Starosta Powiatu Bielskiego

Reference code
13/4/0
Border dates
[1903-1929,1937-1938] 1939-1945
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne: wykaz gmin z terenu rejencji katowickiej, powierzchnia, ilość mieszkańców, sprawy dyscyplinarne dotyczące żandarmów, ankiety osobowe, sprawy karne i cywilne ludności, podatki od wynagrodzeń, z lat 1939-1944, sygn. 1-7 2. Niemiecka lista narodowościowa: wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej, ankiety, korespondencja, z lat 1940-1944, sygn. 8-27 3. Przesiedleńcy niemieccy z Rumunii: wykazy przesiedleńców, opieka finansowa, zapomogi, starania o prawo obywatelstwa miejskiego, z lat 1940-1944, sygn. 28-34 4. Karty rozpoznawcze dla ludności polskiej: wnioski o karty rozpoznawcze dla ludności polskiej, z lat 1940-1945, sygn. 35-50 5. Ruch graniczny: przepisy dotyczące ruchu granicznego, korespondencja dotycząca pracy robotników wschodnich, sprawy paszportowe robotników, obcokrajowców, sprawy dotyczące przepustek granicznych, z lat 1940-1945, sygn. 51-93 6. Działalność landrata jako władzy porządkowo-policyjnej: zarządzenia dotyczące Żydów, dochodzenia przeciwko szmuglerom i osobom przekraczającym granicę bez paszportu, wnioski i zezwolenia na prowadzenie drobnego przemysłu handlu i usług przez ludność żydowską, korespondencja w sprawach przestępstw gospodarczych, wykazy właścicieli ziemi i obszaru ziemi zajętej na potrzeby obozu w Oświęcimiu, sprawozdanie finansowe kamieniołomu w Kozach, budżet Okręgu Urzędowego w Oświęcimiu, z lat [1903-1929,1938]1939-1945, sygn. 94-116

The history of the creator:

Powiat bielski wchodził w okresie okupacji hitlerowskiej w skład rejencji katowickiej. Podstawą organizacji administracji hitlerowskiej na terenie byłego województwa śląskiego był dekret o podziale i administracji włączonych do Rzeszy terenów wschodnich z dnia 08.10.1939 r. (Erlass des Fuhrers u. Reichskanzlers uber Gliederung u. Verwaltung der Ostgebiete). Zgodnie z 3 paragrafem tego dekretu w zakresie organizacji administracji na terenach włączonych do Rzeszy miały obowiązywać przepisy wydane dla Okręgu Sudetów w dniu 14.04.1939 r. Według tych przepisów powiat stanowił jednostkę administracji ogólnej i samorządowej na szczeblu powiatu. Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.09.1939 r. przekazano Landratowi oprócz władzy państwowej całość spraw samorządowych na szczeblu powiatu. W ten sposób na Landrat przeszły uprawnienia Sejmiku Powiatowego i Wydziału Powiatowego. W stosunku do urzędu Landrata wprowadzona została zasada jednoosobowego kierownictwa (Fuhrerpnenzip). Starosta używający odtąd tytułu "Der Landrat des Kreises..." był urzędnikiem państwowym mianowanym przez kanclerza Rzeszy po uzyskaniu odpowiedniej opinii NSDAP. Jego bezpośrednim zwierzchnikiem był prezes rejencji. Urząd istniał do stycznia 1945 r. [na podstawie notatki informacyjnej inwentarza, oprac. Jadwiga Osojca, Katowice, 1990]

Border dates:

[1903-1929,1937-1938] 1939-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1903-1929, 1937-1938, 1939-1945.

Former name:

Foreign language name:

Der Landrat des Kreises Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

199

Total archival units developed :

199

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1990, 0014-6