Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej

Reference code
13/7/0
Border dates
[1946-1949] 1950-1973 [1974-1975]
Number of series
16
Number of scans
0

Content:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia, okólniki, protokoły z sesji PRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami, sprawozdania z działalności Komisji PRN, protokoły posiedzeń Rady Seniorów, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, konferencje i narady, podział administracyjny, plany, sprawozdania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i jej organów oraz Gromadzkich Rad Narodowych, sprawozdania statystyczne, analiza skarg i wniosków, kontrola jednostek podległych, protokoły kontrolne, z lat [1947-1949]1950-1973 , sygn. 1-520 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: charakterystyka powiatu bielskiego, plany, sprawozdania oraz analizy i oceny dotyczące planów gospodarczych wieloletnich, roczne plany gospodarcze, sprawozdania z ich wykonania oraz analizy, inwestycje spółdzielni produkcyjnych, analizy planów rocznych gospodarczych, finansowych i pomocy społecznej, sprawy rozwoju turystyki i sportu, analizy dochodów i wydatków ludności miasta Bielska- Białej, bilans siły roboczej, statystyka zatrudnienia, protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, protokoły posiedzeń Powiatowego Społecznego Zespołu Koordynacji Poziomej i sprawozdania z ich działalności, wykazy obiektów oddanych do użytku, protokoły oceny realizacji czynów społecznych, z lat 1951-1973, sygn. 521-750 3. Wydział Finansowy: plany budżetu i budżety roczne, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, projekty planów gospodarczych, uchwały Prezydium PRN w sprawach budżetowych, sprawozdanie opisowe z działalności Wydziału, sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu terenowego i zbiorczego, sprawozdania z inspekcji Wydziału Finansowego, z lat 1951-1973, sygn. 751-777 4. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: informacje o stanie gospodarczo-organizacyjnym spółdzielni produkcyjnych, protokoły narad i odpraw, protokoły posiedzeń zespołów i komisji rolnych, plany wieloletnie i roczne produkcji rolnej i powierzchni zasiewu, plany inwestycyjne w rolnictwie, plany gospodarcze wieloletnie i roczne, rozwój ogrodnictwa, sprawozdania z realizacji inwestycji w spółdzielniach produkcyjnych, sprawozdania Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z realizacji ochrony roślin i produkcji ogrodniczej, rozwoju produkcji zwierzęcej, informacje o wynikach produkcyjnych w rolnictwie, plany i sprawozdania roczne jednostek podległych, plany gospodarcze spółdzielni produkcyjnych, plany gospodarstw państwowych, spółdzielni chłopskich, uzasadnienia opisowe planów inwestycyjnych w spółdzielniach produkcyjnych, działalność Kółek Rolniczych, sprawozdania z użytkowania gruntów, gospodarki rolnej, leśnej, zootechniki, produkcji zwierzęcej, statystyka powierzchni gospodarstw rolnych, produkcji ogrodniczej, inwentarza żywego, struktura gospodarstw rolnych gromad powiatu bielskiego, analizy z zakresu sytuacji w rolnictwie, spisy rolne w gminach powiatu bielskiego, kontrola zewnętrzna Wydziału Rolnictwa, szkolenia rolnicze, inwestycje w elektryfikacji gromad i gmin, finanse i księgowość rolna, preliminarz dochodów i wydatków, sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu terenowego i centralna gospodarka nieruchomościami, działalność Kół Łowieckich w powiecie bielskim, z lat 1950-1973[1974-1975], sygn. 778-999 5. Wydział Spraw Wewnętrznych: zakres działania, organizacja wewnętrzna, sprawozdania i ocena działalności Wydziału, działalność stowarzyszeń i instytucji społecznych, sprawy obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, korespondencja konsularna, poświadczenia obywatelstwa, z lat 1951-1973, sygn. 1000-1049 6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia wewnętrzne, wykazy budowli sakralnych, sprawy organizacyjne, protokoły narad, plany perspektywiczne i sprawozdania, budownictwo mieszkaniowe, zadania inwestycyjne, plany i sprawozdania roczne, analiza planu gospodarczego, statystyka o stanie finansowym inwestycji i liczbowym urządzeń komunalnych, protokoły kontroli gospodarki finansowo-budżetowej, sprawozdania z nadzoru i kontroli, plany i projekty techniczne, budżet, plany, preliminarze i sprawozdania finansowe, z lat 1950-1972, sygn. 1050-1140 7. Wydział Przemysłu i Handlu: plany wieloletnie i roczne w zakresie rozwoju drobnej wytwórczości, w zakresie handlu, rozwój działalności usługowej, plany zaopatrzenia i sprzedaży produkcji i towarów, sprawozdania z realizacji planów i działalności wydziału przemysłu, analizy i informacje dotyczące działalności handlowej, inwestycyjnej i zaopatrzenia oraz kontraktacji i skupu wolnorynkowych produktów rolnych, protokoły posiedzeń w sprawach rozwoju usług, plany techniczno-przemysłowo-finansowe byłych zakładów i spółdzielni produkcyjno-usługowych, z lat 1951-1973, sygn. 1141-1248 8. Wydział Kultury i Oświaty: projekty, plany i sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, plany pracy, wykazy placówek kulturalno-oświatowych w powiecie, uchwały i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności przedszkoli, bibliotek, świetlic, domów kultury i harcerstwa w powiecie bielskim, z lat [1946-1949]1950-1966 , sygn. 1249-1275 9. Wydział Budżetowo-Gospodarczy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, plany finansowe i gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, z lat 1953-1972, sygn. 1276-1285 10. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki: utworzenie Miejskiego i Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, protokoły zebrań i ocena działalności, plany perspektywicznego zagospodarowania turystycznego i sportowego, plany gospodarcze, preliminarze i analizy budżetowe, roczne plany i sprawozdania z działalności turystyczno-krajoznawczej i sportu, uchwały w sprawie rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego, wykaz obiektów turystycznych, krótka charakterystyka miejscowości turystycznych, z lat 1959-1973, sygn. 1286-1341 11. Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych: plan sfinansowania inwestycji, sprawozdania z wykonania budżetu, analizy projektu planu gospodarczego, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego w zakresie transportu, łączności i dróg lokalnych, z lat 1955-1960, sygn. 1342-1345 12. Wydział Budownictwa i Architektury: wytyczne urbanistyczne dla rejonu podgórskiego powiatu bielskiego, sprawy budownictwa, kontrola i zwalczanie nadużyć gospodarczych, z lat 1958-1961, sygn. 1346-1348 13. Terenowy Zespół Usług Projektowych: rozpoczęcie działalności Terenowego Zespołu Usług Projektowych, regulamin, wykaz osób, sprawozdanie z jego działalności, z lat 1965-1968, sygn. 1349-1350 14. Wydział Skupu: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu, sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw rolnych, z lat 1960-1964, sygn. 1351 15. Akta rekwalifikowane w 2017 r.: wykaz zatrudnionych pod względem wykształcenia, lokalizacja ogólna budynków gospodarczych i przemysłowych, plany, mapy, nieruchomości rolne, przejmowanie nieruchomości na cele reformy rolnej i oddawanie do użytku, karty rzemieślnicze, budownictwo indywidualne, plany terenu, wyciągi hipoteczne, z lat 1947-1973, poz. 1353-1494 16. Dopływ z 2014 r., nab. 642/2014: zarządzenia wewnętrzne kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych, plany pracy, programy działania, sprawozdania, protokoły kontroli, z lat 1965-1973, sygn. 1495-1533

