0

Total current materials

50.0

Total current materials developed

49.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 14.12.1981, 0014-11, rys. techniczne i budowlane