Starostwo w Bielsku

Reference code
13/3/0
Border dates
[1858-1917] 1918-1939
Number of series
17
Number of scans
0

Content:

1. Odznaczenia państwowe, zarządzenia, sprawy osobowe: zarządzenia Śląskiego Rządu Krajowego w sprawach organizacyjnych i Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, sprawy osobowe pracowników Starostwa, z lat 1918-1922, sygn. 1-4 2. Nadawanie obywatelstwa polskiego, język urzędowy, sprawy organizacyjne wydziałów gminnych, drogi powiatowe: wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi, zmiany terytorialne, rozwiązanie wydziałów gminnych, z lat [1915]1918-1939, sygn. 5-12 3. Szkody wojenne: zeznania, protokoły, ocena zarekwirowanych przedmiotów, odszkodowania, z lat [1914-1915]1918-1918, sygn. 13-15 4. Sprawy wyznaniowe: wystąpienia z kościoła, sprawy urzędu stanu cywilnego, Katolicki Komitet Kościelny w Strumieniu, z lat 1919-1932, sygn. 16-20 5. Sprawy sanitarne: powiatowe komisje higieny lekarskiej, zawiadomienia o chorobach zakaźnych, szczepienia, doniesienia o wypadkach, ewidencja poległych w czasie powstań narodowych, z 1922 r., sygn. 21-23 6. Sprawy weterynaryjne, z lat 1919-1922, sygn. 24 7. Sprawy rolne i leśne: polowania gminne, wykazy lasów w powiecie bielskim, z lat [1858-1917]1918-1939, sygn. 25-30,25a, 141 8. Komunikacja, sprawy wodne: budowa i utrzymanie dróg i mostów, regulacja rzek, połączenia elektryczne, telefoniczne, kolejowe, ruch pociągów, budowa bocznic, z lat 1919-1924, sygn. 31-39, 31a 9. Sprawy ubezpieczeniowe i kredytowe, z lat 1922-1925, sygn.40 10. Sprawy przemysłowe: rozbudowa zakładów przemysłowych, koncesje, stowarzyszenia przemysłowe, sprawy robotnicze, sprawy handlu, przemysłu, karty zgłoszeń bezrobotnych, z lat [1865-1905] 1918-1936, sygn. 41-73, 42a, 42b 11. Ubezpieczenia społeczne: kasy chorych, wykazy statystyczne, statuty i korespondencja dotycząca założenia kas chorych w zakładach przemysłowych, działalność towarzystw ubezpieczeniowych, z lat 1919-1927, sygn. 74-79 12. Sprawy policyjne: sprawy karne, kontrola czasopism wychodzących na terenie miasta i powiatu, cenzura filmów, pozwolenia na przedstawienia amatorskie, strajki, zaburzenia, inwigilacja podejrzanych osób, żandarmeria, sprawy personalne i organizacyjne, przepisy o zgromadzeniach, stosunki po rozpadnięciu się Austrii, z lat 1918-1925, sygn. 80-122 13. Ruch ludności: powszechny spis ludności, statystyka ruchu ludności, zmiana nazwiska, zawarcie małżeństwa, z lat 1920-1934, sygn. 123-127, 142 14. Opieka społeczna, aprowizacja: sprawy mieszkaniowe, kredyty dla gmin na cele opieki społecznej, przydziały żywności, z lat 1918-1923, sygn. 130-133, 137-140 15. Sprawy walutowe: wymiana pieniędzy, sprawy waluty, z lat 1920 r., sygn. 134 16. Powiatowa Rada Szkolna: wybory członków, z lat [1913]1921-1925, sygn. 135 17. Materiały ewidencyjne Kancelarii, z lat 1927-1939, sygn. 128-129, 136 18. Indeks i skorowidz do dzienników podawczych z lat 1925, 1930 (przesunięcie z 2016 r.), sygn. 147-148

The history of the creator:

W dniu 30.10.1918 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową Księstwa Cieszyńskiego do wolnej i zjednoczonej Polski. W dniu 02.11.1918 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego uznała rząd polski w Warszawie za swą władzę zwierzchnią oraz uregulowała stosunki prawne względem mieszkańców i dotychczasowych władz. Pozostały w mocy wszystkie dotychczasowe ustawy państwowe i krajowe, a organizacja szkolnictwa i sądownictwa pozostaje niezmieniona. Zatrzymana została również dotychczasowa organizacja administracji państwowej i samorządu, a wszystkie urzędy, władze powiatowe i gminne miały podlegać Radzie Narodowej w Cieszynie i wykonywać swe czynności według dotychczasowych przepisów. Poza zmianami osobowymi i zmianą języka urzędowego innych zmian nie wprowadzono. Decyzją Rady Ministrów w Warszawie z 17.07.1922 r. w sprawie likwidacji Tymczasowej Komisji Rządowej na Śląsku Cieszyńskim, weszło w życie rozporządzenie o zakończeniu działalności Komisji Rządowej w Cieszynie, podjęte przez wojewodę śląskiego i tymczasową Radą Wojewódzką, w myśl art. 40 statutu organicznego województwa śląskiego. Odtąd Starostwo Bielskie podlegało bezpośrednio Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Utrzymano w mocy dotychczasowy ustrój starostw regionu bielsko-cieszyńskiego i ich zakres działania. W grudniu 1934 r. wojewoda śląski wydał statut organizacyjny starostw i dyrekcji policji, w którym wyraźnie rozgraniczono zarówno zakres czynności, jak i wykaz akt w starostwach cieszyńskiej części województwa śląskiego od starostw jego górnośląskiej części. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. dr Stanisława Poprawska, Bielsko-Biała, 1974]

Border dates:

[1858-1917] 1918-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1858-1917, 1918-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

148

Total archival units developed :

148

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 148 j.

KM 14.12.1981, 0014-1, kart. kwerend.: dzieje ruchu robot., Rewolucja Październikowa, KPP. Inwentarz zatwierdzono na posiedzeniu KM 14.12.1971. W 2016 r. włączono 2 j.i. opracowanych akt.