The history of the creator:

Prezydia Powiatowych Rad Narodowych (PRN) zostały powołane do działalności ustawą z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Prezydium PRN w Bielsku-Białej rozpoczęło swoją działalność w czerwcu po wyborze na uroczystej sesji PRN. Wkrótce powołane zostały wszystkie stałe komisje PRN, ustalone uchwałą Rady Państwa z dnia 12.05.1950 r. w sprawie wytycznych dla powołania i działalności Komisji Rad Narodowych. Przy Prezydium PRN w Bielsku-Białej działało 12 komisji. Stosownie do uchwały Rady Ministrów z dnia 17.04.1950 r. - Instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych, Prezydium PRN w Bielsku-Białej powołało 7 wydziałów i 9 referatów. Na podstawie Instrukcji nr 6 uchwały Rady Ministrów z dnia 17.04.1950 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach powołało w październiku 1950 r. Powiatową Komisję Planowania Gospodarczego w Bielsku-Białej. Proces rozszerzenia uprawnień rad narodowych rozpoczął się w połowie 1955 r., wskutek czego Prezydium stało się głównie organem ogólnego kierownictwa, koordynacji i kontroli poszczególnych wydziałów, natomiast konkretne decyzje administracyjne podejmować miało jedynie w wypadkach zastrzeżonych wyraźnie do jego kolegialnej decyzji. Tym samym nastąpiło usamodzielnienie wydziałów, które stały się samoistnymi organami administracyjnymi, w poszczególnych dziedzinach spraw z zakresu działania rady. Nowelizacja ustawy z 1958 r. nastąpiła dnia 29.06.1963 r. Zarządzono wstępną selekcję kandydatów do list wyborczych. Rozszerzono także kompetencje gromad przez uchwalenie wieloletnich planów rozwoju. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1977]

Border dates:

[1946-1949] 1950-1973 [1974-1975]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1946-1949, 1950-1973, 1974-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

1532

Total archival units developed :

1532

Total archival units without records:

0

Total current materials

19.01

Total current materials developed

19.01

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1985, 0014-1, w 2017 roku włączono do materiałów archiwalnych 142 j. - 4,25 m.b. oraz jako dopływ opracowany 39 j.a - 0,21 m.b. przejęte w 2014 r.